Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 22.11.2022 tarih ve 21 nolu toplantı tutanağının 4. maddesinin ekidir.
T.C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi ve birimlerinin, kamu ve özel sektör kuruluşları ile diğer paydaşlar arasındaki iş birliğini ve bu iş birliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak, tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla kendi Danışma Kurullarını oluşturmak ve bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2-
(1) Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesi bünyesindeki akademik birimlerin bölüm ve programlarının kamu ve özel sektör kuruluşları ile diğer paydaşlar arasındaki iş birliğini ve bu iş birliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan Danışma Kurullarının çalışmaları ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3-
(1) Bu yönerge, 04.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44. maddesinin (f) fıkrası ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 08.10.2016 tarih ve 29851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik’e göre düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 4-
(1) Bu yönergede geçen;
a) Birim: Eğitim programını yürüten Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu, Enstitü ve Araştırma Merkezlerini,
b) Birim Danışma Kurulu: Üniversitenin birimlerinin Danışma Kurulunu,
c) Genel Sekreterlik: Gaziantep Üniversitesi Genel Sekreterliğini,
d) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Gaziantep Üniversitesi’ni,
g) Üniversite Danışma Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Danışma Kurulunu,
h) Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

İKİNCİ BÖLÜM
Danışma Kurullarının Oluşturulması, Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları
Danışma Kurullarının Oluşturulmasına ve Kaldırılmasına İlişkin Esaslar
MADDE 5 –
(1) Gaziantep Üniversitesi akademik birimleri bünyesinde yer alan bölüm ve programlar ile diğer akademik birimler için danışma kurulları oluşturabilir.
(2) Oluşturulan her danışma kurulu ilgili akademik birim/bölüm/program adı ile birlikte anılır.
(3) Birim/Bölüm/Program danışma kurulu, birim/bölüm/program yöneticisinin teklifi, birim yönetim kurulunun kararı ve Rektörlük Makamının onayı ile kurulur, değiştirilir ve gerektiğinde aynı usulle kaldırılır.
Danışma Kurulları Üyelerinin Belirlenmesine İlişkin Esaslar
MADDE 6 –
(1) Danışma kurullarının üyelerinin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.
a) Danışma kurullarının üyeleri işgücü piyasası ve kültür-sanat alanından temsilciler, kamu yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, farklı yüksek öğretim kurumlarının öğretim elemanları, hâlen Gaziantep Üniversitesi’nde çalışan veya emekli olmuş öğretim elemanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri, Üniversitenin ilgili bölüm/program faaliyet alanında teorik veya uygulamalı tecrübeye sahip kişiler veya mezunlar arasından seçilebilir. Siyasî partilerin merkez ve taşra teşkilatındaki yöneticileri, yönetim, yürütme ve denetim kurulu üyeleri danışma kurullarında yer alamaz.
b) Gaziantep Üniversitesi Danışma Kurullarında görev alacak kişiler, akademik birim/bölüm/programla ilgili faaliyet alanında ve katkı sağlayabilecek nitelikte olmak üzere, birim/bölüm/program yöneticisinin önerisi, birim yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Gaziantep Üniversitesi Danışma Kurulu Rektörün önerisi ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
c) Danışma Kurulları üye sayısı 5 kişiden az olmamalıdır.
d) Danışma Kurullarının başkanlığını birim/bölüm/program başkanları üstlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda birim/bölüm/program başkan yardımcısı veya başkanın vekâlet vereceği bir kurul üyesi toplantıların yönetimini gerçekleştirir.
e) Kurulun raportörlük işleri başkanın atayacağı bir kişi tarafından yerine getirilir.
f) Kurul üyeleri iki yıl için seçilir. Görev süresi dolan üye aynı usul ile yeniden seçilebilir. Kuruldan istifa eden üyenin yerine yenisi seçilir.
g) İki yıl içerisinde birim/bölüm/program yöneticisinin önerisi, birim kurulu kararı ve Rektörlük Makamının onayı ile kurul üye sayısına dikkat edecek şekilde yeni üye atanabilir.
h) Üyelerin görevden alınmasında görevlendirmedeki usul izlenir.
ı) Kurul üyeliği fahrî olup, ödeme yükümlülüğü yaratmaz.
(2) Danışma Kurullarının üye listesi Üniversite web sayfasının ilgili alanlarında kamuoyu ile paylaşılır.
Danışma Kurullarının Görev ve Sorumlulukları
MADDE 7 –
(1) Üniversite/Birim/Bölüm/Program Danışma Kurulları iş dünyası ile iletişimin ve işbirliğinin güçlendirilmesini, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve araştırma performansının artırılmasını, lisansüstü, lisans ve önlisans eğitim öğretimine ilişkin yeni bölüm ve programların açılmasına önerilerde bulunulmasını, üniversitenin ve birimlerin sosyal, kültürel ve sanatsal hayata olan katkılarının artırılmasını, uygulanan müfredat ile ders içeriklerinin akademi ve iş hayatındaki gelişmeler uyarınca hazırlanması ve güncellenmesine yönelik önerilerde bulunulmasını ve program çıktılarına ulaşılmasını sağlayarak/hedefleyerek bu başlıklardaki görev ve sorumlulukları üstlenir.
Danışma Kurullarının Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar
MADDE 8 –
(1) Danışma kurullarının çalışmasına ilişkin usul ve esasları şunlardır:
a) Danışma kurulları yılda en az bir defa olmak üzere kurul başkanının çağrısı veya ilgisine göre birim yöneticisinin talebi üzerine toplanır.
b) Kurulun gündemi kurul başkanı tarafından hazırlanır. Gündemin hazırlanmasında kurul üyelerinin önerileri dikkate alınır. Rektörün veya birim yöneticisinin talepleri öncelikle gündeme alınır ve görüşülür. Gündem, toplantı tarihinden en az beş gün önce üyelere elektronik ortamda bildirilir.
c) Kurul, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır, çekimser oy kullanılamaz. Kurul başkanının kararı veya kurul üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine, görüşlerine başvurmak amacıyla kurul üyesi olmayan kişiler oy hakkı olmaksızın toplantıya çağırılabilir, görüşleri dinlenebilir. Toplantı kurum paydaşlarının katılımına oy hakkı olmaksızın açıktır.
d) Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Kurul kararları, ilgisine göre Senatonun, Yönetim Kurulunun, birim kurulunun/birim yönetim kurulunun bilgisine sunulur ve (gerekmesi durumunda) bu kurullarda tartışılarak karara bağlanır.
e) Birimlerin danışma kurullarının faaliyetleri her yıl rapor haline getirilerek ilgili yıl raporu olarak en geç Ocak ayı sonuna kadar Rektörlüğe iletilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 9 –
(1) Bu yönerge Senatoda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 –
(1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu