Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ( GÜSEM ) EĞİTİM – ÖĞRETİM YÖNERGESİ

* Üniversite Senatosu’nun 22.01.2008 tarih ve 2 nolu toplantı tutanağının ekidir.

T.C.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ( GÜSEM )

EĞİTİM – ÖĞRETİM YÖNERGESİ

Yasal Dayanak

Madde 1 - Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58.maddesi ile Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) Yönetmeliği hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

Amaç

Madde 2 – Bu yönergenin amacı, kamu, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlar ile kişilerin ihtiyacı olduğu belirlenen ya da kamu, özel sektör, uluslar arası kuruluşlar ile kişilerin doğrudan talep ettiği alanlarda Üniversite’ye bağlı birimlerce eğitim- öğretim programlarının planlanması, koordinasyonu ve yürütülmesini düzenleyecek usul ve esasları belirlemektir.

Tanımlar

Madde 3 – Bu yönergede adı geçen;

Üniversite : Gaziantep Üniversitesi’ni,

Rektör : Gaziantep Üniversitesi Rektörü’nü

Senato : Gaziantep Üniversitesi Senatosu’nu,

Birim : Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Yüksekokul,

Meslek Yüksekokulu, Konservatuar, Enstitü,

Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile Rektörlüğe

Bağlı Bölümleri,

Eğitim Öğretim Programı : Sertifika, seminer ve kurs programlarını,

Program Koordinatörü : Birimlerde eğitim- öğretim programının

koordinasyonundan sorumlu kişiyi ifade eder.

Eğitim – Öğretim Programının Önerilmesi

Madde 4 – Kamu, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlar ile kişilerin talep ettiği veya

Üniversite birimleri tarafından kamu, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlar ile kişilerin talebi olabileceği düşünülen eğitim - öğretim programları, bu yönergede belirtilen şartlara uygun olmak üzere GÜSEM Yönetim Kurulu’na önerilir.

Birim/birimler tarafından açılması öngörülen eğitim-öğretim programlarının amaçları, ders içerikleri, süresi, sıklığı, başlangıç ve bitiş tarihleri, hedef kitlesi, katılımcıların seçiminde aranacak ölçütler, varsa katılımcıların başvuru ve kabul işlemleri, programa alınacak öğrenci sayısı, programın duyuru şekli ve araçları, eğitim programının yapılacağı mekânın ve kullanılacak teknik donanımın özellikleri ile mevcut olup olmadığı, program ve öğretim elemanı ücreti önerileri, “Başarı Sertifikası” veya “Katılım Belgesi” verme koşulları ile programı açmak için öngörülen en az katılımcı sayısı, Ek:1’deki “Program Öneri Formuna” uygun olarak hazırlanır ve dersleri verecek öğretim elemanlarının isimleri ile özgeçmişleri de dâhil edilerek GÜSEM’e sunulur.

Eğitim – Öğretim Programının Açılması

Madde 5 - Birimler tarafından GÜSEM’e sunulan eğitim – öğretim programı öneri/önerileri, GÜSEM Yönetim Kurulu tarafından incelenir. GÜSEM Yönetim Kurulu’nda değerlendirilen eğitim - öğretim programı öneri/önerileri, Üniversite Yönetim Kurulu’na sunulur. Üniversite Yönetim Kurulu tarafından incelenen eğitim - öğretim programı, uygun görülürse kabul edilerek yürürlüğe konulur.

Eğitim - Öğretim Programlarının İlan Edilmesi

Madde 6 - Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eğitim-öğretim programlarının ilgili çevrelere duyurulması, program önerisini hazırlayan birim/birimler/diğer kurum ve kuruluşların işbirliğiyle planlanır ve program bütçesinde öngörülen tanıtım giderleri çerçevesinde GÜSEM tarafından ilan edilir.

Programın duyurusunda ilan edilen asgari katılımcı sayısına ulaşılamadığı takdirde GÜSEM Yönetim Kurulu ilgili programın açılmamasına karar verebilir.

Her yıl düzenli olarak belirli aralıklarla açılması gereken sertifika, seminer ve kurs programları GÜSEM tarafından bir katalogda toplanarak yayımlanabilir.

Eğitim – Öğretim Programının Yürütülmesi

Madde 7 - Açılacak eğitim-öğretim programının yürütülmesinden hangi birimin sorumlu olacağı GÜSEM Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Eğitim-öğretim programı sadece tek bir birim tarafından öneriliyorsa, programın yürütülmesinden o birim sorumludur. Ancak, program önerisinin birden fazla birimin ve/veya diğer kuruluşların işbirliğiyle hazırlanmış olması veya birden fazla birim tarafından önerilen benzer eğitim programları olması halinde, bu programlar ve birimler arasında işbirliği, koordinasyon ve uygunluk sağlamak üzere konu GÜSEM Yönetim Kurulu’nda karara bağlanarak, eğitim-öğretim programının koordinasyonundan sorumlu olacak birim belirlenir. Birimler tarafından açılacak her program için bir “Program Koordinatörü” görevlendirilir.

Program Koordinatörü ve Görevleri

Madde 8 – Program Koordinatörü, eğitim-öğretim programını yürütmekle görevlendirilen akademik birimin amiri tarafından önerilir ve GÜSEM Yönetim Kurulu’nun kararı ile kesinleşir. Program Koordinatörü, başlangıcından bitimine kadar programla ilgili tüm işlerin planlanmasında, ders ve sınavların koordine edilmesinde, katılımcıların ve öğretim elemanlarının sorunlarının çözülmesinde GÜSEM Müdürü ile işbirliği yapar.

Eğitim – Öğretim Programlarında Öğretim Elemanı Görevlendirilmesi

Madde 9 - Eğitim - öğretim programlarında öğretim elemanı görevlendirilmesi, akademik unvan sıralaması ve önceliğine göre ilgili birimin önerisi alındıktan sonra GÜSEM Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Eğitim- öğretim programlarının kalitesini yükseltmek ve sürdürmek amacıyla yapacağı değerlendirmeler sonunda, öğretim elemanı görevlendirilmelerinde değişiklik yapma yetkisi GÜSEM Yönetim Kurulu’na aittir.

İlgili birim/birimlerde eğitim – öğretim programında ders verecek yeterli sayıda ve nitelikte öğretim elemanı bulunmaması durumunda, diğer birimlerden, başka üniversitelerden veya diğer eğitim kurumlarından öğretim elemanı ya da konusunda uzman kişilerin eğitmen olarak görevlendirilmesinde GÜSEM Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sertifika Programlarında Sınavlar ve Değerlendirme Madde 10 – Sertifika Programlarının katılımcıları, program süresince ve program sonunda yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulamalı sınavlara tabi tutulabilirler. Sınavların sayısı şekli ve başarı notunun nasıl hesaplanacağı ilgili birimin önerisine uygun olarak program başlamadan önce katılımcılara duyurulur. Gerektiğinde eğitim-öğretim programı başlamadan önce seviye tespit sınavları yapılabilir. Eğitim – Öğretim Programlarında Devam Koşulları Madde 11 – Eğitim – öğretim programına devam zorunluluğu en az 60’dır ve ilgili birimin gerek görmesi halinde devam zorunluluğu bu oranın üzerine çıkarılabilir. Uzun süreli hastalık, kaza, aile fertlerinden birinin vefatı gibi beklenmeyen durumlar nedeniyle devam oranının tamamlanamaması halinde, ilgili katılımcı hakkında Program Koordinatörünün raporuna dayanılarak GÜSEM Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Başarı Sertifikası ve Katılım Belgesi Madde 12 – Sertifika programlarına devam eden ve sınavların sonucunda başarılı olanlara “Başarı Sertifikası”, sertifika programlarına devam eden ancak sınavlarda başarısız olanlar ile seminer, kurs programlarına katılanlara “Katılım Belgesi” verilir.

Eğitim –Öğretim Programı Ücretleri

Madde 13 – Eğitim - öğretim programına katılım için öngörülen ücretler, katılımcıların ödeme güçleri, piyasa koşulları ve öğretim elemanlarına ödenecek katkı payları ve program giderleri dikkate alınarak program önerisini hazırlayan birim/birimler tarafından GÜSEM Yönetim Kurulu’na önerilir ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu onayından sonra yürürlüğe girer. Program duyurularında ilan edilen ücretler, Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılır.

Başarı Sertifikasının Kaybedilmesi

Madde 14 – Başarı Sertifikasının kaybı halinde, Türkiye çapında baskısı olan bir gazetede kayıp ilânı verilmesi, GÜSEM Yönetim Kurulu’nun belirlediği Başarı Sertifikası yenileme ücretinin ödenmesi ve durumun dilekçe ile GÜSEM Yönetim Kuruluna beyan edilmesi koşuluyla, bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir Başarı Sertifikası verilir. Bu şekilde verilen Başarı Sertifikasının üzerine “İKİNCİ NÜSHA” ibaresi konulur. Başarı Sertifikasının arka yüzünde, “zayiinden dolayı bu ikinci nüshanın verildiği” belirtilir. Bu surette hazırlanan ikinci nüshanın, aslına uygunluğu Rektör tarafından tasdik edilir. İkinci nüshada, aslında bulunan aynı numaralar, kayıtlar ve imza sahiplerinin adları bulunur.

Başarı Sertifikasının ikinci nüshasını da kaybedenlere, tekrar başka bir nüsha verilmez. Daha önce bir ikinci nüsha verilmiş olduğunu gösteren bir Kayıp Belgesi Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünün onayından sonra verilebilir.

Yönergede Düzenlenmeyen Hususlar

Madde 15 – Yönergede hüküm bulunmaması halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 16 – Bu yönerge Gaziantep Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 – Bu yönergeyi Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu