Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 07.12.2021 tarih ve 22 nolu toplantı tutanağı

1. 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik”in 4. Maddesinin 7. Fıkrası dikkate alınarak, 08.02.2021 tarih ve 2021/107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki ile belirlenen ilave atama izni kapsamındaki Araştırma Görevlisi kadrolarının öğrenci sayısı, araştırma ve proje geliştirme gibi faaliyetler dikkate alınarak ekli listede belirlenen alanlara aktarılarak kullanım izninin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına,
2. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 09.11.2021 tarih ve 111725 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 25.11.2021 tarihli raporu incelenerek; İlahiyat Fakültesi katalog değişikliğine ilişkin 24.09.2021 tarih ve 04 nolu Fakülte Kurul kararının ekli şekliyle kabulüne,
3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 09.11.2021 tarih ve 111397 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 25.11.2021 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı ders kataloglarına ilişkin 04.11.2021 tarih ve 13 nolu Enstitü Kurul kararının 2. Maddesinin ekli şekliyle kabulüne,
4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 29.11.2021 tarih ve 118987 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 25.11.2021 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) ile bu anabilim dalı bünyesinde Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,
5. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 18.11.2021 tarih ve 115291 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 25.11.2021 tarihli raporu incelenerek; Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Programına 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesinin uygun görülmesine,
6. Üniversite Senatosunun 12.01.2021 tarih ve 02 nolu toplantısında oluşturulan; Üniversitemizin yurtiçi/yurtdışı üniversiteler ve kurum/kuruluşlarla yapacağı protokollerin incelenmesi amacıyla oluşturulan komisyonda Prof.Dr. Emine Koban yerine Prof.Dr. Esra Siverekli’nin görevlendirilmesine,

7. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 11.11.2021 tarih ve 112665 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 02.12.2021 tarihli raporu incelenerek; Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü katalog değişikliğine ilişkin 05.11.2021 tarih ve 47 nolu Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

8. Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 24.11.2021 tarih ve 117445 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 02.12.2021 tarihli raporu incelenerek; Üniversite Senatosunun 08.05.2018 tarih ve 08 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi”nin 9. Maddesinin 9. Fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

“Diğer Genel Esaslar
Madde 9-
9) Profesörlük başvuru dosyasında ilgili bilim alanında Doçentlik eser aşamasını geçtikten sonra yapmış olduğu yayınlar ve çalışmalar, doçentlikten sonra yapılmış eserler başlığı altında gösterilecektir. Profesörlük başvurusunda, doçentlik unvanını aldıktan sonra, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında, en az 3 (üç) yılı bir yükseköğretim kurumunda olmak üzere 5 yıl süreyle çalışmış olmalıdır.”
9. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 17.11.2021 tarih ve 114876 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 02.12.2021 tarihli raporu incelenerek; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 08.11.2021 tarih ve 83147 sayılı yazısı ile azami öğretim süresini dolduran öğrencilerden hiç almadıkları dersler için ek sınav verilmesi ile ilgili;
a) 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında azami öğrenim süresini dolduran ve ilişikleri kesilen öğrencilerin sadece devam şartını sağlayıp başarısız oldukları derslerin ek sınavlarından yararlandıkları dikkate alınarak hiç almadıkları dersler ile birlikte devamsızlıktan başarısız oldukları dersler için 2 ek sınav hakkı verilmesine,
b) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı sonunda azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler devam şartını sağlayıp başarısız oldukları dersler ile devamsızlıktan başarısız oldukları derslerin ek sınav hakkından yararlandıkları dikkate alınarak sadece hiç almadıkları dersler için 2 ek sınav hakkı verilmesine,
c) 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında azami öğrenim süresini dolduran ve ilişikleri kesilen öğrencilerin sadece devam şartını sağlayıp başarısız oldukları derslerin ek sınavlarından yararlandıkları dikkate alınarak hiç almadıkları doğrudan sınav yapılmayıp yarıyıl içi çalışmalarına göre başarı notu verilen uygulamalı, uygulaması olan dersler ile birlikte devamsızlıktan başarısız oldukları uygulamalı, uygulaması olan derslerine bir defaya mahsus olmak üzere talepleri halinde devam edebilecekleri ek süre verileceği, staj uygulamasının da''bir ders'' kabul edilmek suretiyle staj uygulamasına katılmasına,
d) 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir defaya mahsus uygulanmasına, 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d maddesi uyarınca yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda alınan kararlar ve açıklamalar uyarınca işlemlerin yürütülmesine;
e) Bu hususlar dikkate alınarak yapılacak olan ek sınav başvurularının 31 Ocak 2022 tarihine kadar yapılmasına,
f) Sınavların; Birinci Ek sınavın: 03-04-05 Şubat 2022 tarihinde yapılarak sonuçların 8 Şubat 2022 tarihinde açıklanmasına, İkinci Ek sınavların 10-11-12 Şubat 2022 tarihinde yapılarak sonuçların 14 Şubat 2022 tarihinde açıklanmasına,
10. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 09.11.2021 tarih ve 11397 sayılı yazısı, “Eğitim Komisyonu”nun 02.12.2021 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı bünyesinde “Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans Programı” ve “Muhasebe ve Finansman Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu