Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 11.12.2018 tarih ve 20 nolu toplantı tutanağının 2. Maddesinin ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ

Amaç
MADDE 1-
Bu Yönergenin amacı; Gaziantep Üniversitesi’nde bulunan gizlilik dereceli birimler ile unvanların neler olduğunu tespit etmek, bu birim ve unvanlarda çalışacak personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının usul ve esaslarını belirlemektir

Kapsam
MADDE 2
-Bu Yönerge; Gaziantep Üniversitesinde bulunan gizlilik dereceli birimler ve görevlere atanacak personel için yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının esas ve usulleri ile bu işlemleri yapacak mercileri kapsar.

Dayanak
MADDE 3-
Bu Yönerge 12/4/2000 gün ve 24018 sayılı ResmiGazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin, 25 Ekim 2018 tarihli ve 30576 sayılı Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren değişik 6’ncı maddesine göre hazırlanmıştır

Tanımlar
MADDE 4-
Bu Yönergede adı geçen:
a) Üniversite/GAÜN : Gaziantep Üniversitesi’ni,
b) Rektör :Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato :Gaziantep Üniversitesi Senatosu’nu
d) Gizlilik Dereceli Yer: Gizlilik dereceli mesaj, rapor, doküman, bilgi, belge, araç, gereç ve tesisler ile korunmaması halinde iç ve dış milli menfaatlerimizin zarar görebileceği materyallerin muhafaza edildiği, bulundurulduğu ve bunların korunması için güvenlik tedbirleri alınmış olan her türlü dolap, kasa, oda ve sınırlandırılmış bölgeyi,
e) Gizlilik Dereceleri: Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılmasını,
f) Arşiv araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını,
g) Güvenlik soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini,
h) Yönetmelik : 14/2/2000 tarih ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’niifade eder.

Gizlilik derecesinin sınıflandırılması
MADDE 5-
Gizlilik dereceleri aşağıda belirtildiği şekilde dört sınıfa ayrılır:
a) Çok Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde devletin güvenliği ile iç ve dış menfaatlerine, ulusal varlık ve bütünlüğe hayati bakımdan azami boyutta büyük zarar verecek, yabancı bir devlete fayda sağlayacak ve güvenlik bakımından olağanüstü öneme haiz mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
b) Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde devletin güvenliği ile iç ve dış menfaatlerine, ulusal varlık ve bütünlüğe ciddi şekilde zarar verecek, yabancı bir devlete fayda sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
c) Özel: İzinsiz açıklandığı takdirde, devletin menfaat ve saygınlığına zarar getirecek veya yabancı bir devlete fayda sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
ç) Hizmete Özel: Kapsadığı bilgi itibariyle çok gizli, gizli veya özel gizlilik dereceleri ile korunması gerekmeyen fakat bilmesi gerekenlerden başkası tarafından bilinmesi istenmeyen mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.

Gizlilik dereceli birimler
MADDE 6-
(1) Gizlilik dereceli birimler ve görevler şunlardır:
a)Rektörlük, dekanlıklar, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve araştırma merkezleri,
b) Daire Başkanlıkları,
c) Üniversite birimlerinin evrak ve arşiv servisleri,
ç) Birimlerde gizlilik ve güvenlik gerektiren görevlerde çalışan personel,
(2) Bu birimlerde görev yapan personelin hangileri hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacağı bu Yönergenin 8 inci maddesinde gösterilmiştir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapacak makamlar
MADDE 7-
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Rektörlüğün talebi üzerine ilgilinin ikametgâhının bulunduğu Mahalli Mülki İdare Amirlikleri tarafından yapılır.

Hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılacak Personel
MADDE 8-
Yönergenin 6 ncı maddesi kapsamında haklarında mülki idare amirliklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel şunlardır:
a) Üniversite kadrolarına açıktan veya yeniden atanacak akademik ve idari personel,
b) Dekanlar, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Araştırma Merkezi Müdürleri,
c)Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreterleri,
ç) Daire Başkanı ve Şube Müdürleri,
d) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında görev yapan personel,
e) Üniversite birimlerinin evrak ve arşiv servislerinde görev yapan personel,
f) Birimlerde gizlilik ve güvenlik gerektiren görevlerde çalışan personelden, Rektörüngüvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasını istediği personel,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesi
MADDE 9-
Gerekli görülen hallerde atamaya yetkili amirin talebi üzerine güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesini istenebilir.

Gizliliğe uyma
MADDE 10-
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının her safhasında kesinlikle gizliliğe uyulur. Soruşturma ve araştırma sonuçları, bilmesi gerekenlerden başkasına açıklanamaz.

Sorumluluk
MADDE 11-
Bu yönerge kapsamındaki personel hakkında, güvenlik soruşturması vearşiv araştırması yapılması hususunda Personel Dairesi Başkanlığı sorumludur.

Değerlendirme
MADDE 12-

a) Üniversite personeli için yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin olumsuz olması halinde; kişinin gizlilik dereceli birimlerde çalıştırılıp çalıştırılmamaları, yer değiştirerek bu görevlere devam edip etmemeleri gibi hususları incelemek üzere, Rektör tarafından Rektör Yardımcısı başkanlığında Personel Daire Başkanı ve Hukuk Müşavirinden oluşan Değerlendirme Komisyonu kurulur.
b) Değerlendirme Komisyonu üyelerinden birisi hakkında yapılacak değerlendirmeye o üye katılamaz.
c) Değerlendirme Komisyonunun çalışma tutanakları ve kararları gizlidir.
d) Değerlendirme Komisyonu kararları Rektörün onayına sunulur.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında izlenecek usul
MADDE 13-
Güvenlik soruşturmasını talep edecek ve yapacak makamların, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile araştırılacak hususların ve izlenecek yönteminbelirlenmesinde, iş bu yönergeye dayanak teşkil eden yönetmelik hükümleri esas alınacaktır.

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 14-
Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 12/04/2000 tarihli ve 24018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 15-
Bu yönerge Senato tarafından kabul edilip yayınlandığı tarihte yürürlüğe
girer.

Yürütme
MADDE 16-
Bu Yönerge Rektör tarafından yürütülür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu