Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 18.05.2022 tarih ve 10 nolu toplantı tutanağının 12 (c) maddesinin ekidir.

T.C.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde kayıtlı öğrencilerin sınavlar öncesi ve sırasındaki uyması gereken kuralları, öğretim elemanlarını/sınav salon gözetmenlerinin sınavların uygulanması ile ilgili sorumluluklarına ilişkin esasları ve sınav süreçleri ile ilgili genel kuralları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Sağlık bilimleri Fakültesinde kayıtlı tüm öğrenciler ile sınav sürecinin yürütülmesinden sorumlu öğretim elemanlarını/sınav salon gözetmenlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 18. maddesi ile 44. maddesine ve Gaziantep Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim yönetmeliğine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde4-Bu yönergede geçen;

 1. Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,
 2. Fakülte: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini,
 3. Dekan: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanını,
 4. Fakülte Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunu,
 5. Öğretim Üyesi: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde görevli Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyelerini,
 6. Öğretim Elemanı: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde görevli her düzeydeki öğretim elemanını,
 7. Ders Sorumluları: : Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde İlgili dönem için dersi veren sorumlu öğretim elemanını,
 8. Sınav gözetmeni: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde ilgili sınav için görevlendirilmiş araştırma görevlisi ve öğretim görevlisini,
 9. Öğrenci: : Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde kayıtlı öğrenciyi,
 10. Sınav: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde uygulanan bütün sınavları (ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları,uygulama sınavları, bütünleme sınavları, tek ders sınavları vb.) ifade eder.

Sorumluluklar

Madde-5 Bu yönerge kapsamında belirtilen adımlardan konularına göre ilgili birimler, bölümler ve kişiler sorumludur.

 1. Dekan: Bu yönergenin yürütülmesinden sorumludur.
 2. Bölüm Başkanları: Bu yönergenin uygulanmasından sorumludur.
 3. Öğretim Elemanları: Bu yönergenin uygulanmasından ve yönerge kapsamındaki tüm kurallara uymakla yükümlüdür.
 4. Öğrenciler: Süreci takip etmek ve yönerge kapsamındaki tüm kurallara uymakla yükümlüdür.

ÖğrencilerinUyması Gereken Sınav Uygulama Kuralları

Madde 6-Bu yönergede belirtilen kurallara uygun olarak yapılan sınavlar değerlendirilir ve geçerli kabul edilir:

 1. Sınav gözetmeni, sınavın sağlıklı yapılması için sınav salonunda sınava giren öğrencilere yönelik her türlü düzenlemeyi yapar. Sınav salonunda görevlilerinin yapacakları uyarılara göre davranılır ve talimatlar tartışılmaksızın uygulanır. Sınavlarda kopya çekenlerin ve sınav kurallarını ihlal edenlerin sınavları geçersiz sayılır ve haklarında disiplin soruşturması açılır.
 2. Öğrenciler sınavlara, sınav programında belirtilen zaman ve yerde, öğrenci kimliği veya kimlik yoksa sınav başlamadan önce öğrenci işlerinden temin edeceği öğrenci kimliği yerine geçen belge ilegirmek zorundadırlar. Aksi takdirde sınava girilemez.
 3. Cep telefonları sınav süresince kapalı konumda olmalıdır. Kapalı konumda dahi olsa cep telefonlarının sıranın üstünde bulunması yasaktır. Cep telefonunun sınav esnasında her hangi bir şekilde kullanılması durumunda, öğrenci hakkında tutanak tutulur ve kopya muamelesi uygulanır. Görevliler gerekli gördükleri durumlarda cep telefonlarını toplayabilirler.
 4. Sınav esnasında sıraların üstünde mont, palto, hırka, çanta, cüzdan, ders notu, vb. hiçbir eşya bulundurulmaz. Bu eşyalar sınav başlamadan önce, öğrencinin sınav sırasında ulaşamayacağı pencere kenarlarına veya askılık vb. yerlere taşınır.
 5. Öğrenci oturduğu sıra ve çevresinde bulunan (duvar, sıranın altı, vb.) dersle ilgisi olsun veya olmasın her türlü kâğıt, not ve kitaptan sorumludur. Sıra/sandalye üstünde veya yakınında salon donanımına önceden yazılmış kopya mahiyetindeki malzemeden öğrenci sorumludur. Aksi halde bu davranış kopya girişimi olarak değerlendirilir
 6. Sınav gözetmenleri gerekli durumlarda öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilirler.
 7. Öğrencilerin sınav esnasında her ne koşulla olursa olsun birbirlerinden silgi, belge, kalem vb. şekilde alışverişte bulunmaları yasaktır.
 8. Sınav salonuna çağrı cihazı, telsiz, bluetooth kulaklık vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, ayrıca kesici aletler, ateşli silahlar ve tehlike arz edecek teçhizatla sınava girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
 9. Sınavda soruların herhangi bir yolla (resminin çekilmesi, sınav esnasında başka bir kâğıda yazılması gibi) elde edilerek sosyal medya araçlarında paylaşan, e-posta ile gönderen veya çoğaltarak dağıtan öğrencilerin sınavları iptal edilir ve haklarında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre işlem yapılır.
 10. Sınavlarda sınav yoklama tutanağının imzalanmaması, varsa kitapçık türünün kodlanmaması ya da yanlış kodlanması, sınav evraklarının sınav bitiminde görevlilere teslim edilmemesi gibi durumları bulunan öğrencilerin ilgili sınavı geçersiz sayılır.
 11. Öğrenci, soru kâğıdı/kitapçığı ve cevap kâğıtlarının üzerinde yer alan kimlik bilgileri, soru kitapçığı türü vb. ilgili alanların doldurulmasından sorumludur. Üzerindeki bilgi alanları doldurulmamış ve tereddütsüz bir şekilde ayırt edilemeyen cevap kâğıdı değerlendirilmez.
 12. Kopya olarak değerlendirilecek davranışlarda bulunan öğrenciden kâğıdını derhal sınav salon görevlisine teslim etmesi istenir ve kopya eylemi hakkında sınav salon görevlisi/görevlileri tarafından kopya eyleminin nasıl yapıldığını özetleyen tutanak tutulur. Tutanağa deliller ve varsa diğer özel durumlar not düşülür. Tutanak, öğrencinin bağlı olduğu Dekanlığa teslim edilir. Kopyaya karışan öğrenci/ler hakkında disiplin soruşturması başlatılır.
 13. Öğrencinin, sınav akışını bozmamak için sınav başlangıç saatinden en geç on dakika öncesinde sınav salonunda bulunması gerekir. Sınav başladıktan sonra sınav salonuna giriş yapan öğrencilerin sınava kabulü öğretim elemanının takdirindedir.
 14. Sınav salonunu terk eden veya sınav kâğıdını teslim ederek sınav salonundan ayrılan öğrenci sınav salonuna tekrar giremez.
 15. Sınav görevlileri sınavın son 5 dakikasında kargaşayı ve dikkat dağılmasını önleme amaçlı olarak salondan dışarı çıkışa izin vermeyebilir
 16. Sınav süresi bitiminde öğrenci, cevaplamayı bırakıp cevap kâğıdını soru kâğıdı/kitapçığının arasına koyarak sınav sırası/sandalyesinden kalkmadan sınav salon görevlilerinin evrakı toplamasını ve sayım işlemlerini tamamlamalarını bekler. Öğrenci, sınav salon görevlilerinin, “Çıkabilirsiniz” uyarısından sonra sınav salonunu terk edebilir

Sınav Sorumlusu ve Gözetmenlerin Sorumlulukları ve Uyması Gereken Kurallar

Madde-7

 1. Sınav birden fazla salonda yapılacaksa, sınava girecek öğrencilerin hangi salonlarda sınava girecekleri dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından önceden belirlenerek liste sınav salonlarının kapısına asılır/öğrencilere duyurulur.
 2. Bir dersin sınavının; sorularının hazırlanması, çoğaltılması, sınavın yönetimi o dersi vermekle görevli öğretim elemanın sorumluluğundadır. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin yapacağına ya da sınavın ertelenip ertelenemeyeceğine ilgili Bölüm Başkanı karar verir.
 3. Sınava girecek öğrenci sayısı kadar soru kağıdı ve cevap kağıdı, sınav yoklama listesi, sınav tutanağını içeren sınav evrakı paketi, dersin öğretim elemanı tarafından sınav başlamadan en geç otuz dakika önce, kapalı olarak sınav gözetmenine teslim edilir.
 4. Sınav gözetmenleri arasında, sınav düzenini bozmayacak biçimdeki görev değişimi, ilgili ders sorumlu öğretim elemanı ve Bölüm Başkanı bilgisi ve onayı ile yapılabilir.
 5. Gözetmenler sınavdan en az 10 dakika önce sınav salonunda bulunurlar ve ayrılamazlar. Sınav süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda öncelikli olarak olumsuzluğun giderilmesi için çalışırlar, daha sonra ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı/Bölüm Başkanlığına bildirimde bulunurlar.
 6. Sınav salonunda bulunan öğrenciler, mümkün olduğu ölçüde aralıklı ve düzenli bir biçimde oturtulmalıdırlar.
 7. Sınav başlamadan önce, öğrencilere sınavın başlangıç ve bitiş zamanı duyurulur. Mümkünse tahtaya yazılır.
 8. Öğrenciye ek kâğıt verilip verilmeyeceği sınav başında duyurulur. Ek kâğıt verilecekse diğer kâğıtlara da kimlik bilgilerinin yazılması istenir.
 9. Sınav sırasında kimlik kontrolü yapılır ve öğrencinin sınav kâğıdına/optik forma ad, soyadı, öğrenci numarasını yazıp yazmadığı kontrol edilir.
 10. Sınav Yoklama Tutanağı öğrencilere imzalatılmalıdır (Ek-1).
 11. Kopya olarak değerlendirilecek davranışlarda bulunan öğrenciden kâğıdını sınav gözetmenine teslim etmesi istenmelidir ve Sınav Kopya Tutanağı doldurulmalıdır (Ek-3).
 12. Sınav gözetmenleri tarafından tutanak tutularak disiplin kuruluna aktarılan bir eylemin kopya veya kopyaya teşebbüs olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, disiplin soruşturmasına bağlı olarak fakülte yönetimkurulunun takdiri dâhilindedir.
 13. Sınav görevine gelemeyecek olan gözetmenler, sınav saatinden önce ilgili bölüm başkanlığına durumunu bildirmelidir. Bu kişilerin yerine ilgili bölüm başkanlığı tarafından başka bir öğretim elemanı görevlendirir ve dersin sorumlu öğretim elemanı bilgilendirilir.
 14. Gözetmenler sınav süresince sınav gözetimini aksatmamaya (Konuşma, telefon kullanımı, kitap okuma, vs.) özen göstermelidirler.
 15. Gözetmen(ler) sınav sırasında öğrencilerle konuşamazlar. Ancak sınav sırasında öğrencilerden gelecek sorular diğer öğrencilerin de işitebilecekleri bir ses tonu ile cevaplandırılır
 16. Gözetmen(ler), sınav sonunda sınavın bittiğini ilan ederek sınav kâğıtlarını toplar, sınav kâğıtlarını sayarak yoklama kâğıdındaki öğrenci imza sayısı ile karşılaştırır. Sınav yoklama tutanağı doldurularak imzalanır. Sınav kâğıtları varsa kullanılmamış olanları ile birlikte diğer belgeleri sınav zarfına koyarak ilgili dersin sorumlu öğretim elemanına teslim eder.
 17. Öğrencilerin zorunlu bir sağlık sorunu olmaksızın (bayılma, hastalık vb.) sınav kâğıtlarını teslim etmeden sınav salonundan çıkmalarına izin verilmemelidir.
 18. Sınav düzenine uygun davranmayan öğrenci hakkında hazırlanan tutanak dersin sorumlu öğretim elemanına verilir. Öğretim elemanı ise en kısa sürede bir üst yazı ile durumu Bölüm Başkanlığına bildirir.

Diğer Hükümler

 1. Sınav salonunda tek gözetmen varsa, sınav tek bir öğrenci ile devam ettirilmez, sınav sonlandırılır. Sınıfta en son en az iki öğrenci olmalıdır.
 2. Belgelenebilir haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim yönetmeliği uyarınca (madde 29) mazeretlerini sınavtarihindenitibaren beş gün içerisinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirirler. Fakülte Yönetim kurulunca mazeretleri uygun görülmeyen öğrenciler o sınava giremezler ve sıfır (0) not almış sayılırlar.
 3. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenlerin mazeret sınavının günü ve saati, ilgili dersin öğretim elemanı/bölüm başkanlığı tarafından belirlenir. Mazeret sınavı, dersin yürütücüsü veya görevlendirilen sınav gözetmeni tarafından sınav yönergesine göre yapılır.
 4. Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden etkinliklere katılan öğrenciler mazeret sınavlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler.
 5. Mazeret sınavı için ikinci bir mazeret hakkı verilmez
 6. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
 7. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere o derslerden tamamlanmamış (I) notu verilir.
 8. Şubelere ayrılarak verilen teorik derslerin sınavları, eş zamanlı ve değerlendirmeleri ortak yapılır.
 9. Bütünleme sınavları, öğrencilerin koşullu başarılı ve başarısız oldukları dersler için yapılır. Bütünleme sınav notu final notu yerine geçer.
 10. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
 11. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci ilgili dersin bütünleme sınavına girebilir.
 12. Devamsız öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına ve bütünleme sınavına giremezler.
 13. Sınav sonuçlarına itiraz ilgili Bölüm Başkanlığına hitaben bir dilekçe ile sonuçlanan ilandan sonraki 5 iş günü içinde yapılabilir. Gelen itiraz dilekçesine ders sorumlu öğretim elemanı 7 iş günü içerisinde yazılı olarak Bölüm Başkanlığına hitaben cevap vermekle yükümlüdür.
 14. Derse ait sınav/ödev/ proje vb.yer aldığı sınav zarfı yarıyıl/yılsonunda hazırlanarak ilgili sekreterliğe teslim edilir. Sınav zarfının eksiksiz hazırlanması ve teslim edilmesinden ilgili dersin öğretim elemanı sorumludur.
 15. Sınav görevine gelmeyen gözetmenleri dersin sorumlu öğretim elemanı ilgili bölüm başkanlığına bildirmelidir. Gerekli işlemlerin yapılması için ilgili bölüm başkanlığı tarafından Dekanlığa iletilir.
 16. Sınav zarfları dekanlık tarafından5 (beş) yıl süresince muhafaza edilir.
 17. Engelli öğrencilerin sınav uygulanmasında gerekli düzenlemeler dersin yürütücüsü tarafından yapılır. Engelli öğrencilerin sınavları, ihtiyaç duyulduğu takdirde ayrı bir ortamda yapılabilir.

Yürürlük

Madde 8- Bu esaslar Gaziantep Üniversite senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren Fakülte ’de yapılan tüm sınavlarda uygulanır.

Yürütme

Madde 9- Bu yönerge hükümleri, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Dekanı tarafından yürütülür.

EKLER

EK-1 Sınav Yoklama Tutanağı

EK-2 Sınav Kâğıdı

EK-3 Sınav Kopya Tutanağıİlgili Ekler
sinav-kopya-tutanagi-sbf-yonerge-eki12913.docx
sinav-yoklama-tutanagi-sbf-yonerge-eki12913.docx

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu