Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOLUNUM HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İLERİ DÜZEY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA LABORATUVARI (TIPİDEAL) YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 29.04.2021 tarih ve 08 nolu toplantı tutanağının 5. Maddesinin ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

SOLUNUM HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İLERİ DÜZEY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA LABORATUVARI (TIPİDEAL) YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Gaziantep Üniversitesi Solunum Hastalıkları ve Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, İleri Düzey Eğitim ve Araştırma Laboratuvarının (TIPİDEAL) amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Gaziantep Üniversitesi Solunum Hastalıkları ve Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, İleri Düzey Eğitim ve Araştırma Laboratuvarının amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesinin (b) bendinin son paragrafı ve 16’ncı maddesinin (b) bendinin son paragrafı; 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

 • Ar-Ge: Araştırma Geliştirmeyi,
 • Birim Sorumlusu: TIPİDEAL’ı oluşturan birimlerin her birinin sorumlusunu,
 • Deney: TIPİDEAL çalışanları tarafından kurum dışından alınan veya araştırmacı tarafından getirilen her numunede bir veya daha fazla parametrenin aynı anda çalışılabilmesine imkân sağlayan ve analiz öncesi, analiz ve analiz sonrası tüm aşamaları kapsayan süreci,
 • Dış Kalite Değerlendirme: Deney sonuçlarının güvenilirliğini sağlamak veya yükseltmek amacıyla TIPİDEAL dışındaki bir kuruluş tarafından düzenlenen içeriği veya konsantrasyonu bilinen ya da bilinmeyen numunelerle yapılan izleme ve değerlendirme çalışmasını,
 • İç Kalite Kontrol: Analitik sürecin kalitesini değerlendirmek ve sonuçların güvenilirliğini yükseltmek amacıyla TIPİDEAL tarafından yapılan kalite kontrol çalışmasını,
 • TIPİDEAL: İleri Düzey Eğitim ve Araştırma Laboratuvarını,
 • TIPİDEAL Bilim Kurulu: İleri Düzey Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı bilim kurulunu,
 • Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,
 • Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,
 • Fakülte: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini,
 • Dekan: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
 • Merkez: Gaziantep Üniversitesi Solunum Hastalıkları ve Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 • Müdür: Gaziantep Üniversitesi Solunum Hastalıkları ve Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürünü,
 • Birimler: TIPİDEAL’ı oluşturan “Hücre Kültürü laboratuvarını”, “Genetik laboratuvarını” “Biyomedikal laboratuvarını” ve “Biyofizik laboratuvarı”nı ifade eder.
 • İKİNCİ BÖLÜM

  TIPİDEAL’ın Amaçları ve Faaliyet Alanları

  TIPİDEAL’ın Amaçları

  MADDE 5 – (1) TIPİDEAL’ın amacı; Üniversiteden veya üniversite dışından gelecek talepler ve projeler doğrultusunda, deney, analiz ve Ar-Ge faaliyetlerinin topluma yararlı olacak proje faaliyetlerine dönüştürülmesi için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi, sınıflandırılması, tedarik edilmesinin koordinasyonu, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek; kaliteli, verimli ve mali olarak sürdürülebilir hizmet verilmesini sağlamaktır.

  TIPİDEAL’ın Faaliyet Alanları

  MADDE 6 – (1) TIPİDEAL’ın faaliyet alanları şunlardır:

  Üniversitede yapılan temel, uygulamalı ve disiplinlerarası alanlardaki bilimsel araştırma ve proje çalışmalarına döner sermaye kapsamında teknik ve bilgi desteği sağlamak,

  Üniversite, Sanayi, Kamu ve Özel Kuruluşlar ile işbirliği yaparak, sorunlarının çözümüne yönelik olarak döner sermaye kapsamında projeler hazırlamak,

  İhtiyaç halinde TIPİDEAL’a bağlı yeni uydu laboratuvar ve birimler kurmaktır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  TIPİDEAL’ın Organları ve TIPİDEAL Sorumlusu

  TIPİDEAL’ın Organları ve Görevleri

  Bilim Kurulu

  MADDE 7 – (1) TIPİDEAL, Bilim Kurulu’nun oluşturacağı esaslara göre çalışır. Bilim Kurulu; Tıp Fakültesi’nin öğretim üyeleri ’de olan birimlerin sorumluları ile birlikte Dekanlıkla organik bağı sürdürebilmek amacıyla Dekan yardımcılarından birinin de katıldığı toplam 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Bilim Kurulu, yılda en az 8 kez toplanır. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz. Bilim Kurulu, TIPİDEAL ve uydu laboratuvarların yapılanması, işleyişi ve benzeri konularda tavsiye ve önerilerde bulunur.

  Bilim Kurulu, TIPİDEAL’a yapılan başvurularda projelerin ekonomik, personel, lojistik ve bilimsel yeterliliklerini Birimlerin işleyişi ile uyumluluğunu da göz önüne alarak değerlendirir. Bilimsel yeterlilik, içerikten ayrı olarak materyal ve metot bağlamında değerlendirilir.

  Bilim Kurulu üyeleri arasında görüş ayrılıkları oylama ile giderilir. Her üyenin bir oy hakkı vardır ve kararlar oyçokluğu ile alınır. Muhalif görüşte olan üyeler karara istedikleri takdirde şerh koyabilirler.

  TIPİDEAL Sorumlusu

  MADDE 8 – (1) TIPİDEAL Sorumlusu; Merkez Müdürü tarafından Bilim Kurulu Üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görevi sona eren Sorumlu yeniden görevlendirilebilir. Altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmayan Sorumlunun görevi sona erer. Sorumlu, TIPİDEAL’ın faaliyet alanlarıyla ilgili olarak gerekli idari ve akademik eşgüdümü sağlamakla yükümlüdür.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  TIPİDEAL’ın Konumu, Görevleri, Çalışma Esasları ve Denetimi

  TIPİDEAL’ın Konumu

  MADDE 9 – (1) TIPİDEAL, Gaziantep Üniversitesi Yerleşkesindebulunan faaliyet gösterir. İhtiyaç duyulması durumunda Üniversite içinde ve Üniversite dışında TIPİDEAL’a bağlı uydu laboratuvarlar kurulabilir.

  (2) TIPİDEAL’ın fiziki alanı; laboratuvar teknik alanı, destek alanları ve ofis alanları olmak üzere üç temel kısımdan oluşur.

  (3) Laboratuvar teknik alanı; laboratuvar hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde gerekli bütün donanım ve şartların sağlandığı ve laboratuvar çalışmalarının yürütüldüğü yerdir.

  (4) Laboratuvar destek alanları; en az bir numune kabul birimi, numune alma odası/alanı ve malzeme depolanması için uygun alandan oluşur. Bu alanlar, laboratuvar teknik alanı ile fonksiyonel bir bütün oluşturacak şekilde düzenlenir.

  (5) Laboratuvar ofis alanları; Araştırmacı kabul, bekleme yeri, sekretarya, tuvaletler, teknik uzman odası ve personel dinlenme bölümleri gibi bölümleri içerir. Bu bölümler kurum içinde ortak kullanılabilir ancak laboratuvar teknik alanının içinde yer alamaz.

  TIPİDEAL’ın Görevleri

  MADDE 10 – (1) TIPİDEAL’ın görevleri şunlardır:

  (1) TIPİDEAL, Üniversiteye, diğer kurum ve kuruluşlara yönelik temel deney ve analiz hizmeti verir. Temel hizmet olarak yapılan deney ve analizlerin sonuçlarından, deney ve/veya analiz isteyen araştırmacı ve TIPİDEAL Sorumlusu mesuldür. Deney ve/veya analizlerin kalite kontrolü ve kalibrasyon sonuçları bu Yönerge hükümlerine uygun olarak kayıt altına alınır ve saklanır.

  (2) TIPİDEAL, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Proje Hizmeti verir. Bu hizmet, her bir anadal için en az bir laboratuvar uzmanı ile Üniversite içinden bir öğretim üyesinin bulunduğu ve uzmanlık alanı ile ilgili kapsamlı analiz, deney ve Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, Bilim Kurulu’nun benimsediği proje formatına uygun, süresi tanımlı ve bir iş planına sahip proje faaliyetlerini ifade eder.

  (3) TIPİDEAL, eğitim hizmeti verir. Bu hizmet, her bir ana dal için Üniversite içinden bir öğretim üyesinin görev aldığı ve verilen hizmet içinde en az bir laboratuvar uzmanının bulunduğu, Bilim Kurulu’nun proje formatına uygun, süresi tanımlı ve bir iş planına sahip proje faaliyetlerini ifade eder.

  TIPİDEAL’ın Çalışma Esasları

  MADDE 11 – (1) TIPİDEAL, sekiz saatten az olmamak üzere hizmet verir ve mesai saatleri dışında da hizmet bütünlüğünü sağlamak ve araç, gereç ve cihazların 24 saat süreyle kesintisiz ve güvenli çalışması için gerekli tedbirleri alır.

  (2) TIPİDEAL, üst kurumlar ve ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumları tarafından yayımlanan kalite standartlarına uygun şekilde hizmet sunar.

  (3) TIPİDEAL’da, donanım, bilgisayar sistemlerin kullanımı, analiz raporlarının kullanıcıya ulaştırılması ve kayıt altına alınması, saklanması, verilerin gönderilmesi ve verilere tekrar erişimi sağlamak üzere düzenleme yapılır.

  (4) TIPİDEAL’da deney ve analizlerin ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun yapılması ve geçerliliği kabul edilmiş yöntemler kullanılarak çalışılması esastır. Ulusal veya uluslararası yöntem bulunmadığında, bilimsel geçerliliği TIPİDEALBilim Kurulu tarafından uygun bulunan yöntemler kullanılır.

  (5) Deney ve analizlerin sonuçlarının güvenilir ve doğru olarak zamanında verilmesi için gerekli tedbirler alınır.

  (6) Kayıt defterleri, elektronik ortamda da tutulabilir. Araştırmacıların bilgilerine ait gerekli kayıtların elektronik ortamda saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi ve gizliliğin ihlal edilmemesi için fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suiistimallere karşı gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması halinde, yazılı kayıt şartı aranmaz. Elektronik ortamdaki veriler, güvenli yedekleme sistemiyle düzenli olarak yedeklenir. Elektronik ortamdaki kayıtların, denetim veya başkaca resmi amaçla istendiğinde, bilgisayar ekranında izlenen verilerle daha önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur. 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre elektronik imza ile imzalanmış kayıtlar, resmi kayıt olarak kabul edilir ve ilgili mevzuata göre yedekleme ve arşivlemesi yapılır.

  (7) TIPİDEAL, deney ve analiz bazında yetkili laboratuvar olmak için, referans olunan parametre doğrulamasını yapan, gerektiğinde yeni yöntemlerin geçerli kılınmasını sağlayan, ulusal veya uluslararası akredite olmuş ve laboratuvar ağı içinde yer alan ve ulusal ve uluslararası akreditasyonu veren kurumlara karşı sorumlu konumdadır. TIPİDEAL, deney ve analiz bazında referans yetkili laboratuvar olabilme ölçütleri ve görevleri gereğince ilgili akreditasyonu veren kurumca belirlenen kriterleri yerine getirir.

  (8) TIPİDEAL’a Üniversite içinden veya dışından gelen araştırmacılara ilişkin olarak aşağıdaki hükümler uygulanır:

  (a) TIPİDEAL’a kabul edilerek işleme alınan numunelerden üretilen her türlü numune ve bunlardan üretilen veriler araştırmacıya aittir ve rapor halinde sunulur. Laboratuvar, numune ve bunlardan üretilen verileri Bilim Kurulunca belirlenen süre ile saklamakla yükümlüdür.

  (b) TIPİDEAL, araştırmacı veya yasal temsilcisinin yazılı rızasını almak kaydıyla numuneleri ve bunlardan üretilen verileri Ar-Ge amacıyla belirleyeceği ikincil çalışma amacıyla kullanabilir.

  (9) Araştırma amaçlı üretilmiş yeni deney ve analiz metotlarının, laboratuvarda uygulanması öncesinde Bilim Kurulu’ndan onay alınması gerekir.

  (10) TIPİDEAL bu Yönerge ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak faaliyette bulunamaz.

  (11) Yapılan deney, analiz, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkabilecek yenilikçi ürünün patentlenmesi ve lisanslanması çalışması yapılarak düzenlenir ve tarafların imzalamasıyla yürürlüğe girer. Bu konuda birim sorumlusunun yönlendirmesiyle, Üniversitenin TARGET ofisi devreye girer.

  TIPİDEAL’ın Denetimi

  MADDE 12 – (1) TIPİDEAL, Merkez Müdürü tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından şikâyet, soruşturma veya Fakültenin talebi üzerine yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, yılda bir kez düzenli olarak denetlenir. Denetim ile ilgili tespitler ve sonuçlar, Dekanlığa ve Bilim Kurulu’na bildirilir.

  (2) TIPİDEAL Sorumlusu, yılda en az bir kez iç denetim yaptırır ve sonuçlarını kayıt altında alır. İç denetim kayıtlarını Bilim Kuruluna sunar.

  (3) Denetimlerde tespit edilen eksiklikler için ilgili mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanır.

  TIPİDEAL’da Kullanılan Cihazlar

  MADDE 13 – (1) Laboratuvar deneyleri, cihazların envanteri tutularak, kalibrasyon ve kalite kontrol çalışmaları ile bu cihazlarda çalışılmış olan tüm test sonuçları kayıt altına alınır. Bu cihazların kullanıldığı birimlerde, cihazların sorumlusu belirlenir ve sorumlu, kalite kontrol sonuçlarını laboratuvar uzmanına bildirir.

  (2) Her deney için kullanılacak cihaz belirlenir ve her cihazı çalıştıran biri araştırmacı olmak üzere en az iki uzman o cihazdan sorumlu olur.

  (3) Laboratuvar uzmanı, testlerinin kalite kontrolünü ve cihazların kalibrasyonlarını düzenli olarak yaptırır ve sonuçlarını kayıt altına alarak saklar. Deney ve analiz listesini ve cihazların kontrolünü aylık olarak bir üst yetkilisine bildirir.

  (4) Laboratuvarda var olan tüm cihazların aktif envanteri çıkarılarak, kategorize edilerek, kullanacak olan kişi ve/veya kişiler, fiyat listesi ve kullanım şartları belirlenerek her yılda bir revize edilerek aktif halde tutulur.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  TIPİDEAL Personeli, Görevleri ve Eğitimi

  TIPİDEAL Personeli

  MADDE 14 – (1) Laboratuvarda birimler için en az birer teknik uzman görevlendirilir. Üniversitede akademik olarak görevli uzmanlar, eğitim öğretim hizmetlerini aksatmayacak şekilde görev yapar. Gerektiğinde laboratuvarda, teknikerler istihdam edilir. Laboratuvarda yeterli sayıda yardımcı personel, sekreter ve destek hizmet personeli bulundurulur.

  (2) Laboratuvar uzman kadro ve yardımcı personel planlaması, ayrılış ve başlayış işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

  TIPİDEAL Sorumlusunun Görevleri

  MADDE 15 – (1) TIPİDEAL Sorumlusunun görevleri şunlardır:

  a) Laboratuvarda çalışan uzmanların ayrılması veya işe başlaması durumunda değişiklik yapıp, laboratuvarın gerektiği şekilde yönetimini sağlamak,

  b) Bilim Kurulunun aldığı kararları yerine getirmek ve üç aylık ve yıllık raporlarla bütçe ve hedefler doğrultusunda faaliyetleri Solunum Hastalıkları ve Cerrahisi Uygulama ve araştırma Merkezi ve Bilim Kurulu’na sunmak,

  c) Laboratuvardaki ruhsata ve akreditasyona esas birimlerin faaliyetleri hakkında, ilgili kurumlarla koordinasyonu ve ilgili verilerin gönderilmesini sağlayarak, laboratuvarın ruhsatlarının ve akreditasyonlarının devamını sağlamak,

  ç) TIPİDEAL’ daki idari işlerden, cihazların kalibrasyonu ve bakımından, yeni cihazların alımından, laboratuvarın kestiği faturaların takibinden, laboratuvarın yönetimi, personelinin eğitim almalarını sağlamaktan ve tüm faaliyetlerinin mevzuata ve kalite yönetim sistemine göre yürütülmesinden Solunum Hastalıkları ve Cerrahisi Uygulama ve araştırma Merkez Müdürülüğü’nekarşı bizzat sorumlu olmak,

  d) İç ve dış kalite kontrol değerlendirmelerini uygun periyotlarda yapmak/yaptırmak ve sonuçlarını değerlendirmek, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri yapmak/yaptırmak, konu ile ilgili istenen verileri gerekli makamlara göndermek,

  e) Deney ve analizlerin zamanında yapılması ve sonuçlarının kayıt altına alınmasını, hizmet talebinde bulunan kişi/kurum/kuruluşa zamanında rapor edilmesini sağlamak,

  f) Laboratuvarın, yılda en az bir kez iç denetimini yaptırmak ve sonuçlarının kayıt altına alınmasını sağlamak,

  g) Atıkların güvenli şekilde bertaraf edilmesini sağlamaktır.

  Laboratuvar Uzmanının Görevleri

  MADDE 16 – (1) Laboratuvar uzmanının görevleri şunlardır:

  a) Gerektiğinde laboratuvara başvuran kişilerden usulüne uygun olarak numuneleri almak, deney ve analize uygun hale getirmek üzere hazırlamak,

  b) Deney ve analiz için laboratuvar ortamını ve cihazları, hazır hale getirmek,

  c) Laboratuvarın görev kapsamındaki işleri, deney ve analizleri yazılı düzenlemelere göre yapmak, değerlendirmek ve TIPİDEAL Sorumlusuna sunmaktır.

  Personelin Eğitimi

  MADDE 17 – (1) TIPİDEAL Sorumlusu, laboratuvar personelinin mesleki becerilerini geliştirmek, teknolojik gelişmelerden haberdar olmalarını ve laboratuvar hizmet standartlarını yerine getirmelerini sağlamak üzere, yılda en az bir hizmet içi eğitim programı düzenler veya laboratuvar personelinin düzenlenen eğitime katılımı için Bilim Kurulu’na ve Solunum Hastalıkları ve Cerrahisi Uygulama ve araştırma Merkez Müdürlüğü’ne, öneri hazırlar.

  ALTINCI BÖLÜM

  Değerlendirme Sistemi, Laboratuvar Güvenliği ve Veri Koruma

  Değerlendirme Sistemi

  MADDE 18 – (1) TIPİDEAL, TS EN ISO/IEC 17025 kalite standartlarını sağlamak üzere kalite yönetim sistemi kurar.

  (2) Laboratuvar, rapor edilen deney ve analizler için uygun bir iç kalite kontrol, test doğrulama ve/veya geçerli kılma programı uygular ve buna ilişkin kayıtları tutar.

  (3) TIPİDEAL, deney ve analizler için dış kalite değerlendirme programlarına katılır ve sonuçlarını kayıt altına alır. Dış kalite değerlendirme programlarına katılım belgelendirilir.

  (4) Başka laboratuvara hizmet sunan laboratuvar, katıldıkları dış kalite değerlendirme programına katılımlarına ait belge ve sonuçlarını, hizmet verdikleri laboratuvara bildirir.

  (5) TIPİDEAL, deney ve analiz sonuçlarının güvenilirliğini sağlamak amacıyla kalite kontrol ve değerlendirme sistemi kapsamında yöntemlerini ve faaliyetlerini gözden geçirir ve gerekli önlemleri alır.

  Laboratuvar Güvenliği

  MADDE 19 – (1) Laboratuvarın güvenlik düzeyinin en az, TS EN 12128 standardında yer alan “Fiziksel Korunma Düzeyi 2” şartlarına uygun olması sağlanır. Laboratuvar uluslararası düzenlemelere göre risk grubu 3 veya 4 listesinde yer alan sırasıyla “Fiziksel Korunma Düzeyi 3” veya “Fiziksel Korunma Düzeyi 4” koşullarına uygun olmalıdır.

  (2) Korunmaya yönelik alınan tedbirler, laboratuvar personelinin ve yakın çevresinin kimyasal, radyoaktif veya enfeksiyona maruz kalma ihtimalini azaltıcı veya önleyici olmalıdır.

  (3) Laboratuvarda ilk yardım seti ve mevcut tehlikelere uygun yangın söndürücü ile alev söndürme örtüsü gibi güvenlik donanımı bulundurulur.

  (4) Laboratuvarda kimyasal ve benzeri yaralanmalar için, risklere uygun dekontaminasyon ve/veya nötralizasyon materyali bulundurulur ve etkin kullanımı için önlemler alınır.

  (5) Laboratuvarda kimyasal, radyoaktif ve/veya potansiyel bulaşıcı riskten korunmak için personele kişisel koruyucu ekipman temin edilir ve personelin kullanması sağlanır.

  (6) Personele, işindeki potansiyel tehlikeler ve güvenli laboratuvar teknikleri hususunda eğitim verilir ve eğitim kayıt altına alınır. Personelin, çalıştığı numuneler veya testlerden dolayı aşı ile önlenebilir hastalıklara neden olan bulaşıcı etkenlere maruz kalma riski bulunmakta ise aşılanması sağlanır.

  (7) Laboratuvar teknik alanında el yıkama için lavabo ile göz yıkama işlevi görecek ünite/materyal ve gerekirse acil duş bulundurulur.

  (8) Laboratuvara yönelik ve personelin kolayca erişebileceği bir güvenlik dokümanı oluşturulur. Kullanılan kimyasalların ürün güvenlik bilgi formları temin edilir.

  (9) Laboratuvar içerisinde bulunan tehlike ve risklere ilişkin olarak, giriş kapısı ile gerekli olduğu durumlarda cihaz, donanım veya aygıt üzerine ilgili işaretleme veya etiketleme yapılır.

  (10) Laboratuvarda uygun sıklıkta hava değişimi sağlanır. Bu değişim, kimyasal veya zararlı dumanların veya bulaşıcı ajanların yayılmasını engellemelidir.

  (11) Laboratuvarda kontrollü giriş uygulanır. Laboratuvarda numunelerin, testlerin, ürünlerin ve müşterilere ait bilgilerin yanlış kullanılması, tahrip edilmesi ve çalınma tehlikesine karşı gerekli güvenlik önlemleri alınır.

  (12) Laboratuvarda korunma amacıyla kurulu cihazların ve donanımların ait oldukları

  standartlara uygun olarak düzenli bakım ve kontrolleri yapılır ve kayıt altına alınır.

  (13) Laboratuvarda giriş ve çıkış noktaları ile varsa yangın çıkışları uygun şekilde işaretlenir. Laboratuvar güvenliği ile ilgili tüm işaretlemeler ulusal veya uluslararası kabul gören simgeler kullanılarak yapılır.

  (14) Atıklar laboratuvarın güvenlik düzeyine uygun olarak dekontamine edilir.

  Veri Koruma

  MADDE 20 – (1) TIPİDEAL’da deney ve analiz sonuçları ve müşteri verilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacak bilgi sistemi kurulur ve işletilir.

  (2) Laboratuvar hizmetleri etik kurallara ve kanıta dayalı laboratuvar ilkelerine uygun olarak güncel, bilimsel ve teknolojik gerekleri yerine getirecek şekilde yürütülür.

  (3) Deney ve analizler için alınan numunelerin araştırmalarda kullanılmasında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Hizmet Verilmesi ve Alınması

  Hizmet Verilmesi

  MADDE 21 – (1) TIPİDEAL, öncelikle Üniversite öğretim elemanlarının yapacakları Ar-Ge çalışmalarına, Ulusal ve uluslararası kuruluşların verilerinden elde edilerek saptanan ücretleri esas alarak hizmet verir. TIPİDEAL, Üniversite dışından gelecek analiz ve proje taleplerine uygulanacak hizmet bedelini Bilim Kurulu’nun belirleyerek Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayına sunduğu ücret üzerinden yapar.

  (2) Bünyesinde bulunmayan Ar-Ge çalışmaları için gerekli olan araştırmalarda, TIPİDEAL araştırmacı adına önceden yapılacak anlaşma gereğince hizmet satın alma yoluna gidebilir.

  (3) Sanayiden gelecek talepler doğrultusunda ortaya çıkacak hizmet alımı durumunda aşağıdaki kurallara uyulur:

  a) Sanayiden gelen analiz alım hizmeti piyasa değeri üzerinden fiyatlandırılır ve bu fiyatlandırma Bilim Kurulu tarafından belirlenip, Üniversite Yönetim Kurulu onayına sunarak her yeni yılda revize edilerek onaylanır.

  b) Sanayiden gelecek taleplerin öncelikle projelendirilerek Ar-Ge ve üretim çalışmalarına dönüştürülmesi sağlanır.

  c) Projelendirilen Ar-Ge ve üretim çalışmalarında tüm maliyetler dikkate alınarak fiyatlar piyasa rayiç bedeli üzerinden değerlendirilir. Bu tür durumlarda Bilim Kurulu yetkilidir.

  Hizmet Alımı

  MADDE 22 – (1) TIPİDEAL, ruhsata esas uzmanlık dalı alanıyla ilgili bünyesinde yapılamayan testler için başka laboratuvarlardan deney ve analiz hizmeti alabilir.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Mali Konular

  Madde 23- TIPİDEAL, 28.03.1983 tarih 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlar Teşkilatı Kanunu 4. Maddesi gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanılır. TIPİDEAL’in gelirleri ve uygulama esasları:

  a. Gaziantep Üniversitesi bütçesi ilgili faslından ayrılan ödenek,

  b. Diğer resmi ve özel kurumlarca yapılacak ayni ve nakdi yardımlar, her türlü bağışlar ve diğer gelirler,

  c. TIPİDEAL tarafından üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen gelirler,

  d. Gerek kamu gerekse kamu dışından alınacak proje destekleri merkezin gelirleri arasındadır.

  e. TIPİDEAL’in bu maddenin b ve c bentlerinde belirtilen gelirleri ile merkezi bütçe ve proje desteklerinden elde edilen gelirler ve giderleri, Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi hesaplarında toplanır.

  f. Birimin gerek araştırma ve geliştirme gerekse eğitim öğretim faaliyetlerinden elde edilen gelir 2547 sayılı kanunda belirtilen esaslar ve 2547 sayılı yükseköğretim kanunu’nun 58. maddesine göre döner sermaye işletmelerinin kurulmasında uyulacak esaslara ilişkin yönerge çerçevesinde, katkı payı olarak dağıtılır. Bu dağıtım akademik ve idari personeli kapsar.

  g. Mali konular ile ilgili Merkez Yönetim Kurulu kararları Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

  Personel İhtiyacı

  MADDE 24− (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Solunum Hastalıkları ve Cerrahisi Uygulama ve araştırma Merkez Müdürü’nün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

  Hüküm Bulunmayan Haller

  MADDE 25 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  MADDE 26 – (1) Bu Yönerge, Gaziantep Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 28 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  EUA Üyelik Logosu
  GAÜN Diploma Eki
  Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
  Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
  Faks +90 (342) 360 1013
  E-posta bilgi@gantep.edu.tr
  ALO GÜVENLİK | 317 1717
  Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu