Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖZ DEĞERLENDİRME KURULU YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 31.07.2018 tarih ve 14 nolu toplantı tutanağının 6. maddesinin ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME KURULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Öz Değerlendirme Kurulu’nun oluşumu, görevleri ile çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Öz Değerlendirme Kurulu’nun oluşumu, görevleri ile çalışma, usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 18/a maddesine ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

  1. Tıp Fakültesi: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini,
  2. Dekan: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
  3. Kurullar: Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunu,
  4. Eğitim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Kurulunu,
  5. Alt Kurul: Tıp Eğitimi Kurulu altında oluşturulan Program Değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulu, Ölçme ve Değerlendirme Kurulu, Müfredat Geliştirme Kurulu, İletişim Becerileri Kurulu ve Koordinatörler Kurulunu,
  6. ÖDK: Öz Değerlendirme Kurulu’nu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun Oluşumu

MADDE 5- (1) Öz Değerlendirme Kurulu, Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerini değerlendiren kendi iç mekanizmalarını harekete geçiren, gerektiğinde yeni düzenlemelerin yapılmasında ve planlanmasında önerilerde bulunan kuruldur. Dekanın öğretim üyeleri arasından görevlendireceği üyelerden oluşur. Kurul üye sayısı en az dokuzdur. Alt Kurul Başkanları (Ölçme ve Değerlendirme Kurulu, Program Değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulu, Müfredat Geliştirme Kurulu, İletişim Becerileri Kurulu, Koordinatörler Kurulu), Eğitimden sorumlu Dekan yardımcısı, Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörü, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı, Asistan Temsilci, Dönem Temsilcileri, Fakülte Sekreteri ÖDK’nın doğal üyesidir.

(2) Kurul üyeleri her defasında 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Dekan gerekli gördüğü durumlarda üyelerde değişiklik yapabilir ve çeşitli nedenlerle boşalan kurul üyeliklerine yeniden atama yapar.

(3) Kurul Başkanı, kurul üyeleri tarafından seçim yapılarak belirlenir. Başkan kendisine yardımcı olmak üzere Kurul üyeleri arasından bir başkan yardımcısı seçer. Kurulun raportörü ve sekretaryası Kurul Başkanı tarafından görevlendirilir.

Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 6- (1) Kurul, Tıp Fakültesi lisans ve tıpta uzmanlık eğitimi (mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim) süreçlerini her aşamasında denetler ve bu konularda Tıp Eğitimi Kurulu ve Dekanı bilgilendirerek gerekli önerilerde bulunur. Bu süreci, Tıp Eğitimi Kurulu ve alt kurullardan gelen bilgi ve verileri kullanarak yürütür.

(2) Kurul, en az üç ayda bir olmak üzere ve gerektikçe Kurul Başkanının çağrısı üzerine toplanır.

(3) Kurul, üye salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Kurul çalışmalarına bir yarıyılda mazeretsiz olarak toplam 3 kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona erer.

(5) Kurul üyeleri kendi isteğiyle üyelikten ayrılmak istediğinde, ayrılış gerekçesini yazılı olarak Dekanlığa bildirir.

Kurulun Görevleri

MADDE 7- (1) Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinin tıp eğitimini sürekli ve sistemik olarak değerlendirir.

(2) Tıp eğitimini geliştirici tavsiyelerde bulunur ve akreditasyonuna katkı sağlar. Bu amaca ulaşılabilmek için Kurul, Tıp Eğitimi Ulusal ve Uluslararası standartlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar ve değerlendirmeler yapar.

(3) Fakülte Öz Değerlendirme Raporunu hazırlar, yenilik sağlayıcı ve geliştirici tavsiyeler geliştirir ve bunları Dekanlığa sunar.

(4) Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programının bağımsız olarak denetleme görevini yürütür.

  1. Fakülte yetkili organları tarafından verilecek olan eğitim ve öğretimle ilgili diğer görevleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönergede Hükmü bulunmayan Haller

MADDE 8- (1) Bu Yönergede belirtilmeyen hallerde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Yönerge Gaziantep Üniversitesi Senatosunun kabulünden sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu