Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ KOMİTELERİ YÖNERGESİ

Üniversite Senatosu’nun 07.11.2006 tarih ve 17 nolu toplantısının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ KOMİTELERİ YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- Gaziantep Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin (Hastane) çağdaş ve kaliteli bir sağlık eğitimi ve tıbbi hizmet sunabilmesi için kurulacak komitelerin teşkili yöntemini ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Saplık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) yataklı bölüm, poliklinik ve diğer tüm birimleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin (Hastane) Yönetmeliğinin 13. maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir.

Tanım

Madde 4- Gaziantep Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve bağlı birimlerini tanımlar.

Komitelerin Teşkil Yöntemi

Madde 5-

 1. Komite üyeleri Başhekimin önerisi üzerine Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 2. Komite Başhekimin önereceği idari kadrodan bir veya daha fazla kişi doğal olarak katılırlar.
 3. Komite Başkanı, komite üyeleri arasından Hastane Yönetim Kurulunca belirlenir.
 4. Her bir komite en az 5 üyeden oluşur.
 5. Komite üyelerinin görev süresi 2 yıldır.
 6. Başkan ve üyeler atandıkları veya görevlendirildikleri şeklide görevden alınabilirler.

Komitelerin Çalışma Usulleri

Madde 6-

 1. Komiteler çalışma usullerini belirler ve Merkez Yönetim Kuruluna sunarlar.
 2. Komitelerin sekreteryası Hastane Müdürlüğü tarafından yürütülür.
 3. Komiteler ayda en az 1 kez olağan olarak toplanır. Başhekim veya Komite Başkanı Komiteyi olağan üstü toplantıya davet edebilir.
 4. Komiteler, üyeleri arasından en az 3 kişilik çalışma grupları oluşturabilirler.
 5. Kararlar Komite üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile alınır.
 6. Komitenin aldığı kararlar Başhekimliğe iletilir.

Yürütme

Madde 7- Bu yönerge hükümlerini Merkez Başhekimi yürütür.

Madde 8- Bu yönergede düzenlenmeyen hususlarda Gaziantep Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği ve diğer genel hükümler uygulanır.

Yürürlük

Madde 9- Bu yönerge Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu