Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 31.07.2018 tarih ve 14 nolu toplantı tutanağının 5. maddesinin ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu amacı ile Tıp Fakültesi bünyesinde oluşturulan Koordinatörler Kurulu’nun oluşumunu, görevleri ile çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde oluşturulan Koordinatörler Kurulu’nun oluşumu, görevleri ile çalışma, usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 18/a maddesine ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu Yönergede geçen;

  1. Tıp Fakültesi: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini,
  2. Dekan: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
  3. Kurullar: Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunu,
  4. Koordinatörler Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesinin planlanması ve koordinasyonu için oluşturulmuş kurulu,
  5. Koordinatör: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu olmak üzere Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun Oluşumu

MADDE 5- (1) Koordinatörler Kurulu, eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu için oluşturulmuş Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Kurulu’nun bir alt kuruludur. Dekan, Dekan Yardımcıları, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı, Başkoordinatör ve ona bağlı olarak görev yapan, Dönem Koordinatörleri ve Yardımcıları, Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörü, Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilcisi ve ilgili Dönem Öğrenci Temsilcilerinden oluşur.

(2) Koordinatörler Dekan tarafından üç yıl için görevlendirilir. Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörlüğüne Dekan tarafından üç yıl için görevlendirme yapılır. Sınıf Koordinatörlerine bir Koordinatör Yardımcısı Dekan tarafından Koordinatörle birlikte görevlendirilir. Koordinatör yardımcıları koordinatörlere bu Yönerge ile verilen görevleri yerine getirmelerinde yardımcı olurlar. Görev süresi dolan Koordinatör, Koordinatör Yardımcısı aynı göreve yeniden atanabilir.

Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 6- (1) Koordinatörler Kurulu bir eğitim-öğretim yarıyılında en az iki, bir akademik yılda en az dört kere Başkoordinatörün önerisi ile Dekan veya ilgili Dekan Yardımcısının başkanlığında toplanır. Oylama yapılması durumunda koordinatörlerin bulunmadığı hallerde vekil olarak belirlenen yardımcısı oy kullanır. Oylamada oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Koordinatörler Kurulu, Ders Kurulu Başkanı, Staj/Eğitim Sorumlusu, Staj Yöneticileri tarafından iletilen sorun, program değişikliği ve diğer önerileri tartışarak çözüm önerilerini Dekanlığa iletir, bir sonraki eğitim yılından önceki son toplantıda, Fakültenin ilgili kurullarında görüşülmek üzere, gelecek dönemde uygulanacak eğitim programını tartışır ve aldığı kararları Dekanlığa iletir.

(3) Fakülte Sekreteri Koordinatörler Kurulunda raportör olarak görev yapar. Alınan kararların resmî yazışmalarının Fakülte Öğrenci İşleri Birimi tarafından yürütülmesini sağlar.

Görevleri

MADDE 7- (1) Koordinatörler Kurulu, her eğitim öğretim yılında Dekanlık ve Fakültenin ilgili Kurulları tarafından alınan kararlar doğrultusunda eğitim ve öğretimin planlanmasını, koordinasyonunu, denetlenmesini ve değerlendirilmesini yapar.

(2) Fakültenin eğitim çıktıları doğrultusunda eğitim ve öğretimin planlanmasını, akademik takvime uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

(3) Eğitim ve öğretimin yıllık değerlendirmelerini yapar ve raporlaştırır, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar bir sonraki akademik yılın eğitim-öğretim rehberini anabilim dallarının görüşlerini alarak hazırlayıp Dekanlığa sunar.

(4) Her akademik yıl için birinci ve ikinci yarıyıl sonunu izleyen ay içerisinde o yarıyıla ait tüm geri bildirimleri ve öğrenci iletişim toplantıları ışığında el ettiği verileri değerlendirerek Dekanlığa sunar.

(5) Tıp Fakültesi öğrencileri için akademik ve sosyal hizmetler ile kariyer danışmanlığı hizmetlerini ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini organize eder, izler ve bu konularda Dekanlık Makamına görüş bildirir.

(6) Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Rehberi’ndeki programın yürütülmesinde karşılaşılan aksaklıkları ve çözüm önerilerini Dekanlık Makamına bildirir.

(7) Gerektiğinde Tıp Eğitimi Kurulu içerisinde yer alan diğer kurullarla iş birliği yapar.

(8) Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin niteliğinde, içeriğinde ve uygulanmasında karşılaşılan anlaşmazlıkları karara bağlar.

(9) Fakülte yetkili organları tarafından verilecek olan eğitim ve öğretimle ilgili diğer görevleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönergede Hükmü bulunmayan Haller

MADDE 8- (1) Bu Yönergede belirtilmeyen hallerde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Yönerge, Gaziantep Üniversitesi Senatosunun kabulünden sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Yönerge, hükümleri Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu