Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURULU YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 31.07.2018 tarih ve 14 nolu toplantı tutanağının 2. Maddesinin ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Kurulu’nun oluşumu, görevleri ile çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Ölçme ve Değerlendirme Kurulu’nun oluşumu, görevleri ile çalışma, usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 18/a maddesine ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

 1. Tıp Fakültesi: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini,
 2. Dekan: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
 3. Kurullar: Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunu,
 4. Eğitim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Kurulunu,
 5. Alt Kurul: Tıp Eğitimi Kurulu altında oluşturulan Program Değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulu, Ölçme ve Değerlendirme Kurulu, Müfredat Geliştirme Kurulu, İletişim Becerileri Kurulu ve Koordinatörler Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Oluşumu, Görevleri Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun Oluşumu

MADDE 5- (1) Ölçme ve Değerlendirme Kurulu, Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Kurulu’nun bir alt kuruludur. Kurul üyeleri Dekan tarafından görevlendirilir. Kurul, üye sayısı en az beş kişi olmak üzere, üye dağılımında aşağıdaki temsiliyet dengesi göz önünde bulundurularak oluşturulur:

  1. Dahili Tıp Bilimleri Anabilim Dallarını temsil eden en az bir öğretim üyesi
  2. Cerrahi Tıp Bilimleri Anabilim Dallarını temsil eden en az bir öğretim üyesi
  3. Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dallarını temsil eden en az bir öğretim üyesi
  4. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcisi en az bir öğretim üyesi
  5. En az bir öğrenci temsilcisi

(2) Kurul Üyeleri her defasında 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Dekan gerekli gördüğü durumlarda üyelerde değişiklik yapabilir ve çeşitli nedenlerle boşalan kurul üyeliklerine yeniden atama yapar.

(3) Kurul Başkanı, kurul üyeleri tarafından seçim yapılarak belirlenir. Başkan kendisine yardımcı olmak üzere Kurul üyeleri arasından bir başkan yardımcısı seçer. Kurulun raportörü ve sekretaryası Kurul Başkanı tarafından görevlendirilir.

Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 6- (1) Kurul düzenli olarak iki ayda bir olmak üzere yılda en az altı defa ve her eğitim-öğretim dönemi başında ve sonunda toplanır.

(2) Kurul, üye salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Kurul çalışmalarına bir yarıyılda mazeretsiz olarak toplam 3 kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona erer.

(4) Kurul üyeleri kendi isteğiyle üyelikten ayrılmak istediğinde, ayrılış gerekçesini yazılı olarak Dekanlığa bildirir.

(5) Her eğitim öğretim dönemi sonunda kurul tarafından eğitim yılına ilişkin genel ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin değerlendirme yapılır ve bir sonraki eğitim dönemi için belirlenmiş hedeflere göre çalışma planı, iş bölümü ve çalışma takvimi hazırlanır. Bu kapsamda bir rapor hazırlanarak Tıp Eğitimi Kurulu’na sunulur ve tartışmaya açılır. Eğitim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda çalışma planı ve takvimi güncellenir.

(6) Kurulun aylık toplantılarında en son yapılan ders kurulu ve staj sınavlarını geçerlik ve güvenirlik bakımından değerlendirir. Saptanan sorunları bir rapor haline getirir ve Eğitim Kurulu’na iletir.

 1. Ders kurulları/staj sınavlarından sonra öğrenciler tarafından yapılan itirazların koordinatörlük tarafından çözümlenememesi durumunda 2 iş günü içinde olağanüstü toplanarak sorunu değerlendirir ve aynı gün raporunu Dekanlığa iletir.

Kurulun Görevleri

MADDE 7- (1) Fakültenin mezuniyet öncesi ve sonrası tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri sırasında yapılan sınav, staj ve intörnlük vb. gibi süreçlerin ölçme ve değerlendirme açısından denetimini ve planlamasını yapar.

 1. Tıp eğitiminde aşamalara ve öğrenme düzeylerine göre farklılık gösteren sınavların geçerlik ve güvenirliğini test etmek ve geliştirilmesine katkı sunar.
 2. Eğitim Kurulu ve alt kurullar ile koordineli bir şekilde çalışarak, güncel ölçme ve değerlendirme tekniklerini incelemek ve uygulamakla yükümlüdür.
 3. Ölçme değerlendirme sisteminde yer alan her türlü ölçme aracını değerlendirmekle yükümlüdür.
 4. Tıp eğitimi programında yer alan sınavlar, değerlendirme etkinlikleri ve uygulamaların değerlendirilmesi ve sonuçlara göre öneriler geliştirir ve raporlandırır.
 5. Tüm anabilim dalları ve diğer kurul/alt kurullarla işbirliği içinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi‘nin işleyişinin izlenmesi ve ortaya çıkan ihtiyaç ve sorunların saptanması, belirlenen ihtiyaç ve sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesinden sorumludur.
 6. Sınavların yürütülmesine ilişkin kural ve süreçleri tarif eden yönergelerin hazırlanması/güncellenmesinden sorumludur.
 7. Fakülte yetkili organları tarafından verilecek olan eğitim ve öğretimle ilgili diğer görevleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönergede Hükmü bulunmayan Haller

MADDE 8- (1) Bu Yönergede belirtilmeyen hallerde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Yönerge Gaziantep Üniversitesi Senatosunun kabulünden sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu