Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ SAĞLIK KURULU YÖNERGESİ

Üniversite Senatosu’nun 22.07.2008 tarih ve 13 nolu toplantısının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

SAĞLIK KURULU YÖNERGESİ

Kuruluş Amaç

Madde 1 : Bu esasların oluşturulma amacı, Şahinbey Hastanesi bünyesinde sağlık kurulu raporuna ihtiyaç duyulan konuları belirlemek, kapsamda yer alan raporların gerçekleşmesini sağlamak

Madde 2 : -Tam teşekküllü (sağlam) sağlık kurulu raporları,

-Durum bildirir raporları,

-Özürlü sağlık kurulu raporları,

-Silah ruhsatı raporları başta olmak üzere,

Sağlık kurulu asıl üyelerinin karar altına alacağı konu ve konularda rapor ihtiyacına cevap vermektir.

Madde 3 : Tanımlar Üniversite Senatosu’nun 22.07.2008 tarih ve 13 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

İşleyiş ve Yöntem

A) Asıl sağlık kurulu üyeleri, 16 Temmuz 2006 tarih ve 26230 Sayılı Resmi Gazete’nin “Özürlü Sağlık Kurulu Rapor Düzenleme Usul ve Esasları” Yönetmeliği’nde belirtilen; iç hastalıkları, genel cerrahi, göz hastalıkları, K.B.B., nöroloji, erişkin psikiyatri ve fizik tedavi öğretim üyelerine ek olarak Adli Tıp A.D. Öğretim Üyesinden oluşur.

B) Kuruldaki her üyenin bir yedeği bulunur.

C) Asil ve yedek öğretim üyeleri ilgili A.D. Başkanlığınca belirlenerek, Başhekimliğe bildirilir. Adı bildirilen öğretim üyesi, Anabilim Dalı Başkanlığı’nca farklı bir bildirim olmadığı sürece kurulda yer alır.

D) Kurulun sekreteryasından Başhekimlik ve/veya Başhekimliğin onay yetkisi verdiği Öğretim Üyesi sorumludur.

E) Sağlık Kurulu asil üyeleri “rapor” ücretlerinin belirlenmesine yönelik tavsiye kararı alabilir, kararlarını Başhekimlik makamına iletebilir.

F) Kurul, haftada bir gün olağan toplanır. Toplantı yer ve saatleri kurul üyelerinin önerileriyle belirlenir.

Ücretlendirme İşlemleri

Madde 4 :

G)Sağlık Kurulu Rapor Ücretleri;

a) Silah ruhsatı rapor ücreti için : Özel öğretim üyesi muayene bedelinin 10 katı.

b) Trafik sigortalılar (trafik kazalarına

bağlı özür tespiti) rapor ücreti için : Özel öğretim üyesi muayene bedelinin 7 katı.

c) Tam teşekküllü rapor (sağlam/işe

giriş vb.) rapor ücreti için : Özel öğretim üyesi muayene bedelinin yarısı kadar bedel uygulanır.

d) Durum bildirir raporlar : Özel öğretim üyesi muayene bedelinin yarısı kadar bedel uygulanır.

- Tayine esas,

- Akli denge,

- Vasi tayini,

- Hukuki tasarruf

e) Özürlü raporları için : Yürürlükteki B.U.T./T.U.T. mevzuatınca ücretlendirilir.

2) Rutin Muayene ve Tetkikler İçin:

a) Muayene bedeli (8 adet),

b) Tam idrar,

c) Tam kan sayımı,

d) Glikoz,

e) Kreatinin,

f) Alt,

g) EKG,

h) Akciğer Grafisi,

i) Safses Odyometrisi,

1/e dışındaki raporlar için başvuru esnasında rapor ücreti rutin muayene (1a, 1b, 1c, 1d) ve (1e ilgili kurumlarca karşılanmazsa) tetkik bedellerinin T.U.T./S.U.T. karşılığı ücret peşinen tahsil edilir. İlave ihtiyaç duyulacak diğer işlemler için T.U.T. ve S.U.T. fiyatı üzerinden birim fiyat ücretlendirmesi gerçekleştirilerek, bu bedeller raporu talep eden kişiden ayrıca tahsil edilir. Üniversite Senatosu’nun 22.07.2008 tarih ve 13 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

Sağlık Kurulu Gelirleri Dağıtım Esasları: Üniversite Senatosu’nun 22.07.2008 tarih ve 13 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

Madde 5 :

a)Belirlenen rapor ücretleri (1a, 1b, 1c, 1d), sağlık kurulu olağan toplantısına katılmış olan öğretim üyelerine, özel öğretim üyesi katkısı dağıtım işlemine tabi tutularak, T.U.T. “rapor ücreti bedeli kadar ödenir.” Tetkik işlemleri dışındaki işlemler hastanemiz öğretim üyeleri doğrudan gelir getirici katkıları dağıtım kriterleri kapsamında ödemeye tabi tutulur. Üniversite Senatosu’nun 22.07.2008 tarih ve 13 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

b)Rapor düzenlenecek kişi için, yukarıda belirlenen tetkiklerden bazılarına ihtiyaç duyulmaması halinde, rapor işlemi için tahsil edilen rakamdan ve dağıtıma esas kısımdan arta kalan bedel, doğrudan döner sermaye gelir olarak kaydedilir.

c)Üniversitemizde görev yapan akademik, idari tüm çalışanlarımız (eş, çocuk, anne-baba) ve öğrencilerimizin rapor işlemleri ücretsiz yapılır.

Madde 6 :

I) Yönerge esasları Gaziantep Üniversitesi Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 7 :

İ) Bu yönergeyi Gaziantep Üniversitesi Rektörü adına Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu