Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ULUĞ BEY YÜKSEK TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTEM) NİTELİKLİ ARAŞTIRMACI İNSAN GÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 29.04.2021 tarih ve 08 nolu toplantı tutanağının 13. Maddesinin ekidir.

Gaziantep Üniversitesi

Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTEM)

“Nitelikli Araştırmacı İnsan Gücünün Yetiştirilmesi”Yönergesi


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu yönerge,Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (bundan sonra ULUTEM olarak anılacaktır), nitelikli araştırmacı insan gücünün yetiştirilmesine yönelik politikaları, usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

ULUTEM nitelikli araştırmacı insan gücünü yetiştirmeye yönelik olarak bu çalışmaları yapar. Bu çalışmalar kapsamında ULUTEM hem bilim dünyasının araştırmacı ihtiyaçlarına hem de araştırmacının kişisel gelişimine katkıda bulunur.

ULUTEM araştırmacıların belirlenen alanlarda yer almasına, proje takımlarının oluşmasına, araştırmacı hareketliliğinin sağlanmasına, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine, araştırmacılar arasında yeni işbirliklerin oluşturulmasına, hedef odaklı ve çoklu disiplinlerde çalışmaların yapılabilmesine altyapı oluşturur. Nitelikli Araştırmacı İnsan Gücü Yetiştirilmesi politikaları bilimin evrensel kurallarına tabidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesi uyarınca 08.03.2018 tarih ve 30354 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gaziantep Üniversitesi Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” hükümlerine ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu yönergede geçen bazı ifadelerin anlamları aşağıda belirtilmiştir.

a)Üniversite: Gaziantep Üniversitesi

b) Yönetim Kurulu: ULUTEM Yönetim Kurulu

c) Komisyon:Proje Temelli İş Birliği Programı (PROTİP) Komisyonu

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler ve Politikalar

MADDE 4 – (1) Temel ilkeler ve politikalar, ULUTEM Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen ULUTEM yönetimi (ULUTEM Müdürlüğü) tarafından yürütülür.

(2) Araştırmacılar ULUTEM’in belirleyeceği araştırma konularında merkez bünyesinde çalışmalarını yapabileceklerdir. ULUTEM Yönetim Kurulu bu araştırma konularını, kriterleri ve pozisyonlarını belirleyerek duyuru yapar. Yapılan başvurular ULUTEM Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek ilgili başvuru sahibine bildirimde bulunur.

(3) ULUTEM bünyesinde “Nitelikli Araştırmacı İnsan Gücünün Yetiştirilmesi” ne yönelik olarak bu yönerge kapsamındaki çalışmalar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

(a) ULUTEM’de planlanmış Nitelikli Araştırmacı İnsan Gücünün Yetiştirilmesi’ne yönelik olarak eğitim programları düzenlenerek, bu eğitimlerden araştırmacıların yararlanması, eğitimlerin teorik ve/veya pratik olarak yapılması,

(b) ULUTEM’in altyükleniciler vasıtası ile bu eğitim faaliyetlerini yapabilmesi,

(c) ULUTEM bünyesinde daimi veya geçici kadroda araştırmacı istihdamının yapılması,

(ç) ULUTEM bünyesinde araştırmacılara esnek çalışma imkanının sağlanması,

(d) ULUTEM bünyesinde lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası çalışmalara imkansağlanması,

(e) ULUTEM bünyesinde çalışacak olan araştırmacıların özlük haklarının korunması,

(f) ULUTEM’in yabancı araştırmacıların çalışmalarına imkan sağlanması,

(g) ULUTEM bünyesinde araştırmacıların kendi bağlı bulundukları kurumlarından görevlendirme kapsamında araştırmalarına imkansağlanması,

(h) ULUTEM bünyesinde üniversite içi, üniversite dışı, kamu ve özel sektörde çalışan araştırmacılara imkan sağlanması,

(ı) ULUTEM bünyesinde sözleşmeli araştırmacılara imkan sağlanması,

(i) ULUTEM PROTİP kapsamındaki araştırmacılara imkan sağlanması,

(j) ULUTEM bünyesinde uzun zamanlı-maaşlı (sabbakital) araştırmacılara imkan sağlanması,

(k) ULUTEM bünyesinde staj ve intörn çalışmalarına olanak sağlanması,

(l) ULUTEM’in ulusal ve uluslararası işbirliklerinde yer alan konularda ortak kurumun insan kaynağının merkezde çalışmalarına imkansağlanması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama Süreçleri

MADDE 5- (1) ULUTEM bünyesinde MADDE-4’de belirtilen kapsamda çalışmalarda bulunacak olan araştırmacılar ULUTEM’in belirlediği kurallara uymakla yükümlüdür.

(2) ULUTEM tarafından kabul edilen araştırmacılar aşağıda belirtilen süreçlere tabi olacaklardır:

(a) Gaziantep Üniversitesi bünyesinde bulunan araştırmacılar gerekli görevlendirme (yarı zamanlı, tam zamanlı) veya kadro aktarımında Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden gerekli işlemleri yapacaklardır.

(b) Diğer üniversitelerden ve kamu kurumlarından araştırmacı olarak çalışmalara katılacak olan araştırmacılar bağlı bulundukları üniversiteden/kurumlardan gerekli görevlendirme ve izinleri alacaklardır. Özlük hakları ve maaş ödemeleri kendi üniversiteleri tarafından yapılacaktır.

(c) Özel sektörden araştırmacı olarak çalışmalara katılacak olan araştırmacılar bağlı bulundukları kurumdan gerekli görevlendirme ve izinleri alacaklardır. Özlük hakları ve maaş ödemeleri kendi kurumları tarafından yapılacaktır.

(ç) Yabancı uyruklu araştırmacılar gerekli izinleri yetkili resmi kurumlardan almaları kendi sorumluluklarındadır.

(d) Lisans programında olan ve ULUTEM tarafından kabul edilen araştırmacılar kayıtlı oldukları program/bölümden gerekli izinlerini alacaklardır. Bu kapsamda olan araştırmacılar öğrenci statüsünde yürürlükte olan kanunlar kapsamında merkezde çalışmalara katılabilecektir.

(e)Yüksek lisans ve doktora programına kayıtlı olanlar gerekli izinleri Enstitü ve tez danışmanlarından alacaklardır. Bu kapsamda olan araştırmacılar öğrenci statüsünde yürürlükte olan kanunlar kapsamında merkezde çalışmalara katılabilecektir.

(f) Doktora sonrası araştırmacı statüsünde olanlar özlük hakları bağlı bulundukları kurumlara ait olmak üzere merkezdeki çalışmalara katılabileceklerdir.

(g) Staj ve intörn durumunda araştırmalara katılacak olanlar ilgili kurumlarından gerekli izinlerini almak durumundadır. Stajer ve intörnlerle ilgili maddi ve özlük hakları ile ilgili konularda ULUTEM’in herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

(h) Ulusal veya uluslararası projelerden/programlardan destelen araştırmacılar öncelikle bu destekleri kullanmak durumundadır.

(i) ULUTEM’deki çalışmalara katılacak ve araştırmalarda bulunacak olan araştırmacıların herhangi bir hak kaybına uğramaması için ilgili kurumlarından yarı/tam zamanlı veya geçici kadro aktarımlarının sona ermesinden sonra tekrar kurumlarına geri dönebilmeleri ilgili kurumları tarafından izin yazılarında taahhüt edilmelidir.

(j) Araştırmacılar herhangi bir proje kaynağı kullanarakveya herhangi bir kurumdan ücretli olarak ULUTEM araştırmalarında yer alabileceklerdir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 6 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde,4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesi uyarınca 08.03.2018 tarih ve 30354 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gaziantep Üniversitesi Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”hükümleri ve ULUTEM Yönetim Kurulu karaları geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönerge, Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönerge hükümlerini ULUTEM Yönetim Kurulu yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu