Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ORTAK SEÇMELİ DERSLER EĞİTİM-ÖĞRETİM VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

* Üniversite Senatosunun 02.05.2006 tarih ve 7 nolu toplantısının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

ORTAK SEÇMELİ DERSLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

I. GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5. maddesi (i) fıkrasına göre zorunlu olmamak koşuluyla okutulması öngörülen ortak seçmeli derslerin eğitim ve öğretimim ile ilgili Üniversitemizdeki uygulama esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans programlarında kayıtlı Türk ve yabancı uyruklu öğrencileri kapsar. Özel öğrenciler ve Lisansüstü öğrenciler bu yönerge kapsamı dışındadırlar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5. maddesi (i) fıkrası ile, Gaziantep Üniversitesi Senatosu’nun 08.02.2005 tarih ve 1 nolu toplantısında alınan Ortak Seçmeli Derslerle ilgili karar esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen;

Ortak Seçmeli Dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesi (i) fıkrası gereği en az bir veya iki yarıyıl okutulacak dersleri,

Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü: Üniversitelerde, Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuş olan ve Gaziantep Üniversitesi’nde okutulmakta olan Ortak Seçmeli Derslerin eğitim ve öğretiminin koordinesinden sorumlu birimi,

Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörü: İlgili Rektör Yardımcısını,

Koordinatör Yardımcısı: Üniversitedeki öğretim elemanları arasından, Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörü tarafından atanan öğretim elemanını,

Birimler: Önlisans ve Lisans eğitimi veren Fakülte/Yüksek Okullar ile Meslek Yüksekokullarını ifade eder.

II. İDARİ HÜKÜMLER

Madde 5- Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü ilgili Rektör Yardımcısı tarafından yürütülür.

Koordinatör, öğretim elemanları arasından, belirtilen görevleri yapmak üzere Koordinatör Yardımcıları görevlendirebilir.

Madde 6- Koordinatörlük; Fakülte ve Yüksekokullarda gerçekleştirilecek ortak seçmeli derslerin eğitim-öğretim ve uygulama etkinlik programlarının düzenlenmesi, öğretim elemanlarının görevlendirilmesi ve bu derslerin eğitim-öğretim etkinlikleri için gerekli araç, gereç ve fiziksel olanaklardan en etkin biçimde yararlanılmasını sağlayacak önlemlerin alınması konusunda sorumlu ve yetkilidir.

Madde 7- Ortak Seçmeli Dersleri vermek üzere öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri; koordinatörün dersi verecek birimlerden talebi, birimlerin koordinatörlüğe önerisi ve koordinatörlüğün onayı ile olur. Üniversite içerisinde yeterli öğretim elemanı bulunmadığı durumlarda kurum dışından ücretli öğretim elemanı temin edilmek üzere ilgili birim/birimler nezdinde talepte bulunulur.

Madde 8- Koordinatör eğitim-öğretim ile ilgili her türlü etkinliğin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları koordinatör tarafından izlenir ve denetlenir.

III. EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 10- Her yarıyıl başında Ortak Seçmeli derslerin hangilerinin açılacağı, dersin verileceği ilgili biriminde görüşü alınarak koordinatörlükçe belirlenir ve Koordinatörlük tarafından Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına, ilgili Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokullarına ve öğrencilere bildirilir.

Madde 11- Her öğrenci Ortak Seçmeli Derslerden bir dönemde sadece birisine kayıt olabilir. Bir öğrenci öğrenimi süresince en az 30 kredi saatlik ortak seçmeli ders yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. Ortak seçmeli derslerin kredisi, öğrenci ders yükünden sayılmaz.

Madde 12- Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen kayıt süreleri içerisinde, o yarıyılda açık olan Ortak Seçmeli Derslerden birisine akyıt yaptırmak zorundadırlar.

Madde 13- Üniversite Senatosunca Ortak Seçmeli Dersler için minimum ve maksimum öğrenci sayısı belirlenebilir.

Üniversite Senatosunca belirlenen bir ders için en az öğrenci sayısının dolmaması durumunda o ders kapatılır ve öğrencilerin farklı bir Ortak Seçmeli Derse kayıt olmalarına, akademik takvimle belirlenen ders ekleme ve bırakma süresi içinde kalmak kaydıyla izin verilir.

Madde 14- Ortak Seçmeli Derslerin yapılacağı saatler ilgili birimlerin görüşleri de alınarak koordinatörlükçe programlanır. Bu dersler ve sınavları Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Birimler tarafından fiziksel olanakların yeterliliği ölçüsünde ve derslerin özelliklerine göre Ortak Seçmeli Derslerin eğitim-öğretiminin daha verimli yürütülebilmesi için birden fazla gruba bölünmesi Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile mümkündür.

Madde 15- Ortak Seçmeli Derslerin içeriği koordinatörlük tarafından hazırlanır ve Üniversite Senatosunun onayı ile Üniversite ders katalogunda yer alır.

Madde 16- Birimlerin eğitim-öğretim programında yer alan dal derslerinin tümünde kesin kayıt, kayıt yenileme, ders programlarının düzenlenmesi, eğitim-öğretimin düzenlenmesi, eğitim-öğretimin yürütülmesi, devam zorunluluğu, sınav türleri-uygulaması ve esaslar, sınavların değerlendirilmesi, başarı notunun belirlenmesi, başarısız olunan dersin tekrarı yada değiştirilmesi konusunda, birimlerin kendi “Kayıt-Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” ile “Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretimi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik” deki ilgili maddeler uygulanır.

Madde 17- Bu yönergede hüküm bulunmayan hususlarda, 2547 Sayılı Kanun ve Üniversitenin Yönetmelikleri de göz önünde bulundurularak, gerekli kararların alınması hususunda, Koordinatörlüğün teklifi ile Üniversite Senatosu yetkilidir.

IV. YÜRÜRLÜK-YÜRÜTME

Madde 18- Bu yönerge hükümleri, Üniversite Senatosunun kararı ile 2005-2006 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılından itibaren yürürlüğe girer ve uygulanır.

Madde 19- Bu yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu