Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP EL SANATLARINI KORUMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ (GÜGEMER) YÖNERGESİ

*25.05.1992 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP EL SANATLARINI KORUMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ (GÜGEMER)

YÖNERGESİ

KURULUŞ

Madde 1- 2547 sayılı kanunun 12. maddesine dayanılarak, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı, kısa adı “GÜGEMER” olan Gaziantep El Sanatları’nı Koruma ve Geliştirme Merkezi kurulmuştur.

TANIMLAR

Madde 2- Bu yönergede geçen kısaltmalar aşağıdaki tanımları ifade eder.

Merkez: Gaziantep Üniversitesi Gaziantep El Sanatları’nı Koruma ve Geliştirme Merkezini

Başkan: Gaziantep Üniversitesi Gaziantep El Sanatlarını Koruma ve Geliştirme Merkezi Başkanını

Müdür: Gaziantep Üniversitesi Gaziantep El Sanatlarını Koruma ve Geliştirme Merkezi Müdürünü.

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 3- Zengin kültüre sahip Gaziantep ve Yöresi’nin, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını ve mutfak sanatını canlandırmak, bunları yeni nesillere tanıtarak aktarmak ve bu konularda çalışan sanatkarlara muhtelif şekillerde yardımcı olmaktır.

MERKEZİN FAALİYETLERİ

Madde 4- Gaziantep ve Yöresinde El Sanatları ile mutfak sanatını korumak ve geliştirmek. Merkez Yürütme Kurulu kararı ile faaliyet alanının genişletilmesi mümkündür.

Bu faaliyetler:

 • Seminer, konferans ve paneller düzenlemek,
 • Araştırmalar yapmak veya yapılan araştırmaları desteklemek,
 • Yayınlar yapmak,
 • Tanıtma faaliyetlerinde bulunmak,
 • Yarışmalar düzenlemek,
 • Sergiler açmak,
 • Amacına uygun olarak Merkez Yürütme Kurulu’nca kararlaştırılan diğer faaliyetleri organize etmek, uygulamak veya başka kuruluşlarca yapılan benzer çalışmalara iştirak etmek.
 • MERKEZİN ORGANLARI

  Madde 5- 1- Başkan

  2- Müdür

  3- Yürütme Kurulu

  4- Danışma Kurulu olmak üzere dört organı vardır.

  Bu organların teşkili ile görevleri aşağıdaki gibidir.

  1- Başkan: Merkezin Başkanı Gaziantep Üniversitesi Rektörüdür. Rektör, Başkanlık görevini Üniversite Genel Sekreterine devredebilir.

  Görevleri:

  1. Yürütme Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
  2. Merkezi temsil etmek.
  3. Bütçe teklilerini karar bağlamak.

  2- Müdür: Yürütme Kurulu üyelerinden biri Rektör tarafından Müdür olarak atanır.

  Görevleri:

  1. Merkezi yönetmek.
  2. Yürütme Kurulu kararlarını uygulamak

  3- Yürütme Kurulu: Yürütme Kurulu Rektör tarafından Gaziantep Üniversitesi mensupları arasından 3 yıl için atanacak 5 kişi ve Gaziantep Üniversitesi Vakfını temsilen Vakıf Müdüründen oluşur. Süresi biten üye yeniden atanabilir.

  Görevleri:

  1. Merkezin faaliyet alanına giren konularda araştırma yapmak ve yapılacak işleri karara bağlamak .
  2. Danışma Kurulunu teşkil edip Rektör’ün onayına sunmak, toplantıları organize etmek.
  3. Merkezin bütçe teklifini hazırlamak ve Rektör’e sunmak.
  4. Danışma Kurulunun önerilerini inceleyerek karara bağlamak.

  4- Danışma Kurulu: Gaziantep ve Yöresi’nde El Sanatları ve mutfak sanatı ile uğraşan dernek, şahıs ve sanatkarlar arasından Yürütme Kurulu’nca önerilen ve Rektör tarafından seçilen üyelerden oluşur.

  Danışma Kurulu üyeleri 2 yıl için atanır.

  Görevleri:

  1. Yürütme Kuruluna yardımcı olmak üzere, Gaziantep ve Yöresi El Sanatları ve Mutfak Sanatı konularından danışmanlık hizmeti vermek ve gerektiğinde bu faaliyetlere fiilen katılmak.
  2. Danışma Kurulu üyelerinden çağrıldığı toplantıya mazeretsiz olarak üst üste 3 defa katılmayan üyenin üyelik hakları düşer.

  MALİ KONULAR

  Madde 6- Merkezin gelirleri ve giderleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

  Gelirleri: bu faaliyetlerin sürdürülmesi amacı ile kamu kurum ve kuruluşları ile, özel ve tüzel kişilerce Gaziantep Üniversitesi Vakfına yapılacak nakdi bağışlar ile, Üniversite Yönetim Kurulu’nun kabul edeceği ayni bağışlardır.

  Giderleri:

  Faaliyet alanına giren konularda Yürütme Kurulu kararı ile yapılacak giderler.

  YÜRÜTME

  Madde 7- Bu yönerge Rektörlük onay tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

  Madde 8- Bu yönergeyi Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  EUA Üyelik Logosu
  GAÜN Diploma Eki
  Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
  Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
  Faks +90 (342) 360 1013
  E-posta bilgi@gantep.edu.tr
  ALO GÜVENLİK | 317 1717
  Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu