Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ BÖLÜM DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 30.12.2011 tarih ve 22 nolu toplantısının 4. Maddesinin ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

BÖLÜM DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Amaç:

Madde 1. Bu yönergenin amacı, Mimarlık Fakültesi genelinde, her eğitim biriminin kendine özgü Danışma Kurulunu ve bunların ortak çalışma ilkelerini belirlemektir.

Kapsam:

Madde 2.bu yönerge, Mimarlık Fakültesi birimlerinde üniversite-toplum, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve birimlere ait eğitim programlarının ilke, hedef ve öğrenci kazanımlarının değerlendirilmesi ve programın geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Danışma Kurullarının çalışmaları ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak:

Madde 3.Bu yönerge, 2547 sayılı yasanın 14. Maddesine dayalı olarak düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

TANIMLAR, ORGANLAR, GÖREVLER

Tanımlar:

Madde 4. Bu yönergede:

a.Kurul, Danışma Kurulu

b.Birim, eğitim programını yürüten ilgili Bölümü tanımlar.

Kurul Üyeleri:

Madde 5.Üniversite Mensubu Kurul Üyeleri

Bölüme özgü olarak oluşturulan her Kurulda, aşağıda belirtilen Üniversite mensubu üyeler yer alır.

 1. Bölüm Başkanı (Kurul başkanı),
 2. Anabilim dalı başkanları veya Bölüm Başkanlarının önereceği iki öğretim üyesi ve/veya öğretim elemanları,
 3. Dekan Yardımcısı (İzleyici olarak)

Madde 6.Diğer Kurul Üyeleri ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi

Dekan, Bölüme özgü olarak oluşturulan her kurulda, Üniversite dışından aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan üyeleri görevlendirir.

Mimarlık Bölümü

 1. Ticaret odası, İnşaat Müteahhitleri-Mimarlar ve Mühendisleri Meslek Komitesi temsilcisi
 2. Mimarlar Odası temsilcisi
 3. İnşaat müteahhitleri derneği temsilcisi
 4. İki serbest mimar (En az 20 yıllık meslek tecrübesi olan ve/veya yanında en az 2 mimar çalıştıran)

İç Mimarlık Bölümü

 1. Ticaret odası temsilcisi
 2. İç mimarlar Odası temsilcisi
 3. İnşaat müteahhitleri derneği temsilciği
 4. İki serbest iç mimar (En az 10 yıllık meslek tecrübesi olan ve /veya yanında en az 2 mimar/iç mimar çalıştıran)

Endüstriyel ürün tasarımı bölümü

 1. Ticaret Odası temsilcisi
 2. Sanayi Odası temsilcisi
 3. Endüstriyel Ürün Tasarım Odası/derneği temsilcisi
 4. İki serbest Endüstriyel ürün Tasarımcısı (En az 10 yıllık meslek tecrübesi olan ve/veya yanında en az 2 Endüstriyel Ürün tasarımcısı/mimar/iç mimar çalıştıran)

Yukarıda belirtilen üyeler dışında, Bölüm başkanın önerisi ve dekanın daveti ile kurul toplantı gündemine bağlı olarak görüş bildirmek, bilgi ve deneyimini paylaşmak üzere meslek mensupları, veliler, eski mezunlar, öğrenci temsilcisi toplantıya katılabilirler.

Üyelerin görev süresi iki yılla sınırlıdır. Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir.

Ancak aynı üye üç dönemden fazla görevlendirilemez. Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi halinde kurul üyelik de sona erer.

Görev ve Sorumluluklar:

Madde 7. Bölüm Danışma Kurulu’nun amaçları aşağıdaki gibidir:

 1. Bölüm Yönetimi’ne danışmanlık ve destek sunmak,
 2. Bölümün hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak,
 3. Bölümün devam eden stratejik planlama sürecine destek verme,
 4. Bölümün eğitim, öğretim, araştırma ve hizmet programlarını dünya çapındaki paydaşlarının (öğrencilerinin ve sektörün) ihtiyaçlarına duyarlı ve modern kavramlarla tutarlı olacak şekilde güncelleme ve iyileştirme çabalarına yardımcı olmak,
 5. Bölümün eğitim programlarının ilke, hedef ve öğrenci kazanımları açısından değerlendirilmesini yapmak
 6. Bölüm öğrencilerinin eğitimlerini satjlarla, mentorluklarla ve diğer öğrenim-iş deneyimleri ile zenginleştirecek fırsatları tespit etmek,
 7. Bölümün toplumun gözündeki olumlu imajını güçlendirmek,
 8. Bölümün toplumun gözündeki olumlu imajını güçlendirmek,
 9. İş dünyasından yöneticileri derslerde veya resmi olan ya da olmayan ortamlarda öğrenciler ve öğretim üyeleri ile bir araya getirmeye yardımcı olmak,
 10. Bölüm Başkanı tarafından tespit edilen veya Danışma Kurulu üyeleri tarafından önerilen özel hususlar hakkında danışmanlık ve destek sunmak,
 11. Bölümün finansal kaynaklarını arttırmasına aktif destek vermek,

Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Ancak Bölüm Kurulu, Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini eğitim programına yansıtmak amacıyla değerlendirilerek i,ligli kurullara sunabilir.

Kurulların Çalışma Esasları:

Madde 8. Yazışmaların Yürütülmesi

Kurullarda görevli ve fakülte dışından katılacak kurul üyeleri için iletişim, Bölüm başkanlığı tarafından hazırlanan ve dekanlık tarafından yapılan yazışmalarla yürütülür. Fakülte içi yazışmalarda ise Bölüm Başkanlığı yetkilidir. Toplantı esnasında tutanakların tutulması ve kurul çalışma raporunun hazırlanması Kurul Başkanı sorumluluğundadır.

Madde 9. Çalışma Takvimi

Danışma Kurulları Dekanlık/Bölüm başkanlığının tüm üyelere yaptığı davet ile bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Olağan toplantılar, ilgili birim ders programının Senato kararına sunulmasından önce yapılır. Gerekli hallerde olağanüstü toplantılar yapılabilir. Kurul toplantı tarihleri ilgili Dekanlık tarafından yazılı olarak duyurulur.

Toplantılar, Madde 5 ve madde 6da belirtilen üyelerin Katılımı ile Fakülteye ait toplantı salonlarında yapılır.

Madde 10.Çalışma Gündemi ve Dokümanlar

Kurulun geçici çalışma gündemi, Dekan/Bölüm Başkanı tarafından belirlenir. Esas gündem ise kurul tarafından kararlaştırılır. Geçici gündem ve bir önceki toplantıya ve toplantı sonrası gelişmelere ilişkin bir rapor Kurul Başkanınca toplantılardan en az 2 hafta önce üyelere ulaşacak şekilde gönderilir. Toplantı esnasında tutulan tutanaklar, toplantı sonrası en geç 2 hafta içinde tüm Kurul üyelerine yazılı veya elektronik ortamda iletilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK ve YÜRÜTME

Yürürlük

Madde 11. Bu yönerge Gaziantep Üniversitesi senatosunda kabul edildiği….. tarihte yürürlülüğe girer.

Yürütme

Madde 12.Bu yönergeyi Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu