Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÇAMLITEPE KONAKLAMA TESİSİ YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 15.08.2023 tarih ve 14 nolu toplantı tutanağının 13. Maddesinin ekidir.

T.C.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

ÇAMLITEPE KONAKLAMA TESİSİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Çamlıtepe Konaklama Tesisinin işletme ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesi Çamlıtepe Konaklama Tesisinin yönetim esasları, yararlanma usul ve esasları ile Mali ve diğer hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 191. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 ve 47. Maddesine, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu 1.Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen;

Daire Başkanlığı : Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

Kamu Personeli: Diğer Kamu Kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerini,

Müdürlük : Kültür ve Spor Müdürlüğü,

Personel: Gaziantep Üniversitesi Akademik ve idari personelleri ile sürekli işçilerini,

Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

Senato : Gaziantep Üniversitesi Senatosunu ,

Tesis Sorumlusu: Müdürlüğün görevlendirdiği personeli,

Tesis: Çamlıtepe Konaklama Tesisini ifade etmektedir.

Üniversite : Gaziantep Üniversitesini,

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Esasları

Tesis Unvanı, Faaliyet Alanı, Organları ve Görevleri

Tesisin Unvanı

Madde 5- Tesisin Unvanı, “Gaziantep Üniversitesi Çamlıtepe Konaklama Tesisi”dir. Her türlü iç ve dış yazışmalarda ana başlık olarak bu unvan kullanılır.

Tesis Faaliyet Alanı

Madde 6- Üniversite personeli ve öğrencileri ile diğer kamu personellerine yönelik konaklama hizmeti sunmaktır.

Organlar ve Kişiler

Madde 7- Daire Başkanlığı, Müdürlük ve Tesis sorumlusu ile tesiste çalışanlardan oluşur.

Daire Başkanlığının Görevleri

Madde 8- Daire Başkanlığı;

 1. Tesisin yönetimi ile ilgili genel ilke kararları almak, uygulamaya yönelik öncelikleri belirlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak,
 2. Tesisteki hizmetlerin yürütülmesi amacı ile mevzuata uygun olarak çalıştırılacak personel, stajyer ve kısmi zamanlı öğrenci görevlendirilmesini sağlamak,
 3. Tesiste kullanılacak dayanıklı taşınırlar ile tüketim malzemelerini temin etmek, “Taşınır Mal Yönetmeliği” çerçevesinde kayıtlarının tutulmasını sağlamak ve Taşınır hesabını hazırlamak,
 4. Tesisten yararlanmak isteyenlerden tahsil edilecek bedelleri Maliye Bakanlığınca yayınlanan yılı Kamu Sosyal Tesisleri Tebliği hükümlerini de dikkate alarak belirleyip Üniversite Yönetim Kurulu onayına sumak,
 5. Müdürlük tarafından hazırlanan işletme talimatlarına onay vermek ve denetlemek.
 6. Faaliyet raporlarını yıllık olarak Genel Sekreterlik Makamına sunmak,
 7. İhtiyaç olması durumunda Tesiste gece nöbetçisi bulundurmak,
 8. Hizmetin bu yönerge hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamakla sorumludur.

Müdürlüğün Görevleri

Madde 9-Müdürlük;

 1. Tesisin sevk ve idaresini mevzuat hükümleri ve Daire Başkanlığının kararlarına uygun olarak yerine getirmek.
 2. Tesiste mevcut eksiklikleri, meydana gelen aksaklıkları veya alınmasında fayda görülen önlemleri almak ve Daire Başkanlığı’na bildirmek.
 3. Tesis personelinin görev tanımlarını yapmak, hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi için sorumlulukları belirlemek ve iş bölümü yapmak.
 4. Tesisin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alım taleplerini alıp Daire Başkanlığına bildirmek.
 5. Daire Başkanının vermiş olduğu diğer görevleri yerine getirmekle sorumludur.

Tesis Sorumlusunun Görevleri

Madde 10- Tesis sorumlusu;

 1. Tesisin işletilmesi, eksikliklerinin belirlenmesi, personelin sevk ve idaresi konularında Müdürlüğe karşı sorumludur.
 2. Tesisin sevk ve idaresini mevzuat hükümleri ve Müdürlüğün talimatları doğrultusunda yerine getirmek.
 3. Tüm demirbaş malzeme ve cihazların bakımını temizliğini ve en iyi şekilde çalışmasını temin etmek,
 4. Tesisin malzeme ihtiyaçlarını belirleyerek Müdürlüğe iletmek,
 5. Her yılsonunda tesisin çalışması, ihtiyaçları ve karşılaşılan problemleri kapsayan bir rapor hazırlayarak Daire Başkanlığına sunulmak üzere Müdürlüğe vermek.
 6. Yazışma ve dosyalama sisteminin takip ve muhafaza edilmesini sağlamak.
 7. Yangın talimatnamesi gereği, yangın söndürme cihazlarının periyodik denetimini yaptırmak, gerekli ekipleri teşkil etmek ve denetlemek,
 8. Müdürlüğün vermiş olduğu diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmekle sorumludur.

Tutulacak Defter Belge cetvel ve formlar

Madde 11- Tesiste;

 1. Konaklama Kayıt Defteri
 2. Rezervasyon Formu
 3. Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri
 4. Evrak Zimmet Defteri
 5. Gelir Makbuzu (Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı)
 6. Kasa Defteri kullanılır.

Kullanılacak defter belge ve formlar ilgili mevzuatı çerçevesinde bilgisayar ortamında tutulabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yararlanma Usul ve Esasları

Yararlanma Şekilleri

Madde 12- Tesisten;

 1. Üniversite bünyesinde çalışan veya emekli olan personel ve aileleri ile altsoy ve üst soyları,
 2. Üniversiteye kısa süreli eğitim, araştırma sosyal ve kültürel faaliyetler ile resmi temaslarda bulunmak için gelen misafirler,
 3. Uluslararası değişim öğrencileri,
 4. Kamu Personeli ve aileleri,
 5. Rektörlük tarafından uygun görülen diğer misafirler,

Yararlanır.

Yararlanma Süreleri

Madde 13-

 1. Üniversitemiz uluslararası değişim öğrencileri aktif öğrencilik hayatı boyunca yararlanabilecektir. Talep sayısının konaklama imkânı sunulan yatak sayısını geçtiği durumlarda daha önce yararlanma süresi az olandan çok olana doğru talepler değerlendirilir. Daha önce yararlanma süreleri eşit olan durumlarda yaşı küçük olana öncelik verilir. Yaş bakımından da eşitlik durumu olduğu durumlarda ise öğrenciler huzurunda çekilen kura ile konaklayacak öğrenciler belirlenir.
 2. Öğrenci harici kullanımlar günlük olarak yapılacak olup tesisin uygunluk durumuna göre bir sonraki gün de oda tahsisi sağlanabilecektir. Her halükarda bu süre personel ve yakını için 14 günlük süreyi geçemeyecektir.
 3. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca birinci derece kritik il olarak belirlenen illerdeki sosyal tesislerden yararlanacak olan güvenlik personeli hariç olmak üzere, tesisler devamlılık arz edecek (azami 14 günü geçmemek) şekilde pansiyon veya bekâr lojmanı olarak kullanılamaz. Uluslararası değişim öğrencileri için bu süre ve sınır aranmaz.

Tesislere Giriş ve Emniyet:

Madde 14- Tesislere giriş, Daire Başkanlığınca verilen karar ve talimatlara göre yürütülür. Tesisin mesai dışı güvenliği Gaziantep Üniversitesi güvenlik birimince sağlanacaktır.

İbraz Edilecek Belgeler

Madde 15- Misafirler, görevli personele aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmek mecburiyetindedir.

 1. Yasal geçerliliği olan kimlik belgesi,
 2. Kamu Personeli için kurum kimlik kartı,
 3. Öğrenci belgesi,
 4. Gerekli olduğu durumlarda görev belgesi,
 5. Bakmakla yükümlü olunan kişiler ile anne ve babanın T.C. kimlik kartı,
 6. Çiftler için evlilik cüzdanı
 7. Banka hesabına yapılan ücret ödemelerinde dekont, ibrazı zorunludur.

Tesisin Boşaltılması

Madde 16- Tesisten faydalananlar, kalma süresinin sonunda Tesis Sorumlusuna başvurarak en geç saat 12.00’da ilişiklerini kesmek ve oda anahtarını teslim etmek zorundadır. Saat 12.00 den sonra hesap kesimi yapılan odalar için ilave bir gün ücret tahsili yapılır. Hesap kesimi yaptığı halde odayı boşaltmayan ve anahtarını teslim etmeyenlerin odaları idare tarafından güvenlik personeli nezaretinde eşya tutanağı yapılarak boşaltılır.

Demirbaş ve Mefruşatın Kullanılmasına Özen Gösterilmesi

Madde 17- Tesiste kalanlar gerek kendilerine tahsis edilen mekanlarda gerekse genel kullanım alanlarında bulunan demirbaş ve diğer malzemelere gerekli özen göstermek ve zarar verdikleri takdirde bunların tazmin etmekle yükümlüdür.

Kıymetli Eşya

Madde 18- Yanlarında para, ziynet eşyası, kıymetli evrak, mücevher ve bunun gibi kıymetli eşya bulunduranlar bu eşyalarını görevliye emanet edemezler. Bu eşyaların muhafazasından kendileri sorumludur. Kaybolan eşyadan dolayı tesis yönetimi ve personel sorumlu tutulamaz.

Uyulması Gereken Kurallar

Madde 19- Uyulması gereken kurallar Müdürlüğün önerisi ve Daire Başkanlığının onayı ile belirlenir ve tesis içinde gerekli görülen yerlerde ilan edilir.

Kurallara Uymayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Madde 20- Bu yönergeye ve bu yönergenin 19. Maddesi uyarınca tespit olunan kurallara uymayanlar hakkında Tesis Sorumlusu tarafından düzenlenen tutanak Müdürlüğe intikal ettirilir. Müdürlük tarafından Daire Başkanlığı bilgilendirilerek ilgili şahsın Tesisten derhal çıkartılması sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Ücretlerin Tahsili, gelir ve giderler

Madde 21- Ücretlerin tahsili

Tesiste kalan misafirlerin, kalacakları gün sayısına göre ücret tarifesi üzerinden hesaplanacak ücretleri;

- Muhasebe Yetkilisi Mutemedi alındısı karşılığı nakit olarak

- Pos cihazı üzerinden Kredi kartı veya banka kartı ile

-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına nakit, EFT veya havale şeklinde tahsil edilir. Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı Mutemede Muhasebe Yetkilisi tarafından verilir. Tahsilatların Banka hesabı üzerinden veya pos cihazı kanalıyla yapılması esas olup zorunlu durumlarda nakit tahsilat yapılabilir. Nakit tahsilatların Bankaya yatırılması süre ve limitleri ile ilgili olarak Muhasebat Genel Müdürlüğü yılı “Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Tebliğ” hükümleri uygulanır.

Madde 22- Gelirler

Toplanan gelirler Konukevinin işletme, bakım, onarım, temizlik, mal ve malzeme alımı, vb. giderlerinin karşılanmasında kullanılmak üzere Daire Başkanlığının talebi doğrultusunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca ödenek kaydedilir.

Madde 23- Giderler

Konukevinin zaruri ihtiyaçları için yapılacak harcamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununa uygun olarak Daire Başkanlığınca yapılır.

Madde 24- 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre, belirlenen ücret tarifesinden işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar

Madde 25- Bu yönergede yer almayan hususlarda yürürlükteki mevzuat ve genel hükümlere göre hareket edilir.

Yürürlük

Madde 26- Bu yönerge hükümleri Gaziantep Üniversitesi Senatosunca onaylandığı tarihten itibaren Gaziantep Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu