Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 21.02.2012 tarih ve 05 nolu toplantı tutanağı

1. Türk Halk Müziği alandan derlenip notaya alınarak radyolarda yayınlanmasına, Türk Müziği Devlet Konservatuarlarının kurulmasından onlarca akademisyen ve sanatçının yetişmesine kadar konunun her aşamasında çok büyük emeklerinden dolayı 2547 Sayılı Kanunun 14. maddesinin Üniversite Senatosuna verdiği yetkiye dayanılarak Yücel Paşmakçı’ya Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalında Fahri Doktora unvanının verilmesine,

2. 11 Temmuz 2005 tarih ve 25872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim İle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Sınavlar ve Değerlendirme başlığında yer alan Madde 14’ün 1. paragrafında aşağıdaki değişikliğin yapılmasının uygun görülmesine,

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 14-Öğrenciler ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalarından başka, bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl sonu sınavının ders notuna katkısı %40’dan az, %60’dan fazla olmamak üzere ilgili Fakülte/Yüksekokul Kurullarınca belirlenir. Her yarıyılda, en az bir ara sınavdan az olmamak kaydıyla yapılacak olan ara sınav sayısı, ilgili Fakülte/Yüksekokul Kurulunca belirlenir.Uzaktan eğitim …………………

3 . Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 10.10.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.40.00.00/171.1-392 sayılı yazısı uyarınca; Enstitü Kurulu Kararıyla önerilen,

a) Üniversitemiz ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalında Ortak Lisansüstü Programı Oluşturulması Hakkında Protokol’ün kabulüne ve söz konusu protokol kapsamında Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalında Ortak Lisansüstü Programı açılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 11.01.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.10.00.00/010.03-026-0035 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin, Hazırlık Eğitim-Öğretim Süresi ve Şekli 7. maddesinin b. Fıkrasına 5. paragraf olarak aşağıdaki metnin eklenmesine,

Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatında muafiyet, Hazırlık sınıfı, destek eğitimi, yeterlilik sınavı ve yaz okulu sonunda yapılan sınavda başarı notu 100 puan üzerinden en az 70 puandır. Bu not öğrencinin yıl içi sınav ve değerlendirmeleri ile yıl sonu sınavı dikkate alınarak verilir. Yıl içi ve yıl sonu sınav ağırlıkları Yabancı Diller Yüksekokulunca belirlenir.”

5. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 20.02.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.72.00.00/300-58 sayılı yazıları uyarınca; Üniversitemiz Öğrenci Kayıt Kabul Yönetmeliği’nin madde 11’e “c” şıkkı olarak aşağıdaki metnin eklenmesine,

“Ancak, “Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.”

“Lisansüstü programlarda ise, Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.”

6. Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları’nın ekli şekliyle kabulüne,

Üniversite Senatosu’nun 21.02.2012 tarih ve 5 nolu toplantı tutanağının 2. sayfasıdır.

7. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 20.01.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.18.00.00/22 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurulu oluşturulamadığından 2011-2012 eğitim-öğretim yılı II.Dönem Mimarlık Bölümü ders dağılımının ekli şekliyle kabulüne,

8. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 27.01.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.28.00-300/069 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurulu oluşturulamadığından 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Hemşirelik Bölümü HEM 333 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (6-8) 10 dersinin açılmasının kabulüne,

9. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 25.01.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.28.00.00-300/079 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurulu oluşturulamadığından 2011-2012 eğitim-öğretim yılı II.Dönemi ders dağılımının ekli şekliyle kabulüne,

10. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 09.02.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.28.00.00-300/096 sayılı yazıları uyarınca; Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Intern eğitim-öğretim programı değişikliğinin ekli şekliyle kabulüne,

11. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 09.02.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.28.00.00-300/093 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurulu oluşturulamadığından Sağlık Bilimleri Fakültesinde uygulanan Intern Eğitim-Öğretim programında yer alan ekli Hemşirelik Intern dersleri için “Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılmaması, yarıyıl ders notunun öğrencinin yarı yıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilmesi” nin kabulüne,

12.İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 01.02.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.13.00-900/28 sayılı yazıları uyarınca; İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik Bölümü ve İşletme Bölümü’nün ENF 101 Temel Bilgi Teknolojileri dersinin 2011-2012 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren ders katalogundan çıkarılmasının kabulüne,

13. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 05.01.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.16.00.00/300-5 sayılı yazısı uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin” ekli şekliyle kabulüne,

14. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 06.02.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.16.00.00.050-28 sayılı yazısı uyarınca; İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu oluşturulamadığından; Fakülte Yönetim Kurulunun aşağıda isimleri belirtilen kişilerden oluşmasının uygun görülmesine,

Prof.Dr. Ali AKPINAR Başkan

Prof.Dr. Mesut ERDAL Üye

Prof.Dr. Cahit BAĞCI Üye

Prof.Dr. Türkay DERELİ Üye

Doç.Dr. Yılmaz SAĞLAM Üye

Doç.Dr. Murat AGARİ Üye

Yrd.Doç.Dr. Halil HACIMÜFTÜOĞLU Üye

15. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın 03.02.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.27.00.101.03/159-27 sayılı yazıları uyarınca; Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan Resim Bölümüne 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında özel yetenek sınavı ile 20 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

16. Nizip Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 17.02.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.30.00/200-0043 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte İlköğretim Bölümü bünyesinde bulunan Sosyal Bilgiler Anabilim Dalı Lisans programına 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında 30 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

17. Nizip Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 30.01.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.30.00/200/0022 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurulu oluşturulamadığından 2011-2012 eğitim-öğretim yılı II.Dönemi ders dağılımının ekli şekliyle kabulüne,

18. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 08.02.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.K1.00.00-301.01.02-63 sayılı yazısı uyarınca; Türk Musikisi Devlet Konservatuarı bünyesinde bulunan Ses Eğitimi ve Temel Bilimler (I. Öğretim ve II.Öğretim) bölümlerinin kontenjan sayısının 26 kişi ve Türk Halk Oyunları bölümünün ise 30 kişiye çıkarılmasının uygun görülmesine,

19. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 10.02.2012 tarih ve B.30.2.GZP.M3.00.00/050.02-96 sayılı yazısı uyarınca; Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu ;

a.Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü bünyesinde Ayakkabı Tasarım ve Üretim Programına 2012-2013 eğitim öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının,

b.Gıda İşleme Bölümü bünyesinde Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Programına 2012-2013 eğitim öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının,

c.El Sanatları Bölümü bünyesinde Seramik ve Cam Programına 2012-2013 eğitim öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının,

d.Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü bünyesinde Lastik ve Plastik Teknolojisi Programına 2012-2013 eğitim öğretim yılında 30 öğrenci alınmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

20. Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 13.01.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.M4.00.00/211-17 sayılı yazısı uyarınca; Nizip Meslek Yüksekokulu Antepfıstığı Tarımı ve Teknolojisi Programına 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında 25 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

21. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 13.02.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.M5.00.00/50 sayılı yazıları uyarınca; Yüksekokul bünyesinde,

I. a. Yönetim ve Organizasyon Bölümü bünyesinde yer alan Lojistik Programına (I.Öğretim) 45 öğrenci alınmasının,

b. Muhasebe ve Vergi Bölümü bünyesinde yer alan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı açılmasının (II.Öğretim) ve 30 öğrenci alınmasının,

c. Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü bünyesinde yer alan;

-Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programına (I.Öğretim) 45 öğrenci alınmasının,

-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı (I.Öğretim) açılmasının,

-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programına (I.Öğretim) 45 öğrenci alınmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının onaylarına sunulmasına

II.Özel Güvenlik ve Koruma Programına öğrenci alınmasında ÖSYM kılavuzunda ekli şekliyle yeni bir madde ihdas edilmesi ve Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programına öğrenci alınmasında ise ekli özel şartların uygulanmasının kabulüne,

III.Bilgisayar Programcılığı, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ve Özel Güvenlik ve Koruma Programı ders katalogunun ekli şekliyle değiştirilmesinin uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu