Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 14.07.2021 tarih ve 12 nolu toplantı tutanağının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1)Bu Yönergenin amacı, başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken Gaziantep Üniversitesine bağlı tüm birimlerin aynı düzeydeki diploma programlarından ders almak isteyen önlisans veya lisans düzeyindeki öğrenciler ile Gaziantep Üniversitesine bağlı tüm birimlerin diploma programlarına kayıtlı olup başka bir yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki diploma programından ders almak isteyen önlisans veya lisans düzeyindeki öğrencilerin özel öğrencilik koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 - (1)Bu yönerge,04/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14, 43, 44 ve 46’ncı maddeleri ile 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Gaziantep Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1)Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,
b) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,
c) Üniversite Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Yönetim Kurulu
d) Diploma Programı: Fakülte, konservatuvar, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya bölümlerin, belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans ve lisans diploması düzenlenen programlarını,
e) İlgili Akademik Birim: Gaziantep Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunu,
f) İlgili Akademik Kurulu: Gaziantep Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,
g) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu nedeni ile kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartı ile farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenci,


İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler ve Özel Durumlar

MADDE 4 - (1)Özel öğrenci olarak başvuracak önlisans programı öğrencileri sadece eşdeğer önlisans programlarından; lisans öğrencileri ise sadece eşdeğer lisans programlarından ders alabilir. Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki dönem (yıllık eğitim veren birimlerde en fazla bir eğitim-öğretim yılıdır.) yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir:
a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.
b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim kurulunun teklifinin olması.

MADDE 5– (1)Gaziantep Üniversitesi önlisans veya lisans öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarında, diğer Üniversite öğrencilerinin Üniversitemizde “özel öğrenci” olarak ders alabilmeleri ile ilgili özel durumlar aşağıdaki gibidir:
a) Kendisinin veya birinci derece yakını (anne, baba, eş ve çocuk) için devlet hastanesi veya devlet üniversite hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenen;
1) Yaşamı tehdit eden veya ailesinden ayrı olarak yaşamını tek başına devam ettiremeyecek nitelikte kronik hastalığı olan,
2) Bağımsız yaşamı engelleyen psikolojik, nörolojik ve/ veya kas-iskelet sorunu
3) Anne, baba, eş ve çocuklardan birinin öğrencinin bakımına muhtaçlık derecesinde hastalığı bulunması,
b) Kendisi veya eşinin talebi olmadan resen Üniversitenin bulunduğu ile atanmış veya tayin edilmiş olması,
c) Savcılık veya emniyet birimlerince resmi olarak belgelenmek kaydıyla can ve mal güvenliğini tehdit eden bir durumun bulunması
d) Eğitim-Öğretim faaliyetine devam etmesini imkânsız kılan doğal afet ya da insani felaketlere uğramış olması

(2) Özel öğrencinin devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde özel öğrenci olarak öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(3) Gaziantep Üniversitesi ile aynı il içerisinde bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler, Üniversiteye özel öğrenci başvurusunda bulunamazlar.
(4) Gaziantep Üniversitesinde kayıtlı öğrenciler, Üniversitenin başka bir biriminde özel öğrenci statüsünde öğrenim görme talebinde bulunamazlar.
(5) Gerek Gaziantep Üniversitesinde gerekse başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı çift anadal ve yandal programı öğrencileri özel öğrenci olarak ders alamazlar.
(6) Özel öğrenci başvuruları Yükseköğretime başlanan ilk yarıyıldakiler için (hazırlık sınıfları hariç) eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç 10 gün; diğer öğrenciler için ise, en geç 30 gün öncesinde yapılır. Ancak, 4.maddenin 1. fıkrasında belirtildiği üzere iki yarıyıldan fazla özel öğrenci talebinde bulunan öğrenciler eğitim öğretim dönemi başlamadan en geç iki ay öncesinde yapılır.
(7) Hazırlık sınıflarında özel öğrencilik statüsü uygulanmaz.
(8) Derslere kabul edilen öğrenciler, kayıt belgeleri ile birlikte Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına başvurarak programa kaydolurlar.
(9) Eğitim dili yüzde yüz yabancı dil olan programlarda kayıtlı olan öğrenciler, eğitim dili Türkçe olan programlara özel öğrenci olarak kabul edilmez. Ancak, öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.
(10) Yıllık müfredat uygulayan birimlerde kayıtlı öğrenciler sadece yıllık müfredat uygulayan birimlere özel öğrenci olarak kabul edilir.
(11) Özel öğrenci olarak, ders almak isteyen öğrenciler yönergede belirtilen özel durumunu belgeleyen evrakı ve kayıtlı olduğu Üniversitenin belirlediği ilgili kurulların kararı ile birlikte yönergede belirtilen süreler içerisinde eğitim alacağı ilgili birime başvuruda bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üniversitemiz öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak ders alması

MADDE 6(1)Öğrenciler, ilgili birimyönetim kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak ders alabilirler.
(2) Özel öğrenciliğe başvuru, hangi yükseköğretim kurumunda hangi derslerin alınmak istendiğini gösteren dilekçe ile öğrencinin kayıtlı olduğu akademik birime yapılır. Başvuru sırasında, bu yönergenin 5.maddesine belirlenen şartları taşıması gerekir.
(3) Öğrencinin talebi, İlgili birim Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu uygun bulunanların isimleri ders intibakına ilişkin kararla birlikte görüşülmek üzere Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur. Üniversite Yönetim Kurulunun aldığı karar öğrenciye ve öğrencinin özel öğrenci olarak öğrenim görmek istediği yükseköğretim kurumuna ilgili birim tarafından bildirilir.
(4) Özel öğrencisi olunan yükseköğretim kurumunun bildireceği ders başarı notlarının Üniversitedeki karşılıkları, İlgili birim Yönetim Kurulunca karara bağlanarak Öğrenci Bilgi Sistemi’ne girilmek üzere Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.
(5) Öğrenciler, özel öğrenci olmak üzere başvuru yapmış olsalar bile akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ders seçme ve kayıt işlemlerini yapmak zorundadır.
(6) Özel öğrencilik süresi, öğrencinin tabi olduğu programın öğrenim süresinden sayılır.
(7) Normal öğrenim süresini geçen öğrenciler ve özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda ders alan öğrenciler, katkı payını Gaziantep Üniversitesine öderler.
(8) Öğrencinin Gaziantep Üniversitesindeki öğrencilik hakları devam eder; ancak öğrenci, özel öğrenci olarak ders aldığı kurumun ve programın diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Üniversite Öğrencilerinin Üniversitemizde Özel Öğrenci Olarak Ders Alması

MADDE 7– (1) Öğrenim dili Türkçe olan programlarda kayıtlı olan öğrenciler, öğrenim dili yabancı dil olan programlarda özel öğrenci olarak kabul edilmez.
(2) Özel öğrenci başvurusunda bulunan öğrencinin derslere kabul edilip edilmeyeceği İlgili birim ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir. Aynı zamanda öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversitenin belirlediği ilgili kurullar tarafından kabul edilmiş olması gerekir.
(3) Özel öğrenci olarak dersleri takip etme izni, Üniversite Senatosu tarafından, belirlenecek akademik süre için verilir.
(4) Özel öğrenciliğe kabul edilenlerin Öğrenci Bilgi Sisteminde kayıtları oluşturulur, özel öğrencilerin isimleri ders kayıt listelerinde yer alır.
(5) Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredileri toplamı Gaziantep Üniversitesi öğrencileri için geçerli olan bir yarıyılda alınabilecek kredi sınırını aşamaz.
(6) Kabul edilen öğrenciler, Gaziantep Üniversitesinin ve ilgili birimin kayıtlı öğrencilerinin uymak zorunda olduğu devam, sınav, disiplin vb. kurallarına, yönetmelik ve akademik takvim esaslarına uymak, sürecin tüm aşamalarında gerekli işlemleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.
(7) Özel öğrencilik süresi sona eren öğrencinin, Üniversitedeki özel öğrenciliği süresince aldığı dersleri ve başarı durumunu gösteren onaylı bir belge Üniversitesine Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 8- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, senato kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte , 08.08.2017 tarihli Gaziantep Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme
MADDE 10- (1) Bu yönerge hükümleri Gaziantep Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu