Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YEREL ETİK KURUL YÖNERGESİ

* 22.07.2008 tarih ve 13(Mükerrer) nolu Senato Toplantı tutanağının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

YEREL ETİK KURUL YÖNERGESİ

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1:

 1. Gaziantep Üniversitesinin Tıp Fakültesi ve diğer akademik birimlerinde hasta ve/veya sağlıklı gönüllülerde yapılacak her türlü uygulama, bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde, sağlık hizmetleri uygulamaları, tanı ve tedavi amaçlı klinik uygulamalarda uyulması gereken etik normları ile hasta ve/veya denek ve haklarının, güvenliklerinin, sağlıklarının, onurlarının ve mahremiyetlerinin korunması açısından ulusal, uluslararası standartlar ve etik kurallara uyulup uyulmadığını incelemek, gerektiğinde veri güvenliğini kontrol etmek, tıbbi deontoloji ilkeleri ve etik açısından mevcut ilke ve kurallar doğrultusunda görüş bildirmek, gerektiğinde yenilerini oluşturmak, bunların uygulamalarına ait ilkeleri saptamak, karar vermek ve gerektiğinde bu uygulamaları denetlemek ve durdurmak, hekim ve hekim adayları arasında deontoloji konularının öğrenimi ve mükemmelleştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, Fakülte yetkili organları tarafından kendisine verilen etik konularla ilgili görevleri yerine getirmek üzere yükümlü Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurulunda görevleri ve çalışma biçimini düzenler.
 2. Başvuru olması durumunda diğer kuruluşlar veya kişilerin sağlıkla ilgili araştırma projeleri hakkında da görüş bildirir.

Yerel Etik Kurul’un olumsuz görüşüne rağmen çalışmaya devam etmek araştırmacıları yasal sorumluluk altına sokar.

Yerel Etik Kurul’un olumlu bir görüş bildirmesi durumunda da doğabilecek sorumluluklar araştırmacılara aittir.

DAYANAK

Madde 2: Bu yönergenin dayanağını ulusal ve uluslararası bildirgeler, tüzük, yönetmelik ve kılavuzlar oluşturur.

TANIMLAR

Madde 3: Aksi belirtilmedikçe, bu yönerge’de geçen deyimlerden;

 • Üniversite: Gaziantep Üniversitesi’ni,
 • Fakülte: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni,
 • Merkez: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni,
 • Rektörlük: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
 • Dekanlık: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nı,
 • Öğretim Üyeleri: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde veya diğer akademik birimlerde kadrolu olarak görev yapan profesör, doçent ve yardımcı doçentleri,
 • Tıbbi Araştırma: İnsanlar üzerinde yapılan, insanı konu eden veya insan materyalinin kullanıldığı her türlü araştırmayı
 • Araştırma Sorumlusu (proje yürütücüsü): Bir bilim ve teknoloji alanında gerekli bilgilere sahip, alanındaki yenilikleri izleyen, alanında bir araştırma ve/veya geliştirme konusu seçebilecek, bir tıbbi araştırma projesini planlayıp yürütebilecek, alanında verilmiş bilimsel araştırma projelerini inceleyip değerlendirebilecek ulaştığı kanı ve görüşlerini tarafsız olarak sunabilecek düzeydeki kişileri,
 • Araştırıcı: Bir tıbbi araştırmanın, etik, bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluğunu taşıyan araştırıcıyı,
 • Yardımcı Araştırıcı: Bir tıbbi araştırmanın bilimsel sorumluğunda payı olan ve tıbbi araştırmanın yürütülmesinde görev alan araştırıcıyı,
 • Fakülte Tıbbi Araştırmaları İnceleme ve Değerlendirme Kurulu: Tıbbi Araştırma Başvuru dosyalarını bu yönergede öngörülen esaslara göre etik açıdan gözden geçirmek, onay ve izin vermekle görevlendirilmiş 4. madde de belirtilen kurulu,
 • İnsan denek: Tıbbi araştırmaya bu yönergede öngörülen esaslara göre katılan hasta ya da sağlıklı bir kişiyi,
 • Tıbbi Araştırma Riski: Tıbbi araştırma sırasında üzerinde araştırma yapılan insan denekler için ortaya çıkabilecek zararları,
 • Bilgilendirilmiş Gönüllü Oluru: Bir gönüllünün bir tıbbi araştırmaya katılma arzusunun, araştırma ve hakları ile ilgili olarak kararını etkileyebilecek her türlü bilginin kendisine verilmesinden sonra, kabulünü ve bunun belgelendirilmesini sağlayan imzalı özel formu, ifade eder.
 • Helsinki Bildirgesi: Dünya Tıp Birliği’nin Haziran 1964’de Helsinki-Finlandiya’da yapılan 18. Dünya Tıp Kurultayında kabul ettiği “İnsan Deneklerin Yer Aldığı Biyomedikal Araştırma İçin Hekimlere Yol Gösterici Tavsiyeler” başlıklı bildirgedir. Helsinki Bildirgesi 29. (Ekim 1975, Tokyo), 35.(Ekim 1983, Venedik) ve 41. (Eylül 1989, Hongkong) Dünya Tıp Kurultaylarında değiştirilmiş ve güncelleştirilmiştir. Yönergede geçecek olan “Helsinki Bildirgesi” ifadesi bu değişiklikleri ve güncelleştirmeleri de kapsar.
 • Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi: 19 Şubat 1960 gün ve 10436 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
 • Hasta Hakları Yönetmeliği: 1 Ağustos 1998 gün ve 2420 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yönergede kısaca “HHY” olarak geçecektir.
 • İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik: 29 Ocak 1993 tarihli ve 21480 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yönergede kısaca “İAHY” olarak geçecektir.
 • Farmasötik Müstahzarların Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik: Resmi Gazetenin 21942 sayısında 27 Mayıs 1994’te yayımlanmıştır. Bu yönergede kısaca “BBY” olarak belirtilecektir.
 • Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 29 Aralık 1995 gün ve 51748 sayılı Genelgesi: İAHY ve BBY uygulamaları hakkında Sağlık Bakanlığının bazı görülerini içeren ve ekinde “İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu” ve “İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu” içeren genelgedir. Yönergede kısaca “Genelge” olarak geçecektir.
 • İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu: Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün 29 Aralık 1995 gün ve 51748 sayılı genelgesi ekinde yayınlanmıştır. Yönergede kısaca “İKUK” olarak geçecektir.
 • İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu: Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün 29 Aralık 1995 gün ve 51748 sayılı genelgesi ekinde yayınlanmıştır. Yönergede kısaca “İLUK” olarak geçecektir.
 • Tıbbi etik yönerge
 • ETİK KURULUN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ

  Madde 4: Yerel Etik Kurulu kendi aralarından bir başkan bir başkan yardımcısı seçerler. Yerel Etik Kurul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından, Fakülte Dekanı tarafından seçilenaşağıda nitelikleri belirtilen üyelerden oluşur:

 • Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı farklı klinik dallardan seçilen 2 öğretim üyesi,
 • Çocuk Hastalıkları Anabilim dalından seçilen 2 öğretim üyesi,
 • Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı farklı klinik dallardan seçilen 1 öğretim üyesi,
 • Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalından seçilen tıp fakültesi mezunu 1 öğretim üyesi,
 • Biyokimya Anabilim Dalından seçilen tıp fakültesi çıkışlı 1 öğretim üyesi,
 • Patoloji Anabilim Dalından seçilen 1 öğretim üyesi,
 • Eczacılık Fakültesi mezunu bir eczacı veya eczacılık fakültesi mezunu 1 Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi,
 • Temel tıp bölümünden tıp fakültesi çıkışlı, 1 öğretim üyesi.
 • Kurul gerektiğinde projenin bilimsel yönü ve uygulanabilirliği hakkında ilgili anabilim dalı akademik kurulundan yazılı görüş isteyebilir. İstenen bu görüşün en geç iki hafta içinde ilgililerce Yerel Etik Kurula iletilmesi gerekir. Uluslararası çok merkezli ilaç araştırmaları başta olmak üzere, bir avukatın araştırma projesini değerlendirmesine gerek duyulan koşullarda Üniversite Hukuk Müşavirliğinin proje hakkındaki toplantıya çağırarak sözlü veya yazılı görüşlerine başvurulabilir.

  Yerel Etik kurul üyeleri en fazla 2 yıl görev yapabilirler. Kurulda bir dönemden fazla görev almak mümkündür. Yerel Etik Kurulu, kendi arasından bir başkan, başkan yardımcısı ve bir raportör seçer Kurul; ayda en az bir kez olmak üzere, periyodik olarak, önceden ilan edilmiş günlerde toplanır. Gereken durumlarda başkan kurulu acil olarak toplantıya çağırabilir. Bir takvim yılı içinde izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Uzun süreli (3 aydan daha fazla) olarak Fakülte dışında (yurtdışı ve yurtiçi) görevlendirilen üyelerinin üyelikleri düşer. Üyeliği düşen ya da istifa ile üyelikten ayrılan üye yerine, aynı nitelikte yenisi seçilir ve süresi yeni başlar. Kurul üyeliğinden çekilme veya üyeliğin düşmesi Dekan onayı ve ilgiliye tebliği ile yürürlüğe girer. Başkanın olmadığı durumlarda başkan yardımcısı başkana vekalet eder. Dekan gerekli gördüğü durumlarda Yerel Etik Kurula başkanlık yapabilir. Kararlar katılan üye sayısının ekseriyetlerinin oyları ile alınır. Toplanma sayısı üyelerin en az 2/3’ünün katılımı ile başlatılır. Oturum kararları oturuma katılanların bir fazla sayısıyla geçerli olur. Yerel Etik kurul üyeleri kendilerinin dahil olduğu çalışmaların görüşülmesinde görüş bildiremezler ve karara katılamazlar.

  Madde 5: Fakülte Yerel Etik Kurulun görevleri şunlardır:

 • Etik bilincin artırılmasına yönelik çalışmalar yapar.
 • Tıbbi araştırmalarda uyulacak kurallarla ilgili gelişmeleri ve güncelleştirmeleri izler. Yeni gelişmeler hakkında Dekanlığı bilgilendirir. Yönerge’de değişiklik gerektiren yeni durumlar ortaya çıktığında yönerge değişiklik önerilerini hazırlar ve dekanlığa sunar.
 • İlaç incelemesi içeren ve FORM-3 ile yapılmış Tıbbi Araştırma başvurularını bu yönergenin 4. maddesinde, İAHY, İLUK, İKUK’ta yer alan esaslar dahilinde inceler ve karara varır.
 • İlaç incelemesi içermeyen FORM-1 ve FORM-2 ile yapılmış izin ve onay başvurularını yönerge’nin 4. maddesinde yer alan esaslara göre inceler ve karara varır.
 • Kurul, İAHY ile kendisine verilen diğer görevleri yapar.
 • Daha önce izin ve onay verdiği tıbbi araştırma protokollerindeki değişiklik önerilerini inceler ve karara varır.
 • Gerekli gördüğü durumlarda, sürmekte olan çalışmaları yerinde inceleyip, yeniden değerlendirir. Yine gerekli gördüğü takdirde gerekçesini belirterek araştırmanın durdurulmasını isteyebilir ve yetkili kuruluşlara durumu bildirir.
 • Yerel Etik kurul gerekli gördüğü durumlarda, özelliği olan projelerde Yerel Etik kurul kararı ile aşağıda belirtilen alt kurulları oluşturabilir. Bu kurula Yerel Etik Kurulca belirlenen bir Yerel Etik kurul üyesi başkanlık eder. Gerek görüldüğü takdirde konuyla ilgili olan, ancak Yerel Etik kurul üyesi olmayan kişiler de bu kurulda görev alabilir. Bu projeler alt kurullarda incelendikten sonra Yerel Etik Kurula sunulur ve son karar Yerel Etik Kurulunca verilir.

  Alt Kurullara doğrudan başvuru yapılamaz. Başvuru Anabilim Dalı kanalıyla dekanlığa yapılır. Dekanlık projeyi bilgi için Yerel Etik Kurula, Yerel Etik Kurul da gereği için ilgili Yerel Etik Kurul Alt Kurulu’na iletir. Alt kurullar, genel kurul tarafından görevlendirildikleri dosya üzerindeki çalışmalarını 15 gün içinde tamamlayarak hazırladıkları raporu tavsiye niteliğinde bulunan bir kararla birlikte Yerel Etik kurulda görüşülmek üzere başkanlığa sunarlar.

  Çok merkezli çalışmalar başvurudan sonra en geç 2 (iki) ay içinde görüşülmek zorunda olup, eksiklikleri tamamlanmak kaydı ile en geç 3 (üç) ay içinde, tez başvuruları ise başvurudan sonra en geç 1 (bir) ay içinde görüşülmeli ve eksiklikleri tamamlanmak kaydıyla en geç 2 (iki) ay içinde sonuçlandırılmalıdır.

  A) Deontoloji Yerel Etik Kurul Alt Kurulu

  B) İlaç Araştırmaları Yerel Etik Kurul Alt Kurulu

  C) İlaç Araştırmaları Dışındaki İnsan Araştırmaları Yerel Etik Kurul Alt Kurulu

  Yerel Etik Kurulun tüm kayıtları (üye listeleri, tutanaklar, sunulan belgeler ve yazışmalar) Yerel Etik kurul karar tarihinden sonra beş yıl süreyle saklanır.

  Yerel Etik Kurul ayrıca,

  A) Dekanlık tarafından görüş istendiğinde ya da Yerel Etik kurul üyeleri tarafından toplantı gündemine alınması istendiğinde öğretim üyeleri, uzman ve öğretim görevlileri, araştırma görevlileri, sağlık personeli, Tıp Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve hastalar arasındaki her türlü mesleki ilişkide tıbbi etik ve deontoloji kurallarına uygun davranılması için gerekli önerilerde bulunur, her hangi bir sorunda fikir bildirir.

  B) a) Bilimsel çalışmaların etik kurallara uygun olup olmadığına karar vermek,

  b) Uygun olan çalışmalara onay vermek,

  c) Başlanan çalışmaların protokole uygun olarak sürdürüldüğünü kontrol etmek,

  d) Gerektiğinde veri güvenliğini kontrol etmek,

  e) Gerekli durumlarda çalışma dosyasını ve Yerel Etik Kurul’un elinde bulunan bilgileri Tıp Fakültesi Dekanlığına veya Merkezi Etik Kurul ve T.C. Sağlık Bakanlığına sunmak,

  f) Çalışma sırasında gelişen komplikasyonları ve yan etkileri Merkezi Etik Kurul’a bildirmek,

  g) Araştırmacıların uymakla yükümlü oldukları ulusal ve uluslararası kanun, yönetmelik vb ile düzenlenmiş kurallara uymadıklarının yada çalışmanın etik kurul tarafından onay verilmiş olan yöntem, tedavi yada uygulamaların dışında yürütüldüğünün anlaşılması, yada araştırmacılar tarafından verilen bilgilerin doğru olmadığının tespiti durumunda çalışmayı durdurmak ve bu durumu Tıp Fakültesi Dekanlığına veya Merkezi Etik Kurul ve T.C. Sağlık Bakanlığına bildirmek ile de görevlidir.

  h) Uzmanlık tezi yapılmak üzere başvuran projelerin değerlendirilmesine öncelik tanınır.

  YÜKÜMLÜLÜKLER VE SORUMLULUKLAR:

  Madde 6: Dekanlık; Fakülte öğretim elemanlarının tıbbi araştırmalar yapmalarını teşvik etmek, tıbbi araştırmaları artırmak, niteliklerini yükseltmekle ilgili görev ve yükümlülükleri yanında, tıbbi araştırmaların yürütülmesi sırasında denek haklarının tam ve eksiksiz olarak korunmasını sağlamak, bu konuda kamuya tam bir güven verecek ve kurumun itibarını koruyacak önlemleri almakla yükümlüdür.

  Dekanlık tıbbi araştırmalara başlamadan önce izin ve onay alınmasını sağlayıcı önlemler alır. Bu çerçevede:

 • Yerel Etik kuruldan izin ve onay almadan tez çalışmalarına başlanamaz. İzinsiz ve onaysız çalışmaların sonuçları tez olarak (uzmanlık, doktora, yüksek lisans, bitirme gibi) kullanılamaz. (Retrospektif ve prospektif çalışmalar dahil). İzinsiz ve onaysız tıbbi araştırmalara ve araştırma sonuçlarını içeren yayınlara, tezlere, kongre bildirilerine maddi destek sağlanamaz ve ödül verilemez.
 • İzinsiz ve onaysız tıbbi araştırma içeren projelere ve tez çalışmalarına Araştırma Fonundan destek sağlanamaz. Destek isteklerine Dekanlık oluru verilmez.
 • Herhangi bir anabilim dalında bir öğretim üyesi yapacağı çalışma ile ilgili projesini proje yürütücüsünün anabilim dalı başkanlığına iletir. İlgili anabilim dalı başkanlığı bu projeyi 7 (yedi) gün içerisinde Yerel Etik Kurulda incelenmek üzere Dekanlığa iletir. Eğer bu süre Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından aşılırsa araştırmacı durumu bildirerek Dekanlık aracılığıyla Yerel Etik Kurul başvurusunu yapabilir
 • Madde 7: Öğretim elemanları yasayla kendilerine verilen araştırma yapma görevi ve haklarını yerine getirirken Fakültenin kurumsal saygınlığını, hasta ve deneklerin hak ve hukuklarının tam olarak korunması yönünde bu yönergede ve diğer mevzuatta yer alan temel ilkelere ve esaslara göre davranma ve hareket etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

  Araştırıcılar, tıbbi araştırma için izin ve onay başvurusu hazırlarken başvuru dosyasında yer alan hususlarda ve yanıtlarda doğru ve açık olmaktan sorumludurlar. Başvurularının değerlendirilmesinde, kararlarda etkili olacak bilgileri saklayamazlar. Çalışmalarını, izin ve onay aldıkları protokole göre yürütmekle sorumludurlar. Çalışma devam ederken hasta hakları bakımından önemli olabilecek yeni bilgiler ve veriler edinildiğinde ilgili kurula bu konuda derhal bilgi vermekle yükümlüdürler.

  Madde 8: Tıbbi araştırma protokollerini incelemek, değerlendirmek ve izin ve onay vermekle görevli kurul, bu yönerge ile kendilerine verilen görevleri hızlı, yansız ve adil olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Başvuru sahiplerinin, başvurularının inceleme ve değerlendirmesinin tamamen yansız, önyargısız ve hakkaniyetle yapılacağına inanmaları ve kurula bu yönden tam olarak güvenmeleri gerekir. Kurul çalışmalarını bu güveni verecek ve inancı yaratacak şekilde yürütür.

  Kurul üyeleri kurula atandıktan hemen sonra “gizlilik” (BEYANI) antlaşması imzalarlar.

  Yerel Etik Kurul üyeleri özgeçmişleri ile birlikte herhangi bir ticari firma ile maddi ilişkilerinin olup olmadığını bildirmeyi (bilimsel danışmanlık vb de dahil), eğer başta yokken Kurul üyeliği sırasında çıkarsa yine derhal ilk toplantıda Yerel Etik kurula bildirmeyi kabul eder. Bahsedilen konunun etik bir sorun olup olmadığı Yerel Etik Kurula açıklanır ve Yerel Etik kurul karar verir. Yerel Etik Kurul bu bilgiyi ve konu hakkındaki kararını bir ay içinde Dekanlığa bildirir. Bu bilginin bildirilmemesi Yerel Etik kurul üyeliğini hemen düşürür.

  Kararlar salt çoğunlukla alınır. Kararlarda her üyenin oyu (kabul veya ret şeklinde) belirtilir. Toplantıya katılmayan üyelerin toplantıda bulunmadıkları kayda geçer ve kararlarda belirtilir. Çoğunluk kararındaki farklı oy kullanılması durumunda üyeler bunun nedenini kararlarda yazı ile belirtirler. Ret kararlarında, karara dayanak teşkil eden Yönerge maddesi gerekçede belirtilir, gerekçe gösterilmeden ret kararı alınamaz.

  Kurul üyeleri başvurularla ilgili çalışmalarında aşağıdaki hususlara göre hareket ederler.

 • Kurul üyeleri, başvuru dosyalarının incelenmesi sırasında belli bir dosya için öncelik talep edemez,
 • Yerel Etik Kurul ile ilgili şikayetler hukuki haklar saklı kalmak kaydıyla Dekanlık Makamına yapılır.
 • Kurul üyeleri, başvuru dosyalarını toplantı dışına, kurulun yazılı izin kararı olmadan çıkaramazlar, özel olarak inceleyemezler ve rapor hazırlayamazlar. Ancak dekanlık Makamının ve Yerel Etik kurul başkanının onayı ile internet ortamında şifreli sistemle giriş yapılarak mevcut dosyaların isteyen Yerel Etik kurul üyelerince istenilen zamanda incelenmesi mümkündür.
 • Kurul üyeleri, başvuru dosyalarının içeriğini kurul toplantısı dışında başkaları ile tartışamaz ve dosyalarının içeriği hakkında bilgi veremezler. Başvuru dosyasının tamamını ya da bir kısmının kopyasını, ne amaçla olursa olsun, alamazlar ve başkalarına veremezler.
 • Kurul üyeleri, görevde iken ve görevden ayrıldıktan sonraki ilk 3 yıl içinde, izin ve onay verdikleri ya da vermedikleri bir başvuru dosyasının hipotezi, anafikri ve çalışma planı aynı bir tıbbi araştırmada, ilgili kişinin yazılı onayı olmadan görev alamaz, başvuruda bulunamaz ve/veya yardımcı araştırıcı olarak çalışamazlar, böyle bir çalışmayı yayımlayamazlar. Bu kuralın ihlal edildiği saptandığında Yerel Etik Kurulun görüşü sorulur. Böyle bir durumda, eğer Yerel Etik kurul üyeliği devam ediyorsa Yerel Etik kurul üyeliği düşürülerek gerekli idari ve hukuki girişimler yapılır. Yerel Etik kurula başvurmadan ve onay almadan böyle bir çalışma yapılması durumunda ilgili araştırmacı hakkında Dekanlık Makamınca gerekli idari ve hukuki işlemler başlatılır.
 • İDARİ ve MALİ KONULAR

  Yerel Etik Kurul, Dekanlık Makamınca kendisine Tıp Fakültesinde tahsis edilen, etik kurul çalışma koşullarına uygun altyapısı oluşturulmuş 1 oda, , bilgisayar, fax, fotokopi makinesi, yazıcı ve en az bir idari personelle çalışmalarını yürütür.

  Yerel Etik Kurulun işlemleri ve çalışmalarıyla oluşan bütçe, Dekanlık Makamının onayı ve aracılığıyla yerel etik kurulun ihtiyaçları için harcanır.

  YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

  Madde 9: Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte 06.06.2000 tarihinden beri yürürlükte olan “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Yönergesi” yürürlükten kalkar.

  Madde 10: Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

  Madde 11: Bu yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.

  Madde 12: Yerel Etik Kurul kararları gizli olup, başvuru sahiplerinden başkasına bilgi verilmez.

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  EUA Üyelik Logosu
  GAÜN Diploma Eki
  Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
  Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
  Faks +90 (342) 360 1013
  E-posta bilgi@gantep.edu.tr
  ALO GÜVENLİK | 317 1717
  Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu