Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ ve UYGULAMA ESASLARI

Üniversite Senatosunun 07.03.2017 tarih ve 04 nolu toplantı tutanağının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ ve UYGULAMA ESASLARI

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitüler bünyesinde yürütülen uzaktan öğretim yapan lisansüstü programlar ile enstitü anabilim/anasanat dallarında uzaktan öğretim yoluyla verilen bazı derslerin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak ortak esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge ve Uygulama Esasları; Gaziantep Üniversitesinin uzaktan öğretim yapan programlarına öğrenci kabulüne, bu programların ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme esaslarına ve diğer eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 ve 46’ncı maddelerine ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 01.02.2013 ve 20.02.2014 tarihli toplantılarında kabul edilerek yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslara” dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,
 2. Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,
 3. Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,
 4. Birim veya enstitü: Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitüleri,
 5. Birim veya Enstitü Kurulu: Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitülerin kurullarını,
 6. Birim veya Enstitü Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitülerin yönetim kurullarını,
 7. Uzaktan Öğretim: Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitülerde öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş ve/veya farklı zamanlı biçimde verildiği öğretimi,
 8. Öğrenci: Gaziantep Üniversitesi bağlı enstitülerdeki uzaktan öğretim lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencileri ile enstitülerde örgün öğretim programlarına kayıtlı olup uzaktan öğretim yolu ile verilen derslere kayıtlı öğrencileri,
 9. Öğretim Elemanı: Öğretim üyesi veya en az doktora derecesine sahip öğretim görevlisini,
 10. Program: Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitülerdeki Uzaktan Öğretim Lisansüstü Programlarını,
 11. Birim Koordinatörü: Uzaktan öğretim ile yürütülen lisansüstü diploma programlarının bağlı olduğu enstitü bünyesinde koordinasyon, görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından sorumlu olan öğretim elemanını,
 12. Birim Öğrenci Katsayısı: Öğretimi sürdüren ilgili enstitüde açılmış uzaktan öğretim diploma programlarında görevlendirilen birim koordinatörlerine yapılacak ödemelerin hesaplanmasında esas alınmak üzere programlardaki mevcut öğrenci sayısının programların açılmış kontenjana bölünmesi ile bulunan sayıyı,
 13. Ders Materyali ve Materyal Ücreti: Uzaktan öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için Gaziantep Üniversitesince basılan veya elektronik olarak internet ortamında sunulan, üretilen veya kullanılan her türlü materyali ve bunlar karşılığında öğrencilerden alınan ücreti,
 14. Ders Öğrenci Katsayısı: Senato tarafından sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesine karar verilen dersler hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde, dersleri veren öğretim elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasına esas olmak üzere o yarıyıl derse kayıt olmuş öğrenci sayısının aynı yarıyıl dersi almak üzere açılmış kontenjana bölünmesi ile bulunan sayıyı,
 15. Program koordinatörü: Uzaktan öğretim ile yürütülen lisansüstü diploma programının koordinasyon, ders içeriklerinin temini, derslerin yürütülmesi, görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından sorumlu olan öğretim elemanını,
 16. Program Öğrenci Katsayısı: Uzaktan öğretim ile yürütülen lisansüstü diploma programlarında görevlendirilen program koordinatörlerine yapılacak ödemelerin hesaplanmasında esas alınmak üzere programdaki mevcut öğrenci sayısının programın açılmış kontenjana bölünmesi ile bulunan sayıyı,
 17. Uzaktan Öğretim Birimi: Uzaktan öğretimin sunulmasında teknik ve idari altyapı hizmetini yürütmek üzere Gaziantep Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilen birimi veya merkezi,
 18. Uzaktan Öğretim Çalışma Grubu: Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan grubu,
 19. Uzaktan Öğretim Yayın Komisyonu: Programın yürütüldüğü enstitü bünyesinde kurulan komisyonu,
 20. Merkezi Yayın Komisyonu: İlgili enstitüde birim koordinatörü tarafından uzaktan eğitim programlarında ders veren beş kişiden oluşan kurul
 21. Sistem koordinatörü: Uzaktan öğretimin sunulmasında teknik ve idari altyapı hizmetini yürütmek üzere görevlendirilen birim veya merkez görevlisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzaktan Öğretim Lisansüstü Program Açma, Öğrenci Kayıt ve Kabulü, Uzaktan Öğretimin Uygulanması

Uzaktan Öğretim Lisansüstü Program Açma, Öğrenci Kayıt ve Kabulü

MADDE 5– (1) Gaziantep Üniversitesi Enstitüleri bünyesinde uzaktan eğitim lisansüstü programlarının açılması ile açılan programlara öğrenci kayıt ve kabulü; Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Kesin kayıt yaptıran öğrencilere Gaziantep Üniversitesi öğrenci kimlik kartı verilir. Uzaktan öğretim programları kapsamında öğrenim gören lisansüstü öğrencileri, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere gerekli ödemeleri yapmak şartı ile azami öğretim süresi boyunca bütün öğrencilik haklarından yararlanırlar.

Uzaktan Öğretim Lisansüstü Programlar Arası Geçiş

MADDE 6–(1) Bir uzaktan öğretim yüksek lisans programının tezli ve tezsiz programları aynı enstitü anabilim/anasanat dalı altında açık ise, öğrenci ancak bu programlar arasında geçiş yapabilir. Geçişler, Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile belirlenen esaslara göre yapılır.

Uzaktan Öğretimin Uygulanması

MADDE 7 (1) Uzaktan öğretim lisansüstü programlarında her ders ya da dersin şubesindeki öğrenci sayısı 50 ile sınırlıdır. Bu sınırlar aşıldığında birden fazla şube açılabilir ancak bir öğretim elemanı en fazla iki şube yürütebilir. Dersler, video konferans, sanal sınıf, forum uygulamaları gibi eş veya farklı zamanlı araçlarla öğrenciler arasında ve öğrenciler ile öğretim elemanı arasında etkileşim kurularak bizzat öğretim elemanı tarafından eş veya farklı zamanlı biçimde verilir.

(2) Eşzamanlı eğitim boyutunda, önceden duyurulmuş bir takvim ve program çerçevesinde ilgili öğretim elemanının konu anlatımı, soru cevap ve benzeri etkinlikleri kapsayan canlı video bağlantısından oluşur. Farklı zamanlı öğretim boyutunda ise, daha önce ilgili öğretim elemanının dersi anlatırken sisteme kaydedilmiş ve öğrencinin bilgisayar başında kendi kendine istediği zaman ve istediği kadar tekrarlayabileceği kayıtlardan oluşur.

(3) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilmesi uygun görülen dersler, internet üzerinden eş veya farklı zamanlı olarak çevrimiçi teknolojilerle verilir. Derslerin yürütülmesinde kitap, radyo, televizyon, ses ve görüntü diskleri (CD/DVD) vb. çevrimdışı teknolojilerden de yararlanılabilir.

(4) Uzaktan öğretim e-öğrenme paketi, sunum, sesli anlatım, ders notu ve online kaynaklar gibi çeşitli çevrimdışı materyaller yayınlanabilir ve online grup toplantıları, proje çalışmaları, haftalık ödev ve okumalar, açık uçlu sorular ve periyodik e-sınavlar gibi etkinlikler düzenlenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Üyelerinin Görevlendirilmesi, Ders Açma ve Ders Alma

Öğretim Üyelerinin Görevlendirilmesi

MADDE 8– (1) Uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerde, dersin yürütülmesinde hangi öğretim elemanının görevlendirileceğine; uzaktan öğretim programının açılmasına katkıda bulunmuş bu amaçla ders materyali hazırlamış öğretim üyelerine öncelik verecek şekilde ilgili program koordinatörünün teklifi, enstitü kurulunun görüşü ve üniversitesi yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Uzaktan eğitim lisansüstü programlardaki dersleri verecek yeterli öğretim elemanı bulunmaması ve her yarıyıl eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesi halinde, söz konusu dersler için uzaktan öğretim yoluyla ders vermek üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından öğretim elemanı görevlendirilebilir.

Ders Açma ve Alma

MADDE 9– (1) Her yarıyıl eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce senato tarafından uygun görülmesi ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim lisansüstü örgün programlarında derslerin en fazla 30’u hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

(2) Her yarıyıl eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce senato tarafından uygun görülmesi ve Yükseköğretim Kurulu’na bildirilmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim lisansüstü örgün programlarındaki derslerin en fazla 30’u sadece uzaktan öğretim yolu ile verilebilir.

(3) Birinci ve ikinci örgün lisansüstü öğretim programlarındaki bazı derslerin, hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi durumunda öğrenciler ders alma döneminde tercih ettikleri ders türüne kayıt yaptırırlar.

(4) İlgili enstitünün uzaktan öğretim programlarında verilmekte olan derslerin en fazla iki tanesini enstitü yönetim kurulu onayı ile başka bir üniversitenin uzaktan öğretim programlarında verilen dersler arasından da alınabilir.

(5) Birinci ve ikinci örgün öğretim lisansüstü programlarındaki bir dersin sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde öğrenciler ders alma döneminde bu derslere kayıt yaptırırlar.

(6) Uzaktan öğretim lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler senato tarafından belirlenen akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında ders kaydını internet üzerinden ilgili programın koordinatörünün gözetiminde Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde öngörülen ilkeler doğrultusunda yapılır.

(7) Öğrenciler, ilgili eğitim ve öğretim yarıyılı için ders kataloglarında ve planlarında gösterilen dersleri almak zorundadır. Dersler zorunlu ya da seçmeli olabilir.

(8) Haftalık ders programı, program koordinatörü tarafından hazırlanarak her yarıyıl dersler başlamasından en az bir hafta önce ilgili enstitü ve/veya programın web sayfasına ilan edilir. Eş zamanlı yürütülen dersler gerektiğinde hafta sonları da yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim süresi, Devam Zorunluluğu, Ders Muafiyeti ve İntibak, Ölçme ve Değerlendirme, Mezuniyet ve Diploma

Öğrenim süresi ve Devam Zorunluluğu

MADDE 10- (1) Uzaktan öğretim lisansüstü programlarında öğretim süreleri, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası hükümlerine göre düzenlenir.

(2) Uzaktan öğretim lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetlerini, öğretimi sürdüren ilgili enstitü yönetim kurulu belirler ve dönem başlamadan önce ilan edilir.

Ders Muafiyeti ve İntibak

Madde 11-(1) Ders intibak ve muafiyeti Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen esaslara ve hükümlere göre yapılır.

Ölçme ve Değerlendirme

MADDE 12-(1) Uzaktan öğretim lisansüstü programları ile enstitü anabilim/anasanat dallarındaki programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, senato tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb.) kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.

(2) Ara sınavlar, elektronik ortamda gözetimsiz olarak; dönem sonu sınavları ise gözetimli olarak yüz yüze veya elektronik ortamda yapılması esastır. Her kredili dersten en az bir ara sınav ve bir final sınavı olmak üzere; bu sınavların sayısı, nasıl ve ne şekilde yapılacağı ile temel olarak belirlenen sınavlara ek olarak sözlü sınav, performans, proje, tez ve portfolyo gibi ölçme değerlendirme yöntemlerinin yapılıp yapılmayacağına, yapılacaksa hangilerinin uygulanacağına, öğretimi sürdüren ilgili öğretim elemanı tarafından karar verilir.

(3) Sınavların yeri, tarihi, görevlileri ve süresi ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Sınav programı ilgili birim koordinatörü tarafından enstitünün web sayfasında ilan edilir. Her öğrenci daha önce duyurulan zamanda ve yerde sınava girmek zorundadır. Girmesi gereken zaman ve yerde sınava girmeyen öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

(4) Final sınavları, gerektiğinde yeterli sayıda öğrenci bulunan diğer şehirlerde hafta içi veya hafta sonu, gözetim altında yapılabilir.

(5) Merkezi sınavlar yapılması için ilgili birim koordinatörü tarafından o dönem uzaktan öğretim programlarında ders veren öğretim üyelerinden ve beş kişiden oluşan bir Merkezi Sınav Komisyonu kurar.

(6) Merkezi sınavlarda hazırlanan soruların çoğaltılması, tasnif edilmesi ve güvenliğinin sağlanması birim koordinatörünün sorumluluğundadır.

(7) Dönem proje veya uygulama sınavlarında öğrencilerden yazılı rapor ve/veya sözlü sunum istenir. Bu rapor ve/veya sözlü sunum değerlendirilerek notlandırma yapılır.

(8) Uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerde, not değerlendirme sistemi Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır. Ancak gözetimsiz ortamda yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde 20'den fazla olamaz.

Mezuniyet ve Diploma

MADDE-13- (1) Öğrenciler, Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen ve mezuniyet için gerekli tüm koşulları başarmak şartıyla ilgili programın yüksek lisans diplomasını almaya hak kazanır.

(2) Uzaktan eğitim lisansüstü programların diplomalarında program adından sonra parantez içinde uzaktan eğitim ibaresi eklenerek yazılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Koordinatörlükler ve Sorumlulukları, Canlı Ders Planlaması ve Yapılması

MADDE 14- (1) İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından, uzaktan öğretim yapılan ilgili enstitüde bir birim koordinatörü, uzaktan öğretim kapsamında enstitü bünyesinde açılmış her lisansüstü diploma programı için ise bu programlarda ders vermekle görevli öğretim elemanları arasından belirlenen bir program koordinatörü görevlendirilir.

(2) Birim koordinatörünün görevleri şunlardır;

a) Uzaktan öğretim ile yürütülen bir diploma programının bağlı olduğu enstitü bünyesinde koordinasyon ve denetimlerin yapılmasından sorumludur.

b) Program bazında her yarıyıl kontenjanların belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapar.

c) Program duyuru ve tanıtım faaliyetlerini yürütür.

d) Öğretim üyelerinin ders ücreti ödeme işlemlerini takip eder.

e) Merkezi sınav komisyonu kurarak sınavların yürütülmesinden sorumludur.

(3) Program koordinatörünün görevleri şunlardır;

a) Program müfredatı ile ilgili çalışmaları yapmak,

b) Derslere öğretim elemanı atanması için görüş bildirmek.

c) Öğretim üyeleri ile iletişim kurarak program işleyişini ders telafilerini takip etmek.

d) Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin taleplerini birim koordinatörüne iletmek.

e) Merkezi sınavların organizasyonunda birim koordinatörüne yardımcı olmak.

f) Programa kayıtlı öğrencilerin tüm ders kayıt ve işlemlerini takip etmek.

(4) Programlarda ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarının sorumlulukları şunlardır;

a) Eğitsel içerikleri kullanıma hazır hale getirmek.

b) Haftalık ders içeriklerini (ders notu, sunu, okuma kaynakları vb.) takip etmek.

c) Haftalık canlı ders yapmak.

d) Akademik takvim çerçevesinde senato tarafından belirlenen akademik takvimine göre ders ve sınavların hazırlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerine katılmak.

Canlı Ders Planlaması ve Yapılması

MADDE 15- (1) Canlı dersler, üniversitenin akademik takvimine göre planlanır.

(2) Eş zamanlı yürütülen e-dersler hafta da en az 1 ders saati olacak şekilde planlanır. Yapılan her bir e-ders saati, 3 ders saati sayılır.

(3) Herhangi bir nedenle canlı dersi yapamayacak olan öğretim elemanı dersin yapılacağı tarihten en az 1 gün önce bu durumu uzaktan eğitim program koordinatörüne bildirir ve telafi dersi en geç bir hafta içinde yapılır. Telafi dersinin tarih ve saatini dersi veren öğretim elemanı ile birlikte program koordinatörü belirler ve ilan eder.

(4) Eş zamanlı yapılan dersler, öğrenci-öğretim elemanı ve öğrenci-öğrenci etkileşimi sağlanacak şekilde yürütülür.

(5) Öğretim elemanı, ders notu ya da sunusunun yanı sıra ders videosu, ses kayıtları, örnek okuma metinleri, etkileşimli materyaller gibi içeriklere ve tartışma, paylaşım, ödev ve proje gibi etkinliklere yer verebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hükümler

Öğrenim Ücretleri ve Materyal Ücreti

MADDE 16- (1) Uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek lisansüstü programları ile dersler için alınacak uzaktan öğretim ücretinde enstitü yönetim kurulu önerisi ile üniversite yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Öğrenciler, her yarıyıl ders kaydı yaptırmadan önce belirlenen uzaktan öğretim ücretini enstitünün ilan ettiği banka hesabına yatırır. Öğretim ücretini yatırmayan öğrencinin kaydı yapılmaz, yenilenmez veya dondurulmaz. Bu öğrencilerin öğrenime devam edebilmeleri için izleyen öğretim yarıyılında kayıtlarını yenilemeleri gerekir.

(3) Yürütülen programlarda materyal ücretleri, enstitü yönetim kurulunun teklifi ile programa ilişkin öğrenim ücreti tutarını geçmeyecek şekilde üniversite yönetim kurulu tarafından maliyet esaslı olarak belirlenir.

(4) Öğrencilerden alınacak katkı payı ya da öğrenim ücreti ile materyal ücretleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Bütçeleştirme İşlemleri

MADDE 17- (1) Uzaktan öğretim gelir ve giderlerinin bütçeleştirilmesinde yılı merkezi yönetim bütçe hazırlama rehberindeki esaslara uyulur.

(2) Uzaktan öğretim lisansüstü programlarından veya ders başına verilen uzaktan öğretim hizmetlerinden elde edilen gelirler ile uzaktan öğretim materyalinden elde edilen gelirler ve yapılan harcamalar, mali hizmetler birimi tarafından ilgili lisansüstü program bazında takip edilir. Yapılan harcamaların hangi akademik program için yapıldığı kayıt altına alınır.

(3) Uzaktan öğretim kapsamında yapılacak ek ders, sınav ücreti ve ders malzemelerinin hazırlanmasında veya dersin yürütülmesine fiilen katkıda bulunanlara yapılacak ödemelerin toplam tutarı, hiçbir şekilde tahsil edilen öğrenim ücretinin 70’ini geçemez. Kalan kısım mal ve hizmet alımlarında kullanılır.

Ek Ders Ücreti ve Diğer Ödemeler

MADDE 18- (1) Uzaktan öğretim lisansüstü programlara katkıda bulunanlara yapılacak tüm ödemeler Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar dâhilinde yapılır.

Sınav Ücretleri

MADDE 19- (1) Gaziantep il merkezinde yapılan sınavlarda örgün öğretim sınav esaslarına göre ödeme yapılır.

(2) İl merkezi dışında yapılan sınavlarda fiilen görev yapan personele üniversite yönetim kurulunca belirlenecek tutarda ödeme yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu yönergede, hüküm bulunmayan hallerde; Yüksek Öğretim Kurulunun ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Disiplin

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin disiplin ile ilgili işlemleri, 18/08/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yetki

MADDE 22 - (1) Bu yönergenin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Üniversite Senatosu yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 23- (1) Bu Yönerge ve Uygulama Esasları Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu Yönerge ve Uygulama Esasları Gaziantep Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu