Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İŞLETMELERİN İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 28.01.2014 tarih ve 02 nolu toplantı tutanağının 21. Maddesinin ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İŞLETMELERİN İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ (1)

I.BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesine bağlı birimlerde öğrenci ve personelin ve Akademik Personelin beslenme, dinlenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyette bulunan Kantin, Kafeterya ,Büfe, Dükkan, Otopark ve Akaryakıt İstasyonu v.b. gibi işletmelerin işletilmesi ve denetlenmesi esaslarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2-(1) Bu Yönerge, Gaziantep Üniversitesine bağlı birimlerde öğrenci, personel ve üçüncü şahıslara hizmet vermek amacıyla işletilen Kantin, Kafeterya, Büfe , Dükkan ,Otopark ve Akaryakıt İstasyonu v.b. gibi işletmelerin işletim ve denetimleri ile ilgili esas ve usulleri kapsamaktadır.

Dayanak
Madde 3-(1) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 47 nci maddesi ile Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-(1) Bu yönergede geçen;
a) Üniversite : Gaziantep Üniversitesi,
b) Rektör : Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,
c) Yönetim Kurulu : Üniversite Yönetim Kurulunu,
ç) Yürütme Kurulu : Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısı Başkanlığında Genel Sekreter , Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı , İdari ve Mali İşler Daire Başkanı, Yapı İşleri Teknik Dairesi Başkanı ,Strateji Geliştirme Daire Başkanı , Hastane Müdürü , 1 Fakülte Sekreteri ve 1 Yüksekokul Sekreteri’nden oluşturulan kurulu ,

d)Başkanlıklar : Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını,
İdari ve Mali İşler dairesi Başkanlığını
Yapı İşleri Teknik Dairesi Başkanlığını,
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığını,

e)Denetim Kurulu : Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısı (Başkan) Genel Sekreter , Kantin Kafeterya Şube Müdürü, Yapı İşleri Teknik Dairesi Başkanlığından 1 Şube Müdürü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından 1 Şube Müdürü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından 1 Şube Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı , 1 Gıda Mühendisi ve Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı olmadığı dönemlerde Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısından seçilecek kimselerden oluşacak kurulu,

f) Fiyat Tespit Komisyonu : Rektörlük Makamınca görevlendirilen Rektör Yardımcısı,Kantin Kafeterya Şube Müdürü , Yapı İşleri Teknik Dairesi Başkanlığından 1 Şube Müdürü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından 1 Şube Müdürü , S.K.S.D.B Satın Alma Şefi ve Öğrenci Konseyi Başkanı olmadığı dönemlerde Başkan Yardımcısından oluşturulan komisyon işletmelerde satışa sunulacak ürünlerin fiyat tespit çalışmalarını yapan kurulu,

g) Denetim Komisyonu
Üniversite merkez Kampüste bulunan işletmeler için (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı) Daire Başkanının teklifi, Rektörün onayı ile Kantin Kafeterya Şube Müdürlüğünden 2 Personel , Gıda mühendisi ve öğrenci konseyinden bir üye ile toplam dört üyeden oluşur.
Merkez Kampüse (Taşra) bağlı Fakültelerde Fakülte Sekreteri başkanlığında oluşacak 3 üyeden oluşan bir komisyon tarafından,
Merkez Kampüse (Taşra) bağlı Yüksekokullarda Yüksekokul Sekreteri başkanlığına oluşacak 3 üyeden oluşan bir komisyon tarafından,
Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesindeki her türlü işletmeler Hastane Başhekimliği tarafından görevlendirilecek 3 üyeden oluşan bir komisyon tarafından denetlenirler.
Üye seçilen üyelerin görev süresi 1 yıldır, görev süresi sona erenler aynı usulle tekrar görevlendirilebilirler. Süre dolmadan üyeliğin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca oluşturulan komisyon Merkez ve Merkeze bağlı (Taşra) Fakülte ,Yüksekokul ve Şahinbey Araştırma Uygulama Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde bulunan işletmeleri denetlemeye de yetkilidir.
Denetim komisyonu adı ile oluşturulan komisyonlar denetim kuruluna karşı sorumludur.

h) Kantin, Kafeterya, Büfe , Dükkan ,Otopark ve Akaryakıt İstasyonu v.b.işletmeler : Üniversiteye bağlı birimler bünyesinde öğrencilerin ve personelinbeslenme, dinlenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, amacıyla oluşturulmuş ve kiraya verilmiş olan işletmeleri, ifade eder.


II. BÖLÜM
Yönetim Kurulu
Madde 5-(1) Üniversite Yönetim Kuruludur. Üniversiteye bağlı birimlerde açılmış bulunan öğrenci Kantin , Kafeterya ,Büfe , Dükkan ,Otopark, Akaryakıt İstasyonu ,Çay Ocakları v.b.işletmelerinin işletilmesi, denetlenmesi ile ilgili ilkeleri belirler. Yürütme Kurulunca teklif edilen konuları karara bağlar.

Yürütme Kurulu
Madde 6-(1) Öğrenci Kantin/ Kafeterya/Büfe Dükkan Çay Ocakları, Akaryakıt İstasyonu Otopark v.b. işletmelerin işletilmesi ile ilgili düzenleme yapılmasını sağlar, Yürütme kurulu üyeleri iki yıl için seçilirler. Görev süreleri sona erenler tekrar görevlendirilebilirler ve gerektiğinde Yürütme Kurulu üyeleri süreleri dolmadan seçilmelerindeki usule uygun olarak görevlerinden alınabilirler. Süre dolmadan üyeliğin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir görevlendirme yapılır. Her durumda üyelerin görev süreleri Rektörün görev süresi dolduğunda kendiliğinden sona erer. Ancak üyelerin görev süreleri İdare tarafından oluşturulacak yeni kurullar oluşana kadar devam ederler.

Madde 7-(1)Yürütme Kurulu Görevleri
Kantin /Kafeterya /Büfe/ Dükkan/ Otopark /Akaryakıt İstasyonu, Çay Ocakları v.b. işletmelerin işletilmesi ile ilgili Yürütme Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.
1. Öğrenci Kantin , Kafeterya ,Büfe , Dükkan ,Otopark, Akaryakıt İstasyonu ,Çay Ocakları v.b. işletmelerin işletim ve denetim esaslarını belirlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,
2. Fiyat tespit komisyonu tarafından hazırlanan fiyat listelerini görüşerek Yönetim Kuruluna onaya sunmak , aynı nitelikteki ürünlerin tüm öğrenci Kantin, Kafeterya ,Büfe ,Dükkan ve Çay ocaklarında aynı fiyattan satılmasını sağlamak, Akaryakıt istasyonunun personele sağladığı yakıttan indirim oranını belirlemek, Otoparkı kullanan araçların park bedelini belirlemek,
3. Denetim Kurulu tarafından yapılan denetimler sonucunda hazırlanan raporları değerlendirerek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve önerilerde bulunmak,
4. Kiraya verilen işletmelerin kira bedellerinin öngörülemeyen durumların (Yüksek enflasyon, haksız rekabete konu olan durumlar v.b.) meydana gelmesi halinde kira bedelinin düşürülmesi talebini Yönetim Kuruluna sunmak,


Madde 8-(1) Denetim Kurulunun Görevleri
Kantin/Kafeterya/Büfe/ Dükkan /Çay Ocakları/Akaryakıt İstasyonu Otopark v.b. işletmelerin
Bu Yönergede belirlenen esaslar doğrultusunda yılda en az 2 kez denetler,

Madde 9-(1) Denetim Komisyonu Görevleri
Kantin/Kafeterya/Büfe/ Dükkan /Çay Ocakları/Akaryakıt İstasyonuOtoparkv.b. işletmelerin
BuYönergedebelirlenen esaslar doğrultusunda yılda en az 4 kez (üç ayda bir) denetler, denetim raporlarınıve önerilerini S.K.S.Daire Başkanına sunar.

Denetim Komisyonu görevleri;
a) Üniversite Kampüslerindeki Kantin , Kafeterya ,Büfe , Dükkan , Çay Ocakları v.b. işletmelerde yiyeceklerin hazırlandığı, servise sunulduğu , saklandığı ortamlar ile kullanılan mekanların alet , makine ve malzemelerin genel temizliği ve sağlığa uygunluğu konusunda denetimler yapmak,

b) Kantin , Kafeterya ,Büfe , Dükkan , Çay Ocakları , Akaryakıt İstasyonu (Market)v.b. işletmelerde satışa sunulan ürünlerden bozulan, kullanım süresi geçen, ya da tüketime uygun olmayan yiyeceklerin satıştan men edilmesini sağlamak, bu hususta yetkili organları uyarmak ve haber vermek,

c) Çalışan elemanların kılık/kıyafet ve genel temizlik kurallarına dikkat etmeleri ile sağlık kontrollerini (Sarılık Testi, Portör Muayenesi, Akciğer Grafisi vb.) konuları denetlemek,

ç) Kantin , Kafeterya ,Büfe , Dükkan ,Otopark, Akaryakıt İstasyonu ,Çay Ocakları v.b.işletmelerde hizmetin kalitesinin arttırılması konusunda tavsiyelerde bulunmak,

d) Fiyat Tespit Komisyonunca hazırlanıp Yönetim Kurulunca onaylanan fiyat listelerine uyulup uyulmadığını denetlemek , uyulmasını sağlamak , uyulmadığının tespit edilmesi durumunda , cezai işlem yapılmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ekli belgeleri ile birlikte göndermek ,

e) Kantin/Kafeterya/Büfe/Dükkan,Otopark, Akaryakıt İstasyonu ve Çay Ocaklarıv.b. işletmelerde bu yönergede belirlenen esaslar doğrultusunda yılda en az dört kez (3 ayda bir) denetlemek denetim raporlarını ve önerilerini S.K.S.D.B. bildirmek.

Madde 10-(1) Başkanlıklar.
Başkanlıklar
-Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını
- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığını
-Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı: Üniversite Kampüslerinde bulunan Kantin/Kafeterya/Büfe Dükkan, Çay Ocakları / Akaryakıt İstasyonu/ Otopark v,bişletmelerin bu yönerge hükümlerine göre denetim, hijyen, konusunda denetimler yaparak bu işletmelerin daha iyi işletilmesi yönünde önerilerde bulunur. İşletmelerde satılacak ürünlerin fiyatlarını tespit eder.Kampus içerisinde ve dışında bulunan Üniversitemize bağlı okulların ihtiyaçları doğrultusunda işletme açılması ve bu işletmelerde hangi ürünlerin hangi fiyatlarla hizmete sunulacağı ve taşra okullarda hizmete sunulacak ürünlerin fiyatları konusunda Yönetim kuruluna hazırlanacak raporları onayına sunmak.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı :Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına gelen talepler doğrultusunda Rektörlük Makamınca da uygun görülen yeni açılacak yerlerin ve Mevcut olan Kantin/Kafeterya/Büfe Dükkan, Çay Ocakları/ Akaryakıt İstasyonu/ Otopark v.b. işletmelerin Rektörlük Makamınca aykırı bir talep gelmediği takdirde ilgili mevzuatlar çerçevesinde ihale dokümanı hazırlayarak ihale edilmesini sağlar.
Sözleşmenin imzalanmasının ardından yer teslimi için Yapı İşleri Teknik Dairesi Başkanlığına bir yazı ile bildirir.
Denetim yapılmak üzere İhale dosyasının bir suretini Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına gönderir.
İdari (Kira, Elektrik, Su, Yakıt, v.b.) ve hukuki işlemleri yapmak üzere ihale dosyasının bir suretinide Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderir.

Yapı İşleri Teknik Dairesi Başkanlığı: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından gelen talepler doğrultusunda kiraya verilecek işletmelerin alt birimlerinde oluşturulacak komisyonlarca metrekare ,verilecek hizmet, hitap ettiği öğrenci veya müşteri sayılarını dikkate alarak yaklaşık maliyet için kira bedellerini tespit eder. İdari ve Mali İşlerDaire Başkanlığına bir yazı ekinde bildirir. Ayrıca işletmelerin yakıt elektrik ve su bedellerini veya Elektrik Kilovat / saat ve kilovat saat ücreti, Metreküp ücreti hesabı belirtilerek toplam tutarlarının tahsili için yazı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirir.Yap-işlet-devret model yapılması tasarlanan ihalelerde keşif yapılarak muhammen bedel çıkartılmasını sağlar. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından gönderilen yazı ile işletmeciye yer teslimi yapar.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı :Kiraya verilen işletmelerin kira, kiradan kaynaklanan KDV’si elektrik , su ve yakıt bedellerinin tebliği ,tahsili, takibi,ileride meydana gelecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Yapılan denetimler sonucunda bu yönerge ve ihale sözleşmesi ile belirlenen hükümlere uymayan Kantin/Kafeterya/Büfe Dükkan, Çay Ocakları / Akaryakıt İstasyonu/ Otopark v,b.gibi işletmeler hakkında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca bildirilen cezaların tebliği tahsili idari/hukuki işlemlerini yapmaklada görevlidir.


Madde 11-(1) Fiyat Tespit Komisyonu:
Fiyat tespit Komisyonun görev süresi iki yıldır. Süre dolmadan üyeliğin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilirler.
Fiyat tespit komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir;

(1) Fiyat Tespit Komisyonun her öğretim yılının başında (Eylül veya Ekim ayında ) toplanarak, Kantin /Kafeterya/Büfe/Dükkan ve Çay Ocaklarıv.b. işletmelerde satışa sürülen ürünlerin fiyatlarını tespit etmek ve onaylamak üzere Yönetim Kuruluna sunmakla görevlidir.


(2) Kantin/Kafeterya/Büfe/Dükkan ve Çay Ocaklarıv.b. işletmelerde Yönetim kurulunun vermiş olduğu fiyat listesinden satışa sunulan ürünlerin taşrada bulunan Fakülte /Yüksekokul Kantin /Kafeterya/Büfe /Dükkan ve Çay Ocaklarında farklı fiyatlar uygulanmak isteniyorsa Merkez kampüste uygulanan fiyatların üzerinde olmamak kaydı ile belirlenecek fiyatların S.K.S.D.B. alınacak olur ile fiyatların uygulanmasını sağlamak,

III. BÖLÜM
İşletmelerin İşletilmesiyle İlgili Esaslar
Madde 12-(1) Kantin , Kafeterya,Büfe ,Dükkan , Çay Ocaklarıv.b. işletmelerin İşletilmesi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir;
a) Tüketime sunulan ürünler, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun hükümlerine uygun olacaktır,


b) Yiyeceklerin hazırlanması, servise sunulması ve saklanması ile ilgili genel sağlık, hijyen ve temizlik kurallarına uyulacaktır,


c) Satışa sunulan ürünlerin fiyatlandırılmasında bu yönerge hükümlerine uyulacak, yetkili organlarca tespit edilenlerin üzerinde fiyat uygulanmayacaktır. Uygulandığı takdirde 5.000,00 TL para cezası uygulanacaktır.

d) Kantinler ve Kafeteryalar veya benzeri işletmelerde sulu yemek (kazan yemeği) kesinlikle satılmayacaktır. Kafeteryalar için satılması öngörülüyor ise İhale öncesi Yürütme Kurulundan izin alınması halinde ihale izin alınmış hali ile gerçekleştirilecek olup sulu yemek (Kazan yemeği) satışı yapılabilecektir.

e) Yetkili organlarca hazırlanıp onaylanan fiyat listesi görülebilecek bir yerde asılacaktır,

f) Ambalajı olmayan gıdalarda hangi firma ürünlerinin kullanıldığının listesi asılacaktır,

g) Listede adı bulunmayan ürünlerin satışına izin verilmeyecektir. Listede bulunmayan ürünlerin izin alınmadan satışa sunulması halinde 5.000,00TL para cezası uygulanacaktır. Ancak listede ismi bulunmayan ürünlerin satışa sunulmadan 10 gün öncesi giriş faturaları ile birlikte Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kantin Kafeterya Şube Müdürlüğüne bildirilerek bildirilen fatura girişlerine en fazla 20 oranında kar ilave edilerek satış fiyatı belirlenmek üzere Yönetim Kuruluna sunulması sağlanacaktır.

h) Kiraya verilen işletmeler; elektrik, su vb. sayaçlarını ayırarak, kullanımlarını kendileri ödeyecektir,Yakıt bedellerinin ise kullanılan peteklerin tükettiği ısı miktarı metretül hesabı yapılarak yakıt bedeli hesaplanacak ve bedeli ödenmesi sağlanacaktır.

i) Kantin/Kafeterya/Büfe Dükkan, Çay Ocakları / Akaryakıt İstasyonu/ Otopark v,b. işletmelerin tertip, düzen ve temizliği ile personelin genel sağlık ve temizliği sağlanacaktır,

j) Kantin/Kafeterya/Büfe Dükkan, Çay Ocakları / Akaryakıt İstasyonu/ Otopark v.b. işletmeler uygun görülecek sebepler dışında ve izin alınmadan kapalı tutulamazlar,

k) Kantin/Kafeterya/Büfe Dükkan, Çay Ocakları / Akaryakıt İstasyonu/ Otopark v.b. işletmelerde alkollü içki bulundurulamaz ve satılamaz, çalışanlar alkollü vaziyette bulunamazlar,

l) Kantin/Kafeterya/Büfe Dükkan, Çay Ocakları / Akaryakıt İstasyonu/ Otopark v.b. işletmelerde uyuşturucu veya keyif verici maddeler bulundurulamaz, satılamaz ve kullanılamaz, kumar oynanamaz ve oynatılamaz, öğrencilerin genel ahlak v.b. konularda zarar görebilecekleri ortamlar sağlanamaz,

m) Kantin/Kafeterya/Büfe Dükkan, Çay Ocakları / Akaryakıt İstasyonu/ Otopark v.b. işletmelerde hizmet üretim alanlarında çalışanlar ve iş ilişkileri dışında kimse bulundurulmaz , kapanış saatlerinden sonra işletmede hiçbir şekilde yatılamaz,

n) Kantin/Kafeterya/Büfe Dükkan, Çay Ocakları / Akaryakıt İstasyonu/ Otopark v.b.işletmelerde milletin birliğine, devletin ülkesi ile bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyet’in temel ilkelerine, Atatürk ilke ve inkılâplarına yönelik bölücü ve ideolojik faaliyetlerde bulunulamaz, bulunulacak ortamlar yaratılmaz,

o) Kantin/Kafeterya/Büfe Dükkan, Çay Ocakları / Akaryakıt İstasyonu/ Otopark v.b. işletmelerde yasaklanmış yayın bulundurulamaz, satılamaz, Radyo Televizyon Üst Kurulu denetiminden geçmemiş müzik, v.b. yayınlar yapılmaz,

p) Çalıştırılacak personel işe başlatılmadan önce kimliği, özgeçmiş ve sağlık bilgileri işlem dosyasında kalmak üzere İdari ve Maliİşler Daire Başkanlığına verecektir.Çalıştırılacak personel için gerekli izin İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca verilecektir.

q) Çalışanlara tek tip kıyafet giydirilecek, fotoğraflı ve onaylı tanıtım kartı takılacaktır,

r) Kantin/Kafeterya/Büfe Dükkan, Çay Ocakları / Akaryakıt İstasyonu/ Otopark v.b. işletmelerde idareden izin alınmadan herhangi bir toplu organizasyon faaliyeti içinde bulunulamaz, Toplu organizasyon yapılması talep edilmesi durumunda gerekli izin Yürütme kurulunca verilecektir.

s) İşletmeci Kantin/Kafeterya/Büfe Dükkan, Çay Ocakları / Akaryakıt İstasyonu/ Otopark v,b işletmeler teknik şartnamede belirlenen faaliyet dışında başka bir işle ilgili faaliyette bulunamayacak olup faaliyette bulunmaları halinde 5.000,00TL para cezası ile cezalandırılacaktır.

t) Kantin/Kafeterya/Büfe Dükkan, Çay Ocakları / Akaryakıt İstasyonu/ Otopark v,b. işletmelerin işletmecileri denetim ve kontrollerde denetim hizmetinin yerine getirilmesine yardımcı olmak ve istenenleri yerine getirmek zorundadırlar,

u) Kantin/Kafeterya/Büfe Dükkan, Çay Ocakları / Akaryakıt İstasyonu/ Otopark v,b. işletmelerinin işletmecileri, bu yönerge hükümleri ile birlikte ihale sözleşmesi hükümlerine de uymak zorundadırlar.

v) Satışa sunulan ürünlerin satıldığında mevzuat hükümlerine göre yazar kasa fişi kesilecek kesilen yazar kasa fişi üzerinde satılan ürünün isminin belirtilmiş olması sağlanacaktır.

IV.BÖLÜM

Diğer Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 13-(1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ,Yapı ve Teknik Dairesi Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ve Yürütme Kurulu kararları uygulanır.


Yürürlükten Kaldırma
Madde 14-(1) Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile 29.09.2009 tarih ve 18 no’lu senato kararı ile kabul edilen Gaziantep Üniversitesi Kantin/Kafeterya/Büfe Dükkan ve Çay Ocaklarının İşletim ve Denetim Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük
Madde 15-(1) .Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.


Yürütme
Madde 16-(1) Bu yönergeyi Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu