Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

* Üniversite Senatosu’nun 11.12.2001 Tarih ve 30 Sayılı Senato toplantı tutanağının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

AMAÇ

1- Araştırma görevlilerinin işe alınmaları, değerlendirilmeleri ve işten çıkarılmaları bu yönerge hükümlerine göre yapılır.

KAPSAM

2- Bu yönerge hükümleri; Gaziantep Üniversitesi’nde Tıpta Uzmanlık Sınavıyla (TUS) Tıp Fakültesine alınan araştırma görevlileri dışındaki tüm araştırma görevlilerine uygulanır. Araştırma görevlileri bir yüksek lisans veya doktora programında yetiştirilmek ve kendisine verilen diğer akademik, idari görevleri yapmak üzere 2547 sayılı yasa ve ilgili hükümlerine göre istihdam edilir.

BAŞVURULAR

3- Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, enstitü ve yüksekokullarda ilan sureti ile duyurulan ana bilim dallarından birinde araştırma görevlisi olarak görev almak için başvurular, doğrudan ilgili fakülte dekanlığı, enstitü veya yüksekokul müdürlüğüne yapılır. Başvuruda bulunanlar, başvuru formlarında görev almak istedikleri anabilim dallarını belirtmek ve başvuru formlarına en son mezun oldukları birimin not belgelerinin ve LES sınav sonuçlarını eklemek zorundadırlar.

4- Araştırma Görevlisi olmak üzere başvuranların en az lisans diplomalarının bulunması gereklidir.

5- Araştırma görevlisi olmak için yapılan başvuruların kabul edilmesinde aşağıdaki şartlar aranır.Üniversite Senatosu’nun 20.09.2005 tarih ve 13 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

a) 4 yıllık Lisans eğitimini en çok 5 yılda bitirmiş olmak, Üniversite Senatosu’nun 14.11.2006 tarih ve 18 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

b) Önceki yıllarda yüksek lisans veya doktora programlarından birine kayıt olup da derslerde veya tezde başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilmiş olmamak,

c) İngilizce eğitim yapan birimlerde,

İngilizce dil sınavında KPDS ve ÜDS’den 100 üzerinden 60, TOEFL’dan 500, Bilgisayarlı TOEFL’dan 173, IELTS’de 6.00’dan az not almamak.(Bu notların üstünde not takdirine ilgili Fakülte/Enstitü ve Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir.)

Türkçe eğitim yapan birimlerde,

İngilizce dil sınavında KPDS VE ÜDS’den 100 üzerinden 50, TOEFL’dan 475, Bilgisayarlı TOEFL’dan 153, IELTS’de 5.5.’den az not almamak.(Bu notların üstünde not takdirine ilgili Fakülte/Enstitü ve Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir.)

d) LES sınavında başarılı olmak; (LES sınavı başarı notunun 100 üzerinden 50’den az olmamak üzere ne olacağına ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokulu yönetim kurulu karar verir.)

e) Başvuruda bulunanların lisans veya yüksek lisans genel not ortalamalarının (CGPA) en az:

Derece 4 üzerinden 10 üzerinden 100 üzerinden

Lisans 2.20* 7.2 72

Yüksek Lisans 3.00 8.0 80

olması;

f) 27 yaşından gün almamış olmak; (lisansüstü eğitim yapmakta olan adayların lisansüstü eğitimde kat ettikleri aşama dikkate alınarak bu koşul 31 yaşından gün almamış olmak üzere değerlendirilecektir.)

6- Araştırma görevlisi alınırken yukarıdaki maddelerde belirtilen hususlar ilan metninde yer alır. Ayrıca, ilan metninde “2547 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri” ve “Gaziantep Üniversitesi Araştırma Görevlilerine İlişkin Yönerge Hükümleri Saklıdır.” hükmüne yer verilir.

7- Beşinci maddedeki şartları sağlayan adayların başvuruları, ilgili Dekanlık, Enstitü ve Yüksekokul Müdürlüğünce, Bölüm Başkanlıkları kanalı ile ilgili anabilim dalı başkanlığına gönderilir. Bu şartları sağlayamayan başvurular Dekanlık, Enstitü ve Yüksekokul Müdürlüklerince reddedilir.

SINAV VE DEĞERLENDİRME

8- Sınav ve değerlendirmeler Bölüm Başkanı/Enstitü Anabilim Dalı Başkanı tarafından önerilen Dekanlık, Enstitü ve Yüksekokul Müdürlüklerince onanmış en az üç kişilik sınav jürisi tarafından yapılır. Jüri üyelerinin Anabilim Dalındaki öğretim elemanlarından oluşturulması esastır. Başvurulan Anabilim Dalında yeterli öğretim elemanı bulunmadığı takdirde diğer Anabilim Dallarındaki öğretim elemanlarından jüri oluşturulur. Jüri, adayları başvurulan anabilim dalında ilk önce yazılı bilim sınavına alır. Yazılı bilim sınavından 100 üzerinden 60’dan az not alan adaylar başarısız sayılırlar. Bu sınavda başarılı olanlar aynı jüri tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar. Jüri, adayları yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre başarı sırasına göre dizerek, yazılı ve sözlü sınav evrakı ile birlikte Bölüm Başkanlığına/Enstitü Anabilim Dalı başkanlığına bildirir.

9- Bölüm Başkanlığı/Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı başarılı her adayın evrakını Dekanlık, Enstitü veya Yüksekokul Müdürlüğü’ne gönderir.

ATAMA

10- Dekanlık/Enstitü/Yüksekokul Müdürlüğü araştırma görevlisinin mevzuata göre atama işlemleri için gereğini yapar.

GÖREV, SORUMLULUK, DEĞERLENDİRME

11-Araştırma görevlisinin görevine devam zorunluluğu olup bu husus Bölüm Başkanlıklarınca/Enstitü Anabilim dalı Başkanlıklarınca takip edilerek araştırma görevlilerinin aylık devam durumları her ay sonu Dekanlık, Enstitü ve Yüksekokul Müdürlüğü’ne, Bölüm Başkanlığı/Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü ile birlikte iletir.

12- Kendisine verilen akademik ve idari görevleri zamanında ve tam olarak yapmayan araştırma görevlileri, Bölüm Başkanlığınca/Anabilim Dalı Başkanlığınca yazılı olarak uyarılır ve durum ekli araştırma görevlisi değerlendirme çizelgesine işlenir. Bu tür davranışların tekrarı halinde gerekli yasal işlemler yapılır.

13- Araştırma görevlilerinin davranış, devam ve başarı durumlarını tespit etmek üzere ekli “Araştırma Görevlisi Değerlendirme Çizelgesi”nin her araştırma görevlisi için ayrı ayrı, her dönem sonunda, anabilim dalı başkanlıkları, varsa tez danışmaları tarafından doldurularak bölüm başkanlıklarına verilmesi zorunludur. Bölüm Başkanları/Enstitü Anabilim Dalı Başkanları bu çizelgelerin bir kopyasını alıkoyarak, asıllarını gereği için kendi görüşü ile birlikte Dekanlık, Enstitü ve Yüksekokul Müdürlüğü’ne gönderir.

14- Araştırma görevlileri işe alındıktan sonra, kendi bölüm veya anabilim dalında yüksek lisans veya doktora programları bulunması dahilinde, işe başlama tarihini takip eden ilk iki sınav döneminde bu programlardan birine kayıt olmak zorundadır. Araştırma görevlileri lisansüstü programlarına koşullu veya özel öğrenci olarak kayıt yaptıramazlar.

15-Girdikleri anabilim dalı veya bölümde yüksek lisans veya doktora programı bulunmaması halinde, araştırma görevlileri en geç iki yarı yıl sonunda yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversitede bu programlardan birine eğitim ve öğrenim yapmak üzere gönderilirler. Bunun takibinden ilgili Bölüm Başkanlığı/Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı ve Dekanlık, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri sorumludur.

İLİŞİK KESME

16- Araştırma görevlileri yüksek lisans ve doktora eğitim ve öğretim ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen sınırlar içerisinde başarılı olmak zorundadır. Araştırma görevlilerinin yüksek lisans ve doktora programlarının birinde başarısız olmaları veya yönetmelikler uyarınca bu programlardan ilişiklerinin kesilmesi halinde sözleşmeleri uzatılmaz.

Yüksek lisans programını bitiren araştırma görevlilerinin birbirini takip eden iki sınav dönemi doktora giriş sınavında başarısız olmaları halinde sözleşmeleri uzatılmaz. 2547 sayılı yasanın 50/d maddesine göre atanan araştırma görevlilerinin ilişikleri başarılı bulundukları yüksek lisans/doktora tez sınav tarihinden itibaren sözleşme süresi sonunda kesilir.

17- Yurt içinde başka bir Üniversiteye veya yurt dışında lisansüstü eğitim ve öğrenim için gönderilen araştırma görevlilerinden çalışmalarını tam ve zamanında başarı ile tamamlayamadıkları gerekçesiyle geri çağrılanları hakkında Yasa ve Yönetmeliklerde öngörülen işlem yapılır, taahhütnamelerindeki hükümler uygulanır.

GENEL HÜKÜMLER

18- Bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Yasası Hükümleri ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasası Hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK

19- Yirmi Maddeden ibaret olan iş bu Yönerge Gaziantep Üniversitesi Senatosunun 11.12.2001 tarih ve 30 nolu toplantısında kabul edilmiştir.

YÜRÜTME

20- Bu yönergeyi Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

* Üniversite Senatosu’nun 14.11.2006 tarih ve 18 nolu toplantısında değiştirilmiştir.İlgili Ekler
02-gu-arastirma-gorevlilerine-iliskin-yonerge_ek112409.doc

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu