Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ PROJE, TELİF, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 25.11.2008 tarih ve 19 nolu toplantısının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ PROJE, TELİF, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam

Madde 1.

Bu yönerge; öğretim üyelerinin sözleşmeli araştırma ve geliştirme projeleri, telif ve danışmanlık hizmetleri ile resmi ve özel kuruluşlara verecekleri mesai içi ve mesai dışı hizmetlerin düzenlenmesini ve bu çerçevede verilecek hizmetler karşılığında Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye hesabına aktarılacak tutarların transferi, harcanması ve muhasebeleştirilmesinde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Madde 2.

Bu yönerge Gaziantep Üniversitesi öğretim elemanlarının, tüm kamu ve özel kurumlar tarafından yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri gereği olan her türlü hizmet ve mal alımlarına ilişkin faaliyetleri ile telif ve danışmanlık hizmetlerine mukabil ödenecek tutarların yönetimi ve dağıtımını kapsar.

Değerlendirilme ve Kabul

Madde 3.

Yurt içi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlar tarafından önerilen araştırma ve geliştirme projeleri ve diğer talepler etik ve bilimsel ilkeler açısından projenin yürütüleceği birim tarafından değerlendirilir ve gerekli durumlarda yerel etik kuruldan izinler alınır. Araştırma projesi uygun görüldüğü takdirde taraflar arasında Ek 1 formu ile düzenlenen bir Proje Sözleşmesi imzalanır. Öğretim üyesi telif ve danışmanlık hizmetleri kapsamında verilecek hizmetler için Ek 2 formu düzenlenir. Her iki form ilgili birim görüşüyle rektörlük onayına sunulur. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyelerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak için kamu ve özel kuruluşlarla kurumsal olarak yapılacak sözleşmeler Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleştirilir.

Mali İşlemler

Madde 4.

Proje hesabını tutan Döner Sermaye İşletmesi her proje için banka hesabı veya belli bir hesap altında alt hesapları açar. Sözleşmede belirtilen ödeme planı çerçevesinde yapılacak transfer, kurum tarafından açılan özel hesaba aktarılır. Proje süresi, sözleşmede belirtilen süreleri geçeceği öngörüldüğü takdirde taraflar arasındaki anlaşmaya bağlı olarak uzatabilir. Gerekli görüldüğü takdirde proje için ek ödenek tahsis edilebilir.

Projeye yönelik transfer edilen miktarlar ve projeye ilişkin giderler, kurum gelir-gider hesaplarına yansıtılır ve alt hesaplarda izlenip her proje için ayrı kod açılır. Hesaplar Döner Sermayeli işletmeler bütçe ve muhasebe yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Belgelerin Muhafazası

Madde 5.

Belgelerin asılları projenin tahakkukunu yapan birim tarafından hazırlanıp döner sermaye muhasebe birimine gönderilir ve muhasebe birimi tarafından yasal denetime hazır halde muhafaza edilir. Dış denetim (Sayıştay) tarafından merkezde inceleme programı hazırlanması halinde diğer Döner Sermaye sarf belgeleri ile birlikte değerlendirilmek üzere gönderilir. Ödeme emri belgesinin 2. sureti muhasebe biriminde, ödeme emri ve eki belgelerin suretleri tahakkuk biriminde muhafaza edilir. Taraflar arasında imzalanan sözleşmelerin bir nüshası Rektörlük tarafından muhafaza edilir.

Projelerde Durum Değişikliği

Madde 6.

Yürütülmeleri geçici veya sürekli olarak imkansız hale gelen projeler, proje yürütücüsünün başvurusu üzerine, taraflar arasında mutabakat içerisinde durdurulabilir ve tekrar yürürlüğe alınabilir. Yürürlükten kaldırılmış projelerde o ana kadar yapılan masrafların ve yasal kesintilerin düşülmesi sonrasında kalan tutarlar iade edilir. Proje kapsamında yapılan demirbaş alımları ile ilgili olarak proje ilkelerine göre hareket edilir. Sözleşmede hüküm belirlenmemiş ise bu demirbaşlar ilgili kurum ayniyatlarına ‘Taşınır Mal Yönetmeliği’ hükümlerine göre kaydedilir.

Kurum Hissesi ve Ödemeler

Madde 7.

  1. Araştırmacı ücreti olarak ödenecek tutar; resmi ve zorunlu kesintiler (hazine payı, araştırma projeleri payı, vb) yapıldıktan sonra kalan miktarın 50’si Döner Sermaye işletme payı, 50’si projeyi gerçekleştiren öğretim üyeleri, yardımcıları ve faaliyete katkısı olduğu düşünülen idari personele yasal sınırlar içerisinde, proje yürütücüsünün belirleyeceği oranlarda, doğrudan katkı payı olacak şekilde ödenir.
  2. Öğretim üyelerine döner sermayeden yapılacak tüm ödemeler toplamı 2547 sayılı yüksek öğretim kanunun 58. maddesi uyarınca düzenlenir.
  3. Kısmi statüde çalışan öğretim üyeleri proje yürütücüsü veya araştırmacı olabilirler. Bu durumdaki araştırmacılar için ödenecek ücretin 55’i proje sahibi veya kurum tarafından Döner Sermaye işletmesine yatırılır. Kalan miktar ilgili kişiye yasal mevzuatlara göre ödenir.
  4. Proje bitiminde özel hesapta kalan bakiyeler kurum bütçesine gelir kaydedilir.

Madde 8.

Projelerde görev alan kişilere, proje sözleşmesine uygun olarak yürütecekleri bilimsel araştırma ve inceleme sonucunda meydana getirecekleri raporlara karşılık olmak üzere Proje Sözleşmesinde belirtilen oranlarda telif ödemeleri yapılır. Ayrıca, her hangi bir araştırma projesi kapsamında olmaksızın, ilgili kuruluş tarafından üniversitenin imkanları direk olarak kullanılmadan, öğretim üyesinin bilgi, beceri veya deneyiminden faydalanılmak suretiyle talep edilen danışmanlık, telif ve diğer hizmetler için yapılacak ödemeler ilgili öğretim üyesi adına Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına yatırılır. Bu madde kapsamındaki ödemelerde yasal zorunlu kesintiler ve zorunlu Döner Sermaye payı kesildikten sonra kalan tutar öğretim üyesine ödenir. Ödenecek toplam tutarlarda 7. maddenin 2. bendi dikkate alınır.

Bu tür hizmetler için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 36-38. maddesine göre işlem yapılır. Bu madde hükmüne uygun olarak yapılacak çalışmaların sürekli olmaması, belli bir proje yapıp tamamlama, bilimsel görüş bildirme veya araştırma ile sınırlı olması gerekir.

Gaziantep Üniversitesi öğretim üyelerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak için kamu ve özel kuruluşlarla kurumsal olarak yapılan sözleşmeler uyarınca yapılacak ödemeler de bu madde kapsamında değerlendirilir.

Madde 7 ve 8 kapsamında yapılacak tüm ödemeler her ay sonunda Döner sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından Rektörlük makamına sunulur ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Fikri Mülkiyet Hakları ve Gizlilik

Madde 9.

Projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda Fikri mülkiyete konu bir sonuç elde edilmesi durumunda, Fikri Mülkiyet Hakları, Proje Sözleşmesinde aksi bir hüküm bulunmadığı takdirde, Proje Sahibi, Kurum ve Yürütücüler arasında eşit olarak paylaşılır. Proje ile ilgili bilgi ve belgelerin gizliliği esas olup, bu süreçte yer alan ilgililer gizlilikten sorumludur.

Yürürlük

Madde 10.

Bu yönerge rektörlük tarafından yürütülür.

Geçici Madde.

01.01.2008 tarihinden itibaren öğretim üyeleri adına Döner sermaye hesabına yatırılmış ancak henüz tahakkuk etmemiş katkılar ilgililerin başvurusu ile hesap yılı sonuna kadar bu yönergedeki esaslara göre ödenir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu