Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖN LİSANS PROGRAMI UYGULAMALI DERSLER YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 28.08.2020 tarih ve 19 nolu toplantı tutanağının 17 c. maddesinin ekidir.

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

ÇOCUK GELİŞİMİ (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖN LİSANS PROGRAMI UYGULAMALI DERSLER YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 -(1) Bu Yönergenin amacı; Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) Programı öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla gerçekleştirecekleri yurt içinde ve yurt dışında yapılan Uygulamalı derslere ilişkin temel esasları ve ilkeleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) Programı öğrencilerinin yapacakları Uygulamalı dersler ile ilgili esasları ve ilkeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Gaziantep Üniversitesi Ön lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;

a) SBMYOBK: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uzaktan Öğretim Birim Koordinatörünü,

b) ÇGP: Çocuk Gelişimi Programını,

c) ÇGPK: Çocuk Gelişimi Uzaktan Öğretim Program Koordinatörü,

ç) Okullarda Uygulama: 3. ve 4. yarıyıl öğrencilerine uygulanan uygulama sürecini,

d)UTAK:Uygulama Dersleri Takip Kurulu, SBMYOBK sorumluluğunda, ilgili program koordinatörünün önerdiği öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

e) Öğrenci Bilgi Sistemi: Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,

f) GAUZEM: Gaziantep Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezini,

g) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

ğ) SBMYO: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,

h) Eğitim Kurumu Tanıtım Formu (Ek-1): Uygulama yeri başvurusunda kullanılacak, öğrencinin bilgilerini ve uygulama derslerini yapacağı eğitim kurumu bilgilerini içeren formu,

ı) Uygulamalı Dersler: Akademik takvim doğrultusunda, öğrenim gördükleri uygulamalı derslerin izlencesinde belirtildiği şekilde yürütülen uygulama çalışmalarını,

i) Uygulama süresi: Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) Programı eğitim-öğretim programlarının ders müfredatlarında belirtilen uygulama süresini,

j) Uygulama yeri: Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) Programı öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerinde aldıkları teorik bilgiyi beceriye dönüştürmek için uygulama yaptığı, bünyesinde çocuk gelişiminin amaçları doğrultusunda mesleki çalışmaların yürütüldüğü, yurtiçi ve yurtdışında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel sektör bünyesinde faaliyet gösteren bağımsız anaokulları ve kreşlerde,

k) Uygulama Yeri Yürütücüsü: Öğrencinin uygulama yerindeki uygulamasını izlemek, denetlemek ve değerlendirmekle görevli uygulama okulu öğretmenleri,

l) Uygulama Yürütücüsü: Uygulamalı dersin sorumlusu öğretim üyesi ve/veya görevlendirilen öğretim elemanını,

m) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

n) Yüksekokul: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunu,

o) Yüksekokul Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kurulunu,

p) Yüksekokul Müdürü: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürünü, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulamalı Dersler ile İlgili Esaslar

Uygulamalı Dersler Kapsamı

MADDE 5- (1)Öğrencilerin Uygulamalı dersleri ve İş Yerinde Uygulama dersi Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Uzaktan Öğretim Programı Müfredatı doğrultusunda yürütülür.

Uygulamalı Dersler Alanları

MADDE 6- (1) Uygulamalı derslere ilişkin çalışmalar, UTAK tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak, çocuk gelişiminin amaçları doğrultusunda mesleki çalışmaların yürütüldüğü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu, özel sektör bünyesinde faaliyet gösteren ulusal/uluslararası kurum/kuruluşlarda genel uygulama esasları çerçevesinde yapılır.

(2) Yurt dışında yapılacak Uygulama dersi çalışmaları, Üniversitenin Yabancı Öğrenciler Ofisi tarafından belirlenen prensipler ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yürütülür.

(3) Mesleki uygulama alanını, UTAK’ ın onayı ile öğrenci belirleyebilir.

Uygulamalı Dersler Süresi, Devam Zorunluluğu ve Puanlama

MADDE 7- (1) Uygulama dersinin başlama ve bitiş tarihleri Üniversite akademik takvimine göre planlanır ve uygulanır.

(2) Mesai saatleri dışında ve gönüllü yapılan çalışmalar Uygulama derslerinden sayılmaz.

(3) Öğrenciler derslere, uygulamalara, laboratuvarlara ve sınavlara devam etmek zorundadırlar. Mazeretleri ne olursa olsun devam zorunluluğu teorik derslerde en az 70, uygulama ve laboratuvarlarda ise en az 80’dir.

(4) Devam şartlarını sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına alınmazlar ve kendilerine Devamsız (NA) notu verilir.

(5) Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir.

(6) Uygulamalı derslerde puanlama; öğrenci devam koşullarını yerine getirmiş ise uygulama yeri yürütücüsü tarafından verilecek notun 70’i ve uygulama yürütücüsü öğretim elemanın vereceği notun 30’u üzerinden dönem notu belirlenecektir.

(7) Tekrarlanan teorik ve uygulamalı derslerde öğrenci önceki dönemde devam koşulunu yerine getirmiş ise ara sınavlara girmek şartı ile devam zorunluluğunun aranıp aranmayacağına ilgili birim kurulu karar verir.

(8) Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavlar, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı ve başarı notuna katkısı, dönemin ilk haftası içinde ilgili dersin öğretim elemanınca öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin devamı, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve devam durumu Öğrenci Bilgi Sistemi’nde kayıt altına alınır.

(9) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat veya benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz. Bu öğrenciler, danışmanın önerisiyle Uygulama Koordinatörü kararına göre uygun görülen telafi çalışmasını yapar.

(10) Uygulama derslerinin devam koşulunu yerine getirdiği halde ilgili dersten başarısız olan öğrenci dersin pratik kısmını tekrar almak ve Uygulama Yürütücüsünün belirttiği değerlendirme formlarını ve ödevlerini tamamlamak zorundadır.

(11) Rapor veya disiplin cezasıyla Üniversiteden uzaklaştırma dahil, herhangi bir gerekçeyle devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci başarısız sayılır. Uygulamalı dersleri tekrar eder.

Uygulamalı Derslerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

MADDE 8- (1) Uygulamalı derslerin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır:

a)Uygulama derslerinin değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ile Gaziantep Üniversitesi Uzaktan Eğitim-Öğretim Uygulama Esaslarında belirtilen şekilde yapılır.

b) Uygulama Dersleri Takip Kurulu (UTAK) üyeleri, Uygulama derslerinin belirlenen kurallara uygun yürütülebilmesi için uygulamanın yapıldığı kurum/kuruluşları ziyaret eder ve/veya ilgili kurum/kuruluş ile iletişime geçerek öğrenci hakkında bilgi alır.

c) Öğrenci, uygulama derslerini yapacağı eğitim kurumu ile görüştükten sonra “Ek:1-Eğitim Kurumu Tanıtım Formu”nu ve “Uygulamalı Eğitim Protokolü”nü kaşe ve imzalı olarak UTAK’a göndermesi gerekmektedir. UTAK değerlendirmesi ve sonrasında Birim Koordinatörü tarafından protokolün imzalanmasıyla öğrencinin eğitim kurumunda uygulamalı derslere başlaması kabul edilmiş olacaktır.

d)Kabul edilen eğitim kurumuna kapalı zarf içerisinde “EK:2-Eğitim Kurumu Öğrenci Değerlendirme Formu” ve “Ek:3-Eğitim Kurumu Uygulama Yoklama Çizelgesi”ni kapalı zarf içerisinde Uygulama Yeri Yürütücüsüne verir. Bu belgeler, uygulamanın bitiminde Uygulama Yeri Yürütücüsü tarafından doldurulup onaylandıktan sonra kapalı ve kurum/kuruluş kaşesi olan bir zarf içinde öğrenci tarafından teslim alınarak Akademik Takvimde ilan edilen ara sınav ve final sınav tarihlerinde Sorumlu Öğretim Elemanına teslim edilir. Kurum/kuruluş kaşesi ve onayı olmayan, açılmış zarf içerisinde teslim edilen zarflar değerlendirmeye alınmaz.

e) Uygulama dersinde hazırlanan uygulama raporları, öğrenciler tarafından dersin sorumlusu veya görevlendirilen öğretim elemanına teslim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamalı Dersler Takip Kurulu’nun (UTAK) Görev ve Yetkileri

MADDE 9- Uygulamalı Dersler Takip Kurulu’nun (UTAK) görev ve yetkilerine ilişkin hususlar şunlardır:

a)Uygulamalı derslerle ilgili işlemleri Yüksekokul bünyesindeki UTAK takip eder.

b)UTAK: Birim Koordinatörü başkanlığında ve bölüm öğretim elemanları arasından belirlediği dört üye olmak üzere üç yıllığına atanan, beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden atanabilir. Birim Koordinatörü, gerekli gördüğünde kurul üyelerinde değişiklik yapabilir.

c) Bir eğitim kurumu ile protokol imzalandıktan sonra o kurum uygulama yeri listesine eklenmiş olur.

d) Bir eğitim kurumunun, uygulama yeri listesine girebilmesi için;

-Eğitim Kurumu bünyesinde en az lisans mezunu çalışanın bulunması

-Eğitim kurumunda en az 2 sigortalı çalışan bulunması, şartlarını taşıması gerekmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

Madde 10 – (1) Bu yönergede yer almayan hususlar hakkında, Yükseköğretim Kurulu Mevzuatı ve Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere tabiidir. Yönetmeliklerde geçmeyen hususlarda komisyon önerileri ile Yüksekokul Kurulu ve Senato tarafından alınan kararlar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Yönerge Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 12- (1) Bu yönerge Gaziantep Üniversitesi Önlisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve müfredat değişikliklerinde güncellenir.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu yönerge hükümleri Gaziantep Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu