Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ

Üniversite Yönetim Kurulunun 17.07.2007 tarih ve 22 nolu toplantısının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ

DAYANAK

Bu yönerge ;

a) 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun değişik 46. ve 47. maddeleri

b) Maliye Bakanlığının teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10. maddesinin (o) fıkrası ve her mali yılı bütçe kanununa göre (“Kamu Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesisler konusunda) yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatı uyarınca hazırlanmıştır.

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1- Sosyal Tesisler bu Yönerge hükümlerine göre işletilir. Sosyal Tesisler; restoran ve spor komplekslerinden oluşur.

Madde 2-

a) Gaziantep Üniversitesi Sosyal Tesisleri, Gaziantep Üniversitesi personeline sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri daha ucuz ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla işletilir.

b) Sosyal tesislerde hizmet yönü önceliklidir. Buna karşın bu tesislerin ekonomik bir işletme olarak yönetilmesi ve gelirlerinin giderlerini karşılayacak düzeyde olmasına gereken özenin gösterilmesi gerekir. Tesislerden elde edilecek kâr, her şeyden önce kâr elde edilen tesislerin bakım, onarım ve modernizasyonuna ayrılır.

ORGANLAR

Madde 3- a) Yönetim Kurulu

b)Yürütme Kurulu

c) İşletme Müdürü

Yönetim Kurulu

Madde 4- Gaziantep Üniversitesi Yönetim Kurulu aynı zamanda Sosyal Tesisler İşletmesinin Yönetim Kuruludur.

Yürütme Kurulu

Madde 5- Sosyal Tesisler İşletmesi Yürütme Kurulu Rektör’ün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, Rektörce görevlendirilecek uygun sayıda Gaziantep Üniversitesi çalışanlarından ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanından oluşur.

İşletme Müdürü

Madde 6- İşletme Müdürü, Rektör tarafından Üniversitede çalışan personel arasından müdür sıfatı olmaksızın görevlendirilir. Rektör uygun gördüğü hallerde bu görevlendirmeyi sonlandırabilir. Bu görevlendirme müktesep bir hak değildir. İşletme Müdürü gerektiğinde kendisine yardımcı olmak üzere müdür yardımcısı görevlendirebilir. Müdür’ün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Hizmetlerin Yürütülmesi

Madde 7- Hizmetler, İşletme Müdürü tarafından yürütülür. İşletme Müdürü hizmetlerin yürütülmesinde Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

İşletme Müdürünün Görevleri

Madde 8- İşletme Müdürü;

a) Sosyal Tesislerin tüm ünitelerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesinden,

b) Tesislerin temizliğinden,

c) Tesislerde kullanılan her türlü malzemenin sarf ve muhafazasından, tesislerden elde edilen gelir ve giderlerin muhasebesinden,

d) Tesislerde konukların huzurunu bozacak davranışlarda bulunanların uyarılmasından ve gerektiğinde tesisleri terk etmelerinin sağlanmasından,

e) Tesislerdeki hizmetlerin düzenli biçimde yürütülmesinden, personel planlamasından, görevlendirilenlerin hizmetleri aksatmadan yapmalarının sağlanmasından ve tüm personelin denetlenmesinden,

f) Tesislerde çalışan personelin özlük işlerinin yürütülmesinden,

g) İşletme ile ilgili olarak, mevzuat uyarınca resmi makamlara gerekli bildirimlerin bulunulmasından, bu husustaki gerekli belgelerin imzalanmasından veya imzalattırılmasından, ödemelerin zamanında yapılmasından, alacakların zamanında tahsil edilmesinden,

sorumludur.

İşletme Müdür Yardımcısının Görevleri

Madde 9- İşletme Müdür Yardımcısı, tesislerin işletmesinde İşletme Müdürünün vereceği işleri yapar ve İşletme Müdürünün bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini üstlenir.

a) Tesislerin yönetimini ( alım-satım, ambarlama, muhafaza) ve hizmet üretimini sürekli olarak denetler, güvenlik önlemlerini alır.

 1. Tüm ünitelerde bulunan her türlü gıda maddesi, araç-gereç ve demirbaşın korunmasını sağlar, bu konuda ilgili birimlerin sorumlularını denetler, güvenlik önlemlerini alır.

c) Personelin vardiyalarını ayarlar ve bunların görevlerini saptar.

d) Üzerinde zimmetli malzeme bulunan personelin sürekli veya geçici bir süre ayrılışlarında görev ve zimmetlerinin ilgililere devir ve teslimini sağlar.

 1. Her ayın ve yılın sonunda tesis ünitelerindeki ve tali ambarlardaki mal varlıklarının sayımını yaptırır, günlük sarf ve gelirlerle mal varlığını karşılaştırır.
 2. Yazışma-dosyalama işlemlerini takip ve muhafaza eder.

g) İşletme Müdür Yardımcısı görevlerini ifa etmede İşletme Müdürüne karşı sorumludur.

Sosyal Tesislerde Görevli Olanların Yükümlülükleri

Madde 10-

 1. Yürütme Kurulunun koyacağı kurallar çerçevesinde tüm çalışanların kılık kıyafeti temiz ve bakımlı olmalıdır.
 2. Tesislerde çalışan personel misafirlere karşı nazik davranmak, hizmeti itinalı yapmak zorundadır.

c) Personel, İşletme Müdürü tarafından her gün denetlenir.

d) İstenilen kıyafet dışında bir kıyafetle göreve gelenler işe başlatılmaz.

e) Sivil savunma, muhtemel yangın, sabotaj ve hırsızlık olayları ile ilgili tüm önlemler noksansız olarak İşletme Müdürlüğünce alınır.

f) Birim sorumluları zimmetlerinde bulunan makine, cihaz ve diğer malzemeleri korumak ve araçları kullanma talimatına uygun bir şekilde kullanmak ve kullandırmak zorundadır.

g) Tüm personel daha önceden belirlenen çalışma periyotlarına göre görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirir.

 1. Görevli personel hiçbir şekilde misafirlerle tartışmaya giremez, bu gibi hallerde yönetime bilgi verir.

i) Tüm personel görevi ile ilgili bilgi, beceri ve incelikleri tam olarak öğrenir ve yerine getirir.

 1. Tesislerin temizliği, tertip ve düzeni, iyi çalışması, çalışanların birbirleriyle iyi bir diyalog içinde olması, İşletme Müdürünce sağlanır.
 2. Mutfak sorumlusu, yemeklerin damak zevkine uygun ve kıvamında hazırlanmasını sağlamak zorundadır ayrıca gıda zehirlenmelerine karşı kullanılan malzemenin evsafına uygun olup olmadığını kontrol ederek yönetime bilgi vermek zorundadır.
 1. Bar ve restoranlar servis sorumlusu yemeklerden önce servisin en iyi şekilde ve zamanında yerine getirilmesini, bar ve restoranlar arasında sürekli irtibat kurulmasını sağlamak zorundadır.
 1. Spor Komplekslerinde görev yapan personel, hizmetlerin en iyi şekilde verilebilmesi için tüm önlemleri almak; sorun çıktığında, sorunun giderilmesi için en kısa sürede İşletme Müdürü’ne bilgi vermek zorundadır.
 2. Tüm Sorumlular yaptıkları tüm işler hakkında İşletme Müdürü ile irtibat kurmak zorundadırlar.

Mali İşler

Madde 11- Sosyal Tesislerden yararlanma ücretleri Yürütme Kurulunun teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenir. Tesislerde verilen hizmet karşılığında tahsil edilen gelirlerin ve tesislerin işletilmesi amacıyla yapılan giderlerin muhasebesi mevzuata uygun şekilde tutulur ve elde edilen gelir Yürütme Kurulunca belirlenen bir banka ve/veya bankalarda açtırılan hesaplarda toplanır.

Günlük zorunlu giderlerin karşılanabilmesi için İşletme Müdürlüğü kasasında bulundurulması gereken nakit miktarını (kasa limiti) Yürütme Kurulu ihtiyaca göre tespit eder.

Hizmetlerin yürütülmesi, gerekli harcamaların yapılabilmesi için bankaya 3 isim bildirir. ancak 2 imza ile para çekilebilir. Ödemeler çek ile, vadeli senet veya açık hesap şeklinde yapılır. Günlük kasa limitini aşan para miktarı bankada açılan hesaba günlük olarak veya en geç ertesi gün yatırılır.

Kasa Limiti

Madde 12- Kasa limiti her yıl Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenir.

Fazla Mesailer, Ücretler ve Bahşiş Dağıtımı

Madde 13- Tesislerde çalışanlar ilk üç ay deneme süresine tabi olur. Teşvik için başarılı çalışanlara İşletme Müdürünün önerisi Yürütme Kurulunun uygun görüşü ve Rektörlük onayı ile ücret artışı sağlanabilir. Başarılı ve sorumluluk alanlar desteklenir.

Bahşişler bir havuzda toplanır, çalışanlara sorumlulukları ve başarıları göz önünde bulundurularak Yürütme Kurulunca belirlenecek kriterlere göre ayda bir kez dağıtılır.

Fazla mesailer ile özel günlerde takviye personel ve/veya görevliler için günün rayicine göre, İşletme Müdürünün teklifi ve Yürütme Kurulunun onayı ile ek ücret verilir.

Tesislerden Yararlanma ve Fiyatların Belirlenmesi

Madde 14- İşletme Müdürü, kendi yönetimindeki birimler ile ilgili fiyat listelerini hazırlar. Önerilen fiyat listeleri Yürütme Kurulunda görüşüldükten sonra Yönetim Kuruluna sunulur. Tesislerden yaralanma ücret karşılığı olup üniversite etkinliklerine katılımcı olarak davet edilenlerden ücret alınmaması ancak Yürütme Kurulunun önerisi ve Rektörlük Makamının yazılı onayı ile olur.

Tesislerden ;

 1. Gaziantep Üniversitesi mensupları, emeklileri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri,
 2. Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri, Üniversitelerarası Kurul Üyeleri ve ÖSYM Mensupları, TÜBİTAK Mensupları,

c) Türkiye Bilimler Akademisi üyeleri,

d) Üniversitemize geçici görevle gelen denetim elemanları ve diğer kamu personeli,

 1. Üniversitemizce düzenlenen eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve çalışmalar, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler ile kongre, konferans, seminer, panel, sempozyum vs. etkinliklere davet edilen konuklar,

Yararlanır.

Sosyal Tesislerden Faydalananların Uymak Zorunda Olduğu Hususlar

Madde 15- Tesislerden faydalanmak isteyenler Yürütme Kurulu tarafından belirlenen kurallara uymak zorundadırlar. Kurallara uymamakta ısrar edenlerin Sosyal Tesislere girmeleri engellenir, Üniversite mensupları, hakkında Rektörlükçe disiplin soruşturması açılır.

Yürürlük

Madde 16- Bu Yönerge Gaziantep Üniversitesi Yönetim Kurulunun onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17- Bu Yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu