Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 14.10.2014 tarih ve 14 nolu toplantı tutanağı

1. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 10.10.2014 tarih ve 98102723/010.03/40996 sayılı yazısı uyarınca; 11 Kasım 2011 tarih ve 28109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin;

a) “Ara Sınavlar Not Ortalaması” başlıklı 24. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin uygun görülmesine,

“MADDE 24- (1) Ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlardan aldığı notların kurul ders saatleri dikkate alınarak ağırlıklarına göre ortalaması hesaplanarak bulunur. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazereti olmaksızın ara sınava katılmayan öğrencinin girmediği ara sınav notu “0” olarak kabul edilir ve ara sınavlar not ortalaması buna göre yapılır.”

b) “Başarı Notu Hesaplanması” başlıklı 25. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin uygun görülmesine,

“MADDE 25- (1) Yıl Sonu başarı notu 100 puan üzerinden tam not olarak değerlendirilir. 0.5 ve üstü kesirler tam nota tamamlanır, yılsonu başarı notu, Ara sınavlar not ortalamasının 60’ının, yılsonu ve bütünleme sınavı notunun 40’ına ilavesi ile bulunur. Başarı notu en az 60 (CC)’dır. Başarılı sayılmak için yılsonu veya yılsonu bütünleme sınavından en az 50(DD ) puan almış olmak gerekir. Tıp Fakültesinde her bir yıl 60 krediden oluşur. Aile hekimliği kredisizdir.”

(2) Her ders kurulundan en az 60 (CC) almak şartıyla, yıl içi sınav ortalaması en az 75 (BB) olanlar yılsonu sınavına girmeyebilirler. Yıl içi sınav ortalaması başarı notu olarak değerlendirilir. Bu öğrencilerden yılsonu sınavına girenlerin başarı notu, ara sınav ortalamalarının 60’ı ile yılsonu veya bütünleme sınavından aldıkları notun 40’ı toplanarak bulunur. Başarılı olup da başarı notunu yükseltmek isteyenler bütünleme sınavına girebilirler. Başarı notunun hesaplanması girmiş oldukları bütünleme sınavından aldıkları son not üzerinden yapılır.

(3) Staj başarı notu: Staj sonunda yapılan sınavlardan 100 tam not üzerinden 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.”

c) Değişikliklerin 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren geçerli olmasına,

2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 30.09.2014 tarih ve 75850160-301.02.02/57909 sayılı yazısı uyarınca; Üniversitemiz bünyesindeki yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarının Suriye uyruklu öğrenciler için 50 artırılması nedeniyle söz konusu öğrencilerin ek kontenjan kayıtlarının 15.10.2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar uzatılmasının uygun görülmesine,

3. Ek kontenjanla ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavının 16.10.2014 tarihinde yapılmasının uygun görülmesine,

4. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 11.09.2014 tarih ve 69381076/050.01.04/36749 sayılı yazısı uyarınca; Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu oluşturulamadığından Mimarlık Fakültesinde 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı I. döneminde açılacak derslerin ekli şekliyle kabulüne,

5. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 08.09.2014 tarih ve 10030787/900/36058 sayılı yazısı uyarınca; Diş Hekimliği Fakülte Kurulu oluşturulamadığından Diş Hekimliği Fakültesinde 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı I. dönemi DUS öğrencileri için açılacak derslerin ekli şekliyle kabulüne,

6. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 10.09.2014 tarih ve 10030787/300/36412 sayılı yazısı uyarınca;
Diş Hekimliği Fakültesi 2. Sınıf II. Döneminde okutulmakta olan DIS 217 İletişime Giriş (1-0) 1 dersinin katalogdan çıkarılmasının uygun görülmesine,

7. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 11.09.2014 tarih ve 23549567/302.05.01/36755 sayılı yazısı uyarınca; Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ders katalogu II. dönemine RES 151 Mesleki Etik (2-0)2 dersinin eklenmesinin uygun görülmesine,

8. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 19.09.2014 tarih ve 50581566/300/38163 sayılı yazısı uyarınca; Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu oluşturulamadığından Sağlık Bilimleri Fakültesinde 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı I. döneminde açılacak derslerin ekli şekliyle kabulüne,

9. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 23.09.2014 tarih ve 81948136/050.02/38716 sayılı yazısı uyarınca; Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ve İşletme Anabilim Dalları Yüksek Lisans Programları ekli derslerin adının, içeriğinin ve kodunun değiştirilmesinin kabulüne,

10. İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 09.10.2014 tarih ve 44372546/050.01.04/40846 sayılı yazısı uyarınca; İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde İktisat II. Öğretim Programı, İşletme II. Öğretim Programı ve Kamu Yönetimi II. Öğretim Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

11. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 19.09.2014 tarih ve 99380014/050.01.04/38271 sayılı yazısı uyarınca; Fen-Edebiyat Fakültesinin Matematik Bölümü II. Öğretim 1. Sınıfta ve Biyoloji Bölümü II. Öğretim 1., 2. ve 3. Sınıfta okuyan öğrencilerden ders tekrar edenlerin sayısının az olması nedeniyle bu öğrencilerin I. Öğretim öğrencileri ile birlikte ders almaları; öğrenci sayılarının 15’in üzerinde olanların II. Öğretimde ders almalarına ve Kimya Bölümündeki seçmeli derslerin açılabilmesi için en az 10 (on) öğrenci olmasına ilişkin 11.09.2014 tarih ve 10 nolu Fakülte Kurul Kararının ekli şekliyle kabulüne,

12. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 02.10.2014 tarih ve 47989649/050.01.04/40465 sayılı yazısı uyarınca;

a) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi Mezunlarının, ALES Sınav puanına eşdeğer kabul edilen TUS Sınav sonucunun (Temel Tıp Puanı) son 3 (üç) yıl içerisinde alınmış olması ve bu puan ile Tıp Fakültelerinin herhangi bir anabilim dalına uzmanlığını yapmak üzere yerleştirilmemiş olmaları şartının aranmasına,
b) Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı lisansüstü ders kataloguna “TBİO 621 kodlu RNA Biyolojisi (3-0)3” dersinin eklenmesine,
c) “Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları” Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşulları kısmında yer alan Anatomi Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuru koşullarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliğin 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı II. yarıyılından itibaren uygulanmasına,

“MADDE 19-(1) Anatomi Anabilim Dalı
Yüksek lisans : Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekokullarının Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü ile Hemşirelik Bölümü mezunları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu mezunları, Hemşirelik Yüksekokulu mezunları başvurabilirler.

Doktora : Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekokullarının Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Hemşirelik Yüksekokulu mezunu olup Anatomi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapmış olan mezunlar başvurabilirler.”

d) Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dallarının lisansüstü ders kataloglarında yer alan tüm derslerin istenildiği takdirde İngilizce olarak verilmesine ve derslerin İngilizce açılmasına, ders kodlarının sonuna ( E ) ifadesinin eklenmesine,

e) Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı tüm anabilim dalları ders kataloglarında yer alan “800-850 Uzmanlık Alan Dersi (3-0) 0” nin teorik saatinin değiştirilerek “800-850 Uzmanlık Alan Dersi (4-0) 0” şeklinde kabulüne; “900-950 Uzmanlık Alan Dersi (3-0) 0” nin teorik saatinin değiştirilerek “900-950 Uzmanlık Alan Dersi (4-0) 0” şeklinde kabulüne,

f) Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı lisansüstü ders katalogu değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

13. Üniversitemiz Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu bünyesinde;

a) Konaklama İşletmeciliği Bölümü,
b) Seyahat İşletmeciliği Bölümü,

açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

14. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 11.09.2014 tarih ve 28313576/100/36601 sayılı yazısı uyarınca; Matematik Enstitü Anabilim Dalı ders katalogunda yer alan MAT 555 Analitik Sayılar Teorisi (3-0) 3 dersinin kodunun MAT 559 olarak değiştirilmesinin uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu