Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT-KABUL YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 26.02.2019 tarih ve 04 nolu toplantı tutanağının 3. Maddesinin ekidir.

Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları için
Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 –(1)Bu Yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi bünyesindeki ön lisans ve lisans diplomaprogramlarına,“Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” çerçevesinde, ilgili bölüm ve programlarına ayrılan kontenjanlar dâhilinde, yurtdışındanöğrencialımınailişkinbaşvuru ile seçimvekayıtkabul koşullarına ilişkin esaslarıbelirlemektir.

Dayanak
MADDE2 –(1)Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesi uyarınca Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’ın belirlenmesi ile ilgili olarak 01/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan yetkiye dayanılarak, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21/01/2010 tarihli toplantısında kabul edilen ve 13/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında değiştirilen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”doğrultusunda hazırlanmıştır.


Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 3 –(1)Bu Yönergenin içeriğindeki;
a)Aday: Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı birimlere başvurup yurtdışından ya da yabancı uyruklu olan öğrenciyi,
b)Birim: Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı Fakülte/Meslek Yüksekokulu / Konservatuarı,
c)Bölüm: Lisans/Önlisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan bölümleri,
d)Form: Aday başvuru formunu,
e)GAUZEM: Gaziantep Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni,
f)GAÜNYÖS: Gaziantep Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’ nı,
g)GCE: Genel Eğitim Sertifikası (General Certificate of Education) diploma/lise bitirme sınavını,
h)İÜYÖS: İstanbul Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,
i)KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,
j)Ortaöğretim: Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime hazırlayan kurumdur. Lise eğitimini ifade eder.
k)Öğrenci: Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı birimlere başvurusu kabul edilen yurtdışından ya da yabancı uyruklu olan öğrenciyi,
l)ÖİDB: Gaziantep Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
m)Program: Önlisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan programları,
n)Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,
o)Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,
p)TÖMER: Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezini,
r)Üniversite: Gaziantep Üniversitesi’ni,
s)Üniversite Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Uyruklu / Yurtdışında Öğrenim Görmüş Öğrenci KontenjanındanKabuliçin Temel Koşullar

Kabul için Temel Koşullar
MADDE 4 –(1)Adaylardan, lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmalarıkoşuluyla:

a) Yabancı uyrukluolanların,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlardan ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarından Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yararbulunmaktadır.)
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çiftuyrukluların,
d)
1) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
2) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adaylardan yurt dışındakabulkontenjanlarına göreortaöğretiminintamamınıKKTChariçyabancıbirülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil),
e) KKTCuyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE (ALevel) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE (ALevel) sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklarınbaşvuruları kabul edilir.

Kayıt İşleminin Yapılamayacağı Durumlar
MADDE 5 –(1) Adaylardan,

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminintamamını Türkiye’de veya KKTC’detamamlayanların,
b) KKTCuyrukluolanların(ortaöğreniminintamamınıKKTCliselerindebitiripGCE (ALevel)sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE (ALevel) sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklarhariç),
c) 4. Maddenin 1 numaralı fıkrasında b bendindetanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çiftuyrukluların (4. maddenin 1 numaralı fıkrasındakid bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE (ALevel) sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE (A Level) sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 4. maddenin 1 numaralı fıkrasında b bendindetanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
f) Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanların,başvuruları kabul edilmez.

Bu madde kapsamına giren adaylar, 9. Maddede belirtilen sınavlara girmiş olsalar dahi, Üniversiteye kayıt hakkı elde edemezler. Söz konusu durum, kayıt sonrasında tespit edilirse, öğrencinin Üniversiteden ilişiği kesilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gaziantep Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (GAÜNYÖS)
Başvuru Koşulları ve Başvuru Evrakları

GAÜNYÖS Başvuru Koşulları
MADDE 6 –(1)

a) GAÜNYÖS yılda bir kez yapılır. Sınava başvuru tarihleri, sınavın yapılış şekli, içeriği ve tarihi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen kılavuzda belirtilir.
b) GAÜNYÖS, GAUZEM tarafından yürütülür.
c) GAÜNYÖS sonucu, sınav tarihini izleyen bir (1) eğitim ve öğretim yılı için geçerlidir.
d) GAÜNYÖS sınav ücreti, GAUZEM’in teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
e) GAÜNYÖS sınav sorularına ve sonucuna itirazlar GAUZEM' e yazılı olarak veya üniversitenin resmi internet sayfasına çevrimiçi (online) olarak yapılır. İtirazların, sınav sonucunun adayların erişimine açıldığı günden itibaren beş (5) iş günü içinde ulaşması gereklidir.
f) Sınava başvuru için önkoşullar 8. Maddede belirtildiği gibidir.


GAÜNYÖS Başvuru Evrakları
MADDE 7– (1)Başvuru içinaşağıdaki belgeler gereklidir:

a) Aday Başvuru Formu
Form,Üniversiteninwebsayfasındayayınlanır ve aday tarafından çevrimiçi (online) olarak doldurulur. Söz konusu forma girilecek bilgi ve belgelerdeki yanlışlık ya da eksiklikten doğacak sonuçların bütün sorumluluğu, adaylara aittir.
b) LiseDiploması
Lise diplomasının aslının ve çevirisinin (İngilizce ya da Türkçe), henüzdiplomasınıalmamışolanadaylarınise,liselerinden,belirlibirtarihtemezunolacaklarını gösterenresmi onaylı (noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri)geçicimezuniyetbelgesinin aslı sisteme yüklenmelidir.
c) Pasaport / T.C. Nüfus Cüzdanı / Mavi Kart
Geçerli Pasaportun resimli sayfasının başvuru formuna yüklenmesi gerekmektedir.
T.C. uyruklu adaylar (Bu yönergenin 4. maddesinin 1 numaralı fıkrası c ve d bendi kapsamındakiler) geçerli nüfus cüzdanı, mavi kart sahibi adaylar ise mavi kartın görüntüsü yüklenmelidir
d) Bir (1) Adet Fotoğraf
Fotoğraf son altı ay içinde çekilmiş, önden görüntülü, öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek, yüzü tamamen görünecek şekilde, sakalsız ve 4.5x6 cm boyutlarında olmalıdır.
e) Sınav Ücreti Dekontu
Adayın, sınav başvuru ücretini ödediğini gösterir dekontu başvuru formuna yüklemesi gerekmektedir. Adayların GAÜNYÖS için yatırmış oldukları sınav başvuru ücretleri daha sonraki yıllara devredilemez. Sınav başvuru ücretini yatırmayan adayın başvurusu geçersizdir. Ücretini yatırdıktan sonra başvurudan vazgeçen, fazla ücret yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ücretleri iade edilmez.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Program Tercihleri için Önkoşullar, Kabul Edilen Sınavlar, Taban Puanlar ve Öğrenci Kontenjanları

Tercih için Önkoşullar
MADDE 8– (1)Tercih için başvuruda bulunacak adaylar için aşağıdaki hususlar önkoşuldur.
a) Bu yönergenin 4. Maddesindesayılan şartları taşımak
b) Yönergenin 9.Maddesinde listelenen sınavların en az birindenbelirtilen asgari puanları almış olmak.

Başvuruda Kullanılabilecek Sınavlar veTaban Puanlar
MADDE 9– (1) Başvuruda kullanılabilecek sınavlar; GAÜNYÖS ve İÜYÖS’dür.

a) GAÜNYÖS ve İÜYÖS sınav türlerinden yalnızca biri ile başvuru yapılabilir. Herhangi birinin sağlanması ve asgari puanın alınması başvuru için yeterlidir.
b) Puanların eşit olması durumunda, GAÜNYÖS ile başvuru yapan aday, İÜYÖS ile başvuru yapan adaya göre öncelik sahibidir.
c) GAÜNYÖS ve İÜYÖS sadece yapıldığı yıl geçerlidir.
d) Yukarıda yer alan taban puanlar Senato Kararı ile değiştirilebilir.
e) Tablo 1’de belirtilenler dışında herhangi bir sınav ya da diploma ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
f) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurabilmek için, kabul edilen kriterlerden birinden geçerli puanı almış olmak gerekir. Bu programlara dair diğer şartlar, özel yetenek sınavı tarihi, saati, değerlendirme işlemleri ilgili Birim tarafından web sayfasında ilan edilir.
g) GAÜNYÖS ve İÜYÖS dışında diğer üniversitelerin yapmış olduğu YÖS sınavları kabul edilmez.
h) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tümüyle Gaziantep Üniversitesi’nin yetkisindedir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa veya bölüme kabul edilmeyi gerektirmez.GAÜNYÖS Tıp, Diş Hekimliği, Mühendislik, Mimarlık, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri için en az 50 puan/ Diğer Fakülte ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı için en az 40 puan/ Meslek Yüksekokulları için en az 30 puan
İÜYÖS Tıp, DişHekimliği, Mühendislik, Mimarlık, HavacılıkveUzayBilimleri, SağlıkBilimleriFakülteleriiçinenaz 50 puan/ DiğerFakülteveTürkMusikisiDevletKonservatuvarıiçinenaz 40 puan/ MeslekYüksekokullarıiçinenaz 30 puan
Tablo 1

Öğrenci Kontenjanları
MADDE 10– (1) Her eğitim-öğretim yılı için yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları,Rektörlük Makamı tarafından belirlenerekYükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayına sunulur.Üniversite ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Gerekli durumlarda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar çerçevesinde, programlar arasında kontenjan aktarımı yapılabilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Program Tercih Süreci, Değerlendirme ve Kayıt


Program Tercihleri
MADDE 11– (1)
a) Programlara yapılacak tercihlerin tarihleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan kontenjanlar, Üniversitenin resmi web sayfasında ilan edilir.
b) Program tercih işlemleri, adaylar tarafından GAUZEM ana sayfasından çevrimiçi (online) yapılır.
c) Aday, üç program tercih edebilir.
d) Çevrimiçi (online) başvurudayanlış beyan, hatalı bilgi/belge tespit edilen adayın başvurusugeçersiz sayılır ve kişiye kayıt hakkı verilmez.

Değerlendirme ve Yerleştirme
MADDE 12 – (1)

a) Başvuru koşullarının sağlanmış olması programa kabul edilmeyi gerektirmez.
b) Değerlendirme ve kontenjanlara yerleştirme; GAÜNYÖS / İÜYÖS puanı yüksekliği, tercih sırası ve bir programa kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı esas alınarak belirlenir.
c) Yerleştirme işlemi, Rektörlük Makamı tarafından önerilen komisyon tarafından yapılır.
d) GAÜNYÖS / İÜYÖS sınavında asgari puanı sağlayıp özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların, başvurularının değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri; özel yetenek sınavı puanı, tercih sırası ve özel yetenekle öğrenci kabul eden bir programa aynı ülke uyruklu adayların sayısı esas alınarak belirlenir.
e) Başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları, değerlendirmeye alınmaz.
f) Adayların yerleştirilmesi esnasında, aynı ülkeden yerleşen sayısı, kontenjan toplamının 60’ınıgeçemez. Boş kalan kontenjan olduğu takdirde, söz konusu yüzdeliğe bakılmaksızın, (Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk Fakültesi hariç) yerleştirme yapılır.

Kayıt
MADDE 13– (1)

a) Başvuru sonuçları, kayıt için gerekli belgeler ve kayıt tarihleri Üniversitenin web sayfasında ÖİDB tarafından ilan edilir.
b) Asillistede kabul edilen aday, üniversitenin resmi internet sayfasından çevrimiçi (online)olarak kabul yazısı alır.
c) Kabul edilen aday,ilandabelirtilentariharalığında,ÖİDB’yekayıtyaptırır. Mazeretli kayıt yapılmaz.
d) Üniversite kaydını,adayın şahsen veya resmi vekalet verdiği kişi tarafından yaptırması gerekmektedir.
e) İlanda belirtilen tarihte kayıt yaptırmayan aday, hakkını kaybeder.
f) Kayıt işleminin yapılabilmesi için gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulmasızorunludur.
g) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci, Üniversitenin tüm mevzuatlarına uymakla yükümlüdür.
h) Gerçek dışı beyanda bulunan ya da herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların kayıtları yapılmaz. Bu durum, adayların kayıtları yapıldıktan sonra tespit edilirse, öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.


Kayıt evrakları
MADDE 14– (1)Üniversiteye kayıt için aşağıdaki belgeler gereklidir:

a) Lise Diploması;aslının sunulması gerekmektedir. İngilizce ya da Türkçe dilinde olmayan diplomaların,noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı tercümesi de kayıt esnasında sunulmalıdır.
b) Diploma Denklik Belgesi;T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya ülkelerindeki Türk Dış Temsilciliklerinden alınır. Geçici süreli verilen denklikler kabul edilmemektedir.
c) Not Durumu Belgesi (transkript); öğrencilerin, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerinin onaylı fotokopisini sunmaları gerekmektedir. Transkript İngilizce veya Türkçe değilse bu dillere çevrilmiş ve resmi makamlarca onaylanmışfotokopisinin de transkriptle birlikte sunulması gerekmektedir.
d) Sınav Sonuç Belgesi; başvuruda sunulmuş olan belgenin aslı sunulmalıdır.
e) Varsa Türkçe ya da İngilizce Yeterlilik Belgesi
f) Vesikalık fotoğraf (8 adet); son altı ay içinde çekilmiş, önden görüntülü, öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek, yüzü tamamen görünecek şekilde, sakalsız ve 4.5x6 cm boyutlarında olmalıdır. Fotokopi kabul edilmez.
g) Pasaport/Kimlik Fotokopisi;Türkçe ye da İngilizce dilinde olmalıdır. Bu dillerin dışındaki evrakların,noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı tercümesi sunulmalıdır.
h) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulubölüm/programlarına kabul edilen öğrencilerin Sağlık Kurulu Raporu (Çoklu Hekim Raporu) sunması gerekmektedir.
i) Çift Uyruklu olarak kayıt yaptıracak öğrencilerin doğumla yabancı uyruklu olup sonradan T.C. vatandaşlığı kazandıklarına dair çift uyruklu olduğunu belgeleyen nüfus müdürlüklerinden alınacak “Ayrıntılı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” belgesi(Vukuatlı nüfus kayıt örneği kabul edilmeyecektir.) sunması gerekmektedir. Bu belgeyi resmen sunamayan aday,kayıt yaptıramaz.
j) Mavi kart ile kayıt yaptıracak adayların, mavi kartlarının aslını ve fotokopisini sunmalıdır.
k) Öğrenim ücretinin ödendiğini belgeleyendekont ya da bankadan alınmış olan resmi dekontun kayıt esnasında sunulması gerekmektedir.
Üniversitede, gerekli gördüğü durumlarda bu maddede belirtilen belgelerde değişiklik yapabilir.

Öğretim Dili
MADDE 15– (1)

a) Üniversitede Mühendislik Fakültesine bağlı tüm bölümlerin, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün, İngilizce Öğretmenliği bölümünün, Mimarlık bölümünün, TıpFakültesi İngilizce Tıpprogramının, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümünün öğretim dili 100 İngilizcedir.

1) İngilizce dil bilgisinin yeterli olduğunu Senato tarafından kabul edilen dilbelgeleri ile kanıtlayamayan ve İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olamayan öğrenci, İngilizce Hazırlık Eğitimi alır.
2) İngilizce dil bilgisinin yeterli olduğunu Senato tarafından kabul edilen belgeler ile kanıtlayan öğrenci, Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü’ne başvurur.Bu öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü’nün onayı ile İngilizce Hazırlık Sınıfı'ndan muaf tutulur ve kabul edildikleri lisans programına doğrudan başlayabilir.

b) Üniversitemizin eğitim dili Türkçe olan önlisans ve lisans programlarına, yurtdışından ya da yabancı uyruklu öğrenci olarak yerleşenler, Türkçe yeterliliklerini belgeledikleri takdirde, ilgili programa 1. Sınıf olarak kayıt olurlar ve bölümlerinden ders almaya hak kazanırlar.
c) Türkçe dil yeterlilik belgesi olarak TÖMER ve Yunus Emre Merkezleri’nden aldıkları C1 sertifikaları/başarı belgeleri geçerli kabul edilir. Söz konusu belgelerin geçerliliği Gaziantep Üniversitesi TÖMER tarafından belirlenir.
d) Gaziantep Üniversitesi TÖMER’den yetkili bir kişi, kayıt esnasında Uluslararası Öğrenci Ofisi’nde bulunur. Kaydı yapılan öğrencinin notunu direkt öğrenci otomasyon sistemine girer.
e) Üniversitemizin eğitim dili Türkçe olan önlisans ve lisans programlarına yurtdışından ya da yabancı uyruklu öğrenci olarak yerleşen ve Türkçe yeterliliklerini belgesi bulunmayanlar, Gaziantep Üniversitesi TÖMER tarafından düzenlenen Türkçe Dil Yeterlilik Sınavına girer.
f) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ve öğretim dili Türkçe olan liselerden mezun olanlar Türkçe Hazırlık sınıfından muaftır.
g) Sınavda başarısız olanların sınıfı 0 olarak kaydedilir, dil eğitimi almak için TÖMER’e kayıt yaptırır.
h) Başarılı/başarısız olan öğrencilerin Türkçe dil hazırlık notları TÖMER tarafından öğrenci otomasyon sistemine girilir.
i) Dönem ortasında Türkçe dil eğitiminden başarılı olan öğrenciler, başarılı oldukları dönemden sonraki dönem başında bölüm derslerine kayıt yaptırma haklarına sahiptirler.
j) Türkçe Hazırlık sınıfını (0. sınıf) dört yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin (Türkiye Bursluları hariç) programdan ilişiği, ilgili Birimin Yönetim Kurul kararı ile kesilir.
k) Yatay geçiş ya da diğer nedenlerle kayıt yaptıran tüm yabancı uyruklu/yurtdışında eğitim almış öğrenciler de, söz konusu sürece dâhildir. Herhangi bir istisna gerektirmez.

Maddi Güvence
Madde 16– (1)Üniversitemize kabul edilen öğrenciler, eğitim süresi boyunca Üniversiteye ödeyecekleri katkı payı dışında Türkiye’de yaşamlarını ve eğitim masraflarını sürdürmeleri öğrencinin kendi sorumluluğundadır.


Katkı Payı / Öğrenim Ücreti
MADDE 17– (1) Üniversiteye yurtdışından kabul edilen öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, Bakanlar KuruluKararı’nın“YükseköğretimKurumlarındaCariHizmetMaliyetlerineÖğrenciKatkısı OlarakAlınacakKatkıPaylarıveÖğrenimÜcretlerininTespitineDairKarar”auygunolarak, ÖİDB’nin önerisi ve Eğitim Komisyonu’nun görüşü doğrultusunda,Üniversite Yönetim Kurulu tarafındanbelirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hakkında Hüküm Bulunmayan Haller MADDE 18– (1)

BuYönergedehükümbulunmayanhallerde, üniversitenin diğer yönetmeliklerinin hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili Birim Yönetim Kurul kararlarıuygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge MADDE 19– (1)

Üniversite Senatosunun 03.04.2018 tarih ve 07 nolu toplantısında alınan 03 nolu karar doğrultusunda Kabul edilen“Gaziantep Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Programları için Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 20– (1)Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 21– (1)Bu yönergede bulunan hükümler Gaziantep Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu