Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DERS KİTABI, DERS TEKSİRİ, YARDIMCI DERS KİTABI YAYIN ESASLARI YÖNERGESİ

*19.07.1988 tarihinde kabul edilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

DERS KİTABI, DERS TEKSİRİ, YARDIMCI DERS KİTABI YAYIN ESASLARI YÖNERGESİ

KAPSAM

Madde 1- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 65. maddesinin (a) bendinin 8. fıkrası uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Üniversiteler Yayın Yönetmeliği 3 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan yönetmeliğe göre oluşturulan Yayın Komisyonunun çalışmalarında Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş olan ve bu yönergede belirlenen esaslar uygulanır.

YAYIN TÜRLERİ

Madde 2- Bu yönergeye göre Gaziantep Üniversitesi tarafından yayınlanacak olan eserler, öncelik sırası ile, Ders Kitapları, Ders Notları ve Yardımcı Ders Kitaplarıdır.

YAYIN DİLİ

Madde 3- Gaziantep Üniversitesi tarafından yayınlanacak olan Ders Kitapları, Ders Notları ve Yardımcı Ders Kitaplarında yayın dili Akademik Birimin öğretim dili dikkate alınarak İngilizce ve Türkçedir.

YAYIN BAŞVURULARI

Madde 4- Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’ne göre Gaziantep Üniversitesi tarafından yayınlanması istenilen Ders Kitapları, Ders Teksirleri ve Yardımcı Ders Kitaplarının yazarları ilgili Bölüm Başkanlarına müracaat ederler. Bu müracaatlar da ilgisine göre Dekanlık, Enstitü Müdürlüğü ve Yüksekokul Müdürlüğüne iletilmek üzere, yayınlanması istenen eserin (4) kopyası eklenir ve yazar tarafından (2) nüsha halinde “Yayın Sunuş Belgesi” düzenlenerek imza edilir.

Madde 5- Öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarının tek başlarına hazırladıkları eserlerin yayınlanması hususunda Bölüm Başkanlarının görüşü de sunuş belgesine eklenir.

Madde 6- Yayın Sunuş Belgeleri Bölüm Başkanı ve ilgisine göre Dekan, Enstitü Müdürü veya Yüksekokul Müdürü tarafından doldurularak yayınlanacak eserin kopyaları ve diğer evrak ile birlikte Rektörlüğe gönderilir.

ESERİN İNCELENMESİ

Madde 7- Bir eserin Gaziantep Üniversitesi yayını olarak basılmasını değerlendirmek ve yazılı görüşleri alınmak üzere Üniversite Yayın Komisyonu tarafından yayım için sunulan eserin ilgili olduğu bilim alanındaki öğretim üyelerinden üç öğretim üyesi tespit edilir. Eserleri inceleyecek olan bu öğretim üyeleri mümkün olan bütün hallerde, yazarların unvanından üst unvanda olanlar arasından seçilir.

Madde 8- Eserleri inceleyen öğretim üyeleri eser hakkındaki görüşlerini ayrı ayrı Yayın Değerlendirme Formu’nu kullanarak belirtir.

YAYIN KARARI

Madde 9- Eserlerin yayınlanıp yayınlanmaması hususunda kararlar Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’nin 3. maddesinin (a) ve (b) fıkraları çerçevesinde Üniversite Yayın Komisyonu tarafından oluşturulur ve bu kararlar Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

Madde 10- Yayınlanması uygun görülen eserlerin 3 kopyası, eserleri inceleyen öğretim üyeleri tarafından önerilen değişikliklerin dikkate alınması için yazara verilir. Yazar düzeltmeler hakkındaki görüşlerini de ekleyerek esrin düzeltilmiş 2 kopyasını Yayın Komisyonu’na iade eder.

Madde 11- Yayınlanması uygun görülmeyen eserlerin 1’er kopyası Rektörlükte tutulur, diğer kopyalar yazarlara iade edilir.

TELİF HAKKI

Madde 12- Yayınların telif hakkı hesaplamaları düzeltilmiş kopyalar esas alınarak Üniversiteler Yayın Yönetmeliğindeki hükümlere göre Yayın Komisyonu tarafından yapılır.

BASILMA SIRASI, BASKI ADEDİ

Madde 13- Yayınlanması kabul edilen eserlerin basılma sırası, baskı adedi, maliyet ve satış fiyatları ile 12. maddeye göre hesaplanmış olan telif haklarının ödenmesi konuları Yayın Komisyonu önerilerine dayanılarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından ikinci bir toplantıda kararlaştırılır.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu