Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SÜRELİ YAYINLAR YÖNERGESİ

*Üniversite Senatosu’nun 10.10.1989 tarih ve 13 nolu toplantı tutanağının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

SÜRELİ YAYINLAR YÖNERGESİ

AMAÇ

Madde 1- Bu yönergenin amacı “Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik ve ona ek 11. madde hükümleri uyarınca Üniversitemize bağlı Fakülteler- Enstitüler, Yüksekokullar, Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yayınlanacak dergilerin çıkarılmasında izlenecek işlemleri, yazı kurullarının oluşumunu, yazı kurulu başkanı ve editör seçimini, bu dergilerde yayınlanacak yazıların niteliğini, yazı değerlendirme sürecindeki esasları belirlemektir.

DERGİ ÇIKARILMASI

Madde 2- Dergi çıkarmak isteyen Üniversitemiz Fakülteleri, Enstitüleri, Yüksekokulları ve Uygulama ve Araştırma Merkezleri bu yönergede belirtilen işlemleri yerine getirmek, Üniversite Yayın Komisyonu’nun kararı ve Rektörlük onayını almak zorundadır.

YAZI KURULU

Madde 3- Her dergi için 5 üyeden oluşan ve ilgili birim amir/amirleri (Dekanlar, Müdürler vb.) tarafından önerilecek, Rektörlük onayı ile görevlendirilen bir Yazı Kurulu oluşturulur. Yazı Kurulu’nun görev süresi 3 yıldır. Süresi sona eren Yazı Kurulu üyeleri aynı göreve yeniden atanabilirler. Kurul üyelikleri herhangi bir nedenle boşaldığında ayrılan üyenin görev süresini doldurmak üzere aynı usulle kurula yeni üye alınır.

Madde 4- Yazı Kurulu üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi ararından biri Yazı Kurulu Başkanı ve bir editör seçerler. Yazı Kurulu Başkanı ve editör aynı kişi olabilir.

Madde 5- Yazı Kurulu daha sonra yapacağı toplantıda Madde 1’de adı geçen yönetmelik ve bu yönerge çerçevesinde çıkarılacak dergin tanımını, dergide hangi bilim dalında/dallarında, hangi tür yazıların yayınlanabileceğini, yazı kabul ve değerlendirme işlemleri ile derginin basımı sürecindeki esasları belirleyen “Dergi Çalışma İlkeleri ve Yazı Kılavuzu”nu hazırlar. Yazı Kurulu Başkanı hazırlanan “Dergi alışma İlkeleri ve Yazı Kılavuzu”nu bir yazı ile ilgili birim aracılığıyla Üniversite Yayın Komisyonu’na ileterek Madde 3’te belirtilen işlemi yerine getirir.

TELİF HAKKI

Madde 6- Süreli yayınlarda yayınlanan yazılara Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’nin 7. maddesine göre telif hakkı ödenir. Adı geçen yayınlara, telif:20, tercüme: 15 gösterge rakamları uygulanır.

Telif hakkının hesaplanması Üniversite Yayın Yönetmeliği’nin 9. Maddesine göre yapılır.

Yayınlanacak makaleleri incelemek üzere görevlendirilen öğretim üyelerine, devlet memurları aylık katsayısının 100 gösterge ile çarpılmasından elde edilecek ücret ödenir.

DAĞITIM SATIŞ

Madde 7- Süreli yayınların dağıtımı Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’nin 14. maddesine göre yapılır.

Makaleleri yayınlanan yazarlara birer adet dergi ve 10 adet ayrı baskıları ücretsiz verilir.

Süreli yayınların satışı Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre yapılır.

BASKI ADEDİ-SATIŞ BEDELİ

Madde 8- Yazı Kurulu süreli yayının baskı sayısını Üniversite Yayın Komisyonu’na önerir. Yayın Komisyonu Kararı ve Rektörlük onayı ile baskı adedi belirlenir.

Satış bedeli, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’nin 11. maddesine göre saptanır.

Madde 9- Süreli yayınlar konusunda bu yönergede adı geçmeyen hususlar Madde 1’de adı geçen yönetmeliğe tabidir.

Madde 10- Bu yönerge ……………..tarihinde yürürlüğe girer ve Rektör tarafından yürütülür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu