Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ

Üniversite senatosunun 22.12.2015 tarih ve 19 nolu toplantı tutanağının ekidir.

T.C.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında uygulanacak olan “Uygulamalı Meslek Eğitim” ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2. Bu Yönerge; Uygulamalı Mesleki Eğitim verecek Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı Meslek Yüksekokullarındaki eğitim ve öğretime halen devam etmekte olan tüm bölümlerin Gaziantep Üniversitesi Senatosu’nca kabul edilen önlisans programlarını (daha sonra açılacak ve/veya öğrenci alacak bölümler de dahil) kapsar.

Dayanak

MADDE 3.Bu Yönerge, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4.Bu Yönergede geçen;

a)Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü

b)Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu

c)UME/İNTÖRN: Uygulamalı Mesleki Eğitim

d)İntörn Takip Kurulu (İTAK): İntörn uygulamalarını takip ve kontrol eden Kurulu

e)İntörn Öğrencisi: Almak zorunda olduğu tüm dersleri alarak

f) İNTÖRN dönemi: Katalogdaki 4. Dönemi ya da öğrencinin almak zorunda olduğu tüm dersleri tamamladıktan ve genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.00 olduktan sonraki ilk yarıyılı

g)Ders Bitirme Dönemi: Katalogdaki 3. Dönemi veya İNTÖRN döneminden önceki son yarıyılı

h)GADEK: Gaziantep Üniversitesi ile İNTÖRN uygulaması kapsamında protokol imzalayan Kurum ve Kuruluşları

i)Protokol: GAÜN ve GADEK arasındaki uyulması gereken hususları belirten ve İTAK tarafından hazırlanıp Senato tarafından kabul edilen metni ifade eder.

j)Program İTAK Koordinatörü: Programdaki öğrencilerin işletmelere yerleştirilmesi ve Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan harf notlarından birisinin takdir edilmesi için görev yapacak Öğretim Elemanını ifade eder. Yüksekokul Müdürü tarafından atanır.

İKİNCİ BÖLÜM

İntörn İle İlgili Genel Esaslar

MADDE 5.İNTÖRN öğrencileri, bu sıfatı kazandığı andan sonraki ilk dönemin ders kayıtları sırasında kredisi (4-0)4 olan MYO 200 koduyla ”Meslek Oryantasyon” dersine kayıt yaptırır.

MADDE 6. İntörn öğrencisi Akademik takvimde belirlenen süreler içinde öncelik belirleyerek 5 tane GADEK seçer. Yerleştirme işlemi, İTAK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, Program İTAK Koordinatörü tarafından gerçekleştirilir. İlk yerleştirmede yerleştirilmeyen İntörn öğrencilerine yine Akademik takvim çerçevesinde ikinci bir yerleştirme hakkı tanınır.

MADDE 7. İNTÖRN dönemi, Final süresi dâhil olmak üzere bir yarıyıl eğitim öğretim dönemini kapsar.

MADDE 8.İNTÖRN öğrencisinin devam zorunluluğu iş günü üzerinden 90’dır.

MADDE 9. İNTÖRN dönemine başlamadan geçerli bir mazereti nedeniyle kayıt donduran bir öğrenci, takip eden diğer yarıyılda İNTÖRN yapar ve kayıt dondurduğu yarıyıl eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

MADDE 10.Yaz Okulu’nda (açıldığı takdirde) alabileceği dersler ile derslerini tamamlayan ve not ortalamasını en az 2.00 düzeyinde çıkaran öğrenciler, takip eden Sonbahar döneminde İNTÖRN döneminde kayıt yaptırabilirler.

MADDE 11. Her bir İNTÖRN öğrencisinin başarı durumunun takibi ve değerlendirmesi için İTAK tarafından “Danışman Öğretim Elemanı” atanır. Danışman Öğretim Elemanı aynı anda farklı Programlardan öğrencilerin takibini yapabilir. İNTÖRN öğrencilerin danışmanlığı, İTAK tarafından Öğretim Elemanlarına İşletme ve Öğrenci sayıları açısından dengeli dağıtılmasına özen gösterilir.

MADDE 12.Danışman Öğretim Elemanı İNTÖRN dönemi bitiminde ilgili GADEK’ten gelen not değerlendirmesini de dikkate alarak her bir öğrenci için 100 üzerinden başarı değerlendirmesi yapar ve listeler halinde öğrencilerin kendi İNTÖRN program Koordinatörüne verir. Öğrencinin Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan harf notlarından birisi İntörn Program Koordinatörü tarafından takdir edilir. En az CC alan İNTÖRN öğrencisi başarılı sayılır. DC ve daha düşük not alan öğrenciler İntörn Dönemini tekrar etmek zorundadır. Tekrar edilen İNTÖRN dönemi için aynı işletmede mi yoksa başka bir işletmede mi İNTÖRN yapacağı, İlgili Danışman Öğretim elemanının görüşleri doğrultusunda İTAK tarafından verir.

MADDE 13. İntörn öğrencisinin hangi esaslar çerçevesinde başarılı veya başarısız sayılacağı İTAK tarafından hazırlanan ve Senato tarafından kabul edilen “Uygulama Esasları” kapsamında değerlendirilir.

MADDE 14. Staj dersleri 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İntörn Takip Kurulu’nun (İTAK) Görev Yetkileri:

MADDE 15. İNTÖRN ile ilgili sekretarya işlemlerini İlgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü bünyesindeki İTAK ofisi takip eder.

MADDE 16. İTAK, Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından Yüksekokul Öğretim Elemanları arasından atanan bir Başkan ve iki Üye olmak üzere üç yıllığına atanan üç üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden atanabilir. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda Kurula Başkanlık yapabilir ve üyelerde değişiklik yapabilir.

MADDE 17. İTAK, Gaziantep ilindeki tüm ilgili Kuruluşlarla irtibata geçerek GADEK kapsamına girmek isteyen işletmeleri tespit eder ve gerektiğinde günceller. İTAK web sayfasından GADEK kapsamındaki tüm işletmeleri ilan eder.

MADDE 18. Her bir İşletme ile Protokol imzalandıktan sonra o İşletme GADEK kapsamına alınmış olur.

MADDE 19. Protokol, ilgili İşletmenin Yönetim Kurulu Başkanı veya en üst imza yetkilisi ile Rektör arasında imzalandıktan sonra yürürlüğe girer.

MADDE 20. Bir işletmenin GADEK kapsamına girebilmesi için gerekli şartları İTAK belirler.

GEÇİCİ MADDELER:

EK GEÇİCİ MADDE 1:İNTÖRN uygulaması ile birlikte değişen katalog nedeniyle 2015-2016 Güz dönemi sonu itibariyle GNO’ su 2,00’dan düşük olan veya daha önce alamadığı veya alıp ta başarılı olamadığı en fazla 3 dersi alarak mezun olabilecek öğrenciler de İNTÖRN öğrencisi sayılır. Öğrenciler alamadığı dersleri İNTÖRN uygulama saatleri dışında BİRİNCİ ya da İKİNCİ ÖĞRETİM öğrencileri ile birlikte alabilirler.

EK GEÇİCİ MADDE 2: 2015-2016 eğitim öğretim yılında mahsus olmak üzere öğrenciler, İNTÖRN döneminden sonraki ilk Yaz Okulunda da ders alabilirler. Ders almasına rağmen mezun olamayan öğrenciler mezun oluncaya kadar güz ve bahar dönemlerinden ders alabilirler.

EK GEÇİCİ MADDE 3: İNTÖRN döneminde ders almak durumunda olan öğrencilerin GADEK’te gündüz ya da gece vardiyası ile İNTÖRN yapabilmesine İTAK karar verir.

EK GEÇİCİ MADDE 4: 2014-2015 döneminden önce kayıt yaptırmış öğrenciler intörn uygulamasından muaf tutulurlar.(Hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler için ise 2013-2014 döneminden önce kayıt yaptırmış öğrenciler intörn uygulamasından muaf tutulurlar)

EK GEÇİCİ MADDE 5: 1.Sınıfın bahar döneminde “Endüstriye Dayalı Öğrenim”dersini almayan ya da alıp bu dersten başarısız olanlar, İNTÖRN dönemini başarı ile tamamlamaları durumunda bu dersten muaf tutulacaktır.

EK GEÇİCİ MADDE 6: 2015-2016 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere, mevcut katalogta 4. Dönemde bulunan tüm dersler “MYO 200 Mesleki Oryantasyon” dersine aş değer sayılır.

EK GEÇİCİ MADDE 7: Katalog değişikliği nedeniyle katalogdan kaldırılan herhangi bir dersi almayan ya da alıp bu dersten başarısız olanlar, bu dersten muaf tutulacaktır.

EK GEÇİCİ MADDE 8: Katalog değişikliği nedeniyle, bahar Döneminden Güz Dönemine veya Güz Döneminden Bahar Dönemine alınan dersler dolayısıyla, kaldığı dersi alamayan yada daha önce o dersi hiç almayan öğrencilerin, ilgili kayıt döneminde daha önceden almamış olduğu kredisi eşdeğer zorunlu veya seçmeli başka bir dersi Danışman önerisiyle alması sağlanır.

ÖZEL MADDELER

ÖZEL MADDE 1: Bir işletmenin GADEK kapsamına girebilmesi için gerekli şartlar şu şekilde belirtilmektedir:

  1. İşletmenin bünyesinde en az 1 lisans mezunu çalışanın bulunması
  2. İşletmede en az 3 sigortalı çalışanın bulunması
  3. İşletmelerin Gaziantep merkezli olması

Not: GADEK kapsamına giren yeterli sayıda işletme bulunamaması durumunda a ve b maddeleri dikkate alınmaz.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu