Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRETMENLİK SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

*Üniversite Senatosu’nun 08.12.1998 tarih ve 14 nolu toplantı tutanağının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

ÖĞRETMENLİK SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programları ilköğretim okullarında ihtiyaç duyulan öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu programlara, üniversitelerin lisans eğitimi yaptıran Fakülte ve Yüksekokullarından mezun olanlar ile üniversitelerinde lisans öğrenimini görmekte olanlardan, öğrenim gördüğü programların ilk dört yarıyılında öngörülen derslerin tümünden genel not ortalaması 4 üzerinden 2.00 veya 100 üzerinden 60 veya yukarı alan öğrenciler başvurabilirler.

Programların açılması ve Kesin Kayıt

Madde 3- Her dönemde açılacak programların kontenjanları, ücreti, başlangıç ve bitiş tarihleri GÜSEM Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.Üniversite Senatosunun 28.09.1999 tarih ve 23 nolu toplantısında değiştirilmiştir. Bu programlar mesai saati dışında uygulanır.

Madde 4- Programlardan herhangi birisine başvuracak adaylar başvuru dilekçelerine aşağıda belirtilen belgeleri eklemekle yükümlüdürler:

  1. Bir yükseköğretim kurumundan mezun ise, mezuniyet belgesi veya diplomasının noter onaylı fotokopisi.
  2. Bir yükseköğretim kurumunda öğrenci ise, öğrenim gördüğü lisans programının ilk dört yarıyılında alması gereken derslerin tümünden 4 üzerinden 2.00 veya 100 üzerinden 60 veya yukarı olduğuna ilişkin resmi onaylı not durum belgesi.
  3. Yeni çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.
  4. Resmi onaylı “Nüfüs Cüzdanı” örneği.
  5. 3. madde uyarınca belirlenen program ücretini ödediğini gösteren belge.

Eğitim-Öğretim ve Süresi

Madde 5- İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programlarının süresi 14’er haftalık iki dönemdir. Üniversite Senatosunun 28.09.1999 tarih ve 23 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

Madde 6- Sertifika programlarında yer alacak derslerin adları, kredileri ve içerikleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.02.1998 tarih ve B.30.2.0.EÖB.0.00.00.03-02.10.287 sayılı yazıları ekinde belirtilmiştir. Yükseköğretim Kurulu tarafından derslerle ilgili yapılacak değişiklikler aynen uygulanır.

Ders ve Uygulamalara Devam zorunluluğu

Madde 7- Öğrenciler ders ve uygulamalara devam etmek zorundadırlar. Mazereti ne olursa olsun ders ve uygulamaların en az 60’na devam etmeyenler o dersten başarısız sayılırlar. Okullarda Uygulamalara tam ve eksiksiz olarak katılmak zorunludur.

Sınav ve Değerlendirme

Madde 8- Sertifika programına devam edecek öğrenciler bir ara sınav ile bir de dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Dönem sonu sınavının ders notuna katkı oranı 60’dır. GÜSEM Yönetim Kurulu’nun kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri veya Sağlık Yönetmeliği’nde sözü edilen geçerli raporu olan öğrencilere, girmediği herhangi bir sınav için mazeret sınavı verilir.

Notlar

Madde 9- Bir öğrenciye ara ve dönem sonu sınav sonuçları ile devam durumu dikkate alınarak aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından ders notu olarak verilir. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

Dönem Sonu Harf Notlarının 100 üzerinden

Ders Notları Katsayısı Karşılığı

AA 4.0 90-100

BA 3.5 85-89

BB 3.0 80-84

CB 2.5 75-79

CC 2.0 70-74

DC 1.5 60-69

DD 1.0 50-59

FD 0.5 40-49

FF 0.0 0-39

Ders notları GÜSEM Müdürlüğü’ne verildiği anda kesinleşir ve GÜSEM Müdürlüğü tarafından açıklanır. Üniversite Senatosunun 28.09.1999 tarih ve 23 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

Notlarda Maddi Hata

Madde 10- GÜSEM Müdürlüğü tarafından açıklanan ders notları ile ilgili herhangi bir maddi hata yapılmış olması halinde düzeltme işlemi öğrencinin veya öğretim elamanının GÜSEM Müdürlüğü’ne yazılı başvurusu üzerine, GÜSEM Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Üniversite Senatosunun 28.09.1999 tarih ve 23 nolu toplantısında değiştirilmiştir. Notlarla ilgili maddi hataların notlar ilan edildikten sonra en geç 30 gün içinde düzeltilmiş olması gerekir.

Not Ortalaması ve Başarı Durumu

Madde 11- Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi tutarı, o dersin kredi değeri ile 9. maddede gösterilen harf notu kat sayısının çarpımından elde edilir. Öğretmenlik sertifikası derslerinin tümünün not ortalamasını bulmak için bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derlerin kredi değeri toplamına bölünür.

Öğretmenlik sertifikası derslerinin tümünden başarılı sayılabilmek için ders notlarının en az DD ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gereklidir.

Ek Sınav

Madde 12- Öğretmenlik sertifikası derslerinden en çok iki dersten FF veya FD notu alan öğrencilere,

FF veya FD notu almadıkları halde genel not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrencilere DD veya DC notu aldıkları en çok iki dersten,

Tüm derslerden sadece bir FF veya FD notu alan öğrencilere FF, FD, DD veya DC aldığı derslerden en çok iki tanesinden,

Son dönem bitiminde notlar ilan edildikten sonra 15 gün içinde ek sınav verilir.

Ek sınav hakkı bir öğrenciye yalnız bir kez tanınır. Üniversite Senatosunun 28.09.1999 tarih ve 23 nolu toplantısında eklenmiştir.

Ders Tekrarı

Madde 13- Bir dersten FF veya FD notu alan öğrenciler bu dersleri veya yerine GÜSEM Yönetim Kurulu’nca uygun görülen derslere verildiği ilk dönemde kayıt olmak zorundadırlar. Öğrenciler daha önce FF ve FD notu almadıkları dersleri de tekrarlayabilirler. Tekrar edilen derslere devam zorunlu değildir. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

İlişik Kesme

Madde 14- Öğretmenlik Sertifikası derslerinin tümünü 4 dönemde tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.

Öğrencilik Hakları

Madde 15- Sertifika programına kaydolanlar Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin yararlandığı askerlik tecili, mediko-sosyal hizmetler, öğrenci belgesi v.b. öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Sertifika

Madde 16- Kayıtlı olduğu lisans programından mezun olduktan sonra sertifika programındaki dersleri ve uygulamaları başaran öğrencilere bir sertifika verilir.

Yürürlük

Madde 17- Bu yönerge 14 Aralık 1998’de yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18- Bu yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu