Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ (İNTÖRN) YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 02.04.2019 tarih ve 05 nolu toplantı tutanağının 7. Maddesinin ekidir.

T.C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ (İNTÖRN) YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1. BuYönergenin amacı; GaziantepÜniversitesine bağlı tüm mühendislik bölümlerde uygulanacak olan “Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (İNTÖRN)” ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2. Bu Yönerge; Gaziantep Üniversitesinde eğitim ve öğretime halen devam etmekte olan tüm mühendislik lisans programlarındaki (daha sonra açılacak ve/veya öğrenci alacak programlarda dâhil) öğrencileri kapsar.

Dayanak
MADDE 3. Bu Yönerge, 4/11/1981tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4.Bu yönergede geçen;
a) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü
b) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu
c) UME/İNTÖRN: Uygulamalı Mühendislik Eğitimini
d) İntörn Takip Kurulu (İTAK): İntörn uygulamalarını takip ve kontrol edenKurulu
e) İntörn Öğrencisi: İntörn eğitimini yapan öğrenciyi
f) İNTÖRN dönemi: Mühendislik bölümlerinin müfredatında 8. Dönemi
g) Ders Bitirme Dönemi: İNTÖRN dönemindenönceki son yarıyılı
h) GADEK: Gaziantep Üniversitesi tarafından akredite edilmiş Kurum veKuruluşları
i) Protokol: GAÜN ve GADEK arasındaki uyulması gereken hususları belirten veİTAK tarafından hazırlanıp Senato tarafından kabul edilen metni
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İntörn İle İlgili Genel Esaslar
MADDE 5. İNTÖRN öğrencileri, bu sıfatı kazandığı andan sonraki ilk döneminders kayıtları sırasında kendi bölümünün ders koduna eklenecek ***400 EngineeringOrientation dersine kayıt yaptırır.
MADDE 6. İntörn öğrencisiAkademik takvimde belirlenen süreler içinde öncelikbelirleyerek 5 tane GADEK seçer. Yerleştirme işlemi, İTAK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İlk yerleştirmede yerleştirilemeyen İntörn öğrencilerine yine Akademik takvim çerçevesinde ikinci bir yerleştirme hakkı tanınır.
MADDE 7.İNTÖRN dönemi, final süresi dâhil olmak üzere bir yarıyıl eğitimöğretim dönemini kapsar.
MADDE 8. İNTÖRN öğrencisinin devam zorunluluğu iş günü üzerinden 90’dır.
MADDE 9. Bitirme projesi hariç aldığı dersler ile tüm derslerinitamamlayan ve not ortalamasını en az 2.00 olan öğrenciler, takip eden dönemde İNTÖRN öğrencisi olabilirler.
MADDE 10. Her birİNTÖRN öğrencisinin başarı durumunun takibi vedeğerlendirmesi için ilgili bölüm başkanlığı tarafından bir öğretim üyesi atanır.
MADDE 11. İNTÖRN dönemi bitiminde ilgili danışman Öğretim üyesi tarafındanGaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan harf notlarından birisi takdir edilir. En az CC alan İNTÖRN öğrencisi başarılı sayılır. CC harfinden daha düşük not alan öğrenciler İNTÖRN Dönemini tekrar etmek zorundadır.
MADDE 12. İNTÖRN öğrenicisinin hangi esaslar çerçevesinde başarılı veyabaşarısız sayılacağı ilgili fakültenin İTAK kurulu tarafından hazırlanan ve Senato tarafından kabul edilen “İNTÖRN Uygulama Esasları” kapsamında değerlendirilir.
MADDE 13. İNTÖRN uygulaması kapsamında öğretim üyelerineilgili bölüm başkanlığı tarafından işletme ve öğrenci sayılarının eşit olarak dağıtılmasına özen gösterilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İntörn Takip Kurulunun (İTAK) Görev Yetkileri
MADDE 14. İNTÖRN ile ilgili sekretarya ve koordinasyon işlemleriilgili fakültenin dekanlık bünyesinde açılan İTAK ofisi tarafından takip eder.
MADDE 15.İTAK, ilgili fakültenin dekanı tarafından fakülteöğretim üyeleriarasından atanan bir başkan ve iki üye olmak üzere üç yıllığına atanan üç üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden atanabilir. Dekan, gerekli gördüğü durumlarda üyelerde değişiklik yapabilir.
MADDE 16. İTAK, Gaziantep ili öncelikli olmak üzere yurt içindeki/dışındaki tüm ilgilikuruluşlarla irtibata geçerek GADEK kapsamına girmek isteyen işletmeleri tespit eder ve gerektiğinde günceller. İlgili fakültenin web sayfasından GADEK kapsamındaki tüm işletmeler ilan edilir.
MADDE 17. Her bir işletme ile protokol imzalandıktan sonra oişletme GADEKkapsamına alınmış olur.
MADDE 18. Protokol, ilgili işletmenin Yönetim Kurulu Başkanıveya en üst imzayetkilisiile ilgili fakültenin dekanı arasında imzalandıktan sonra yürürlüğe girer.
MADDE 19. Bir işletmenin GADEK kapsamına girebilmesi için gerekli şartlarıilgili fakülteninİTAK kurulu belirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer Haller
MADDE 20. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili fakülte kurulunun belirleyeceği hükümler uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma
MADDE 21.14/08/2012 tarih ve 17 sayılı senato toplantısında alınan Gaziantep Üniversitesi Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (İntörn) Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 22. Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 22. Bu Yönerge hükümleri, Gaziantep Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu