Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al döngüsü) ESASLI TOPLUMA HİZMET SÜRECİ YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 07.07.2020 tarih ve 17 nolu toplantı tutanağının 2 (c) maddesinin ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al döngüsü) ESASLI

TOPLUMA HİZMET SÜRECİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin PUKÖ esaslı topluma hizmet sürecinin yönergesini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin İlahiyat Programının PUKÖ esaslı eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu yönerge, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ve 65 inci maddeleri ile 44 üncü maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede;

 1. Bölüm: Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bölümlerini,
 2. Dekan: Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanını,
 3. Dış Paydaşlar: Milli Eğitim Bakanlığını (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığını (DİB), ilgili STK’ları ve mezunlarını vb.
 4. Fakülte Kurulu: Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulunu,
 5. İç Paydaşlar: Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanları, İdari Personel ve Öğrencilerini,
 6. Öğrenci: Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencisini,
 7. PUKÖ: Planla, Uygula, Kontrol et ve Önlem al döngüsünü,
 8. Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,
 9. Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,
 10. Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,
 11. Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Topluma Hizmet Süreci

Belirleme

Madde 5- (1) Fakültenin topluma hizmet politikası ve hedeflerini belirlemek üzere iç ve dış paydaşlarla toplantı düzenlenir. Hizmet alanları ele alınır. Topluma yönelik talep edilen hizmetler ve planlanan işbirliği teklifleri karara bağlanmak üzere Fakülte Yönetim Kuruluna sevk edilir.

Uygulama

Madde 6- (1) Fakültenin topluma hizmet politika ve hedeflerini Dekan uygular.

İzleme ve Değerlendirme

Madde 7- (1) Uygulama sonuçları ve geri bildirimler yıllık olarak bölümlerden ve dış paydaşlardan Haziran ayının ilk haftası toplanmaya başlanır ve Haziran ayının son haftasında bitirilir. Toplanan veriler iç ve dış paydaşlarla Temmuz ayının ilk haftasında değerlendirilir. Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirilir. Gerçekleşmesinde problem görülen topluma hizmet politika ve hedeflerine yönelik tedbirler alınır. Eksik ya da fazla olduğu değerlendirilen topluma hizmet politika ve hedefleri güncellenerek karara bağlanmak üzere Fakülte Kuruluna sunulur.

Önlem Alma/İyileştirme

Madde 8- (1) Fakülte Yönetim Kurulunca güncellenen topluma hizmet alanları, hedefleri ve alınan ilave tedbirler Dekan tarafından uygulanarak iyileştirme gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hükmü Bulunmayan Haller

Madde 9 - (1) Bu yönergede hükmü bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 10 - (1) Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 - (1) Bu yönergenin hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu