Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 14.01.2020 tarih ve 01 nolu toplantı tutanağının 10. maddesinin ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönerge, Gaziantep Üniversitesi Engelli Öğrenciler Biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenler.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge, Gaziantep Üniversitesi Engelli Öğrenciler Biriminin görev ve faaliyet alanlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge, 01/07/2005 tarih ve 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15 inci maddesi uyarınca hazırlanan, Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

a) Birim: Engelli Öğrenciler Birimini,

b) Danışma Kurulu: Engelli Öğrenciler Birimi Danışma Kurulunu,

c) Engelli öğrenci: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen, eğitim-öğretim sürecinin tamamında ya da belli bir periyodunda danışmanlık ve destek hizmetlerine gereksinim duyan öğrenciyi,

d) Müdür: Engelli Öğrenciler Birimi Müdürünü,

e) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

h) Teknik personel: Rektörlük tarafından görevlendirilecek her türlü teknik elemanı,

ı) Yönetim Kurulu: Engelli Öğrenciler Birimi Yönetim Kurulunu

i) Ders: Gaziantep Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında okutulan zorunlu ve seçmeli dersleri,

j) Sınav: Gaziantep Üniversitesi’nde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına dair yapılan ara sınavlar ve final sınavları ile bu sınavlara ek olarak yapılan mazeret, bütünleme, tek ders vb. sınavları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Engelli Öğrenciler Birimi ve Birimin Görevleri

Engelli öğrenciler birimi

MADDE 5- Birim, Üniversitenin sorumlu bir Rektör Yardımcısı başkanlığında ve sorumluluğunda, özel eğitim alanında doktora eğitimini tamamlamış bir müdür ve müdür yardımcısı, koordinatör öğretim elemanları ve yardımcıları ile ilgili daire başkanlıkları, fakülte, yüksekokullar ve enstitülerin görevlendireceği kişilerden oluşur.

Birim çalışmalarında doğrudan Rektörlüğe bağlıdır.

MADDE 6- Birim, Gaziantep Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencileri Üniversitedeki olanaklara ve hizmetlere eşit erişimlerini sağlamaya ve gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturmaya yönelik çalışmalar yapar. Bu kapsamda, aşağıdaki faaliyetleri ve gerekli diğer bir dizi benzer faaliyetleri yürütür:

a) Gaziantep Üniversitesi’ni kazanan engelli öğrencileri Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları sırada tespit eder.

b) Engelli öğrencilerin öğrenimleri süresince çeşitli alanlardaki (akademik, idari, fiziksel, psikolojik, sosyal ve barınma) ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları güçlükleri belirler. Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği içinde ve uygun kaynaklar dahilinde, belirlenen ihtiyaçların karşılanması ve güçlüklerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi konusunda yapılması gereken çalışmaları planlar, gerekli projeleri geliştirir, uygulamayı izler ve değerlendirir.

c) Engelli öğrencisi bulunan Bölümlerdeki öğretim elemanlarını öğrencinin sınırlılıkları, ihtiyaç duyduğu fiziksel, akademik ve sosyal destekler hakkında bilgilendirme görevini üstlenir. Gerektiği durumlarda Bölümlere danışmanlık hizmeti verir.

d) Birim, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Koordinatörlerinin katılımıyla, Bölüm öğretim üyeleri ve Üniversitenin diğer ilgili birimleri ile işbirliği içinde engelli öğrencilere gereksinim duydukları öğrenme-öğretim desteğinin verilmesi konusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar. Bu kapsamda, engelli öğrencilere gereksinim duydukları ders materyallerinin, araç ve gereç temininin sağlanması konularında gerekli desteği verir.

e) Engelli öğrencilerin adil ve doğru biçimde ölçme ve değerlendirilmelerinin yapılması için sınavlarda gerekli düzenlemeleri geliştirir ve onaya sunar. Engelli öğrencilerin engelin doğasından kaynaklanan farklılıklarını dikkate alarak, sınavlarla ilgili süre, mekan, materyal, refakatçi okuyucu, yazıcı ya da işaretleyici sağlanması gibi gerekli destekleri belirler, düzenlemeleri yapar.

f) Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirir, seminer ve benzeri faaliyetler düzenler.

g) Engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirir ve uygulamayı izler.

h) Maddi güçlük çeken engelli öğrencilere, ücretsiz yardımcı araç-gereç temini sağlanması konusunda çalışmalarda bulunur.

i) Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerinin engelli bireylere karşı olumlu, yapıcı ve hoşgörülü tutum geliştirmesini teşvik eden etkinlikler düzenler. Bu amaçla Üniversite personelinin ve öğrencilerin bilgi ve duyarlık düzeyini arttırmaya yönelik seminer, konferans ve benzeri faaliyetler ile bilgilendirici dokümanlar hazırlar.

j) Engelli öğrencilere destek hizmetleri veren diğer birimlerle yakın işbirliği içinde çalışır.

k) Engelli öğrencilere yönelik, mezuniyet sonrası iş olanakları hakkında bilgilendirici dokümanlar ve kitapçıklar hazırlar.

l) Birimin görev alanlarına ilişkin bilgilerin bulunduğu, engelli öğrencilerin ihtiyaç ve sorunlarını iletmelerine olanak tanıyan bir Web sitesi oluşturur.

m) Birimin yıllık çalışma programını hazırlar ve yürütür, faaliyetler için bütçe ihtiyaçlarını belirleyerek onaya sunar; yıllık faaliyet raporunu hazırlar, her yıl Aralık ayı sonunda Rektörlüğe sunar.

n) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlar,

o) Üniversite yerleşkelerinin ve yerleşkelerde bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlar,

ö) Engelli öğrencilerin eğitsel ve sosyal erişilebilirlikleri ile ilgili gereksinimlerine uygun düzenlemeleri gerçekleştirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birimin Organları ve Görevleri

Birimin organları

MADDE 7- Birim, sorumlu bir Rektör Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

MADDE 8- Birimin yönetim organları Birim Müdürü, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Koordinatörleri ve Yönetim Kuruludur.

Müdür ve Müdür Yardımcısı

MADDE 9- Müdür, özel eğitim konusunda doktora eğitimini tamamlamış üniversitesi öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Birim Müdürü’nün görev süresi dolmadan ayrılması durumunda, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Birim Müdürü görevlendirilir. Birim müdürü, çalışmalarından bağlı olduğu Rektör Yardımcısına karşı sorumludur.

MADDE 10- Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üniversite öğretim elemanları arasından özel eğitim veya ilgili disiplin alanlarından bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, müdürle koordineli bir şekilde çalışarak müdür tarafından verilen görevleri gerçekleştirir. Müdür Yardımcısı ayrıca, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür Yardımcısının görev süresi içerisinde Birim Müdürünün talebi ve Rektörlük Makamının uygun görmesi durumunda Birim Kapsamında görevi sonlandırılabilir. Bu durumlarda Müdür’ün önerisi ve Rektörlük Makamının uygun görmesi ile yeni bir müdür yardımcısı atanabilir.

Müdürün Görevleri

MADDE 11- Müdürün görevleri şunlardır:

a) Birimi temsil etmek ve birim faaliyetlerini yürütmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

c) Birimin çalışmalarını düzenlemek ve Yönetim Kurulunda alınan kararların ve

belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek,

d) İlgili birimler ile koordinasyonu sağlamak,

e) Birimin yıllık faaliyet raporunu birimden sorumlu Rektör Yardımcısına sunmak,

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Birim Koordinatörü

Madde 12. Birim ile Fakülteler/Enstitüler/Yüksekokullar arasında işbirliğinin sağlanması için her birimden bir öğretim elemanı, Gaziantep Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Koordinatörü olarak Fakülte Dekanı/Enstitü/Yüksekokul Müdürü tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir.

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Birim Koordinatörü ile Birim arasındaki iletişimin etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve yazışmaların gerçekleştirilebilmesi için Fakülte Dekanı/Enstitü/Yüksekokul Müdürü tarafından bir idari personel görevlendirilir.

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul koordinatörü, Birim liderliğinde, kurumlarında gerekli çalışmaları gerçekleştirirler.

Yönetim Kurulu

MADDE 13- Yönetim Kurulu; sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında Müdür ve Müdür Yardımcısı ile birimin çalışma alanı ile ilgili Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az biri ilgili daire başkanlıklarından olmak üzere en az yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine üç yıl için yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, birimden sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında Müdürün yapacağı çağrı üzerine yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 14. Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Birimin çalışmalarıyla ilgili konularda kararlar almak ve çalışmalara katkı sağlamak,

b) Birimin çalışma alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği esaslarını belirlemek,

c) Birimin yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 15- Kurul, Üniversite içi veya dışından engelliler veya özel eğitim alanındaki uzmanlar ile fakülte, yüksekokul ve enstitü yönetimlerinin görevlendireceği kişilerden oluşur. Kurul üyeliğinin süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Kurul yaptığı faaliyetlerde birim müdürüne karşı sorumludur. Mevcut durumun değerlendirilmesi için en az iki ayda bir ve gerekli hallerde Müdürün çağrısıyla toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 16- Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Birimin yıllık çalışma programıyla ilgili önerilerde bulunmak,

b) Birimin faaliyetlerine katkı sağlamak,

c) Davet edildiğinde birimin yönetim kurulu toplantılarına katılmak,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 17- Birimin akademik, teknik, idari v.b. personel ihtiyacı Rektörlük tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 18- Bu Yönerge, Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 19- Bu yönergenin kabulüyle, Üniversite Senatosunun 26.02.2013 tarih ve 04 nolu senato kararında kabul edilen " Gaziantep Üniversitesi Özürlü Öğrenci Biriminin Çalışma Esasları" yürürlükten kaldırılır.

Yürütme

MADDE 20- Bu Yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu