Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HOBİ BAHÇELERİ YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 10.01.2017 tarih ve 01 nolu toplantı tutanağının 11. Maddesinin ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

HOBİ BAHÇELERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM ve TANIMLAR

Amaç

Madde-1 (1) Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi tarafından yaptırılan ve hizmete sunulan hobi bahçelerinin tahsis, kullanım, işletme esasları ve uyulacak kuralları belirlemektir.

Kapsam

Madde-2 (2) Bu yönetmelik; Gaziantep Üniversitesi mücavir alan sınırları içinde bulunan ve Gaziantep Üniversitesine ait hobi bahçesi işletmelerini kapsar.

Tanımlar

Madde-4 (1) Bu yönetmelikte adı geçen;

Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü

Hobi Bahçeleri Tahsis Komisyonu: Gaziantep Üniversitesi mücavir alan içerisinde bulunan hobi bahçelerinin; Tahsis, İşletme, Bakımını yürüten ve Rektör tarafından kurulan komisyonu.

Hobi Bahçesi: Tahsis, kullanım ve işletme koşulları bu yönetmelik doğrultusunda belirlenmiş, içinde bir adet kulübe bulunan 96 m2 bahçeden oluşan parseli,

Kullanıcı: Hobi bahçesi tahsis edilen öğretim üyesini;

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

TAHSİS KOMİSYONU ve TAHSİS ŞARTLARI

Hobi Bahçeleri Tahsis Komisyonu ve Çalışma Esasları

Madde-5 (1) Gaziantep üniversitesinde çalışan öğretim üyelerine Gaziantep Üniversitesi mücavir alanı içinde olan hobi bahçelerini tahsisi amacıyla, Hobi Bahçeleri Tahsis Komisyonu kurulur. Bu komisyonun üyeleri, bir başkan ve iki asil üye olmak üzere Gaziantep Üniversitesi Rektörü tarafından hobi bahçelerinde kullanıcı durumunda olan öğretim üyelerinin arasından görevlendirilir. Bu komisyonun görev süresi iki yıldır. Komisyon üyelerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda görevlendirme aynı şekilde yapılır. Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve hobi bahçesi tahsis isteğinde bulunanlar ile hobi bahçesi tahsisine hak kazandığı anlaşılanların durumunu tetkik eder. Komisyonca, hobi bahçesi tahsisine hak kazananlar için gerekçeli bir karar alınır. Hobi bahçesi tahsis kararları, oyçokluğuyla alınır. Karar ayrıca tutulacak bir karar defterine yazılır. Bir örneği hobi bahçesi tahsis dosyasında saklanır. Hobi bahçesi tahsis komisyonunun sekretarya işleri, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen personel tarafından yürütülür.

Hobi Bahçeleri Tahsis Şartları

Madde-6(1)Hobi bahçelerine sadece Gaziantep Üniversitesinde çalışan kadrolu Öğretim Üyeleri talepte bulunabilirler.

(2) Hobi bahçelerinin kullanım süresi ilk kez tahsis edilenlerde toplamda üç yıldır. Ancak bir sonraki yıl başvuru süresi içinde yıllık kullanım bedelini yatırmamış kullanıcılar tahsis hakkını kaybetmiş sayılır.

(3) Üç yılını doldurmuş hobi bahçesi kullanıcısının talebi ve Hobi Bahçesi Tahsis Komisyonunca uygun görülen kullanıcıların süreleri birer yıl olmak üzere toplamda en fazla üç kez daha uzatılabilir ve kendilerine bir önceki yıl kullandıkları parseller tahsis edilir.

(4)Başvurular Hobi Bahçeleri Tahsis Komisyonu tarafından alınır. Tahsis işlemi mülkiyet hakkı doğurmaz. Tahsis süresinin bitiminde ihbara gerek olmaksızın hobi bahçesi boşaltılır.

(5) Hobi bahçesinin kullanım bedeli Hobi bahçesi Tahsis Komisyonun önerisi üzerine Rektörlük Makamınca yıllık olarak belirlenir ve açılacak banka hesabına yatırılır.

(6) Hobi bahçesi talebi olanlar, her yıl Şubat ayı içindeki başvuru dönemlerinde boş parsellerin tahsisi için Üniversitemiz web sayfasındaki başvuru formunu doldurmak ve Rektörlük tarafından belirlenen bedeli yatırmaları gereklidir. Banka makbuzu ve başvuru formu başvuru tarihleri içinde tahsis komisyonuna iletilmiş olması zorunludur.

(7) Başvuru fazlalığı durumunda, tahsisler çekiliş yöntemi ile belirlenir. Talepte bulunanların bizzat kendilerinin kura çekimine katılmaları zorunludur.Çekilişe katılmayanların talepleri dikkate alınmaz ve yatırdıkları kullanım bedelleri kendilerine 10 iş günü içinde geri iade edilir. Toplantıya katılanların isimleri yazılarak bir torbaya atılır ve sonra çekiliş yapılır. Çekilişlerde hobi bahçesi sayısının 20’si kadar yedek liste oluşturulur.Yedek listenin belirlenmesi esnasında; isim torbasından çekilecek isimler, çekiliş sırasına göre yedek listede yer alır.

(8) Tahsis yapıldıktan sonra kullanımdan vazgeçecek olanlara herhangi bir geri iade yapılmaz.

(9) Toplanan ücretler, hobi bahçeleri tahsis komisyonu tarafından hobi bahçelerinin bakım onarım ve muhtelif giderleri (gübre, bakım onarım malzemeleri alımı gibi) için kullanılır.

(10) Hobi bahçesi tahsis edilen öğretim üyesinin herhangi bir neden ile üniversitemizden ayrıldığı takdirde, birinci derece yakını (anne, baba, eş ve çocuklar) bir sonraki tahsis dönemine kadar kullanmaya devam edebilirler. Birinci dereceden akrabalar bahçeyi kullanmak istemezlerse, bahçenin kullanım hakkı yedekte bekleyen kullanıcıya sırası ile tahsis edilmek üzere üniversiteye geçer.

(11) Hobi Bahçeleri kullanım dönemi, her yılın 01 Mart – 30 Kasım tarihleri arasıdır. Bu tarihler dışındaki sürelerde, hobi bahçelerinin kontrolleri ve bakımı idarece yapılır.

(12)Hobi bahçelerinin tahsisinde, birinci dereceden şehit yakını olan üniversitemiz çalışanı öğretim üyelerine öncelik tanınır.

(13) Üniversite rektörlüğü, toplam hobi bahçelerinin en fazla 10’nu kadarını kendi uhdesinde tutar. Bu 10 oranındaki hobi bahçelerini ihtiyaç halinde ve kamu yararını gördüğü durumlarda gerçek ve tüzel kişilere tahsis edebilir.

(14) Hobi bahçesi tahsisi yapılıp bir süre sonra kullanım hakkından vazgeçenlerin yerine, yedek listeden davet edilenler, hobi bahçesini kalan süre kadar kullanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KULLANIM USUL ve ESASLARI

Bahçe Kullanıcılarının Uymakla Yükümlü Olduğu Kurallar

Madde-7 (1) Hobi Bahçesi kullanım hakkı kesinlikle ikinci şahıslara geçici yada kalıcı olarak devredilemez, başkasına kiralanamaz. Ancak tahsis edilen kişinin birinci dereceden (anne, baba, eş ve çocuklar) yakınları kullanabilir.

(2) Kullanıcı taşınmazın herhangi bir yerine reklam, ilan panoları, afiş v.b. duyuru asamaz ve koyamaz. Kimyasal parlayıcı, patlayıcı madde ve malzeme üretemez, depolayamaz.

(3) Hobi bahçelerinin kullanım alanı 96 m2 olup kullanıcı bahçenin fiziki pozisyonunu değiştirecek genişlemeler kesinlikle yapamaz. Hobi bahçesi kullanıcıları yolları ve diğer alanları kendi kullanım alanlarına dâhil edemez, belirlenen parselin dışına taşamaz.

(4) Kullanıcılar üniversiteden, bahçe işleri ile ilgili araç, gereç ve malzeme (ağaç, fidan, işçilik, v.b.) desteği talep edemez. Bahçede kullanıcıdan kaynaklı meydana gelebilecek her türlü fiziki hasar ve yıpranmalar kullanıcı tarafından yaptırılır. Ancak doğal şartlar gereği tamir ve tadilat gerektiren hallerde, idarece gerekli bakım onarım yapılır.

(5) Kullanıcı yüksek sesle müzik dinleyemez, etrafı rahatsız edecek şekilde toplantı yapamaz, araçları ile rahatsızlık veremez, eğlence düzenleyemez, mangal yapamaz.

(6) Hobi bahçelerine alkollü gelinmesi, alkol getirilmesi ve içilmesi yasaktır. Hobi Bahçesi sakinlerini rahatsız edecek gayri ahlaki davranışta bulunulamaz. Bu davranışların herhangi birinde bulunanların bahçe tahsis hakları iptal edilir ve kullanım ücretleri geri iade edilmez.

(7) Kullanıcılar bahçesinde insan sağlığını tehdit eden hastalıkların oluşmasını engelleyici gerekli önlemleri almak, açık ve kapalı alanlar ile ortak alanların temizlik ve bakımını düzenli olarak yapmak zorundadır.

(8) Bahçe kullanıcıları çöplerini düzenli olarak belirtilen yerlere bırakacak,çevre temizliğine özen göstereceklerdir.

(9) Kullanıcı bahçede evcil yada yabani hiç bir hayvan besleyemez. Hem sağlık açısından hem de yabani hayvanların hobi bahçelerine gelmelerini engellemek amacıyla, bahçelerde yiyecek-içecek atıkları bırakılmaması, bu tür atıkların, kullanıcılar tarafından mutlaka hobi bahçeleri alanı dışına idarece gösterilen konteynıra bırakılması zorunludur.

(10) Bahçe atıkları idarece haftada en az iki defa toplanır.

(11) Hobi bahçeleri kullanımı gün içinde saat 07:00-23:00 saatleri arasındadır.

(12) İki komşu bahçe kullanıcısı anlaşsalar dahi bahçelerini birleştiremez.

(13) Bahçe sınırları içerisinde araç yıkanmaz. Araçlarla belirlenen yol güzergâhları hariç bahçelerin bulunduğu alanlara girilemez.Araçlar idarece belirlenen alanlara park edilir.

(14) Kullanıcı parselinde ağaç dikemez.

(15) Dikimi ve yetiştirilmesi yasal olmayan hiçbir bitki dikemez ve yetiştiremez. Bunların tespiti halinde tüm hukuki sorumluluğu bahçe kullanıcısına aittir.

(16) Bahçe kullanıcıları hobi bahçesini amacına uygun şekilde kullanmalıdır, düzenli olarak ekim dikim faaliyetinde bulunmalıdır. Bahçenin tüm bakımları düzenli yapılmalı, hobi bahçelerinde bir aydan daha uzun süre hiçbir işlem yapmayanların, ikinci uyarıdan sonra tahsisleri iptal edilir ve kullanım ücretleri geri iade edilmez.

(17) Hobi bahçesinde sulama, diğer bahçelere zarar vermeyecek ve yollara taşmayacak şekilde, mümkünse damlama sulama tekniğine uygun olarak yapılacaktır. Bu tekniğin olmadığı bahçelerde, kullanıcıların su israfını önlemek amacıyla bu sisteme geçmeleri tavsiye olunur. Öte yandan gerekli görülmesi halinde idare, su israfını önlemek adına fazladan akan sulara müdahale edebilir.

(18) Hobi bahçesi içinde bulunan kulübelerin korunması tahsis sahiplerine ait olup; tahsisten sonra meydana gelebilecek hasarlardan (doğal şartlar hariç) tahsis sahibi sorumludur. Hobi bahçelerinde kulübelerde eklenti, değişiklik ve tadilat yapılamaz. Görüntü kirliliği oluşturacak her türlü yapılanma yasaktır.

(19) Misafirler parsel sahibinin sorumluluğundadır. Misafirler ancak bahçe kullanıcısı ile birlikte hobi bahçesinde bulunabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DENETİM, YÜRÜTME ve DİĞER HÜKÜMLER

Denetim

Madde-8(1) Hobi bahçelerinin her türlü denetimi Hobi Bahçesi Tahsis Komisyonu tarafından yapılır. Bu nedenle her türlü talep ve şikâyetler Hobi Bahçesi Tahsis Komisyonuna iletilir.

(2) Lüzumu halinde, hobi bahçeleri idarece görevlendirilen yetkili elemanlar tarafından denetlenir. Bu denetleme sonucunda hazırlanan rapora Hobi Bahçesi Tahsis Komisyonu tarafından işlem yapılabilir.

(3) Hobi bahçesi kullanıcısı, bu yönetmelikte yazılı kurallara uymak zorundadır. Belirtilen usul ve esaslara uyulmadığı tespit edilen kullanıcılara yazılı ihtar yapılır. Kullanımlarının devamı halinde tahsis hakları feshedilir. Fesih kararının ilgiliye tebliğinden itibaren hobi bahçesi en geç bir hafta içerisinde tahliye edilmek zorundadır. Boşalan hobi bahçesi talep sahiplerine yedek sırasına göre tahsis edilir.

(4) Hobi bahçeleri sınırları içerisinde meydana gelebilecek adli olaylardan, Üniversitemiz sorumlu değildir. Adli bir olayın vuku bulması durumunda, ilgili kolluk kuvvetleri tarafından işlemler yürütülür.

Yürütme ve Diğer Hükümler

Madde-9(1) Bu yönerge Gaziantep Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

(2) Bu yönerge, senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve bu tarihten önce alınmış olan tüm kararlar yürürlükten kalkar.

Geçici Madde: Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kendilerine hobi bahçesi tahsis edilmiş olan Gaziantep Üniversitesi çalışanı, öğretim üyeleri bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tüm hakları saklı kalmak şartı ile diledikleri takdirde kendilerine ilk kez hobi bahçesi tahsis edilmiş gibi kabul edilir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu