Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MÜFREDAT GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 31.07.2018 tarih ve 14 nolu toplantı tutanağının 3. Maddesinin ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

MÜFREDAT GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Müfredat Geliştirme Kurulu’nun oluşumu, görevleri ile çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Müfredat Geliştirme Kurulu’nun oluşumu, görevleri ile çalışma, usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 18/a maddesine ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

 1. Tıp Fakültesi: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini,
 2. Dekan: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
 3. Kurullar: Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunu,
 4. Eğitim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Kurulunu,
 5. Alt Kurul: Tıp Eğitimi Kurulu altında oluşturulan Program Değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulu, Ölçme ve Değerlendirme Kurulu, Müfredat Geliştirme Kurulu, İletişim Becerileri Kurulu ve Koordinatörler Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun Oluşumu

MADDE 5- (1) Müfredat Geliştirme Kurulu, Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Kurulu’nun bir alt kuruludur. Kurul üyeleri Dekan tarafından görevlendirilir. Kurul, üye sayısı en az beş kişi olmak üzere, üye dağılımında aşağıdaki temsiliyet dengesi göz önünde bulundurularak oluşturulur:

  1. Dahili Tıp Bilimleri Anabilim Dallarını temsil eden en az bir öğretim üyesi
  2. Cerrahi Tıp Bilimleri Anabilim Dallarını temsil eden en az bir öğretim üyesi
  3. Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dallarını temsil eden en az bir öğretim üyesi
  4. Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı temsilcisi en az bir öğretim üyesi
  5. En az bir öğrenci temsilcisi

(2) Kurul üyeleri her defasında 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Dekan gerekli gördüğü durumlarda üyelerde değişiklik yapabilir ve çeşitli nedenlerle boşalan kurul üyeliklerine yeniden atama yapar.

(3) Kurul Başkanı, kurul üyeleri tarafından seçim yapılarak belirlenir. Başkan kendisine yardımcı olmak üzere Kurul üyeleri arasından bir başkan yardımcısı seçer. Kurulun raportörü ve sekretaryası Kurul Başkanı tarafından görevlendirilir.

Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 6- (1) Yıllık müfredat değerlendirme ve geliştirme çalışma takvimi:

   1. Bir eğitim öğretim döneminde toplam en az 4 adet toplantı ile sonuçlanır. Eğitim-öğretim rehberinin basılmış ve dış paydaşlar ile paylaşılması performans bakımından göstergedir.
   2. Bu dönemde yapılması gereken toplantılar ve konuları aşağıda gösterilmiştir:
    1. İçerik Değerlendirme ve Geliştirme Toplantısı (1)
    2. Yöntem Değerlendirme ve Geliştirme Toplantısı (1)
    3. Eğitim Kaynakları Değerlendirme ve Geliştirme Toplantısı (1)
    4. Ders Programının Sonuçlandırılması Toplantısı (1)

(2) Kurul, üye salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Kurul çalışmalarına bir yarıyılda mazeretsiz olarak toplam 3 kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona erer.

(4) Kurul üyeleri kendi isteğiyle üyelikten ayrılmak istediğinde, ayrılış gerekçesini yazılı olarak Dekanlığa bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfredat Geliştirme Kurulunun Görevleri

Kurulun Görevleri

MADDE 7- (1) Ulusal müfredatı ve akreditasyon standartlarını, bunların gelişmelerini, program değerlendirme kurulunun geri bildirimlerini belirli periyodlarla eğitim programına ve takvimine uygular. Müfredat Geliştirme Kurulu Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerini aşağıdaki alanlar dahilinde yapılandırır ve düzenler:

1) İçerik Değerlendirme ve Geliştirme

a) Tıp Fakültesi eğitim-öğretim müfredatının Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’na göre uygun revizyonlarının yapılması, kuruma özgü eğitim-öğretim müfredatında yer alan yeniliklerin oluşturulması.

b) Dikey entegrasyon çalışmasının yapılması Program değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulunun önerilerini göz önüne alarak eğitim öğretim programının sarmal içerikler dahilinde düzenlemenin ve dikey entegrasyonun çalışmalarının yapılması.

c) Yatay entegrasyon çalışması yapılması Program değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulunun önerilerini göz önüne alarak ders/staj, staj bloğu dahilinde ders saatlerinin birbirine göre zamanlamalarının düzenlemesi amaç ve öğrenim hedeflerinin değerlendirilerek yatay entegrasyon çalışmalarının yapılması.

d) Program değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulunun önerilerini göz önüne alarak Ders/belirtke tablosu içerik çalışmalarını ve öğrenim çıktılarının oluşturulması.

e) Kurumun amaç ve öğrenim hedefleri ve eğitim programının öğrenim çıktılarını değerlendirerek eğitim kavram haritalarının oluşturulması.

2) Yöntem Değerlendirme ve Geliştirme

a) Müfredatında yer alan ders kurullarının, staj/staj bloklarının revize edilmesini sağlar.

b) Eğitim müfredatında yer alan ders saatlerinin eğitim yöntem ve teknik revizyonlarının sağlar.

c) Eğiticilerden, eğitim müfredatının öğretim çıktılarına ulaşabilmesi için kullanılan yöntem ve teknikleri geri bildirimlere uygun revizyon yapmalarının istenmesi. Yapılan revizyonları süreyi dikkate alarak ders programının revize edilmesinin sağlanması

      1. Eğitim Kaynakları Değerlendirme ve Geliştirme

a) Eğitim öğretim müfredatında zaman/süre revizyonlarının yapılması. Yöntem ve içeriklerde uygun görülen revizyonların Program Değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulunun önerileri göz önüne alınarak süre revizyonlarının yapılması.

b) Eğitim öğretim müfredatında mekan, donanım (yöntem ve içerik), materyal revizyonlarının yapılması. Yöntem ve içeriklerde uygun görülen revizyonların Program Değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulu’nun önerileri göz önüne alınarak mekan, donanım, materyal revizyonlarının yapılması.

c) Eğitim öğretim müfredatında eğitici revizyonlarının yapılması. Uygun görülen revizyonları Program Değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulunun önerileri göz önüne alarak Dekanlığa iletmek.

d) Kurumsal eğitim gelişimini yürütmek amacıyla eğitici eğitimi talepleri yapar.

e) Fakülte yetkili organları tarafından verilecek olan eğitim ve öğretimle ilgili diğer görevleri yerine getirir.

4) Ders Programının Sonuçlandırılması: Koordinatörler Kurulu’nun hazırlamış olduğu güncel ders programlarının revizyon incelemesinin yapılması.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yönergede Hükmü bulunmayan Haller

MADDE 8- (1) Bu Yönergede belirtilmeyen hallerde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Yönerge Gaziantep Üniversitesi Senatosunun kabulünden sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu