Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÜRÜTME KURULU ÇALIŞMA YÖNERGESİÜniversite Senatosunun 27.04.2010 tarih ve 09 nolu toplantı tutanağının ekidir. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
YÜRÜTME KURULU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BÖLÜM 1
Amaç ve Tanımlar

Madde 1: Bu yönergenin amacı Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yürütme Kurulu'nu oluşturma ve çalışma yöntemini belirlemektir.

Madde 2: Bu yönergede:

 • ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'nı,
 • Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,
 • ÖYP Üniversitesi: Öğrencinin kadrosunun bulunduğu ve adına doktora yaptığı üniversiteyi,
 • Yürütme Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yürütme Kurulu'nu,
 • Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektör'ünü ifade eder.
 • BÖLÜM 2
  Kurulun Amacı, Oluşturulması ve Yapısı

  Madde 3: Kurul, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının işletilmesi için,

  1. ÖYP bütçesini hazırlayarak Yatırım Programına dahil edilmek üzere, Devlet Planlama Teşkilatı ile görüşmelerin yürütülmesi,
  2. ÖYP Üniversiteleri ile "Çerçeve Protokolü"nün hazırlanması ve imzalanması,
  3. Her yıl ÖYP için akademik takvimin hazırlanması,
  4. Arz belirleme: Bölümlerin ÖYP kapsamında almak istedikleri yüksek lisans ve doktora öğrenci sayılarının belirlenmesi için Kayıt İşlerinden sorumlu Rektör Yardımcısına başvurulması ve Üniversite Yönetim Kurulu'nun onayına sunulması,
  5. Talep belirleme: Oluşturulan kontenjana göre ÖYP Üniversitelerine almak istedikleri öğrenci sayılarının sorulması,
  6. Öğrenci alınacak anabilim dallarının kamuoyuna duyurulması,
  7. Lisansüstü bilim sınavlarını başararak programlara kabul edilen adayların ÖYP üniversitelerini tercih aşamasında öğrenci danışmanlığının yapılması,
  8. ÖYP üniversitelerine adayların bildirilmesi ve ÖYP üniversitelerinin sınava almak istedikleri adayların Üniversiteye bildirilmesinin koordinasyonu,
  9. ÖYP Üniversitelerinin sınava almak istedikleri aday listelerinin duyurulması,
  10. Adaylara ilişkin tüm duyuru ve bilgilendirmenin yapılması,
  11. Kayıtlı ÖYP öğrencilerinin, ÖYP Yönergesi'ne uygun olarak takibi,
  12. ÖYP bütçe tahsisatına ilişkin esasların belirlenmesi,

  konularına ilişkin esasları oluşturur ve yürütür.

  Madde 4: Kurul Başkanı; Rektör'ün görevlendireceği Rektör Yardımcısı Kurul Başkanı'dır.
  Kurul; Üniversite Yönetim Kurulu'nun Üniversite'nin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından seçeceği 8 üyeden oluşur. Seçilen ve belirlenen 8 üye Rektör tarafından Kurul Üyesi olarak görevlendirilir ve görevlendirme üyelere resmi yazı ile bildirilir. Kurul oluşumunda farklı disiplinlerin temsiline özen gösterilir.

  Madde 5:

  1. Üyelerin görev süresi 3 yıldır,
  2. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir,
  3. Kurul toplantısına yılda 2 defa geçerli mazereti olmaksızın katılmayan üyenin üyeliği düşer,
  4. Üyeler bir ay önceden yazılı olarak bildirmek koşuluyla istifa edebilir. Geçerli mazeret bulunması halinde süre koşulu aranmaz,
  5. Boşalan üyelik 4. madde hükümleri uyarınca bir ay içerisinde doldurulur,

  Madde 6:

  1. Kurul, Kurul Başkanı'nın gerekli gördüğü hallerde toplanır. Toplantı günü, saati ve gündemi toplantıdan en az bir hafta önce üyelere Başkan tarafından yazılı olarak bildirilir. Gündemde görüşülecek konuların dokümanları üyelere iletilir.
  2. Kurul, olağan toplantıların dışında, acil bir iş nedeniyle Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
  3. Toplantılar en az 6 üyenin katılımıyla yapılır.
  4. Karar yetersayısı toplantıda bulunanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanı'nın bulunduğu tarafın kararı kabul edilmiş sayılır.
  5. Toplantılarda yazmanlık görevi APK Şube Müdürlüğü'nün Kurul Başkanı'nca belirlenen bir elemanı tarafından yerine getirilir. Bir sonraki toplantıda kesinleşen tutanaklar Kurul üyelerine iletilir. Alınan kararlar Kurul Başkanı tarafından Rektör'e ve diğer ilgililere gereği için iletilir.

  BÖLÜM 3
  İzleme ve Arşiv

  Madde 7: Kurul'un onaylanmış Yönergesi, Çalışma Yönergesi Kurul Toplantı Tutanakları, Kurul Toplantılarının daveti, ilgili taraflarla yaptığı yazışmalar, APK Şube Müdürlüğü tarafından arşivde 5 yıl saklanır.

  BÖLÜM 4
  Yürürlük ve Yürütme

  Madde 8: Bu yönerge Gaziantep Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı ve Rektör'ün onayıyla yürürlüğe girer.

  Madde 9: Yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektör'ü yürütür.

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  EUA Üyelik Logosu
  GAÜN Diploma Eki
  Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
  Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
  Faks +90 (342) 360 1013
  E-posta bilgi@gantep.edu.tr
  ALO GÜVENLİK | 317 1717
  Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu