Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ ESASLARI YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 09.06.2020 tarih ve 14 nolu toplantı tutanağının 6. Maddesinin ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1–(1) Bu Yönergenin amacı, eşdeğer diploma programları uygulayan diğer yükseköğretim kurumlarından, Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programlarına yapılacak yatay geçişler ile Üniversitemiz eşdeğer diploma programları arasındaki yatay geçişlerin koşullarını ve başvurularının değerlendirilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2–(1) Bu Yönerge, eşdeğer diploma programları uygulayan diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programlarına yapılacak yatay geçişler ile Üniversitemiz eşdeğer diploma programları arasındaki yatay geçişlerin koşullarını ve başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3–(1) Bu Yönerge, 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 –(1) Yönergede geçen;
a) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini
b) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu
c) Diploma Programı: Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar ve Meslek Yüksekokulların da yürütülen önlisans/lisans programlarını,
ç) Düzey:Önlisans veya lisans diploma programlarından her birini,
d) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
e) Genel ağırlıklı not ortalaması(GANO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklı not ortalamalarını,
f) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuvarlarda konservatuvar yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
g) İntibak programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş yapılan diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı,
h) Not durum çizelgesi (Transkript): Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belgeyi,
ı) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,
i) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu Yönergedeki esaslar çerçevesinde, diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,
j) Birim: Gaziantep Üniversitesi Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar ve Meslek Yüksekokullarınıifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurum içi ve Kurumlar arası Yatay geçişlere ilişkin
Genel İlkeler

Kontenjan
MADDE 5 – (1) Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları arasında
veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında önceden ilan edilen kontenjan ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir.
(2) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde, kontenjan sınırlaması bulunmayan diploma programlarına yatay geçişlerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.

Geçişler
MADDE 6 – (1)Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına ve lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı/ ilk yılı ile son iki yarıyılına/ son yılına yatay geçiş yapılamaz.
(2) Üniversitede aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
(3) Üniversitede ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler, birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler. Geçiş yapan öğrenciler, geçiş yaptıkları programın öğrenci katkı payına ilişkin esaslara tabi olurlar.
(4) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki GANO’sunun 100 üzerinden 80 veya üzeri olması ve kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
(5) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

Başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 7 – (1) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
(2) Başvurularla ilgili ön değerlendirme, ilgilibölüm kurulu ve birim yönetim kurulu tarafından yapılır. İlgili bölüm kurulu ve birim yönetim kurulutarafından uygun görülen öğrencilerin yatay geçişleri kabul edilir.
(3) Yıllık müfredat uygulayan programlara geçişler, sadece yıllık program uygulayan programlardan yapılabilir.
(4) Öğrencinin bulunduğu sınıf ve yarıyıldaki tüm derslerinden başarılı olması ve Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden 2.80 veya 100 üzerinden 78 olması gerekir.
(5) Öğrencinin üniversiteyi kazandığı yıla ait ÖSYM puanı, yatay geçiş için başvurduğu bölümünilgili yıldaki ÖSYM puanı ile eşit veya en fazla 10 puan düşük, Tıp,Diş Hekimliği ve Hukuk Fakülteleri için eşit veya en fazla 5 puan daha düşük olmalıdır.
(6) Yatay geçiş yapacak olan öğrencinin disiplin cezası almamış olması gerekir.
(7Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
(8) Diğer Üniversitelerden Üniversitemize başvurularda dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.
(9)Yatay geçiş değerlendirmelerinde öğrencilerin genel not ortalaması ve Üniversiteyi kazandığı yıla ait ÖSYM Puanı esas alınır. Bu puanlar hesaplanırken ÖSYM yerleştirme puanının 60’ı ve GANO’sunun 40’ı alınarak yatay geçiş puanı hesaplanır.
10) Öğretim dili Türkçe olan diploma programından tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan diploma programlarına geçişte, öğrencilerin yabancı dil şartını sağlaması gerekir, Üniversitemiz Senatosunca tablo-1 de belirtilen geçerli dil puanı bulunmayanlar, akademik takvimde belirlenen Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.Üniversite Senatosunun 22.06.2022 tarih ve 13 nolu toplantısında değiştirildi.
(11)Yeterlilik sınavı sonucunda yabancı dille eğitim yapan programlarda en az 65 ve Yabancı dil üzerine eğitim yapan programlardanİngiliz Dili Edebiyatı programı için 80 puan, Eğitim Fakültesi vb. için en az 70 olanların başvuruları Fakülte Yönetim Kurullarınca değerlendirmeye alınır.

Tablo-1

SINAV TÜRÜ Dil Puanı ile Öğrenci Alan Birimler İngilizce Eğitim Yapan Birimler Türkçe Eğitim Yapan Birimler
YDS/E-YDS/YÖKDİL 70 65 60
TOEFL IBT 84 78 72
FCE C C C
CAE C C C
CPE C C C
Pearson PTE 71 67 55

Sonuçların ilanı ve intibak işlemleri
MADDE 8 – (1) Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulunun internet sayfasında duyurulur. Ayrıca öğrenciye tebligat yapılmaz.
(2) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.
(3) İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak“Gaziantep Üniversitesi Muafiyetve İntibak İşlemleri Yönergesi”ne göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleribelirler. İntibak yapılırken, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği farklı olan birimlerde ilgili yönetmeliğin maddeleri öncelikli uygulanır.
(4) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslere göre intibakı yapılır, bu derslere ilişkin daha önce alınan notların Üniversitemiz harf notu sistemine dönüştürülerek transkripte işlenmesi sağlanır ve öğrencinin GANO’su bu notlarla birlikte hesaplanır.
(5)Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencinin önceki programından kabul edilen derslerin kredi ve harfli notları aynen kabul edilir.
(6) Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.
(7) Bu yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından YÖKSİS’e işlenir.

Eğitim-Öğretim Süresi
MADDE 9- (1) Yatay geçiş yapan öğrencinin toplam öğretim süresi ayrıldığı birimde okuduğu süre de dâhil olmak üzere Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen süre kadardır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş

Kurum içi yatay geçiş
MADDE 10 – (1) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki eşdeğer programlar veya Üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının bünyesindeki eşdeğer programlara yatay geçişler, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılabilir.
(2) Yatay geçiş başvuru ve değerlendirme işlemleri bu yönergedeki genel ilkeler çerçevesinde yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurumlar Arası Yatay Geçiş


Kurumlar arası yatay geçiş
MADDE 11 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş, Yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
(2) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilir.
(3) Yatay geçiş başvuru ve değerlendirme işlemleri bu yönergedeki genel ilkeler çerçevesinde yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş
Madde 12-(1) Öğrencinin kayıt yaptırdığı yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda; öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanı üzerinden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen oranlara göre kontenjan ayrılır.Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen diploma programına yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar uyarınca, öğrencilerin başvuruları ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.
(2) Eğitim gördüğü diploma programından farklı bir diploma programına yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, diploma programının azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.
(3)Kabul edilen öğrencilerin muafiyet ve intibak işlemleri“Gaziantep Üniversitesi Muafiyetve İntibak İşlemleri Yönergesi”ne göre yapılır. İntibak yapılırken, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği farklı olan birimlerde ilgili yönetmeliğin maddeleri öncelikli uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Yurtdışından Yatay Geçiş

Kontenjan
MADDE 13 – (1) Yurtdışı yatay geçiş kontenjanı belirlenirken, ilgili birim Yönetim Kurulunun talebi doğrultusunda yurtiçi yatay geçiş kontenjanın yarısını aşmayacak (1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki ilk basamak 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.)şekilde belirlenir.Yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile Senato tarafından bu uygulama esaslarında belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurt dışı öğrenci kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir.

Yurtdışından yatay geçiş koşulları
Madde 14-(1)Yurtdışından Üniversitemiz diploma programlarına yatay geçişte aranan koşullar şunlardır:

a) Yurtdışından yatay geçişlerde, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen kurumlar arasında olması ve kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilmesi gerekir.

b) Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzlarında başarı sıralaması şartı getirilen Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik gibi programlar için ilgili yılda ÖSYM’nin düzenlediği Yükseköğretime giriş sınavına girmiş olması ve ilgili program için aranan başarı sırasını sağlaması gerekir.

c) Başarı sırası aranmayan programlar için ÖSYM’nin düzenlediği Yükseköğretime giriş sınavına girmiş olması ve geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının Üniversitemizin eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

d) Özel yetenek programlarına yatay geçiş başvurularında ilgili yılda özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanının sağlanması gerekmektedir. Özel yetenek programları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken Üniversitemiz özel yetenek sınavı uygulanabilir.


e) İlgili eğitim-öğretim döneminde QS veya Times HigherEducation dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin üçüncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilecek, önlisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir.

f) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte; öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

g) Tıp Fakültesi’ne yurt dışından yapılacak geçiş başvurularında; başvuruda bulunan öğrencilerden son olarak öğrenim görmüş oldukları fakülteleri, Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME:WorldFederationforMedicalEducation) veya Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansı (ENQA:EuropeanAssociationforQualityAssurance in HigherEducation) tarafından tanınan kuruluşlarca akredite edilmiş olanlara öncelik verilir.

h) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte; 100 yabancı dilde eğitim veren programlara kayıt hakkı kazanan öğrenciler olmak üzere eğitim-öğretime başlamak için Türkçe yeterlik şartı aranır. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar, ortaöğretimini yurtdışında T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar ile yurtiçinde veya yurtdışında 100 Türk dilinde eğitim veren bir yükseköğretim diploma programından (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) mezun olanlardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden Türkçe yeterlikleri; Gaziantep Üniversitesi TÖMER tarafından yapılan Türkçe yeterlikSınavındaki başarı düzeyine, Gaziantep Üniversitesi TÖMER Türkçe Yeterlik Belgesine veya Türkçe Yeterlik Belgesine (C1 seviyesi ve üzerinde) sahip olan öğrenciler öğrenimine başlar. Yeterlik belgesine sahip olmayan öğrencilere, kayıt yaptırdıktan sonra yeterlik için 1 (bir) yıl süre ile izin verilir. Bu durumda olan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılında Türkçe yeterlik belgelerinden birine sahip olmaları durumunda öğrenime başlar. Türkçe öğretim programından en fazla 2 (iki) eğitim-öğretim yılı kadar sürede yeterlik alamayanların üniversite ile ilişiği kesilir.
i) Yurtdışından yatay geçiş yapacak öğrencinin yurtdışı yükseköğretim kurumunda, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl okumuş olması ve ayrılacağı kurumda öğretim süresinde sağladığı genel ağırlıklı not ortalaması en az 4 üzerinden 3.00 veya 100 üzerinden 80 olması ve yukarıda belirtilen maddelerde ki koşulları sağlaması gerekir.

j) KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapacak T.C. uyruklu öğrencilerin de yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

(2)Kabul edilen öğrencilerin muafiyet ve intibak işlemleri“Gaziantep Üniversitesi Muafiyetve İntibak İşlemleri Yönergesi”ne göre yapılır. İntibak yapılırken, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği farklı olan birimlerde ilgili yönetmeliğin maddeleri öncelikli uygulanır.
(3)Üniversitemize başvurularda dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.


YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15- (1) –(1)Bu yönergede bulunmayan durumlarda “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri, ilgili Yükseköğretim Kurulu Kararları, Genelgeleri, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde16–(1) Üniversitemiz Senatosunun 09/12/2003 tarih ve 33 nolu toplantısında kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Yatay Geçiş Esasları Yönerge”si yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde17-(1)Bu Yönerge Gaziantep Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 18-(1)Bu Yönerge Gaziantep Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

GEÇİCİ MADDE: 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılına mahsus olmak üzere;yurtdışından yatay geçişlerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi yazıları uyarınca işlem yapılır.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu