Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMALARA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 28.11.2017 tarih ve 17 nolu toplantı tutanağının ekidir.

T.C.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMALARA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ

BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1)Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara yabancı uyruklu öğrenci başvuru, kayıt, kabul ve mali hükümlerle ilgili esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2–(1) Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara yabancı uyruklu öğrencilerin alımına ilişkin başvuru, kayıt, kabul ve mali hükümlerle ilgili işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3–(1)Bu yönerge:

 1. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun14 ve 65’inci maddesi,
 2. 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanunun 7’nci maddesi,
 3. 30/4/1985 tarihli ve 18740 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik’in 6’ncı madde E bendi,
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.06.2010 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.01.06-3069-021145 sayılı yazısı,
 5. 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan YÖK Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,
 6. 27 Şubat 2017 tarih ve 29992 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği,

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar veKısaltmalar

MADDE 4– (1)Bu yönergede geçen:

 1. GAÜN: Gaziantep Üniversitesini,
 2. Enstitü: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı enstitüleri,
 3. EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,
 4. EABD: Enstitü Anabilim Dalı,
 5. YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu,
 6. YÖKDİL: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
 7. YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
 8. PTE: “Pearson Test of English” sınavını,
 9. Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,
 10. Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,
 11. TOEFL: “Test of English as a Foreign Language” sınavını,
 12. TÖMER: Türkçe Öğretim ve Uygulama Merkezini,
 13. GMAT: Uluslararası “Graduate Management Admission Test” sınavını,
 14. GRE: Uluslararası “Graduate Record Examinations” sınavını,
 15. Yabancı Diller Yüksekokulu: Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru Koşulları, Başvuru Esasları ve Başvuruda İstenen Belgeler

Başvuru Koşulları

MADDE 5- (1)Eğitim öğretim dili İngilizce olan Yüksek lisans programlarına başvuran adayların ülkesinin resmi dili İngilizce ise dil şartı aranmaz.

(2)Diğer adayların başvuru yaptıkları program için gerekli olan dil şartlarını sağlamaları gerekir.

(3) Türkçe eğitim yapan Yüksek Lisans Programlarına başvuruda İngilizce yabancı dil şartı aranmaz.

(4)Yüksek lisans programını yurt dışında tamamlayarak, enstitülerin Türkçe eğitim dilinde doktora yapan programlarına başvuran adaylardan İngilizce dil şartının yanı sıra Türkçe dil şartı da istenir.

(5) Türkçe eğitim yapılan programlara başvuru yapan adayların TÖMER Türkçe dil sınavından en az C1 sertifikasına sahip olmaları gerekir.

(6)Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların Tablo 1’de belirtilen İngilizce dil puanlarını almış olmaları gerekir.

Tablo 1: Yüksek Lisans ve Doktora Programı için İngilizce dil yeterlilikleri

Lisansüstü Programlar

Yüksek Lisans

Doktora

İngilizce Sınav Türü

YDS

TOEFL

(IBT)

PTE Akademik

YDYO*

YDS

TOEFL

(IBT)

PTE Akademik

Öğretim Dili Türkçe Olan EABD

-

-

-

-

55

66

50

Öğretim Dili İngilizce Olan EABD

60

72

55

60

65

78

67

YDYO* : GAÜN Yabancı Diller Yüksek Okulu muafiyet sınavı

(7)Yüksek lisans programlarına başvuran(İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngiliz Dili ve Eğitimi EAB Dalları hariç) ve bilimsel düzeyleri programa kabul için yeterli görülen, ancak Tablo 1’de belirtilen dil şartını sağlayamayan adaylar;

 1. Lisans öğretim dili İngilizce olan adaylar, öğretim dilinin İngilizce olduğuna dair üniversitelerinden almış oldukları belgelerini ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı olması koşuluyla ibraz etmeleri durumunda İngilizce dil koşulundan muaf olur.
 2. Yüksek Lisans programlarına başvuran ve yabancı dil şartını sağlayamayan adaylar kabul tarihinden sonra bir yıl içinde Tablo 1’de belirtilen sınavlara girebilirler. Bu sınavlar sonucu yeterli puanı alanlar izleyen ilk dönemde yüksek lisans programlarına ders kayıtlarını yaptırarak devam ederler. Programa kabul edildikten sonra en fazla bir yıl içinde İngilizce dil şartını sağlayamayanların üniversiteyle ilişkileri kesilir.
 3. Doktora programlarına başvuran adayların Tablo 1’de belirtilen dil şartını başvuru tarihinde sağlamaları zorunludur.

ç) Bilimsel başarı düzeyleri programa kabul için yeterli olan, ancak Türkçe dil şartını sağlayamayan adaylar Gaziantep Üniversitesi TÖMER Türkçe kurslarına isterlerse, yasal ikametgâh izinleri bulunması ve öğrenim ücretlerini yatırmak şartıyla programa kabul edilirler. Türkçe yeterlilik belgesi almaya hak kazananlar yüksek lisans programlarına takip eden ilk dönemde ders kaydı yaptırarak devam ederler. En fazla biryıl içinde Türkçe dil yeterliliğini sağlayamayanların üniversiteyle ilişkileri kesilir.

(8) 21.02.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararı çerçevesinde, Gaziantep Üniversitesinde lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar yurtdışındaki herhangi bir yüksek öğretim kurumunda öğrenim görmüş iseler;

a) Sağlık ile ilgili alanlarda lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların YÖK’ten alınmış diploma denklik belgesi sunması gerekir. Diploma denklik belgesi sunmayan adaylar lisansüstü öğrenci olarak kabul edilemez

b) Sağlık ile ilgili alanların dışındaki alanlarda lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların daha önce öğrenim gördükleri kurumun YÖK tarafından tanındığını gösterir belge sunmaları gerekir. YÖK tarafından tanınmayan kurumlardan mezun olmuş adaylar lisansüstü öğrencisi olarak kabul edilemez.

(9) Yüksek lisans programlarına lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına ise yüksek lisans (tezli) programlarından mezun olanlar başvurabilir.

(10) Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) vatandaşları, Gaziantep Üniversitesi lisansüstü programlarına yabancı uyruklu öğrenci olarak başvuramazlar.

(11) Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi üniversite ile ilişiği kesilir.

Başvuru Esasları

MADDE 6–(1)Başvuru şartları ve başvuruda istenecek belgeler ilgili Enstitü tarafından ilan edilir.

(2)Başvurular enstitülere veya EABD başkanlıklarına yapılır.

Başvuruda İstenen Belgeler

MADDE 7–(1)Başvuruda aşağıda belirtilen belgeler istenir.

 1. Başvuru Formu,
 2. Yüksek lisans programlarına başvuruda; lisans diploması ile lisans transkriptinin İngilizce veya Türkçe dilinde hazırlanmış,ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı örneği,
 3. Doktora programlarına başvuruda; lisans ve yüksek lisans diplomaları ile lisans ve yüksek lisans transkriptlerinin İngilizce veya Türkçe dilinde hazırlanmış, ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı örneği,

ç) Yabancı dil yeterliliğini gösteren belgenin aslı veya ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı örneği,

 1. Pasaport Fotokopisi (ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı),
 2. Varsa ALES, GRE veya GMAT sonuç belgesinin aslı veya ilgili ülke dış temsilciliğinden onaylı örneği,
 3. YÖK’ten alınmış lisans/yüksek lisans diploma denklik/tanınırlık belgesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuruların Değerlendirilmesi, Başvuru Sonuçlarının Bildirilmesi ve Kesin Kayıt

Başvurular

MADDE 8 – (1) Başvuru takvimi her yarıyıl ilgili EYK tarafından belirlenir ve başvuruda istenen belgeler ile birlikte ilgili enstitünün web sayfasında ilan edilir.

(2) Başvurularda gerekli tüm evraklar elden veya posta yolu ile ilanda belirtilen başvuru tarihinin son gününe kadar ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilmek zorunludur.

(3) Yüksek lisans öğrenimini üniversitemizde veya yurt içindeki herhangi bir yükseköğretim kurumunda tamamlamış öğrenciler, başvurmak istedikleri doktora programındaki gerekli olan tüm başvuru koşullarını sağladıkları takdirde, izleyen dönemdeki ders kayıtları başlamadan iki hafta öncesine kadar doktora programlarına başvurabilirler.

Başvuruların Değerlendirilmesi

MADDE 9– (1) Yabancı uyruklu adayların başvuruları,diploması, not döküm belgesi (Transkript), dil belgesi, özgeçmiş, referans mektubu ve varsa ALES, GRE, GMAT sonuç belgesi üzerinden değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(2) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylar arasında ALES veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer kabul edilen ulusal/uluslararası sınav (GRE, GMAT) puanına sahip olanlara öncelik tanınacaktır.

(3) Adayların başvuru dosyaları, ilgili EABD Başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile 3 veya 5 kişilik jüri(ler) kurularak değerlendirilir. Adayın öğrenciliğe kabulü ilgili EABD Başkanlığının teklifi ve EYK kararı ile kesinleşir.

(4)EYK onayı ile kabulü kesinleşen adaylara ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylı kabul belgesi verilir.

(5) Türkiye Cumhuriyeti tarafından ya da kendi devletlerince burslu olduğunu belgeleyerek lisansüstü öğrenci olmak için başvuran adaylar, EYK kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilirler.

(6)Gaziantep Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuran adaylar EYK kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler.

(7)Öğrenciler, başvuru kabul jürisinin görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bu program en çok iki yarıyıl olup, bu sürede bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan öğrencilerin üniversiteyle ilişikleri kesilir. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim öğretimlerine bu yönerge hükümlerine göre devam ederler.

Başvuru Sonuçlarının Bildirilmesi ve Kesin Kayıt

MADDE 10– (1)Başvuru sonuçları belirtilen tarihte ilgili enstitülerin internet sayfasından duyurulur.

(2)Kayıtlar, ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına şahsen veya noter tasdikli vekâletle yapılır.

(3)Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:

 1. Yüksek lisans programlarına başvurularında; lisans diploması ile lisans transkriptinin İngilizce veya Türkçe dilinde hazırlanmış, ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı örneği,
 2. Doktora programlarına başvurularda; lisans ve yüksek lisans diploması ile lisans ve yüksek lisans transkriptinin İngilizce veya Türkçe dilinde hazırlanmış, ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı örneği,
 3. Pasaport fotokopisi (ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı)

ç) Altı adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),

 1. Öğrenim ile ilgili ücretlerin ödendiğine dair belge,
 2. Kayıt hakkı kazandığı programın öğretim diline göre Türkçe yeterlilik belgesi ve/veya yabancı dil yeterlilik belgesinin aslı veya ilgili ülkelerin dış temsilcilikleri tarafından onaylı örneği.
 3. Öğrenim Meşruhatlı Vize veya Emniyet Genel Müdürlüğü’nün belirlediği ilkeler çerçevesinde öğrenim vizesi istenmeyecek uluslararası öğrenci statüsünde olduğuna dair belge.
 4. YÖK’ten alınmış lisans/yüksek lisans diploma denklik/tanınırlık belgesinin aslı.

(4) Yabancı uyruklu lisansüstü öğrenciler her dönem başında, üniversitenin ilgili birim(ler)i tarafından yürütülecek eğitim-öğretime adaptasyon çalışmalarına katılmakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim Ücreti ve Mali Hükümler

Öğrenim Ücreti

MADDE 11–(1)Yurt dışı öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, Bakanlar kurulu tarafından her yıl Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren,“Yüksek Öğretim kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” gereğince GAÜN Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2)İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde öğrenci, Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde üniversite yönetim kurulunca belirlenen öğrenim ücretlerini ödemekle yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 12–(1) Bu yönergede uygulaması bulunmayan durumlarda, Gaziantep Üniversitesinin lisansüstü programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler için ilgili enstitünün lisansüstü eğitim-öğretim uygulamalarıyla ilgili enstitü kurul kararları ve Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13–(1) Bu Yönerge hükümleri Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14–(1) Bu Yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu