Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK VE YANDAL UZMANLIK YÖNERGESİ

*Üniversite Senatosu’nun 17.02.2004 tarih ve 4 nolu toplantı tutanağının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

TIPTA UZMANLIK VE YANDAL UZMANLIK YÖNERGESİ

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1- Bu yönerge 19 Haziran 2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıpta Uzmanlık Tüzüğü esas alınarak hazırlanmış olup Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılacak uzmanlık ve yandal uzmanlık eğitimi ilkelerini belirler.

Madde 2- Yönergede geçen “araştırma görevlisi”, “uzmanlık öğrencisi”, “yandal uzmanlık öğrencisi” deyimlerinin, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nün on üçüncü maddesinde karşılıkları asistan olarak verilmiştir.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

A-Kadrolarının Tahsisi ve Eğitime Başlanması

Madde 3- Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi kadroları tıpta uzmanlık ve yandal uzmanlık eğitimi görenler için kullanılır. Anabilim dallarında uzmanlık eğitimi için anabilim dallarının ihtiyacı olan araştırma görevlisi kadroları her sınavdan önce Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından Rektörlüğe sunulur. Rektörlük TUS sınavına dahil edilmek üzere boş kadroları ÖSYM’ye bildir. Yandal uzmanlık eğitimi için ilgili bilim dalı (BD) ve anabilim dalı (ABD)’nın ihtiyaç sayısını belirten talebi, Dekanlığın önerisi ve Rektörlüğün onayı ile sınav açılır. Sınav Dekanlık tarafından ilan edilir ve 5. maddede belirtilen esaslar çerçevesinde işlemler yürütülür.

Madde 4- Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen tüm adayların Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre düzenlenen Tıpta Uzmanlık Giriş Sınavına (TUS) girmeleri ve sınavı kazanmış olmaları zorunludur.

Madde 5- Yandal uzmanlık eğitimi için sınava girmek isteyen adayların başvuru tarihinden önce yandal uzmanlık eğitimi yapmasına imkan veren bir ABD’dan uzmanlık belgesi almış olması zorunludur. Adayların yandal eğitimine başlayabilmek için seçme ve yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekir. Seçme ve yeterlilik sınavı yabancı dil ve bilim sınavı olmak üzere iki aşamalı yapılır. Sınav jürileri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yabancı dil sınavı biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere üç kişilik bir jüri tarafından yapılır. Jüri yabancı dil sınavını son başvuru tarihinden itibaren on beş gün içinde yapar. Sınav Türkçe’den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe’ye adayın kendi bilim alanında 150 (yüz elli) ile 200 (iki yüz) kelime arasında bir çeviriyi kapsar. Sınav iki saat süreli olup, sınav sırasında aday sözlük kullanabilir. Yabancı dil sınavını başaramayan adaylar bilim sınavına alınmazlar. ÜDS ve KPDS sınavından 65 (altmış beş) puan alan adaylar yabancı dil sınavından muaf olur. Bilim sınav jürisi ise yandal uzmanlığı veren BD Başkanı olan öğretim üyesinin başkanlığında aynı veya en yakın ABD/BD öğretim üyeleri arasından seçilen, başkan hariç dört öğretim üyesinden oluşur. Adayların bilim sınavı sözlü (uygulamalı olabilir) ve yazılı (teorik) olarak yapılır. Yazılı sınavdan 100 (yüz) üzerinden en az 60 alanlar sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sözlü ve yazılı notların ortalaması 100 üzerinden 80 veya daha yüksek olanlar jüri tarafından son değerlendirmeye alınır. Son değerlendirmede jüri, adayların yabancı dil ve bilim sınavı sonuçlarını, uzmanlık öğrenciliğindeki başarı durumlarını ve uzman olduktan sonraki çalışmalarını göz önünde bulundurarak son seçimi yapar ve sınavı kazananların isimlerini onay ve gerekli işlemler için Rektörlüğe sunar.

B-Eğitim ve Öğretime Katılış

Madde 6- Tıpta uzmanlık ve yandal uzmanlık giriş sınavını kazanıp ataması yapılan adayların göreve başlama tarihi, ilgili ABD/BD başkanı tarafından dekanlığa bildirilir ve her öğrenci için EK-1 Eğitim-Öğretim Kayıt ve Program Takip Formu doldurulur.

Madde 7- Yandal uzmanlık sınavını kazanan adaylar ilgili anabilim dalında herhangi bir akademik kadroda çalışıyor olmaları halinde, kendi kadrolarında yandal uzmanlığı eğitimine devam edebilirler. Ancak bunların ilgili bilim dalında fiilen asistanlık yapmaları zorunludur ve unvanları ne olursa olsun akademik statü ve yetkileri araştırma görevlisi ile aynıdır.Üniversite Senatosu’nun 02.11.2004 tarih ve 18 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

C- Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık Eğitim Süreleri ve Rotasyonlar

Madde 8- Tıpta uzmanlık ve yandal uzmanlığı ile ilgili eğitim süreleri ve rotasyonlar Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile belirlendiği şekilde uygulanır.

D- Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık Eğitim Süresinden Sayılmayacak Haller

Madde 9- Senelik izin ve bilimsel kongreler için verilen izin süreleri hariç olmak üzere uzmanlık7yandal uzmanlık eğitiminde fiilen geçmeyen süreler eğitim ve rotasyon sürelerinden sayılmaz.

E- Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Kayıt ve Programları Takibi

Madde 10- Tıp Fakültesi’nde uzmanlık veya yandal uzmanlık eğitimine kaydını yaptıran her öğrenci için ilgili ABD/BD tarafından EK-‘deki Eğitim-Öğretim Kayıt ve Program Takip Formu doldurulur. Bu formlara o ABD/BD’nın çerçeve eğitim çizelgesi de eklenerek öğrencinin devam durumu, sınavlarda aldığı notlar, tez< çalışmaları ve rotasyonlarla ilgili bilgiler yazılır.

F- Görev ve Sorumlulukları

Madde 11- Uzmanlık / yandal uzmanlık eğitimi ve öğretimi gören öğrencilerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Kendilerine verilen görevle ilgili çeviri, inceleme, araştırma, uygulama ve yayın görevlerini zamanında ve düzenli yapmak,
 2. Öğretim üyelerinin yapacağı uygulamalarda hazır bulunmak, muayene ve tedavi hizmetlerinde görev almak,
 3. Klinik ve diğer mesleki ve idari nöbetleri tutmak,
 4. ABD/BD başkanı tarafından verilecek direktifler doğrultusunda Tıp Fakültesi öğrencileri ile eğitim gören ve/veya hizmet veren diğer sağlık personelinin eğitim ve yetişmelerine yardımcı olmak,
 5. Bağlı olduğu ABD/BD’nın, ABD/BD başkanlığınca belirtilen bütün bilimsel ve idari faaliyetlerine katılmak ve bu çalışmalarda kendisine verilen görevleri yerine getirmek,
 6. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile bu yönergede belirtilen rotasyonları yapmak,
 7. Bu yönergede eğitim ve öğretimiyle ilgili olarak belirtilen bütün görevleri başarı ile tamamlamak.

G- Eğitim-Öğretim Programlarının Hazırlanması ve Uygulanması

Madde 12- Tıpta uzmanlık ve yandal uzmanlık öğrencilerinin çalışmaları ilgili ABD/BD akademik kurulunca aşağıdaki ilkeler doğrultusunda 6 aylık dilimlere ayrılmış bir zaman çizelgesine göre hazırlanan bir programla yürütülür. Bu programla tıpta uzmanlık ve yandal uzmanlık öğrencileri;

 1. Mesleki özel bilgi eğitimi,
 2. Mesleki beceri eğitimi ve
 3. Mesleki genel bilgi eğitimi konularında eğitirler.

a. Mesleki Özel Bilgi Eğitimi

Bu eğitim uzmanlık/yandal uzmanlık alanına özgü teorik ve pratik bilgi ve beceri kazandırma, birimin tıbbi araç ve gereçlerini kullanma yeteneğine sahip kılma, bilgi, görgü ve tıbbi seziye dayanan karar verme ve uygulama becerisini sağlamayı amaçlar.

Mesleki özel bilgi eğitimi ders, seminer, kurs, kongreler, rotasyon, literatür saati, vizit konuşmaları, konsey, klinikopatolojik konferans, olgu takdimi ve benzeri eğitim etkinliklerini içerir.

Bu etkinliklerden rotasyon; Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile belirtilen eğitim süreleri içinde tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrencilerini belirli süreler içerisinde diğer ABD/BD veya sağlık kurumlarından gördükleri eğitimdir. ABD veya BD Akademik kurulları Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilmeyen rotasyonları gerektiğinde yaptırmaya yetkilidir. Bu rotasyonlar Üniversite Hastanelerinden birisinde yapılabileceği gibi eğitime kabul belgesi sağlaması koşuluyla ABD veya BD başkanının önerisi ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunun kararı ile yurt içi veya dışındaki herhangi bir kuruluşta yaptırılabilir.

Öğrencinin uzmanlık eğitimi süresince yapılması gereken rotasyonlara ait rotasyon formu (EK-2) rotasyonu yaptıran ABD/BD başkanı veya kurum şefi tarafından doldurulup onaylandıktan sonra öğrencinin esas ABD/BD başkanlığı ve dekanlığa gönderilir. Bu belgeler öğrencinin Eğitim-Öğretim Kayıt ve Program Takip Formu’na (EK-1) işlenir. Uzmanlık bitirme sınavı sırasında ABD/BD başkanı öğrencinin belirtilen rotasyonları yapıp yapmadığına ilişkin belgeleri kontrol eder. Bu belgeleri eksik olanlar sınava alınmaz.

b. Mesleki Beceri Eğitim

Bu eğitim öğrenciye uzman olmak istediği dal ve bu dalda ilişkili olan diğer dallarda beceri, bilgi ve yetenek kazandırma amacı taşır. Bu amacın gerçekleşmesi için her ABD/BD akademik kurulu eğitim süresi içinde eğitim yıllarına göre planlanmış Ana Mesleki Beceri Eğitim Hedeflerini tespit eder ve uygular. Bu uygulamalar gerektiğinde deney hayvanı, maket, kadavra ve laboratuar kolaylıklarından yararlanılarak yapılır.

c. Mesleki Genel Bilgi Eğitim

Mesleki genel bilgi eğitimi;

 1. Kurumdaki birimleri, poliklinikleri, ameliyathaneleri, diğer tıbbi ve yönetsel alanları kapsayan kurum iç düzeni tanımayı,
 2. Uzmanlık öğrencilerini görev, yetki ve sorumluluklarını,
 3. Hemşirelik hizmeti, rotasyon ve diyet gibi hususları,
 4. Sağlık Bakanlığı hastaneleri çalışma yönergelerinin öğrenilmesini,
 5. Tek tabip ve sağlık kurulları rapor ve işlemlerini,
 6. Sağlık bilimlerini uygulanması ve sağlık idaresi ile ilgili mevzuat, yazı işleri ve dosyalanmayı,
 7. Deontoloji kurallarını,
 8. Çeşitli kurum, kuruluş ve bilimler arası ilişkileri,
 9. Uzmanın toplum ve kişilerle olan sosyal ilişkilerini,
 10. Hastaları analize hazırlama, materyal alma ve alınan örnekleri laboratuara gönderme esaslarını,
 11. Acil tıbbi yardım eğitimini,
 12. Eğitim ve uygulamada bilgisayar kullanmayı,
 13. Her türlü bilimsel inceleme ve araştırma için bilgi kaynaklarına erişme ve bu kaynakları taramayı öğrenmeyi,
 14. Her türlü bilimsel araştırma ve inceleme için istatistik yöntemleri öğrenip uygulayabilmeyi,
 15. Her türlü bilimsel araştırma ve inceleme için proje ve protokol hazırlama yöntemlerini,
 16. Uzmanlık tezi ve mesleki makale hazırlama ve yazma yöntemlerini kapsar.

Mesleki Genel Bilgi Eğitimi Programı ilgili ABD/BD tarafından hazırlanır ve her yıl eylül ayından başlayarak uygulanır.

H- Uzmanlık/Yandal Uzmanlık Eğitim-Öğretim Değerlendirilmesi

Madde 13- Uzmanlık / yandal uzmanlık öğrencileri eğitim sorumluları her öğrenci için altı ayda bir asistan değerlendirme formu (EK-3) doldurulur ve bu formu gizli olarak dekanlığa gönderirler. Asistan değerlendirme formlarında uzmanlık/yandal uzmanlık öğrencilerinin mesleki bilgileri, mesleki uygulamaları, göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme yetenekleri ile meslek ahlakı değerlendirilir. Değerlendirmede ayrıca öğrencinin hasta takibi, uygulamalarda gösterdiği beceri, seminer, ders ve literatür çalışmalarındaki gayreti, yatan ve taburcu edilen hastalarla ilgili klinik, laboratuar ve arşiv işlemlerini zamanında ve eksiksiz uygulaması, nöbetleri sırasındaki başarısı ve klinik sorunlarına gösterdiği ilgi, hasta ve meslektaşları ile ilişkilerinde deontolojik kurallara riayeti de göz önüne alınır. Değerlendirme sonucu YETERLİ veya YETERSİZ olarak yapılır. Asistanlığın altı aylık değerlendirme süresinin birden fazla eğitim sorumlusu yanında geçmesi halinde her eğitim sorumlusu tarafından asistan değerlendirme formu doldurulur ve değerlendirmede bunların ortalaması alınır. Genel izlenimle birlikte ABD/BD tarafından tercihe göre uygulanacak yazılı veya sözlü sınav puanları da değerlendirmede esas alınır. Altı aylık değerlendirmede bir kez yetersiz olan asistan yazı ile uyarılır ve başarısız olduğu eğitim dili tekrarlatılır. Üst üste iki kez yetersiz olan asistan denenmek üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde başka bir tıp fakültesine gönderilir. Gönderildiği tıp fakültesinde altı aylık eğitim sonrası yapılan değerlendirmede yeterli bulunan asistan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesindeki eğitimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Üçüncü kez yetersiz bulunan asistanın hizmet süresi ne olursa olsun asistanlıkla ilişkisi kesilir.

Rotasyon yapan uzmanlık/yandal uzmanlık öğrencileri rotasyon bitiminde rotasyon yapılan ABD/BD Akademik Kurulunca düzenlenen ve en az iki öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilir. Öğrenci hakkındaki genel değerlendirme öğrenci yeterlilik formuna işlenir. Bu form öğrencinin ABD/BD başkanlığına ve dekanlığa gönderilir. Öğrenci başarısız bulunduğu rotasyonu tekrar etme zorunda olup, ikinci kez tekrarlanan rotasyon ABD/BD Akademik Kurulu önerisi ile başka bir kurumda yaptırılabilir. Aynı rotasyonda üç kez başarısız bulunan öğrencinin uzmanlık/yandal uzmanlık eğitimine dekanlığın önerisi ve rektörlüğün onayı ile son verilir.

 1. Tıpta Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık Tezleri

Madde 14- Uzmanlık veya yandal uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık sınavına girebilmeleri için uzmanlık veya yandal uzmanlık eğitimi gördükleri dala ait bir konu üzerinde tez hazırlamaları zorunludur. Araştırma görevlileri için Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen uzmanlık eğitim ve öğretim süresinin ilk yarısı tamamlandıktan sonra, araştırma görevlisinin talebi ve diğer eğitim sorumlularının görüşü alınarak ABD Akademik veya Bilim Kurulu tarafından bir tez konusu ve tez danışmanı saptanır ve durum yazılı olarak kendisine bildirilir. Yandal uzmanlık eğitimi anlalar için tez konusu ve tez danışmanı ilk altı ay içerisinde BD kurulu tarafından belirlenir ve kendisine yazılı olarak bildirilir. Öğrenci, tez konusunun kendisine tebliğini izleyen 3 (üç) ay içinde tez protokolünü hazırlayarak eğitim sorumlularına yazılı olarak sunar.

Tez, uzmanlık dalı ile ilgili orijinalliğe haiz, bilimsel ve yayınlanabilir bir inceleme ve araştırma niteliğinde olmalıdır. “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tez Hazırlama İlkeleri”ne (Ek-4) uygun olarak hazırlanan tez, tez danışmanı tarafından yapılacak değerlendirmeler tamamlandıktan sonra ve eğitim-öğretim süresinin son üç aylık devresinden önce ABD başkanı tarafından Fakülte Yönetim Kurulu’nda görüşülmek üzere Dekanlığa sunulur. Fakülte Yönetim Kurulu ABD/BD başkanı tarafından önerilen ve tez konusu ile ilgili ABD/BD öğretim üyelerinden oluşan 10 aday içerisinden, biri tez danışmanı olmak üzere 5 asil, 3 yedek üyeyi tez jürisi olarak seçer ve jüri başkanı ile başkan yardımcısını belirterek ABD/BD başkanlığına bildirir. Üyelerden en az biri öğrencinin tez konusu ile ilgili diğer bir ABD/BD öğretim üyeleri arasından seçilmelidir. İlgili dalda yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa yakın dallardan veya başka kurumlardan jüri üyesi atanabilir. Tez aday tarafından jüriye verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde incelenir ve jüri başkanı tarafından verilen tarihte aday tezini jüri huzurunda savunur. Tezi kabul edilen öğrenci uzmanlık/yandal uzmanlık bilim sınavına girmeye hak kazanır. Kabul edilen tez, tez değerlendirme formu ile birlikte (EK-5) ABD/BD başkanlığı tarafından eğitim-öğretim süresinin bitiminden en geç 1 (bir) ay önce gerekli yerlere dağıtılmak üzere dekanlığa ve uzmanlık sınavı jüri üyelerine gönderilir.

Tezin kabul edilmemesi halinde sonuç en geç on beş(15) gün içerisinde yazılı ve gerekçeli olarak uzmanlık öğrencisine ve BD/ABD başkanına bildirilir. Tezi kabul edilmeyen öğrenciler sonucun kendilerine tebliğinden itibaren en geç altı (6) ay içerisinde jürinin ön gördüğü değişiklikleri yaparak tezlerini jüriye tekrar verirler. İkinci defa tezi reddedilen uzmanlık/yandal uzmanlık öğrencisinin araştırma görevliliği ve kadrosu ile ilişkisi kesilir.

UZMANLIK-YANDAL UZMANLIK BİTİRME SINAVI

 1. Jürilerin Oluşturulması

Madde 15- Uzmanlık sınav jürisi ABD (yandal uzmanlığı için BD ve ABD) başkanı tarafından önerilen 10 (on) aday arasından Fakülte Yönetim Kurulunca seçilen 5 asil ve 3 yedek öğretim üyesinden oluşur. Öğrencinin ABD/BD başkanı ve tez danışmanı asil jürisinin doğal üyesi olup, ABD/BD başkanı aynı zamanda jürinin başkanıdır. Yeterli öğretim üyesi bulunduğu takdirde jüri üyelerinin en az 3 tanesi aynı ABD/BD öğretim üyeleri arasından seçilir. Jüri üyelerinden en az bir tanesi adayın uzmanlık alanına yakın bir bilim veya anabilim dalı öğretim üyeleri arasından seçilir. Aynı ABD/BD’nda birden çok adayın aynı dönemde sınava girmesi halinde her aday için ayrı sınav jürisi kurulması esastır.

B- Uzmanlık Sınavına Girebilme

Madde 16- Uzmanlık ve yandal uzmanlık öğrencileri Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ve bu yönergenin ilgili hükümleri uyarınca yasal sürelerini doldurup tüm rotasyonları tamamlamış olmaları, 6 (altı) aylık asistan değerlendirme formlarının (EK-3) eksiksiz ve olumlu bulunması, uzmanlık/yandal uzmanlık tezinin bu yönergenin Madde 14 hükmüne göre hazırlanan tezin jüri tarafından kabul edilmesi, ilgili ABD/BD Başkanlığı’nın Dekanlığa yazılı başvurusu ve bu maddede yer alan ön koşulların yerine getirilmiş olduğunun ön görülen sınav tarihinden en az 1 ay önce anabilim dalı başkanlığı tarafından Dekanlığa yazılı olarak bildirilmesi ile uzmanlık/yandal uzmanlık sınavına girebilirler.

C-Sınav

Madde 17- Bu sınava uzmanlık/yandal uzmanlık tezi kabul edilen öğrenciler girebilir. Uzmanlık sınavı birisi uygulama ve beceri (pratik), diğeri mesleki bilgi (teorik) sınavı olmak üzere 2 bölümden oluşur.

 1. Uygulama ve Beceri Sınavı: Bu sınav uzmanlık dalının özelliğine göre tanı ve tedavide gerekli girişim ve ameliyatlarla, laboratuar, teknik ve o dala özgün her türlü özel uygulama ve becerileri saptamayı amaçlar. Cerrahi Tıp Bilimlerinde adaya müdahale ve ameliyat yaptırılır ve bu uygulamalarla ilgili sorular sorulur. Dahili tıp bilimlerinde adaya o bilim dalına ait klinik uygulamalar yaptırılır ve bu uygulamalarla ilgili sorular sorulur. Temel Tıp Bilimlerinde adaya laboratuar uygulamaları yaptırılır ve bu uygulamalarla ilgili sorular sorulur.
 2. Mesleki Bilgi Sınavı: Mesleki bilgi sınavı, adayın uygulama ve beceri sınavını başarması halinde bu sınavla aynı gün veya jürinin kararına göre izleyen 5 (beş) işgünü içinde sözlü olarak yapılır.

Adayın ABD/BD klinik bilim dalarından birisi ise, bu sınavda jüri üyeleri klinik veya poliklinikten bir olgu seçerler. Aday, olgunun öyküsünü alıp, fizik muayenesini yapar. Tanıya varmak için gerekli laboratuar incelemeleri hakkında düşüncelerini bildirir. Olgunun irdelenmesini yaparak tanı ve tedavisi hakkında karar verir.

Laboratuar bilimleri sınavında jüri üyeleri reel veya hipotetik bir olgu seçer. Adayın sorusuna göre reel veya hipotetik test sonuçları verir ve adaya bu sonuçların olgu ve hastalık yönünden yorumlama ve tartışması yaptırılarak karara varması istenir.

Jüri üyeleri olguya ilişkin sorularını tamamladıktan sonra gerek görürlerse adaya uzmanlık/yandal uzmanlık alnı ile ilgili çeşitli konularda teorik sorular da yöneltebilirler. Her jüri üyesi adaya soru sormakla yükümlüdür. Sınav sonucunda jüri üyeleri EK-6’daki örneğe göre bir bilim sınav tutanağı hazırlar ve Dekanlığa sunarlar. Adayın başarılı olup olmadığı oy birliği veya oy çokluğu ile belirlenir. Jüri üyeleri oylamada çekimser kalamazlar. Uygulama ve beceri veya mesleki bilim sınavında başarılı bulunmayan adaylara Fakülte Yönetim Kurulu tarafından her defasında üçer ay olmak üzere iki kez uzatma verilir. Bu sürelerin sonunda aday aynı jüri tarafından aynı usullerle uygulama ve beceri veya mesleki bilim sınavında başarısız olduğu evreden başlayarak sınava alınır. Her iki uzatma sonunda da başarılı olamayan adayların öğrenimlerine son verilir.

D- Son Değerlendirme ve Karar

Madde 18- Bütün sınavlarını başarı ile tamamlayan uzmanlık/yandal uzmanlık öğrencisine ait aşağıdaki belgeler ABD/BD başkanlığı tarafından Dekanlığa sunulur.

 1. Uzmanlık öğrencisinin eğitimine başlama yazısı veya yandal uzmanlık öğrencisinin eğitime giriş sınav tutanakları ve öğrenciliğe başlama belgesi,
 2. Öğrencinin eğitimi sırasında hazırlanan Eğitim-Öğretim Kayıt ve Takip Formu(EK-1),
 3. Öğrencinin yaptığı rotasyonlara ait rotasyon belgeleri,
 4. Öğrencinin eğitimi sırasında yaptığı yayınlar ve katıldığı bilimsel toplantıları gösterir çizelge,
 5. Öğrencinin aldığı mükafat ve cezaları gösterir çizelge,
 6. Tez Sonuç Raporu,
 7. Adayın uygulama ve beceri sınav sonucu ile mesleki bilgi sınav sonucunu gösterir sınav tutanakları,
 8. Eğitim Sonuç Tutanağı (EK-7).

Yukarıda belirtilen belgelerin tam ve noksansız olması ve eğitim sonuç tutanağının Dekan tarafından onaylanması ile öğrenciye ilgili ABD/BD uzmanı unvanı verilir.

UZMANLIK BELGESİ

Madde 19- Uzmanlık/yandal uzmanlık bitirme sınavında başarılı olanların sınav sonuçları uzmanlığın tescili için gerekli olan belgelerle birlikte en geç on beş gün içinde Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı’na gönderilir. Uzmanlık/yandal uzmanlık bitirme sınavını kazananların uzmanlık belgeleri, Sağlık Bakanlığı’nca tescil edilir.

UZMAN UNVANI LANLARIN GÖREVE DEVAMI

Madde 20- Uzmanlık/yandal uzmanlık sınavını başarmış ancak yer değiştirme işlemleri için süreye gerek duyan kişiler ilgili ABD başkanlığı ile Fakülte Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Rektörlüğün onayı ile araştırma görevlisi kadrosunda göreve devam edebilirler. Ancak uzmanlık sınav sonucunun Sağlık Bakanlığı’na gönderildiği tarihten itibaren en geç iki (2) ay içerisinde asistanlıkla ilişkileri kesilir.

TIPTA UZMANLIK VE YANDAL UZMANLIK ÖĞRENCİLİĞİNE SON VERİLMESİ

Madde 21- Tıpta uzmanlık ve yandal uzmanlık öğrencilerinin öğrenimlerine aşağıdaki durumlarda son verilir.

 1. 2547 ve 657 sayılı yasalarda zikredilen nedenlerle Devlet Memurluğu’ndan çıkarılan kişiler,
 2. Sağlık sorunları nedeniyle devam ettiği dalın uzmanlık/yandal uzmanlık öğrenciliği görevini yerine getiremeyecek durumda olan öğrencilerin görevine ABD/BD Akademik Kurulu’nun teklifi, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından öğrencinin hastalığına göre belirlenecek en az 5 öğretim üyesinden oluşan bir sağlık heyetinin raporu, bu raporun Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabulü ve Rektörlüğün onayı ile son verilir.
 3. Kendi arzuları ile uzmanlık/yandal uzmanlık eğitiminden ayrılmak isteyen öğrencilerin yazılı başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile görevlerine son verilir.
 4. Eğitimleri sırasında resmi görevleri haricinde serbest meslek icra ettiğinin saptanması halinde Dekanın önerisi ve Rektörlüğün onayı ile öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
 5. Altı ayda bir yapılan asistan değerlendirmelerinde üç kez yetersiz bulunması durumunda Fakülte Yönetim Kurulunun Kararı ve Rektörlük onayı ile öğrencinin ilişiği kesilir.
 6. Uzmanlık tezinin ikinci defa reddedilmesi durumunda Fakülte Yönetim Kurulu’nun Kararı ve Rektörlük onayı ile öğrencinin ilişiği kesilir.
 7. ABD öğrencinin uzman unvanını aldığı tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde Dekanlığa herhangi bir öneride bulunmaması durumunda, Dekan bu kişinin görevine son verilme önerisini Fakülte Yönetim Kurulu’na re’sen yapar. Ancak öneride bulunsa dahi bu süre hiçbir şekilde 2 (iki) ayı geçemez.

GENEL HÜKÜMLER

Madde 22- Bu yönergede yer almayan hususlarda Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, bu tüzükte yer almayan durumlarda genel hükümler uygulanır.

GEÇİCİ MADDE

Madde 23- 19 Haziran 2002 tarihinden önce uzmanlık ve yandal uzmanlık eğitimine fiilen başlayan uzmanlık öğrencileri ile ilgili konularda önceki yönerge hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 24- Bu yönerge Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 25- Bu yönergeyi Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu