Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

Üniversite Senatosu’nun 05.01.2010 tarih ve 01 nolu toplantısının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma uygulamasının amacı, Gaziantep Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak kişiliklerinin ve becerilerini geliştirip iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak ve sürekli eleman kullanmanın Gaziantep Üniversitesi açısından ekonomik olmadığı geçici işlerin görülmesini sağlamaktır. Bu yönergenin amacı, yukarıda sözü edilen uygulamanın yöntem ve ilkelerini düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Gaziantep Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinde çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesinin 5917 sayılı kanunun 20 nci maddesiyle değişik son fıkrası ile Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararın ilgili maddesi ve Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine ilişkin Usul ve Esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır. (20.10.2009 tarih ve 1206-33918 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı)

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Daire Başkanlığı: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

b) Birim: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünce kısmi zamanlı öğrenci kontenjanı tahsis edilen tüm akademik ve idari birimleri,

c) Birim Yöneticisi: Kısmi Zamanlı öğrencilerin çalıştığı birimlerin yöneticilerini,

d) Kısmi Zamanlı Öğrenci: Gaziantep Üniversitesi’nde kayıtlı, başarılı ve yetenekli öğrenciler arasından birimlerce belirlenecek ve bu yönerge esaslarına göre kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciyi,

e) Birim Öğrenci Belirleme Kurulu : Rektörlükçe birimlere tahsis edilen kontenjan çerçevesinde akademik ve idari birimlerde oluşturulan ve iş için gerekli ve yeterli öğrencileri (asil ve yedek) belirleyen kuruldur.

İKİNCİ BÖLÜM

Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenci sayıların belirlenmesi, başvuru, işe alınması ve iş sözleşmesi

Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenci sayılarının belirlenmesi

MADDE 5-(l) Birimler, kısmi zamanlı öğrenci ihtiyaçlarını çalıştırma gerekçeleri ile birlikte Kısmi Zamanlı Öğrenci İhtiyaç Belirleme Formunu (FORM-1) kullanarak Eylül ayı sonuna kadar Daire Başkanlığına bildirirler.

(2) Birimlerin kısmi zamanlı çalıştırabilecekleri öğrenci sayıları; birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkânları dikkate alınarak Daire Başkanlığınca birimler itibariyle belirlenir ve Rektörlük onayına sunulur.

Duyuru

MADDE 6- (1) Kısmi zamanlı öğrenci ihtiyacı, alınacak öğrencinin niteliğine göre Ekim ayı başında veya ihtiyaç olduğu dönemlerde Daire Başkanlığınca Üniversitenin Web sitesi ile birimlerin ilan panolarında yayınlanır.

(2) Duyuruda, hangi birimde ve ne tür işlerde kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, çalıştırılacak işin niteliği , çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri, başvuru için gerekli belgeler, başvuru yeri ve tarihi açıkça belirlenir.

Kısmi zamanlı öğrencilerde aranacak şartlar

MADDE 7- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarını haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:

a)Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Gaziantep Üniversitesi kayıtlı öğrencisi olmak,

 1. Disiplin cezası almamış olmak,
 2. Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,
 3. Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yapılan iş sözleşmesinde sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmemiş olmak,
 4. Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
 5. Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
 6. Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
 1. Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıda şartlar aranmaz.

Çalıştırılacak öğrencilerin seçimi

MADDE 8-(l) Kısmi Zamanlı çalışmak isteyen öğrencilerin başvuruları ilgili Birimlerce kurulacak Öğrenci Belirleme Kurulunca değerlendirilir. Her birimin Öğrenci Belirleme Kurulu o birim yöneticisinin başkanlığında, birim yöneticisi tarafından teklif edilen ve Rektörlük Onayıyla belirlenen en az 4 üyeden oluşur. Kurulun oluşturulmasında FORM-3 kullanılır.

Birim Yöneticileri kendi birimlerinde konuyla ilgili uzman bulunmaması halinde Üniversitenin diğer birimlerinden üye teklif edebilirler.

Üniversitede çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrenciler; bu yönergenin 7 inci maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, haftalık ders programının çalışacakları işe uygunluğu gibi hususlar yönünden çalıştırılacağı birimde oluşturulan komisyon tarafından FORM-4 kullanılarak değerlendirilerek belirlenir. Birim Yöneticisi tarafından değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak, o iş için ayrılan kontenjan kadar asıl ve bir o kadar sayıda yedek öğrenciyi liste halinde Rektörlüğün onayına sunulur. Rektörlük tarafından onaylanan liste Daire Başkanlığına bildirilir. Daire Başkanlığı bu listeleri Web Sitesinde 15 gün süreyle yayınlar.

İş sözleşmesi

MADDE 9-(l) Kısmi zamanlı çalıştırılmasına karar verilen öğrenciler ile Rektörlüğün verdiği yetki üzerine Daire Başkanlığı arasında "Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi" imzalanır.

(2) Öğrenciler ile yapılacak sözleşme, öğrencinin talep etmesi ve birim belirleme kurulunun uygun görmesi halinde yenilenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma İlkeleri ve Mali Hükümler

Günlük, haftalık iş süresi, idari ve mali hükümler

MADDE 10-(1) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saattir.

 1. Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir. Takibinden birim komisyonu sorumludur.
 2. Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır.
 3. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.
 4. Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.

Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

 1. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 2. Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, aylık olarak Daire Başkanlığı bütçesinden yapılır. Ödemelerin düzenli olarak yapılabilmesi için çalıştırılan ayı müteakip eden ayın ilk iş gününde puantaj ilgili birim tarafından hazırlanarak Daire Başkanlığına gönderilir.

İş tanımı ve iş değişikliği

MADDE 11-(l) Kısmi zamanlı öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir.

(2) Birim yöneticileri gerek gördüğünde kısmi zamanlı öğrencilerin birimdeki iş değişikliğini yapabilir. Ancak kısmi zamanlı öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.

İşe devam zorunluluğu

MADDE 12-(1) Kısmi zamanlı öğrenciler belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamazlar.

Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Davranış, Görev ve Sorumlulukları

MADDE 13-(1) Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.

 1. Kısmi zamanlı öğrenciler, amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür.
 2. Kısmi zamanlı öğrenciler, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur.
 3. Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş
  disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere
  uymak zorundadır

(5) Kısmi zamanlı öğrenciler işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine
teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BOLUM Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14-(1) Bu yönerge 01.02.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Gaziantep Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15-(1) Bu yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu