Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURUL YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 09.11.2021 tarih ve 20 nolu toplantı tutanağının ekidir.

T. C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER
ETİK KURUL YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 -(1) Bu Yönergenin amacı; Gaziantep Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu'nun yönerge kapsamına giren her tür bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve diğer bilimsel etkinliklerde uyulması gereken bilim etiği kuralları ve Gaziantep Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında, bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulunun oluşumu, görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (l) Bu Yönerge, Gaziantep Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında çalışanların;

(a) Yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca akademik unvanların elde edilmesi aşamasında ve sonrasında yapılan her tür bilimsel araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler, desteklenen ve/ veya yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili araştırma sürecindeki etik konuları,

(b)Yüksek lisans veya doktora çalışmaları sırasında yapılan tez ve bilimsel yayınlar ile yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili araştırma ve yayın etiği konularını,

(c) Öğretim elemanları ve araştırmacıların yurt içinde ve yurt dışında her çeşit basılı, görsel, işitsel ve dijital yayın organlarında yayımlanan veya yayımlanmak üzere gönderilmiş olan her tür yayınla ilgili yayın etiği sorunlarını,

(d) Akademik araştırmalarda yer alacak denekler, canlılar ve çevrebilim ile ilgili çalışmalarda yapılan etik ihlallerini kapsar.

(2) İnsan katılımcıların ve diğer canlıların araştırma öncesinde, esnasında ve sonrasında haklarının korunması, zarar görmelerinin önlenmesi, bilgilendirilmiş olarak onaylarının alınmasını sağlamak üzere insan katılımcılar ve diğer canlılar üzerinde yürütülecek sosyal bilimler alanındaki araştırmalar ile tarihi eserler ve kültür varlıklar üzerinde yapılacak her türlü bilimsel araştırma ve akademik çalışmalarda, çevreye zarar verilmesinin önlenmesi bağlamında etik yönden değerlendirilmesi konusunda karar verir.

Dayanak

MADDE 3 -(l) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 24.,42. ve 65. Maddeleri ile "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MAD DE 4 -(l) Bu Yönerge’de geçen;

  1. a) Başkan: Gaziantep Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Başkanını,

b) Başkan Yardımcıları: Başkanın kendisine yardımcı olmak üzere görevlendirdiği Kurul üye/ üyelerini

c) Birim: Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Merkezleri,

d) Kurul: Gaziantep Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu'nu,

e) Raportör: Başkan tarafından konunun ön incelemesi için havale edildiği Kurul üyesi ve/ veya uzmanı,

f) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

g) Rektörlük: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'nü,

ğ) Sorumlu Araştırmacı: Gaziantep Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu'ndan etik onayı almak için başvuran kişiyi,

h) Üniversite: Gaziantep Üniversitesi'ni,

i) Üye: Gaziantep Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyesi'ni ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler

Madde 5 - (l) YÖK’ün ilgili yönergesinde tanımladığı şekliyle Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine aykırı eylemleri kapsar. Bu eylemler şunlardır:

a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,

b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/ veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak, akademik atama ve yükseltme başvurularında bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Olarak Değerlendirilemeyecek Haller

Madde 6- (1) Bir başkasının özgün üslup ve ifadesini aynen kullanmamak şartıyla, anonim bilgilerin, bilim alanlarının temel bilgilerinin, matematik teoremleri ve ispatları gibi önermelerin çalışmalarda kullanılması etik ihlali olarak değerlendirilemez.

Yayın Etiğine İlişkin Temel İlkeler

Madde 7 - Her çeşit bilimsel yayında uyulacak temel ilkeler şunlardır:

a) Bilimsel araştırmanın tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yayına hazırlanması aşamalarında katkıda bulunmamış kişiler, yazar isimleri arasında gösterilemez.

b) Bilimsel yayınlarda bir çalışmadan yararlanırken, bilimsel atıf kurallarına uygun olarak kaynak gösterilir.

c) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tezler veya çalışmalar, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanılamaz.

ç) Evrensel olarak tanınan bilim kuramları, bilim alanlarının temel bilgileri, matematik teoremleri ve ispatları gibi önermeler dışında hiçbir çalışmanın tümü veya bir bölümü, izin alınmadan ve asıl kaynak gösterilmeden çeviri veya özgün şekliyle yayımlanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Amaçları, Görevleri, Yapısı ve Çalışma Biçimi

Kurulun amacı

Madde 8 -(1) İnsan katılımcıların ve diğer canlıların akademik içerikte araştırmalar öncesinde, esnasında ve sonrasında haklarını korumak, zarar görmelerini önlemek, gerekli bilgilendirilmeler yapılarak onaylarının alınmasını sağlamak üzere, insan katılımcılar üzerinde yürütülecek sosyal bilimler alanındaki araştırmaları, diğer canlılar üzerindeki araştırmalar ile tarihi eserler ve kültür varlıkları üzerinde yapılacak her türlü bilimsel araştırma ve çalışmaları, çevrenin korunmasını da göz önünde tutarak etik yönden incelemek ve çalışmanın etik açıdan uygun olup olmadığı konusunda karar vermek,

(2) Etik ihlali ile ilgili iddiaları incelemek, inceleme kapsamında Rektörlük aracılığıyla gerektiğinde bilirkişi veya uzman görüşü almak, ilgili kişi ve kurumlarla yazışmalar yapmak, bilgi istemek ve inceleme kapsamında gerekli diğer işlemleri yapmak,

(3) İnceleme sonucunda alınan kararları Rektöre sunmak,

(4) Akademik, araştırma ve yayın etiği konularında muhtemel etik dışı eylemleri ortadan kaldırmak için ilgili birim veya kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak farkındalık artırmak amacı ile eğitici ve önleyici faaliyetler düzenlenmesini sağlamak üzere ilgili birimlere önerilerde bulunmaktır.

Kurulun görevleri

Madde 9 -(1) Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu'nun görevleri şunlardır:

a) Değerlendirme için standart formlar oluşturmak,

b) Kurula yapılan uygun başvuruları kabul etmek,

c) Etik Kurul Onay Belgesi gerektiren ve başvurusu kabul edilen bilimsel araştırma ve çalışmalara ait anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim, çizim, video film, ses kaydı ve benzeri veri toplanmasında kullanılan her türlü yazılı, sözlü, sesli veya görüntülü ölçüm araçlarını ve içeriklerini etik açıdan değerlendirmek ve uygun olup olmadığı konusunda karar vermek,

d) Etik ihlalleri ile ilgili yapılan inceleme sonucunda alınan kararları, birim amirlerine ve Rektöre sunmak,

Kurulun Yapısı

Madde 10 -(1) Kurul, biri Başkan olmak üzere en az dokuz, en çok on bir üyeden oluşur.

Bütün üyeler ve Kurul Başkanı, Rektör tarafından görevlendirilir. Başkan, Kurul üyeleri arasından en çok üç yardımcı seçer. Kurul, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında çalışmalar yapan birim ve alanlardan seçilen profesör unvanına sahip öğretim üyelerinden oluşturulur.

(2) Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye, tekrar görevlendirilebilir.

(3) Etik ihlali nedeniyle hakkında kesinleşmiş karar verilen veya disiplin cezası alan kişiler Kurula üye olamaz ve üye iseler üyeliği kendiliğinden sona erer.

(4) Bir yıl içerisinde çağrılmış olduğu Kurul toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç veya bir takvim yılı içinde toplam dört toplantıya katılmayan üyenin görevi sona erer. Görev süresi sona eren üye yerine, Rektör tarafından kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Üyeler bir ay önceden yazılı şekilde bildirerek istifa edebilirler. Geçerli mazeret bulunması durumunda süre şartı aranmaz.

(5) Başkan, Etik Kurulu'nun ilk toplantısında üyelerden birini raportör olarak görevlendirir. Başvuru konusuna göre her başvuru için ayrı bir raportör görevlendirilebilir. Başkanın olmadığı durumlarda en kıdemli öğretim üyesi başkana vekalet eder.

(6) Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde çalışmaların verimliliğini sağlamak amacıyla, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında iki öğretim üyesinden oluşan farklı bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları da oluşturulabilir. Bu kurula üye seçimi, kurulun oluşumu, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu belirler.

(7) Hukuki işlemler Üniversitenin hukuk müşavirliği ile koordineli olarak yürütülür. Kurulun yazışmaları ve arşiv işlerini yürütmek üzere bir sekreter, toplantı odası ve arşiv yeri ile kurulun ihtiyacı olan büro ve kırtasiye malzemeleri ve yazışma giderleri Rektörlük tarafından temin edilir. Büro hizmetlerinin ve başvuruların gündeme alınması ile ilgili işlemlerin aksamadan yürütülmesinden kurul başkanı sorumludur. Kurulun tüm yazışmaları başkan aracılığıyla yapılır. Ancak kurum dışı yazışmalarda Rektörlüğün bilgisi ve onayı gerekir.

Çalışma Biçimi

Madde 11 - (1) Kurul, ayda en az bir defa üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oy eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar verilmiş kabul edilir.

(2) Kurula, bilimsel araştırmalar için etik kurul onayı almak üzere yapılan başvurularda:

(a) Toplantı kapalı usulde yapılır. Üyeler, inceleme konusu dosyanın içeriğini Kurul toplantısı dışında başkalarıyla tartışamaz ve dosyaların içeriği hakkında bilgi veremez.

(b) İlan edilen toplantı gününden beş gün öncesi mesai saati bitimine kadar eksiksiz teslim edilen dosyalar ilk Kurul toplantısı gündemine alınır.

(c) Başkan ve yardımcıları, Kurula yapılan başvuruları inceler. Raportör, toplantı öncesi bir inceleme raporu düzenler. Toplantıdan bir gün öncesi Kurul üyelerine elektronik ortamda iletir.

(ç) Raportör, toplantıda Kurula söz konusu başvuru ile ilgili bilgi verir. Kurulun incelediği dosya ile ilgili oluşan görüş, gerekçesiyle birlikte kesin rapora dönüştürülür.

(d) Kurul, kendisine yapılan başvuruları en geç bir ay içerisinde karara bağlar.

(e) Dosya ile ilgili hazırlanan rapor, toplantıya katılan üyelerin tamamı tarafından imzalanır.

(f) Kurul tarafından düzeltilmesi ya da eksikliklerinin tamamlanmasına karar verilen araştırma önerilerinin, araştırmacılar tarafından düzeltilerek, tekrar Kurula başvurusu yapılabilir ve bu başvuru yapılan ilk toplantıda yeniden değerlendirilir.

(g) Gerek görülen hallerde Kurul dışından uzmanların veya danışmanların görüşüne başvurulabilir. Bu kişiler, toplantıya davet edilebilecekleri gibi yazılı görüşleri de alınabilir. Uzman veya danışmanların Kurulda oy hakları yoktur.

(g) Kurul üyesinin kendisinin ve/ veya ikinci derece dahil kan ve yakın hısımları ile evlatlıklarının araştırmalarının görüşülmesi ve oylanması sırasında söz konusu üye toplantıya katılamaz ve bu durumda ilgili üye için Kurul toplantısında devamsızlık söz konusu edilemez, alınan karar ile ilgili onayı alınmaz.

(h) Etik Kurulu, gerek gördüğü durumlarda başvuru sahibinin/ sahiplerinin veya konu ile ilgili uzman/ uzmanların yazılı ve/ veya sözlü bilgilerine başvurabilir; bu kişileri toplantıya davet edebilir.

(ı) Etik ihlal incelemelerinde aşağıdaki kişiler, bilirkişi ve uzman olarak görevlendirilemezler:

1)İlgilinin doçentlik jürilerinde görev almış, lisansüstü tez danışmanlığı yapmış ve ortak yayın yapmış olanlar,

2) İlgilinin kendi bölümünde/ anabilim dalında görev yapan öğretim üyeleri,

3) İlgilinin eşi ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan veya sıhri hısımları,

4)İlgili ile aralarında husumet bulunan kişiler,

(3) Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kuruluna ulaşan etik ihlal iddialar ile ilgili başvurularda:

(a) Söz konusu iddialar ile ilgili tüm bilgi ve belgeler etik kurula iletilir.

(b) Kurul gönderilen her başvuru dosyası için ayrı ayrı dosya açar.

(c) Alınacak kararlar, ilgili Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunda tartışmaya açıldıktan sonra oylanır ve Kurul üyelerince imzalanır. Karara muhalif kalan üye gerekçesini yazmak zorundadır.

(d) Kurul üyeleri, uzman ve bilirkişiler yaptıkları incelemeyle ilgili edindikleri bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

(e) Etik Kurulun inceleme sürecinde diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü yazışmalar

Rektörlük aracılığıyla yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bilimsel Araştırma Etik Kurul Onayı Almak İçin Yapılan Başvuru ve Değerlendirme:

Madde 12- (1) İnsan katılımcılarla veya diğer canlılar üzerinde yapılacak yüz yüze veya bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek her türlü anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim, çizim, video film ve ses kaydı niteliğindeki veri toplama yöntemleriyle yapılan bilimsel araştırma ve çalışmaların etik açıdan değerlendirilebilmesi için tüm araştırmacıların çalışmaya başlamadan önce Kurula başvuru yapması gerekir.

(2) Kurula başvuru, sorumlu araştırmacı tarafından yapılır. Kurulun belirlediği belge, form ve dokümanlar hazırlanarak kurulun belirleyip ilan ettiği yöntemle Kurul sekretaryasına teslim edilir.

(3) Kurul, başvurusu yapılan araştırma projelerini çalışmanın amacı, yöntemi, yararları ve olası tehlikelerini, bütçesini ve süresini göz önünde bulundurarak etik açıdan ve ilgili yasal düzenlemeleri de esas alarak değerlendirir.

(4) Değerlendirme sonucunda "Uygun", "Düzeltilmesi Gerekir", "Görevsizlik" veya "Uygun Değildir" şeklinde kararlardan birini verir. Başvurusuna "Düzeltilmesi Gerekir" kararı verilen sorumlu araştırmacı, gerekli düzeltmeleri yaparak veya eksiklikleri gidererek tekrar Kurula başvuru yapabilir.

(5) Kurul, değişiklik yapılmasını talep ederse, istenen değişiklikleri sorumlu araştırmacıya bildirir.

(6) Kurul toplantısında alınan tüm kararlar ve gerekçeleri yazılır. Araştırmanın düzeltilmesi veya yeniden düzenlenmesinden sonra tekrar başvurulması yönünde düzeltme kararı alınmışsa, talep edilen düzeltmeler ve düzenlemeler açık bir şekilde belirtilir.

(7) Kurul, dosya ile ilgili kararı aldıktan sonra, sorumlu araştırmacı dosyanın sonuç kararını Kurul sekretaryasından alır. Sonuç, ayrıca sorumlu araştırmacıya elektronik ortamda bildirilir.

(8) Kurul kararının "Uygun" olması durumunda Etik Onay Belgesi Kurul'dan alınır.

(9) Etik Kurulun olumlu görüş verdiği bir araştırmanın etik ilkelere uygun bir şekilde yapılmadığı tespit edilirse, Etik Kurulu ve araştırmacıların bağlı olduğu kurumun amiri durum hakkında bilgilendirilir, araştırma hala devam ediyorsa durdurulur. Etik Kurulu, durumu ilk toplantısında gündemine alır ve kararı iptal edebilir.

(9) Çalışma onay aldıktan sonra veri kaynakları, veri toplama araçları ve veri toplama yöntemlerinde (anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim, çizim, video film, ses kaydı ve benzeri) yapılacak değişiklikler tekrar Kurulun onayına sunulmalıdır.

(10) Toplanan verinin doğruluğundan, gizliliğinden ve veri güvenliğinden araştırmacılar sorumludur.

(11) Büro hizmetlerinin ve başvuruların gündeme alınması ile ilgili işlemlerin aksamadan yürütülmesinden Başkan sorumludur.

Kurula Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İhlalleri İçin Gelen Dosyalarda İnceleme Sonucunda Yapılacak İşlemler

Madde 13 - (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli disiplin işlemleri ile diğer idari, hukuki ve cezai işlemlerin başlatılması ve yürütülmesi süreci Üniversite tarafından yapılır.

(2) Etiğe aykırı eylemlerin gerçekleşmesi halinde asıl müellif, zarar gören veya hakları olumsuz etkilenen kişi ve kuruluşların rıza göstermesi ilgililerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı bir eylemin tespit edilmesi halinde Üniversite tarafından ilgili yayının ortak yazarlarının görev yaptıkları kamu kurumuna da bilgi verilir.

(5) Etik ihlal kararları en geç bir ay içerisinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri

Madde 14 - (1) Etiğe aykırı eylemi kanıtlanan kişiler hakkında gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması amacıyla ilgili Kurumlara bilgi verilir.

Zamanaşımı

Madde 15 - (1) İntihal ve sahtecilik şeklindeki etik ihlallerinde inceleme başlatılması herhangi bir süre sınırlamasına tabi değildir. Ancak bunların haricindeki etik ihlallerinde eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra etik inceleme yapılamaz,

(2) İntihal ve sahtecilik haricindeki diğer etik ihlallerinde, etik ihlal teşkil eden eylemin öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde etik incelemeye başlanılmaması halinde etik ihlal iddiası incelenemez.

(3) Eserin tamamen veya kısmen tekrar yayımlanması ile akademik atama ve yükselmelerde kullanılması halinde yukarıda belirtilen zamanaşımı süreleri yeniden başlar.

Gizlilik

Madde 16 - (1) Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul kararları, genel düzenlemeler dışında gizlidir. Etik Kurulun tespitleri hakkında bu Yönergede belirtilen kişi ve kuruluşlar ile başvuru sahibinden başkasına bilgi verilmez.

Yeniden inceleme

Madde 17 - (1) Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu'nda daha önce incelenen ve esası hakkında bir karar verilen eserlere ilişkin aynı iddialarla yapılan başvurularda yeniden bir inceleme yapılamaz. Bu durumda eserlerin ve eserlere ilişkin iddiaların tamamen aynı olduğunun kurul tarafından tespit edilmesi şarttır.

Etik İhlallerine İlişkin Kayıtlar

Madde 18 - (1) Bu düzenleme kapsamında yapılan inceleme sonucunda alınacak kararlar Kurul ve Üniversite tarafından gizlilik ilkesine riayet edilmek suretiyle uygun bir şekilde dosyalanıp saklanır.

(2) Doçentlik sınavına başvuruda bulunan adaylar dışında kalan kişiler hakkındaki bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin şikayet ve ihbar başvuruları, iddiada bulunulan kişinin eylemi gerçekleştirdiği sırada bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunca değerlendirilerek karara bağlanır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 19 - (1) Bu Yönergede ve Bilim Etiği Kılavuzunda hüküm bulunmayan hallerde; "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 20 - (1) Bu Yönerge, Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 - (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu