Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 17.01.2012 tarih ve 01 nolu toplantı tutanağı

1. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 10.01.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.41.00.00/126/-14 sayılı yazısı uyarınca; Enstitü Kurulu Kararıyla önerilen,

a) Üniversitemiz ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalında Doktora Programı Oluşturulması Hakkında Protokol’ün kabulüne ve söz konusu protokol kapsamında Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalında ortak doktora programı açılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

b)Üniversitemiz ve Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı ortak doktora programı ders katalogunda yer alan İŞLT 690 Veri Madenciliği (3-0)3 ders kodunun İŞLT 620 Veri Madenciliği (3-0)3 olarak değiştirilmesine ve İŞLT 640 Yapısal Eşitlik Modellemesi (3-0)3 dersinin kataloga eklenmesinin kabulüne,

2. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 20.12.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.Y3.00.00/020-0691 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin, Hazırlık Eğitim-Öğretim Süresi ve Şekli 7. maddesinin b. Bendinin 1. paragrafı ile Ders ve Uygulamaları Devam Zorunluluğu 13.maddesinin 1. paragrafının ekli şekliyle değiştirilmesine,

3. a) Üniversite Senatosunun 08.06.2010 tarih 12 nolu kararının 1. maddesinde kabul edilen ”Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Yatay Geçiş Uygulamasına ilişkin Yönetmelik”in Kurum İçi ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvurularında Aranacak Kriterlerde aşağıdaki değişikliğin yapılmasına,

B.Kurumlar Arası Yatay Geçiş

1-a.Öğrencinin bulunduğu sınıf ve yarıyıldaki tüm derslerinden başarıları olması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.50 veya 100 üzerinden 88 olması,

b. Öğrencinin üniversiteyi kazandığı yıla ait ÖSYM/LYS puanı yatay geçiş için başvurduğu bölümün, ilgili yıldaki ÖSYM/LYS puanından en fazla 4 puan daha düşük olması gerekmektedir.

b) Üniversite Senatosunun 22.07.2010 tarih ve 15 nolu kararının 9. maddesinin iptalinin,

uygun görülmesine,

4. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü’nün 04.01.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.K1.00.00/300-4 sayılı yazıları uyarınca; Enformatik Bölümünce verilen Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ve Temel Bilgisayar Bilimleri derslerinden Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ında okutulan ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi (3-0) dersinin 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ders katalogundan kaldırılması ve bu dersi daha önce alan aldığı halde başarısız olan öğrencilerin tekrar dersi almalarının uygun görülmesine,

5. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 10.01.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.17.00.00/400-20-57 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Yönetim Kuruluyla önerilen ders katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

6. İletişim Fakültesi Dekanlığı’nın 10.01.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.14.00.00/100-8 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurulu oluşturulamadığından 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ders dağılımının ekli şekliyle kabulüne,

7. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 16.01.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.18.00.00/050.01/16 sayılı yazıları uyarınca;

a. Mimarlık Bölümü ders kataloguna ARCH190 Summer Practice ve ARCH290 Summer Practice derslerinin eklenmesinin uygun görülmesine,

b. Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu oluşturulamadığından; Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca yarıyıl sonu sınavının ders notuna katkısının %40 olarak uygulanmasına,

8. Üniversitemiz Hazırlık sınıfı öğrencilerine kendi programları kapsamında ilgili bölümde ilgili öğretim elemanları tarafından bölümü ve temel terminoloji vb. hususları içeren haftada 1 (bir) saat oryantasyon programının verilmesine, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı II. döneminden itibaren uygulanmaya başlanılmasına, bu programın içeriğinin ve uygulamasının ilgili bölümler, koordinasyonun ise Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu