Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 10.07.2018 tarih ve 12 nolu toplantı tutanağının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, kapsam, dayanak, tanımlar, kapsamdaki şahıslar

Amaç

MADDE 1- (1)Yönergenin amacı buluşların ve keşiflerin laboratuvardan ticari hayata geçişini hızlandırmaktır.

(2) Bu yönergeyle birlikte; fikri ve sınai mülkiyet haklarının kullanımı ve hak sahipliği konularına açıklık getirmek,fikri ve sınai mülkiyet haklarının paylaşımları için şeffaf bir çerçeve oluşturmak, bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarını teşvik etmek, araştıma çıktılarının ekonomik ve sosyal faydaya geçişi için yeni fırsatlar oluşturmak, inovasyonu teşvik edici bir ortam oluşturmak, kamu-üniversite-sanayi-toplum işbirliği içeren sözleşmeli projelerde çeşitli çıkar çatışmalarının önüne geçmek, ulusal kanun ve yönetmeliklerle uyum sağlamak hedeflenmektedir.

Kapsam

MADDE 2- (1)Yönerge, fikri ve sınai mülkiyet haklarının üniversitemizdeki yönetim ve organizasyonu, hak sahipliği, buluş bildirim süreci, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması süreci, bilgi ve teknolojilerin ticarileştirme süreci, lisanslama yolu ile ticarileştirme, teknoparklarda spin-off şirket kurulumu yoluyla ticarileştirme, teknoloji transferi sürecindeki etik politikalar ve istisnai durumlar ve Gaziantep Üniversitesi markalarının kullanımı konularına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- (1)Bu yönerge, (a)6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve (b)2017-30195 Sayılı Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara dair Yönetmeliğe bağlı kalarak yazılmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede geçen,

 1. Çalışan: Özel hukuk sözleşmesi veya benzeri bir hukuki ilişki gereğince, başkasının hizmetinde olan ve bu hizmet ilişkisini işverenin gösterdiği belli bir işle ilgili olarak kişisel bir bağımlılık içinde ona karşı yerine getirmekle yükümlü olan kişiler ile kamu görevlilerini,
 2. Devir: Devralan kişinin ürün veya esere yönelik bütün hakları kullanabilmesi, sözleşme ile aksi özellikle belirtilmemişse söz konusu hakları kısmen veya tamamen başkalarına devredebilmesi ve ürün/eser üzerinde haklar tanıyabilmesini içeren transfer yöntemini,
 3. Fikri ve sınai mülkiyet hak unsurları: Keşifler, buluşlar (patent, faydalı model, tasarım), marka, entegre devre topografyaları, bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklar, ticari sırlar, ticaret - hizmet markaları ve ortak markalar, eğitim materyalleri, yazılımlar, güzel sanat eserleri, musiki eserler, ilim ve edebiyat eserleri, sinema eserlerini,
 4. Fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonu: Gaziantep Üniversitesi rektörü tarafından görevlendirilmiş rektörlüğe bağlı olarak 5 üyeden oluşan komisyonu,
 5. Hibe destekli projeler: Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen Ar-Ge ve yenilik projelerini,
 6. Hizmet buluşu: Çalışanın, bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği veya işyerinin faaliyet gösterdiği alanlar içinde, büyük ölçüde işletme veya kamu idaresinin deneyim ve çalışmalarına dayanarak iş ilişkisi sırasında yaptığı buluşları
 7. Kontratlı projeler: Ulusal ve uluslararası sanayi kuruluşları tarafından fonlanarak desteklenen kontratlı araştırmaları çalışmalarını,
 8. Lisans: Üniversitenin sahip olduğu fikri ve sınai mülkiyet haklarının, bir kısmı veya tamamının bir veya birkaç işletmeyle yapılacak anlaşmalar kapsamında daha fazla geliştirilmesi, kullanılması veya satılması için gerekli izni,
 9. Misafir araştırmacı: Gaziantep Üniversitesi’nde değişim programlarıyla gelen veya bir araştırmaya ücretli veya gönüllü destek veren kişileri,
 10. Önemli katkı: Bir çalışmanın gerçekleşmesinde çalışmanın akışını ve boyutunu, sonuçların performansını etkileyen fikirsel ve yaratıcılık gerektiren katkıları,
 11. Serbest buluş: Çalışanın, bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği ya da büyük ölçüde işletme veya kamu idaresinin deneyim ve çalışmalarına dayanarak, iş ilişkisi sırasında yaptığı buluşların dışında kalan buluşları,
 12. Spin-off şirket:Bir kamu kurumu ya da üniversitenin entelektüel birikimiyle kurulan küçük, yeni yüksek teknolojili şirketlerdir.
 13. Target TTO: Gaziantep Üniversitesi’nin teknoloji transfer ofisi olan Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.’yi,
 14. Teknoloji Transfer Ofisi: Yükseköğretim kurumlarının, ar-ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör işbirliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak üzere sorumlu birim veya şirketlerini,

ifade eder.

Kapsamdaki şahıslar

MADDE 5- (1)Gaziantep Üniversitesi öğretim elemanları, araştırma personeli, öğrenciler, stajerler, kurum çalışanları(Gaziantep Üniversitesi Hastaneleri dahil) ve misafir araştırmacılar

İKİNCİ BÖLÜM

Fikri ve sınai mülkiyet hakların yönetimi ve organizasyonu

Fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonu ve sorumlulukları

MADDE 6- (1)Fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonu, Gaziantep Üniversitesi rektörü tarafından, Gaziantep Üniversitesi öğretim üyelerinden görevlendirilen 1’i başkan, toplam 5 üyeden oluşmak üzere 2 yıllığına atanır. Görev süresi dolan komisyon üyelerinin görev süresi rektör tarafından uzatılabilir.

(2) Fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonu Gaziantep Üniversitesi senatosunca kabul edilmiş ve öğretim elemanlarına duyurulmuş, “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi” doğrultusunda, üniversiteye ait olan veya olabilecek fikri ve sınai mülkiyet hak unsurlarına ilişkin her türlü süreçleri değerlendirir, yürürlükteki mevzuata uygun olarak karar alır ve uygulamaları izler.

(3) Komisyon, en geç 2 ayda 1 kez olmak üzere buluş yoğunluğuna ve üniversite yükümlülüklerine göre komisyon başkanının çağrısıyla toplanır.

(4)Komisyon üyeleri tüm gündem maddeleri üzerinde uzlaşarak oy çokluğu esasına göre karar verir.

(5)Komisyon, buluşçularınhak sahipliğine ilişkin kararlarınıtoplantı tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde resmi yazı ile buluş sahiplerine tebliğ eder.

(6)Kararlara ilişkin üniversiteye bağlı birimler ve üçüncü kişilerle olan her türlü yazışma işlemleri fikri ve sınai mülkiyethakları komisyon başkanı tarafından elektronik belge yönetim sistemi üzerinden yürütülür.

Target TTO ve sorumlulukları:

MADDE 7- (1)Target TTO’nun fikri ve sınai mülkiyet haklarınayönelik olarak; etkinlik, eğitim, yayın, duyuruları yapar,

(2)kamu-üniversite-sanayi-toplum ortaklı geliştirilenAr-Ge projelerine ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarınınpaylaşımını koordine eder,

(3)Fikri ve sınai mülkiyet hakkıunsurlarının tescillenmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla tüm ilgili birim, kurum ve komisyonlarla koordineli olarak buluş bildirim sürecini yönetir, fikri ve sınai mülkiyet haklarını koruma ve tescil strateji ve süreçlerini belirler, lisanslama yoluyla ticarileştirme ve gelir yönetimini yapar,

(3)yenilikçi iş fikirlerinin, spin-off şirketler yoluyla ticarileştirilmesi amacıyla tüm ilgili birim ve kurumlarla işbirliği halinde çekirdek fonlama, girişimcilik ve büyümeye yönelik faaliyetlerini yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hak sahipliği, gizlilik buluş bildirimi, başvuru ve koruma süreçleri

Hak sahipliği

Gaziantep Üniversitesi çalışanları tarafından gerçekleştirlen buluşların hak sahipliği

MADDE 8- (1)Gaziantep Üniversitesi bünyesinde istihdam edilen kişilerin

(a)üniversitede edinilen deneyim ve çalışmalarından faydalandığı durumlarda veya

(b)Çalışanlarının üniversite altyapı ve kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdiği durumlarda veya,

(c)Gaziantep Üniversitesinin spesifik talimatıyla yapılan işlerin ve çalışmaların kendisi veya parçası olduğu durumlarda veya,

(d)Gaziantep Üniversitesi tarafından fonlanan proje ve programların parçası olduğu durumlarda,

(e)yukarıdaki maddelere ek olarak fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonu tarafından serbest buluş olarak değerlendirilmeyen durumlarda,

(f)Gaziantep Üniversitesi veya Target TTO’nun taraf olduğu herhangi bir sözleşmede aksi belirtilmedikçe,

6769 numaralı kanun gereğince hizmet buluşu sayılıp, fikri ve sınai mülkiyet hakları Gaziantep Üniversitesi’ne aittir.

(2)Üniversite’nin hak sahibi olduğu fikri ve sınai mülkiyet haklarından elde edeceği gelirler ise buluşçulara işbu yönergenin 20 ve 21 nolu maddelerinde belirtilen esaslara göre yansıtılır.

Gaziantep Üniversitesi öğrencileri veya stajyerleri tarafından gerçekleştirilen buluşlar

MADDE 9- (1)Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin ve stajerlerinin,

(a)buluşun yapıldığı çalışma kapsamında üniversite yönetimi tarafından yetkilendirilen ve görevlendirilen veya çalışmanın herhangi bir yerinde önemli katkı yapan bir üniversite çalışanının bulunduğu durumlarda veya,

(b)Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin, buluşun yapıldığı çalışma kapsamında üniversite altyapı ve kaynaklarını kullandıkları durumlarda veya,

(c) İmza altına alınmak suretiyle, Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin yapılan çalışma, ders, tez, proje, ödev kapsamında Gaziantep Üniversitesi çalışanlarıyla aynı statüde değerlendirilmeyi ibraz ettiği durumlarda,

(d) Yukarıdaki maddelere ek olarak fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonu tarafından serbest buluş olarak değerlendirilmeyen durumlarda,

(e)Gaziantep Üniversitesi veya Target TTO’nun taraf olduğu herhangi bir sözleşmede aksi belirtilmedikçe

6769 numaralı kanun gereğince hizmet buluşu sayılıp fikri ve sınai mülkiyet hakları Gaziantep Üniversitesi’ne aittir.

(2)Üniversite’nin hak sahibi olduğu fikri ve sınai mülkiyet hakları’ndan elde edeceği gelirler ise buluşçulara işbu yönergenin 20 ve 21 nolu maddelerinde belirtilen esaslara göre yansıtılır.

Gaziantep Üniversitesine gelen misafir araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen buluşlar

MADDE 10- (1) Gaziantep Üniversitesindebulunan misafir araştırmacıların

(a)buluşun yapıldığı çalışma kapsamında üniversite yönetimi tarafından yetkilendirilen ve görevlendirilen veya çalışmanın herhangi bir yerinde önemli katkı yapan bir üniversite çalışanının bulunduğu durumlarda veya,

(b)Gaziantep Üniversitesinde bulunan misafir araştırmacıların, buluşun yapıldığı çalışma kapsamında üniversite altyapı ve kaynaklarını kullandıkları durumlarda veya,

(c)İmza altına alınmak suretiyle Gaziantep Üniversitesinde bulunan misafir araştırmacıların, yapılan çalışma, ders, tez, proje, ödev kapsamında Gaziantep Üniversitesi çalışanlarıyla aynı statüde değerlendirilmeyi ibraz ettikleri durumlarda,

(d)Yukarıdaki maddelere ek olarak fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonu tarafından serbest buluş olarak değerlendirilmeyen durumlarda,

(e)Gaziantep Üniversitesi veya Target TTO’nun taraf olduğu herhangi bir sözleşmede aksi belirtilmedikçe

6769 numaralı kanun gereğince hizmet buluşu sayılıp,fikri ve sınai mülkiyet hakları Gaziantep Üniversitesi’ne aittir.

(2)Üniversite’nin hak sahibi olduğu fikri ve sınai mülkiyet hakları’ndan elde edeceği gelirler ise buluşçulara işbu yönergenin 20 ve 21 nolu maddelerinde belirtilen esaslara göre yansıtılır.

Bağımsız buluşçular, sanayiciler ve girişimciler tarafından gerçekleştirilen buluşlar

MADDE 11- (1)Bağımsız buluşçular, sanayiciler veya girişimcilerin

(a)buluşun yapıldığı çalışma kapsamında üniversite yönetimi tarafından yetkilendirilen ve görevlendirilen veya çalışmanın herhangi bir yerinde önemli katkı yapan bir üniversite çalışanının bulunduğu durumlarda veya,

(b) Bağımsız buluşçular, sanayiciler veya girişimcilerin, buluşun yapıldığı çalışma kapsamında üniversite altyapı ve kaynaklarının kullanıldıkları durumlarda veya,

(c) İmza altına alınmak suretiyle, bağımsız buluşçular, sanayiciler veya girişimcilerin,yapılan çalışma, ders, tez, proje, ödev kapsamında Gaziantep Üniversitesi çalışanlarıyla aynı statüde değerlendirilmeyi ibraz ettikleri durumlarda,

(d) Yukarıdaki maddelere ek olarak fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonu tarafından serbest buluş olarak değerlendirilmeyen durumlarda,

(e) Gaziantep Üniversitesi veya Target TTO’nun taraf olduğu herhangi bir sözleşmede aksi belirtilmedikçe6769 numaralı kanun gereğince hizmet buluşu sayılıp fikri ve sınai mülkiyet hakları Gaziantep Üniversitesi’ne aittir.

(2) Üniversite’nin hak sahibi olduğu fikri ve sınai mülkiyet hakları’ndan elde edeceği gelirler ise buluşçulara işbu yönergenin 20 ve 21 nolu maddelerinde belirtilen esaslara göre yansıtılır.

Buluş bildirim süreci

Buluş bildirimine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 12- (1)İşbu yönergenin 8, 9, 10 ve 11 nolu maddelerine göreGaziantep Üniversitesinin hak sahibi olduğu buluşların sahiplerinin, 6769 sayılı kanuna göre1 ayiçerisinde ve gecikmeksizin buluş bildirimi yapmalarızorunludur.

(2)Buluş bildirimi bireysel veya buluşçu sayısının birden fazla olduğu durumlarda buluşçulardan biri temsilci olarak seçilerek, tüm buluşçular adınawww.gantep.edu.tr/bulusbildirim adresinde yer alan buluş bildirim formu doldurulmak suretiyle yapılır.

(3)Buluş bildirimi sırasında, (a)buluşa dair teknik problem, problemin çözümü, kronolojik olarak buluşun nasıl gerçekleştirildiği, buluşu yapmaya katkısı olan tüm çalışanlar,katkının türü, kapsamı ve yüzdelik katkı payları açık bir şekilde anlatılır. (b)Buluşçuların serbest buluş talebi varsa bu talebin gerekçeleri açıklanır. Buluşçu veya buluşçulara araştırma ile ilgili kurum tarafından verilen yazılı ve sözlü talimatlar, buluşu yaparken yararlandıkları deneyim ve çalışmaları açık bir şekilde anlatılır. (c)Buluş yapılırken herhangi bir kamu fonu veya desteğinden yararlanıldıysa bu desteğin kapsamı ve niteliği (çağrı adları, proje numaraları) belirtilerek açıklanır. (d) Diğer açıklayıcı bilgi ve belgeler, varsa CD ile 3 boyutlu görünümü ek olarak sunulur.

(4)Target TTO, buluş bildirimini kayıt altına alır. Kayıt tarihini buluşçulardan temsilci olarak belirtilen kişiye yazılı olarak bildirir.Buluş bildirim tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde buluş bildirim formunda verilen bilgilerin yeterliliğini değerlendirerek buluş sahiplerine eksiklikler ile ilgili varsa bildirimde bulunur.

(5)Buluş bildirim formunun yeterli doldurulmadığının tespit edildiği durumlarda,buluş sahiplerine gerekçeli cevap yazılarak 1 ay içerisinde eksiklerin tamamlanması talep edilir.

(6)Eksikler, bildirim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde buluşçular tarafından tamamlanarakTarget TTO’ya teslim edilir.Aksi halde buluş bildirimi usulüne uygun olarak yapılmamış sayılır ve buluşçular buluş bildirimini yeniden yapar.

Gizlilik

MADDE 13- (1)Gaziantep Üniversitesinin hak sahibi olduğu buluşların sorumluları, patent başvurusu yapılana kadar veyakomisyon serbest buluş olarak değerlendirmediği sürece her türlü fikir, proje, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü veya elektronik ortamda açıklanan her türlü hukuki, ticari, mali, teknik bilgiler gizli tutmak ve ifşa etmemekle yükümlüdür.

(2) Buluşçu, gizli bilginin paylaşımına ihtiyaç duyulan durumlarda Target TTO ile birlikte hareket etmekle yükümlüdür, Target TTO bilgi paylaşımının durumlarda taraflarla arasında gizlilik sözleşmelerini imzalar.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu gereğince hizmet buluşunu serbest buluş niteliği kazandırmadığı sürece gizli tutmakla yükümlüdür

Üniversitenin tam veya kısmi hak talepleri

MADDE 14- (1)Usulüne uygun yapıldığı tespit edilen buluş bildirimleri fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonu’na sunulur.

(2) Komisyon buluşları; üniversite kaynaklarının kullanımı, patentlenebilirlik kriterleri, patent ön araştırmaları veya literatür taraması sonuçları, araştırma özgürlüğünü garanti etme, pazar fırsatları, topluma faydalılık, sosyal etki, teknoloji hazırlık seviyesi (fikir, kavram doğrulama, prototip, ticari ürün vb), buluşçunun katılımı ve öngörülen risklere hazırlık durumuboyutlarına göre değerlendirir.

(3) Fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonu, usulüne uygun yapılan her buluş bildirimi için serbest buluş/hizmet buluşu değerlendirmesini yapar, üniversite adına tam veya kısmi hak sahipliği kararını verir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Komisyon kararılarına itiraz

MADDE 15- (1)Fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonunun üniversitemiz adına karar verdiği tüm konulara itirazlar buluşçular tarafından komisyon kararının kendisine tebliğ edildiği tarihe müteakip 2 ay içerisinde yapılır.

(2)Fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonunun kararlarına yapılan itirazlar üniversite yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(3)Komisyon kararının buluşçuya tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde itiraz etmeyen buluşçular, komisyon kararını kabuletmiş sayılır.

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması süreci

Ulusal koruma

MADDE 16- (1)Fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonunun üniversite adına hak sahipliği talep ettiği buluşlar için, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka, entegre devrelerin topoğrafyaları, bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakları, telif hakları unsurlarının tescilleri için başvuruları yapılır.

(2)Ulusal tescil başvurusu, komisyonun üniversitenin hak sahipliği talep ettiği durumlarda komisyon kararından itibaren 4 ay içerisinde şu usule göre yapılır.

 1. Tarifname ve istemler dokümanı buluş bildirim formları referans alınarak Gaziantep Üniversitesi’nin patent vekilleri/anlaşmalı patent vekilliği firmaları tarafından hazırlanır.
 2. Tarifname ve istemlerin hazırlanması için ek bilgi istendiği takdirde buluşçu bu bilgileri en geç 2 hafta içerisinde paylaşır.
 3. Tarifname ve istemler dosyasının son hali buluş temsilcisinin onayına sunulur.
 4. Buluşçu, bilgilerin uygunluğu için onayını veya uygun olmadığı durumlarda revizyon talebini en geç 2 hafta içerisinde Target TTO’ya veya Target TTO’nun bilgisi dahilinde patent vekiline bildirmekle yükümlüdür.
 5. Target TTO/vekil/vekillik firması, buluş sahibinin onayının ardından en geç 15 işgünü içerisinde tescil başvurusunu Türk Patent ve Marka Kurumuna sunar.
 6. ‘Başvuru yapıldı’ bildirimleri başvuru dokümanının kopyası ile birlikte buluşçulara iletilir.

Uluslararası koruma

MADDE 17- (1)Ulusal başvuru süreci yürütülen buluşların uluslararası başvuru seçenekleri fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonuna sunulur.

(2) Komisyon buluşları, araştırma ve inceleme raporlarına gelen cevaplar, ticari ve ekonomik potansiyel, yatırımcıların ilgileriboyutlarına göre değerlendirir.

(4)Buluşların uluslararası PCT /triadikpatent/ülke faz girişleri/ülkesel veya bölgesel tescil başvuruları için karar verir.

(5)Komisyonun faz geçişi kararını almadığı ülkeler için hak sahipliği başvuru sahiplerine devir edilmiş sayılır ve bu durumdaki ülkeler için başvuru masrafları buluşçular tarafından karşılanmak üzere buluşçular, ülkesel patent başvurusu yapabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bilgi ve teknolojilerin ticarileştirme süreci

Target TTO ve ticarileştirme usulü

MADDE 18- (1)Target TTO, Gaziantep Üniversitesi’nin fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetimi ve ticarileştirilmesinden sorumlu birimidir.

MADDE 19- (1)Target TTOticarileştirme konusunda mesafe katettiği durumda, buluşlar için üniversiteden inhisari lisansını talep eder.

(2)Gaziantep Üniversitesi, mevcut ve gelecekteki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hak unsuruna dair inhisari lisans haklarını ticarileştirmeden sorumlu birimi olan Target TTO’ya talebi halinde 30 gün içerisinde10 TL sembolik bedel ile devir edeceğini gayri kabili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder.

(3)Target TTO bu lisansı, lisans devri veya alt lisans anlaşmaları yoluyla ticarileştirme işlemlerini yapar.

Lisanslama yoluyla ticarileştirme

MADDE 20- (1)Target TTOüniversite porföyündeki tüm buluşlar için pazara dayalı değerlendirmesini yapar, pazarlama planını oluşturur ve aktif pazarlama sürecini yürütür. Ticarileştirme planları üzerinde potansiyel müşterilerle müzakereleri yürütür.

(2)Target TTOmünhasır lisans yetkilerini devrederek veya alt lisans anlaşmaları yaparak buluşların ticarileştirilmesini gerçekleştirir. Lisans devir veyaalt lisans anlaşmalarının kopyaları ve bu anlaşmalara ilişkin buluşçulara ödenecek tutarlar ve paylaşım bilgileri Gaziantep Üniversitesi rektörlüğüne yazılı olarak bildirilir.

(3)Target TTO, Lisans devir veyaalt lisans anlaşmasına süreçleri kapsamında yaptığı sözleşmelere ilişkin gelirlerin tahsilatına yönelik her türlü muhasebesel, hukuksal süreci yürütür.

(4)Target TTOher mali yılın sonunda ticarileşen buluşlardan elde ettiği lisans gelirlerini hesaplar.

(5)Her bir buluşa ilişkin lisans gelirlerinden hukuki ve dolaylı maliyetler düşüldükten sonra, kalan net gelirin 70’lik kısmı brüt olarak buluş sahiplerine hak paylaşımı oranında aktarılır.

Teknopark’larda spin-off şirket kurulumu yoluyla ticarileştirme:

MADDE 21- (1)Buluşçular, üniversitenin hak sahibi olduğu fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin bir şirket kurmak veya ortak olmak istediklerindeTarget TTO’ya talepte bulunurlar.

(2)Spin-off şirketin kuruluşunun uygun bulunması halinde, Target TTO ile buluşçular arasında lisans ve devirlere ilişkin “Spin-off Şirket Lisans” anlaşması imzalanır.

(3)Target TTO lisans telif oranına ek olarak şirketten devam eden 3 yıl boyunca, saklı kalmak koşulu ile 5 A grubu pay alma hakkı talep edebilir.

(4)Spin-off şirket, Target TTO’nun 3 yıl içerisinde ortaklık talebinde bulunması durumunda ve şirketin yapısının aşağıdaki tablodaki gibi olmasını sağlayan gerekli sayıda şirket payları şirketin diğer ortakları tarafından Target TTO’ya hisse başına 1 TL bedelle devrini 30 gün içerisinde gerçekleştirecekleri gayri kabili rücu beyan, kabul ve taahhüt altına alır.

Target TTO

A grubu pay sahibi

5

Diğer ortaklar

B grubu pay sahibi

95

Toplam

A ve B grubu pay sahipleri

100

(5)Spin-off şirket lisans anlaşması imzalayarak şirket kuran ve buluşunu ticarileştiren buluşçular,lisans gelirlerinden20 nolu maddede belirtilen usul ve esaslara göre pay alabilir ancak bu şirkettekiTarget TTO’nunortaklığına dair kar payı veya hissesinin satışı yoluyla elde ettiği gelirlerden pay almaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve son hükümler

Teknoloji transferi sürecinde etik politikalar ve istisnai uygulamalar

Buluş bildirimi yapılmaksızın/bilgi verilmeksizin yapılan patent başvuruları

MADDE 22- (1)Gaziantep Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen buluşa ilişkin olarak buluş bildirim yapılmaksızın tescil başvurusu yapan buluşçu, başvuru yapıldığına ilişkin bildirimi patent başvurusuna ait tüm bilgi ve belgelerle birlikte tescil başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde Target TTO’ya yapar.

(2) Buluşu yapan, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle üniversite aleyhine doğan zararlardan sorumludur. Üniversitede gerçekleştirilen buluşa ilişkin, bildirimde bulunulmaksızın patent başvurusu yapılması veya başvuru yapıldığına ilişkin bildirim yapılmaması veya bu kapsamdaki başvurulara patent alınması halinde üniversite yönetimi ve/veyaTarget TTO’nun patent başvurusu sahibine veya patent sahibine karşı dava açma hakkı saklıdır.

Buluş bildiriminin yapılmaması veya geç yapılması

MADDE 23- (1) Buluş bildirimi yapılmadığı veya geç yapıldığı tespit edildiği durumlardaüniversitede yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen buluşa ilişkin olarak bildirim yapılmadığı durumlarda, buluşu yapan, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle üniversite aleyhine doğan zararlardan sorumludur ve üniversite yönetimi ve/veyaTarget TTO’nun buluş sahibine karşı dava açma hakkı saklıdır.

Kamu destekli projelere ilişkin buluşlar

MADDE 24- (1)Kamu destekli projelere ilişkin buluşçular buluş bildirimini üniversiteye ve destek sağlayıcı kuruma ayrı ayrı yaparlar.

(2)Hak sahipliği paylaşımı, ilgili üniversite ve destek kuruluşu arasında yapılmış olan proje sözleşmesinin esaslarına göre belirlenir.

Kontratlı Ar-Ge ve Ticarileştirme projeleri

MADDE 25- (1) Kamu veya sanayi veya toplum ortaklı Ar-Ge ve ticarileştirme projeleri, danışmanlık hizmetleri gibi kontratlı projeleri kapsamında yapılan buluşlarbuluş sahipleri, buluş bildirimini üniversiteye ve proje kapsamında çalışılan kuruluş(lar)a ayrı ayrı yaparlar.

(2)Hak sahipliği paylaşımı, ilgili yükseköğretim kurumu veyaTarget TTOile kuruluşlar arasındayapılmış olan proje sözleşmelerinde yer alan esaslara göre belirlenir.

Kapsamdaki şahısların teknoparklarda yaptığı buluşlar

MADDE 26-(1)Teknoparklarda kurulmuş firmaların sahibi veya ortağı durumunda olan Gaziantep Üniversitesi çalışanları tarafından yapılan buluşlarçalışan kurucusu veya ortağı olduğu şirket faaliyetleri kapsamında dahi olsa,6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu gereğince hizmet buluşunu serbest buluş niteliği kazandırmadığı sürece gizli tutmakla yükümlüdür, aksi takdirde üniversite ve Target TTO’nun tazminat hakkı saklıdır.

Birden fazla üniversiteden buluşçunun yer aldığı buluşlar

MADDE 27- (1)Farklı üniversitelerden buluşçuların olduğu durumlarda buluşu yapanlar buluş bildirimini kendi yükseköğretim kurumlarına ayrı ayrı yaparlar. Hak sahipliği paylaşımı, ilgili yükseköğretim kurumlarının teknoloji transfer ofisleri arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir.

Diğer kurum/kuruluşların imkanları kullanılan buluşlar

MADDE 28- (1)Gaziantep Üniversitesi dışında kurum/kuruluşların imkanlarının tam veya kısmi kullanımı ile gerçekleştirilen buluşlar: buluşu yapan kişilerin, buluşuGaziantep Üniversitesi dışında farklı kurumların imkânlarını da kullanarak gerçekleştirmiş olmaları halinde, buluşu yapan kişiler buluş bildirimini Gaziantep Üniversitesine ve imkânlarından yararlanılan yükseköğretim kurumlarına ayrı ayrı yaparlar.

(2)Hak sahipliği paylaşımı, ilgili kurumların teknoloji transfer ofisleri arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir.

Patent başvurusu için vekillik/danışmanlık/harç vb masrafları kendisi veya şirketi üzerinden karşılamak isteyen buluşçular:

MADDE 29- (1) Buluş sahipleri, tescil başvuru masraflarını kendisi veya ilişkide bulunduğu şirket üzerinden karşılanmasını buluş bildirimi yaparken talep ettiği ve fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonunun bu talebi uygun görmesi durumunda20 nolu maddeye istisna olarak bir buluşa ilişkin lisans gelirlerinden hukuki ve diğer harcamalarının maliyetleri düşüldükten sonra, kalan net gelirin 80’lik kısmı brüt olarak buluş sahiplerine hak paylaşımı oranında aktarılır.

Ödüller, teşvikler, teşvik ikramiyeleri ve hibeler

MADDE 30- (1) Üniversite’nin hak sahibi olduğu fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ödüller, kurum ve kuruluşlar tarafından verilen teşvikler, teşvik ikramiyeleri buluşçulara aittir.

Gaziantep Üniversitesi markaları

MADDE 31- (1) Gaziantep Üniversitesine ait olan; markalarının ticarileştirilmesi ile ilgili çalışmalarTarget TTO tarafından yürütülür.

Yürürlük

MADDE 32- (1) İşbu yönerge Gaziantep Üniversitesi senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve rektör tarafından uygulanır.

Yürütme

MADDE 33- (1) İşbu yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

Referanslar

6769 Nolu Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kanunu:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170110-9.htm

Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara dair Yönetmelik:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170929-6.htm

Buluş bildirim formu:

https://www.gantep.edu.tr/bulusbildirim

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu