Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

Üniversite Senatosu’ nun 13.11.2012 tarih ve 22 nolu toplantı tutanağının ekidir.(9 madde)

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

Kapsam Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı antrenör adaylarının, antrenörlük mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve antrenörlük ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir iş ortamı içinde kullanabilme yeterliliği kazanmalarını sağlayacak uygulama çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Uygulama Süresi

Madde2-Antrenörlük Uygulaması Dersleriyle İlgili Hükümler

a)Gerçekleştirilecek uygulama yeri öğretim elemanı tarafından belirlenir. Uygulama zamanı ise komisyon ve öğrenci tarafından gerçekleştirilir.

b)Program,4. Sınıf güz ve 4.sınıf bahar yarıyılını kapsar.

1- 4.Sınıf güz yarıyılı gözlem uygulaması, antrenör adayının ilgili spor branşında faaliyet gösteren ve öğretim elemanı tarafından seçilen spor kulübünde veya okul takımlarında, antrenman uygulaması ve raporlandırılmasını kapsar.

2-4.Sınıf bahar yarıyılı, öğrencinin ilgili spor branşında faaliyet gösteren ve öğretim elemanı tarafından seçilen spor kulübünde antrenman, müsabaka uygulaması ve raporlandırılmasını sağlar.

Uygulama Yerinin Özellikleri ve Uygulamanın Organizasyonu

Madde 3- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda, Antrenörlük uygulama işlemleri, dersi yürütmekte olan uzman öğretim elemanlarınca yürütülür. Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı ve branş öğretim elmanı, ilgili spor dalında antrenör adayına, uygulama yapacağı kurum veya kuruluşları belirlemekle yükümlüdür. Programda antrenör adaylarının, uygulama derslerini yürütmek üzere, ilgili spor branşlarında yüksekokul kadrosunda çalışan ve Bölüm Kurulu tarafından belirlenen birer öğretim elemanı ve uygulama dersi sorumlusundan oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon, antrenör adayına ait uygulama dosyasında yer alan gözlem ve antrenörlük uygulamasına ilişkin raporların değerlendirilmesinden sorumludur. Komisyon, antrenör adaylarının uygulamaya devamını, uygulama yapılan kurum veya kuruluş ile yapılacak telefon görüşmeleri veya bizzat yerinde denetleme ve araştırma yetkisine sahiptir.

Madde 4- Uygulama yerinin Uygulama Komisyonunca belirlenmesi halinde, belirlenen bu yerler Yüksekokul tarafından antrenör adaylarına duyurulur. Uygulama yerlerine talip olan antrenör adayları, uygulamanın başlama tarihinden en geç bir hafta önce tercihlerini belirten bir yazı ile branş hocasına başvurulur. Aynı kulüp için birden fazla başvurusu olursa kulüpte uygulama yapacak antrenör adayları, uygulama komisyonunca belirlenir. Antrenör adayları; uygulama komisyonu, uygun gördüğü taktirde uygulama yerlerini kendileri de bulabilir.

Madde 5- Yüksekokulda yürütülen projeler, Yüksekokulun Birimlerinde yapılan diğer çalışmalar ve Üniversite Spor Kulübünde yapılan çalışmalar da, uygulama komisyonunca uygun gördüğü taktirde uygulama olarak kabul edilebilir.

Madde 6- Uygulamalar

1.İlgili spor branşlarındaki kulüplerde antrenör adayları, antrenörlük uygulamalarını yapacaklardır.

2.Uygulamalar güz ve bahar yarıyılında yapılır.

Uygulama yapılacak kulüp, program özelliklerine göre tespit edilen uygulama konularını içerecek nitelikte olmalıdır. Uygulama yapılacak spor kulüplerinin malzeme, saha, tesis yeterliliğinin olması şartı aranacaktır. Uygulama yerinin uygunluğu, ilgili uygulama komisyonunca onaylanır.

Stajyer Öğrencilerle İlgili Hükümler

1. Programın süresi iki dönemdir.

2. Antrenör adayları, uygulama komisyonunca onaylanan uygulama yerlerinde ve ilgili sürelerde antrenörlük uygulaması yapmak zorundadır.

3. Antrenörlük Uygulama yerleri kesinleşen adaylar, antrenörlük uygulaması dosyalarını uygulamadan sorumlu öğretim elemanından alırlar.

a) Antrenör adayı tarafından ders sorumlusundan alınan Antrenörlük uygulaması dosyası, uygulamanın yapılacağı kurum veya kuruluşları ilgilendiren formlar ilgili yetkililere teslim edilir. Antrenör adaylarının değerlendirmelerini içeren formlar ise uygulama süresince, uygulama yapılan yerde doldurulur.

b) Antrenörlük uygulaması süresince, adayın değerlendirmelerini ve uygulanın yapıldığı kurum ve kuruluş yetkililerine imzalı ve kapalı zarf içinde eskizsiz olarak doldurulan formlar, antrenörlük uygulama dosyası içinde toplandıktan sonra, uygulamanın yapıldığı akademik dönemin yılsonu sınavı bitimine kadar Bölüm Başkanlığı’na iletilir.

c) Antrenörlük uygulamasını tamamlayan adaylar’’antrenörlük Uygulaması Raporu yazım Kuralları’’da yer alan ilkeler doğrultusunda hazırladıkları ‘’Antrenörlük Uygulaması Rapor’un uygulamanın yapıldığı akademik dönemin yılsonu sınavları bitimine kadar ders sorumlusu öğretim elemanına iletmekle yükümlüdürler.

Madde 7­- Uygulama komisyonunca onaylanmak koşuluyla, spor kulübünde çalışan antrenör adaylarının yaptıkları iş, uygulama komisyonun uygun görmesi halinde uygulama olarak kabul edilebilir.

Ancak adaylar, uygulamalar ilgili olarak istenen bilgi ve belgeleri kurallara uygun olarak hazırlamak zorundadırlar.

Madde 8- Antrenörlük stajı-1

İlgili branş sorumlusu ve uygulama öğrencisi ile birlikte belirlenen bir kulüpde, antrenman uygulamaları ve yarışmaya ait gözlem ve değerlendirme yapılır. Antrenman ve yarışma gözlemi bölümü içerisinde, antrenman ve yarışma gözlemi oranları,(en az 2, en çok 8) yarışma gözlemi, 32antrenman uygulaması olmak üzere, en az 40 antrenman gününü kapsar. Uygulama bölümünde ise, aynı kulübün veya bir başka kulübün organizasyonunda antrenöre yardımcı olarak çalışmayı ya da bir okul takımında aktif olarak bireysel ya da takım antrenörlüğünü kapsar. Gözlem bölümü ile uygulama bölümlerinin gerçekleştirileceği ortamların farklı olmasına dikkat edilmelidir.

 1. Günlük antrenman yapılarını gözlenmesi
 2. Antrenman sırasında antrenör davranışlarının gözlenmesi
 3. Antrenman sırasında antrenörün dönütlerinin incelenmesi
 4. Antrenman sırasında antrenörün sporcular ile iletişiminin gözlenmesi
 5. Antrenman sırasında günlük antrenman yapılmasının gözlenmesi
 6. Antrenman sırasında becerinin öğretilmesi ve pekiştirilmesinde antrenör davranış ve yaklaşımının gözlenmesi
 7. Tesis ve malzemenin antrenman koşullarına uygunluğunun gözlenmesi

Antrenörlük Stajı-2

Antrenörlük Stajı 2 dersi gözlem ve uygulama olmak üzere 2 alt bölüme ayrılmıştır. Gözlem bölümü, antrenör adayı ile belirlenmiş olan bir kulüpte çalışan antrenörün, antrenman uygulamaları ve yarışma gözlemini içeriri. Uygulama bölümünde ise aynı kulübün veya bir başka kulübün organizasyonunda, antrenöre yardımcı olarak çalışma ya da bir okul takımında aktif olarak bireysel takım antrenörlüğünü kapsar. Gözlem bölümü en az 8 antrenman gününü, antrenörlük uygulaması bölümü en az 32 antrenman günün kapsar. Bu dersin gözlem bölümünde antrenör adayının, uygulama komisyonunca hazırlanan gözlem formları ile yönlendirilerek aşağıda açıklanan konularda gözlem yapması istenir.

 1. Günlük antrenman yapılarının gözlenmesi
 2. Antrenman sırasında antrenör davranışlarının gözlenmesi
 3. Antrenman sırasında antrenörün dönütlerinin incelenmesi
 4. Antrenman sırasında antrenörün sporcular ile iletişiminin gözlenmesi
 5. Antrenman sırasında teknik ve taktik öğelerin çalışılmasında antrenör yaklaşımının gözlenmesi
 6. Antrenman sırasında becerinin öğretilmesi ve pekiştirilmesinde antrenör davranış ve yaklaşımının gözlenmesi
 7. Tesisi ve malzemenin antrenman koşullarına uygunluğunun gözlenmesi
 8. Yarışma sırasında performans analizinin yapılması

Uygulama Belgeleri

Madde 9- Uygulama Belgeleri

 1. Kulübe yazılan resmi yazı
 2. Fotoğraflı öğrenci uygulama defteri veya dosyası
 3. Uygulama değerlendirme formu (gizli)
 4. Yüksekokul Uygulama Yönergesi
 5. Onaylı öğrenci belgesi
 6. Program uygulama içerikleri ve uygulama yöntemleri yazılarından oluşur.
 7. Antrenörlük Uygulaması bilgilendirme Formu
 8. Antrenörlük Uygulaması Kabul Formu
 9. Aylık Çalışma Programı
 10. Haftalık Staj Raporu

Uygulama belgelerinin uygulamanın başlama gününden önce uygulama yerine ulaşmasını gerekir. Uygulama belgelerini alan kulüp, antrenör adayının uygulamaya başlama tarihini okuluna bildirir.

Uygulamanın Denetlenmesi

Madde 10- Antrenör adaylarının adaylarının uygulama çalışmaları, gerekli görüldüğü durumlarda, Yüksekokul Müdürlüğünce görevlendirilecek öğretim elemanları tarafından uygulama yerinde denetlenirler. Denetleme sonuçları bir raporla uygulama komisyonu başkanlığına bildirilir. Denetleme sonucu olumsuz olan antrenör adayların uygulamaları komisyonun Kararı ile geçersiz sayılabilir.

Uygulamanın Değerlendirilmesi

Madde 11- Uygulamada devam etme zorunludur. Her dönem için en az bir ara sınav yapılır. Yüksekokul diploması almaya hak kazanabilmek için her öğrencinin uygulamasını belirten süreler içinde başarıyla tamamlaması gerekir. İlk kez uygulamaya gönderilen öğrenci; bu uygulamasını başarıyla tamamlayamaz veya Uygulama komisyonu uygulamayı yetersiz görürse, takip eden ilk uygulama döneminde öncelikle bu uygulamasını tekrar eder. Antrenörlük uygulamasının değerlendirmelerinde ‘’Antrenörlük Uygulaması Dosyası’’,’’Antrenörlük Uygulama Raporu’’ ve vize sınavı dikkate alınır. Antrenörlük uygulaması değerlendirilmesi sonucunda komisyon, adayın, antrenörlük uygulama dosyasındaki başarı durumunu, raporun niteliğini, uygulama yerinin niteliklerini, ara sınav notunu ve antrenörlük uygulamasına devam etme süreleri dikkate alınarak notlandırılır.

Madde 12- Uygulama kesintisiz olarak tamamlanır. Uygulamaya giden her antrenör adayı uygulamasını; bu yönerge, uygulama esasları ve kulüpteki uygulama antrenörünün direktifleri çerçevesinde yapmak zorunludadır. Uygulama süresinin herhangi bir nedenle (Resmi kuruluşlarda alınmış sağlık raporu dahi olsa ) tamamlamamış veya tamamlayamamış olanlar, eksik kalan uygulama süresini tamamlamak zorundadırlar. Uygulamaya devam eden etme ile ilgili yüksekokul eğitim öğretim ve sınav yönergesindeki esaslar geçerlidir.

Madde 13- Her antrenör adayı uygulama sırasında, programına uygun olarak, uygulama antrenörünün direktifleri çerçevesinde yaptığı tüm işler, açıklayıcı şekil ve belgeleriyle birlikte uygulama defteri (TS A4 ölçülerinde ) veya dosyasına özenle kaybeder ve ilgili antrönere onaylatır.

Öğrenci ve Kulübün Görev ve Sorumlulukları

Madde 14-

1-Öğrencinin Görev ve sorumlulukları

a)Uygulama süresince ilgili kulübün çalışma disiplinine ilişkin kanun ve yönetmeliklere ve Yüksekokul disiplin yönetmeliği hükümlerine aynen uygulamakla yükümlüdür.

b)Uygulama yerinde kullandıkları araç ve gereçleri özenle kullanmak zorundadırlar. Aksi halde kulüpte verdikleri zarardan şahsen sorumludurlar.

2- Kulübün Görev ve sorumlulukları

a)Antrenör adaylarının kulüplerde, programları ile ilgili branşta çalışmalarına önem verilmeli ve mümkün olduğunca, bilgi, beceri ve deyim kazanmaları sağlar.

b)Uygulamasını bitiren adayın GİZLİ UYGULAMA FORMU, ders öğretim elemanına antrenörlük Eğitimi Bölümü Başkanlığına kulüp tarafından gönderilir.

c)Uygulama çalışmalarının bu yönergeye uygun olarak yürütülmesini sağlar.

d)Uygulamam adaylarının kurum, kuruluş veya spor kulüplerinin antrenman ve tesis imkânlardan yararlanmalarını sağlamak.

Uygulama Sonrası Yapılacak İş ve İşlemler

Madde 15-

1-Uygulamanın bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde antrenör adayı, uygulama defteri ve uygulama dosyası ve uygularla ilgili diğer belgeleri uygulama komisyonu başkanlığına elden teslim eder.

2-Uygulama sonrası, uygulama formu, varsa gözlem raporları ve vize notu uygulama komisyonunca değerlendirilerek antrenör adayının uygulamada başarılı olup olmadığına karar verilir.

3-Bu belgelerin değerlendirilmesi sırasında antrenör, adayı, gerekirse uygulama mülakatına çağrılabilir. Uygulama dosyası yetersiz olan veya uygulama mülakatında başarılı görülmeyen antrenör adaylarının, o dönem uygulamaları kısmen veya tamamen geçersiz sayılır. Uygulama değerlendirme belgelerinin tesliminden itibaren en geç bir ay içinde sonuçlandırılır ve ilan edilir.

Diğer hükümler

Madde 16- Bu yönergede belirtilmeyen hususlarda, Yüksekokul Uygulama Komisyonlarının önerileri üzerine, Yüksekokul Kurulu karar verir.

Yürürlülük

Madde 17- Bu yönerge Gaziantep üniversitesi senatosunun onaylandığı tarihten itibaren yürürlülüğe girer.

Yürütme

Madde 18- Bu yönergeyi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu