Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 11.11.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28109

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğrenim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve Tıp Fakültesi ile ilişkilerinde uyulacak esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

b) Dekanlık: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

c) Eğitim Komisyonu: Dekanın başkanlığında Dekan yardımcıları, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, baş koordinatör, sınıf koordinatörleri ve yardımcılarından teşekkül eden kurulu,

ç) Fakülte: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini,

d) Fakülte Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

e) Fakülte Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

f) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 4 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim-öğretim programı

MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim, ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon esasına göre düzenlenmiş olan Entegre Sistemle yürütülür. Bu koordinasyon birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda “Ders Kurulları” ve ön şartsız (ortak zorunlu ve seçmeli dersler) dersler şeklinde uygulanır. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda, ön şartsız dersler hariç bir yıl bütündür ve tek ders olarak kabul edilir. Dördüncü ve beşinci sınıfta "Teorik ve pratiğe dayalı stajlar" şeklinde eğitim-öğretim yaptırılır. Altıncı sınıf ise pratiğe dayalı stajlardan oluşan "Aile Hekimliği" dönemidir. Dördüncü, beşinci ve altıncı sınıflarda her staj bir derstir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 6 – (1) Fakültede Tıp Doktorluğu eğitim-öğretimi üç kademede yapılır.

a) Temel ve Klinik Tıp Bilimleri Dönemi: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda Temel Tıp ve Klinik Bilimleri öğretiminin ilk kademesini oluşturan ağırlıklı olarak teorik ders ve laboratuvar uygulamalarının olduğu eğitim-öğretim dönemidir.

b) Uygulamalı Klinik Tıp Bilimleri Dönemi: Dördüncü ve beşinci sınıflarda Klinik Tıp Bilimlerinde uygulamalı hastane eğitim-öğretimine dayalı stajlardan oluşan dönemlerdir.

c) Aile Hekimliği Dönemi: Altıncı sınıfı kapsayan Klinik Tıp Bilimlerinde eğitim sorumlusu gözetiminde hasta tanı ve tedavisine bizzat katılarak, 12 ay süren eğitim-öğretim dönemidir.

Eğitim-öğretim süresi ve öğretim dili

MADDE 7 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi sınıf geçme esasına dayalı olarak her biri bir ders yılını kapsayan İngilizce hazırlık sınıfı hariç 6 yıldır. Her eğitim-öğretim yılı en az 32 haftalık sürelerden oluşur. (Değişik cümle:RG-26/5/2014-29011) Fakültede eğitim-öğretim; Türkçe Tıp Bölümünde Türkçe, İngilizce Tıp Bölümünde 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarda İngilizce, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı sınıflarda Türkçe-İngilizce karma olarak yapılır. (Ek cümleler:RG-22/6/2015-29394) Yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe Tıp Bölümüne kayıt yaptıranlar 1 inci sınıfa başlayabilmek için, İngilizce Tıp Bölümüne kayıt yaptıranlar ise 4 üncü sınıfa başlayabilmek için Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinden (TÖMER) Türkçe’yi iyi derecede (C düzeyinde) bildiklerini belgelemek zorundadırlar. Türkçe yeterlilik şartını sağlayamayan yabancı uyruklu öğrenciler gerekli şartı sağlayıncaya kadar kayıt yaptırdıkları programa devam edemezler.

(2) (Değişik cümle:RG-22/6/2015-29394) Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programında İngilizce hazırlık eğitimi zorunludur. İngilizce muafiyet sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa kayıt yaptırabilirler. Hazırlık sınıfına kayıt olan Tıp Fakültesi öğrencileri, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe ve Senatoca alınan kararlara tabidirler.

(3) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler dönem başında yapılan muafiyet sınavlarında veya İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olmaları durumunda birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta okutulan zorunlu İngilizce derslerinden muaf sayılır.

(4) Her yıl, bir sonraki öğretim yılının eğitim-öğretim programı; ders kurulları başkanları ile birlikte sınıf koordinatörlerince; en geç Ağustos ayı sonuna kadar hazırlanıp, Eğitim Komisyonunda değerlendirildikten sonra Dekanlığa sunulur. Kesinleşen program, ders yılı başında öğretim elemanları ve öğrencilere duyurulur.

Eğitim komisyonu

MADDE 8 – (1) Öğretimin koordinasyon içerisinde yürütülmesi eğitim komisyonunca sağlanır. Bu kurul, Dekanın başkanlığında Dekan yardımcıları, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, başkoordinatör, sınıf koordinatörleri ve yardımcılarından teşekkül eder. Koordinatörler ve yardımcıları her eğitim yılı başında Dekan tarafından görevlendirilir. Ayrıca her ders kurulu için bir ders kurulu başkanı belirlenir. Ders kurulu başkanı bulunduğu ders kurulunda ders programının nitelik ve nicelik yönünden düzenlenmesinde, devam düzeninin sağlanmasında, ders kurulu sınavının hazırlanması, uygulanması ve sınav neticesinin değerlendirilmesinde, koordinatörle işbirliği içinde çalışır.

Staj yöneticisi

MADDE 9 – (1) Staj veren anabilim dalındaki öğretim üyelerinden biri anabilim dalı başkanı tarafından staj yöneticisi olarak görevlendirilir. Staj yöneticisi, sınıf koordinatörüyle işbirliği halinde çalışır ve stajın programa uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Kayıt-kabul şartları

MADDE 10 – (1) Fakültede Yükseköğretim Kurulu tarafından konulan kurallara göre 28/1/1989 tarihli ve 20063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği çerçevesinde öğrenci kabul ve kaydı yapılır ve bu öğrencilere bir yıl süreli İngilizce hazırlık programı uygulanır.

Öğrenci statüsü

MADDE 11 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her yarıyıl başında kaydını yaptırmış ve harcını zamanında yatırmış olması gerekir.

Ders muafiyetleri

MADDE 12 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, ilk iki hafta içinde daha önceki yüksek öğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için, üzerinden iki yıl geçmemiş olmak şartıyla muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir. Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili bölümün görüşü alındıktan sonra Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını ve hangisine intibak ettirileceğini karara bağlar. Diğer hususlar için Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yatay geçiş

MADDE 13 – (1) Fakülteye yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Senatosu kararlarına göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derslere Devam ve Sınavlar

Dersler

MADDE 14 – (1) Tıp doktorluğu öğretim programında her sınıf bir sonraki sınıfın ön şartıdır. Bir sınıftaki ön şartlı dersleri geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve ders alamaz. Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü dersler, seçmeli dersler ve dördüncü sınıfta alınan dört haftadan kısa süreli stajlar ön şartsız derslerdir. Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri birisi ortak zorunlu seçmeli ders olmak üzere iki adet seçmeli ders alırlar.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta ortak zorunlu ile seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler, bir üst sınıfa devam eder. Ancak dördüncü sınıfa başlamadan önce bu derslerin sınavlarına girmek ve başarılı olmak gerekir. Ortak zorunlu dersler ile seçmeli dersleri başarmış olmak dördüncü sınıfa başlamanın ön şartıdır. Aile hekimliği dönemine başlayabilmek için dördüncü ve beşinci sınıf tüm stajlarında başarılı olmak şarttır.

Devam mecburiyeti

MADDE 15 – (1) Ders kurullarındaki pratik (laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışmaları) ve teorik derslere devam zorunludur.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıftaki ders kurullarının pratik derslerin 20’si ve teorik derslerin 30’undan fazlasına mazeretli dahi olsa katılmayan öğrenci o ders veya ders kurullarından “0” notu alır ve sınava girse dahi sınavı geçersiz kabul edilir. Bu ders kurullarının 20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders veya ders kurullarından “0” notu alır ve sınava girse dahi sınavı geçersiz kabul edilir. Bu kural final ve bütünleme sınavları için de tüm ders kurulları dikkate alınarak uygulanır.

(3) Dördüncü, beşinci ve altıncı sınıftaki stajların 20’sinden fazlasına mazeretli dahi olsa katılmayan öğrenci, o stajdan başarısız kabul edilir ve stajı tekrarlar. 20’sine kadar olan devamsızlık anabilim dalı tarafından mesai dışı saatlerde öğrenciye telafi ettirilir.

Sınavlar

MADDE 16 – (1) Ara sınav; birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda her ders kurulu sonunda veya yıl boyu okutulan derslerin yıl içerisinde yapılan sınavlardır.

(2) Yılsonu sınavı; son ders veya ders kurulu sınavının bitiminden en erken l5 gün sonra yapılan ve bütün ders veya ders kurullarını kapsayan tek bir sınavdır.

(3) Yılsonu bütünleme sınavı; yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler için, aynı sınav döneminde ve yılsonu sınavının bitiminden en erken 7 gün sonra yapılan sınavdır.

(4) Staj sonu sınavı; her stajın sonunda yapılan sınavdır.

(5) Staj sonu bütünleme sınavı; staj sonu sınavının bir veya daha fazlasından başarısız olan öğrenciler için ders yılı son stajının bitiminden en erken 7 gün sonra yapılan ve tarihleri Dekanlık tarafından açıklanan sınavdır.

(6) (Değişik:RG-16/4/2012-28266) Mazeret sınavı; öğrencinin haklı ve geçerli mazeretinin belgeye dayalı olması halinde veya geçerli sağlık raporunun bulunması ve bunların Fakülte Yönetim Kurulunca kabulü halinde giremediği herhangi bir ara sınavı, yıl sonu sınavı, staj sonu sınavı ya da bütünleme sınavları için yapılan sınavdır. Öğrencilerin mazeret sınavına girebilmeleri için, haklı ve geçerli mazeretlerini, mazeretlerinin sona ermesinden itibaren en geç üç iş günü içinde Dekanlığa belgeleriyle birlikte yazılı olarak bildirmeleri gerekir.

Sınav şekli

MADDE 17 – (Değişik:RG-05/11/2015-29523)

(1) Sınavlar teorik (sözlü, yazılı-test veya klasik-veya hem sözlü hem yazılı) ve pratik (sözlü, yazılı veya hem sözlü hem yazılı) olarak yapılabilir. Bu sınavların ne şekilde yapılacağı anabilim dalları ve eğitim komisyonu tarafından birlikte planlanır. Bir ders veya ders kurulunun teorik ve onun tamamlayıcısı olan pratik sınavı birlikte değerlendirilir. Pratik sınava girmeyen öğrencinin ilgili anabilim dalına ait teorik sınavı değerlendirmeye alınmaz. Teorik sınav yapılması mecburidir. Ders kurulu sınavlarında ders kurulunu oluşturan anabilim/bilim dalına ait teorik ve pratik ders ağırlıklarına göre soru sorulur.

(2) Staj sonu ve staj sonu bütünleme sınavları ilgili anabilim dalı tarafından yapılır. Bu sınavların 70-80’i çoklu değerlendirme yöntemlerinden, 20-30’u anabilim dalı akademik kurulu tarafından oluşturulan ve Fakülte Kurulunca onaylanan klinik performans değerlendirme ölçeğinden alınan puandan oluşur. Staj amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda, her sınavda çoklu değerlendirme yöntem ve gereçlerinden (yapılandırılmış klinik sınav, mini klinik sınav, çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmış sözlü, açık uçlu yazılı, ödev, proje, portfolyo ve benzeri) en az ikisi kullanılır.

Sınavların düzenlenmesi

MADDE 18 – (1) Sınav programı akademik takvim çerçevesinde Dekanlık tarafından tespit ve ilan edilir. Dini ve millî bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav tarihleri ilan edildikten sonra değiştirilemez. Ancak zorunlu hallerde Fakülte Yönetim Kurulunca en az 3 gün önceden ilan edilmek şartıyla değiştirilebilir. Sınavlarda uyulacak kurallar eğitim komisyonunca belirlenir.

Sınavlara katılma ve sınavın geçerliliği

MADDE 19 – (1) Öğrenci, girmeye hak kazandığı bütün sınavlara ilan edilen yer, gün ve saatte girmek zorundadır. Öğrenci, girmeye hak kazandığı halde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın girmediği sınavdan başarısız sayılır ve “0” notu alır. Öğrencinin girme hakkının olmadığı bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da geçersizdir ve iptal edilir. Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği belirlenen öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o sınavdan “0” notu alır ve başarısız olmuş sayılır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz

MADDE 20 – (1) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde Dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Dekanlığın belirlediği yöntemle ilan edildiği anda kesinleşir. Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç bir hafta içerisinde Dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar, ilgili ders kurulu başkanı ve koordinatör tarafından gözden geçilir, maddi hata görülürse Fakülte Yönetim Kurulu gerekli not düzeltmesini yapar. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilemez.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 21 – (1) Her türlü sınav evrakı, sınava giriş tarihinden itibaren birim arşivinde (beş yıl) bekletilme ve saklama süresini tamamladıktan sonra kurum arşivine devredilir.

Notlar

MADDE 22 – (1) Tüm sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler ve altıncı sınıf stajları başarılı veya başarısız olarak değerlendirilirler. Ortak zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı sayılabilmek için 100 tam not üzerinden 50 veya üzeri not alınması gereklidir.

Ders kurulu sınav notlarının hesaplanması

MADDE 23 – (1) Bir ders kurulunun ara sınav, yıl sonu sınavı, yıl sonu bütünleme sınavında, o ders kurulunu meydana getiren derslerin her birinden ağırlıklarına göre alınan notların toplamı, o sınavın notunu belirler. Bir ders grubundaki derslerin bir veya daha fazlasından 50’den az not alan öğrencinin, o dersten aldığı not ile o dersin toplam notunun 50’si arasında kalan fark, ders kurulu sınavı toplam notundan düşülür. En düşük not “0” dır.

Ara sınavlar not ortalaması

MADDE 24 – (Değişik:RG-12/11/2014-29173 mükerrer) (1)

(1) Ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlardan aldığı notların kurul ders saatleri dikkate alınarak ağırlıklarına göre ortalaması hesaplanarak bulunur. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazereti olmaksızın ara sınava katılmayan öğrencinin girmediği ara sınav notu “sıfır” olarak kabul edilir ve ara sınavlar not ortalaması buna göre yapılır.

Başarı notu hesaplanması

MADDE 25 – (Değişik:RG-12/11/2014-29173 mükerrer) (1)

(1) Yılsonu başarı notu 100 puan üzerinden tam not olarak değerlendirilir. 0.5 ve üstü kesirler tam nota tamamlanır. Yılsonu başarı notu, ara sınavlar not ortalamasının 60’ının, yılsonu ve bütünleme sınavı notunun 40’ına ilavesi ile bulunur. Başarı notu en az 60 (CC)’dır. Başarılı sayılmak için yılsonu veya yılsonu bütünleme sınavından en az 50 (DD) puan almış olmak gerekir. Tıp Fakültesinde her bir yıl 60 krediden oluşur. Aile hekimliği kredisizdir.

(2) (Değişik:RG-05/11/2015-29523) Her ders kurulundan en az 60 (CC) almak şartıyla, yıl içi sınav ortalaması en az 75 (BB+) olanlar yıl sonu sınavına girmeyebilirler. Yıl içi sınav ortalaması başarı notu olarak değerlendirilir. Bu öğrencilerden yıl sonu sınavına girenlerin başarı notu, ara sınav ortalamalarının 60’ı ile yıl sonu veya bütünleme sınavından aldıkları notun 40’ı toplanarak bulunur. Başarılı olup da başarı notunu yükseltmek isteyenler bütünleme sınavına girebilirler. Başarı notunun hesaplanması girmiş oldukları bütünleme sınavından aldıkları son not üzerinden yapılır.

(3) Staj başarı notu: Staj sonunda yapılan sınavlardan 100 tam not üzerinden 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

Notların harf olarak karşılığı

MADDE 26 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda entegre sistemde yapılan ders kurulu, final ve bütünleme sınavlarında 100’lük sistem üzerinden alınan notlar aşağıdaki tabloda gösterilen harf karşılığına dönüştürülerek ilan edilir. Öğrencinin başvurması halinde bir sonraki eğitim öğretim yılı kayıtlarını takiben harf notunun 100’lük sistemdeki karşılığı açıklanabilir.

(Değişik tablo:RG-05/11/2015-29523)

Ders notu

Harf karşılığı

95-100

AA+

90-94

AA

85-89

BA+

80-84

BA

75-79

BB+

70-74

BB

65-69

CB

60-64

CC

55-59

DC

50-54

DD

40-49

FD

39 ve aşağısı

FF

Ders veya staj tekrarı

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin ders veya staj tekrarı işlemleri 6111 sayılı Kanun ve Üniversite Senatosunun aldığı kararlar doğrultusunda yapılır.

(2) Staj sonu bütünleme sınavında başarısız olan öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla açılacak yaz dönemi stajına katılabilirler. Alınacak yaz staj veya stajlarının toplam süresi dördüncü sınıf öğrencileri için 10 haftadan, beşinci sınıf öğrencileri için 6 haftadan fazla olamaz.

(3) (Değişik:RG-16/4/2012-28266) Staj sonu sınavında başarısız olan öğrenci staj sonu bütünleme sınavını beklemeden yazılı olarak Dekanlığa başvurması halinde ilgili anabilim dalının en erken stajında staj tekrarı yapabilir.

(4) Dördüncü ve beşinci sınıflardaki stajlarını başarı ile tamamlayan öğrenci, bir üst sınıfa kayıt yaptırarak açılacak ilk stajdan eğitime başlar. Bu kapsamdaki öğrenciler açılacak yaz stajlarından yararlanabilirler.

Aile hekimliği dönemi

MADDE 28 – (Değişik:RG-17/4/2017-30041)

(1) Aile Hekimliği dönemindeki eğitim programının amacı; öğrencinin daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, öğrenciye hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını yalnız başına kaldığında bu sanatı en iyi biçimde uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) Aile Hekimliği dönemindeki klinik ve poliklinik uygulamalar aşağıdaki dilimlere ayrılarak düzenlenir:

a) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2 Ay,

b) İç Hastalıkları

2 Ay,

c) Kadın Hastalıkları ve Doğum (6 hafta)/Genel Cerrahi (2 hafta)

2 Ay,

ç) Acil Tıp

2 Ay,

d) Kırsal Hekimlik (6 hafta)/Kardiyoloji (2 hafta)

2 Ay,

e) Dahili Bilimler Seçmeli

1 Ay,

f) Cerrahi Bilimler Seçmeli

1 Ay.

(3) Aile Hekimliği döneminde başarılı sayılmak için; ikinci fıkrada belirtilen dilimlerin her birimindeki süreyi tamamlamak, ilgili klinik ve polikliniklerde bilfiil çalışmış olmak, yeterli sayıda doğumu gözetim altında bizzat yaptırmış olmak, zorunlu haller dolayısıyla eksik kalmış çalışmaları da tamamlamış olmak, her uygulama stajı sonunda ilgili anabilim dalı başkanlığından o stajın başarı ile tamamlandığını ve gereken nöbetlerin tutulmuş olduğunu gösteren yeterlik belgelerini almış olmak gerekir.

(4) Aile Hekimliği dönemindeki stajların her biri için öğrencilere takdir edilen ve “Başarılı” ya da “Başarısız” olarak verilen not Dekanlıkça Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. Aile Hekimliği stajlarının bir veya birkaçından başarılı olamayan öğrenciye başarısız olduğu staj/stajları başarılı oluncaya kadar tekrarlamak hakkı verilir. Aile Hekimliği dönemini başarı ile tamamlayanlara başka bir sınav uygulamaksızın Tıp Doktoru diploması verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomalar

Mezuniyet başarı derecesinin tespiti

MADDE 29 – (1) Mezuniyet başarı derecesi aşağıdaki şekilde tespit edilir.

a) Mezuniyet derecesinin hesaplanmasında ortak zorunlu dersler dikkate alınmaz.

b) Beşinci sınıf sonuna kadar alınan her döneme ait not ortalamasının beşe bölümü ile mezuniyet derecesi hesaplanır. Dördüncü ve beşinci sınıflarda dönem sonu not ortalaması o dönemde alınan stajların süreleri dikkate alınarak ağırlıklarına göre hesaplanması ile tespit edilir.

(2) Mezuniyette ilk 3 dereceye girecek öğrencilerin;

a) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda bütünlemeye kalmamış olmaları,

b) Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeretler dışında yıl ve süre kaybetmemiş olmaları,

c) Dördüncü, beşinci ve altıncı sınıflarda staj tekrar etmemiş olmaları,

gerekir.

(3) Fakülteye yatay geçiş yapan öğrenciler derecelendirmeye alınmazlar.

(4) Genel not ortalamalarının eşit olması halinde sırayla üçüncü, ikinci, birinci, dördüncü, beşinci sınıfa doğru, sınıf ortalamaları kıyaslanır. Dönem not ortalaması yüksek olan öğrenci bir üst dereceden mezun olmuş sayılır.

Diplomalar

MADDE 30 – (1) Tıp öğrenimini tamamlayamayanların önlisans, lisans ve yükseklisans diploması almaları Yüksek Öğretim Kurulunca hazırlanan mevzuat esaslarına göre düzenlenir. Tıp Fakültesi ilk 2 yıllık eğitim öğretimi başarıyla tamamlayanlara “Önlisans”, ilk 4 yıllık eğitim öğretimi başarıyla tamamlayanlara “Lisans”, ilk 5 yıllık eğitim öğretimi başarıyla tamamlayanlara “Yüksek lisans” ve 6 yıllık eğitim öğretimi başarıyla tamamlayanlara “Tıp Doktoru” diploması verilir. Ancak diplomalar hazırlanıncaya kadar, diploma verilirken geri alınmak üzere, “Mezuniyet Belgesi” verilir. Diploma bir defaya mahsus olarak verilir. Diplomanın kaybedilmesi halinde Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkacak sorunları çözmeye Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 32 – (1) 28/9/2000 tarihli ve 24184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ön lisans, Lisans ve Tıp Doktorluğu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2011-2012 eğitim-öğretim yılında stajlara başlamış olup henüz ortak zorunlu ve seçmeli dersleri başarmamış olan dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin, bu derslere ait sınavları altıncı sınıfa başlamadan önce başarmış olmaları gerekir.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik 2011-2012 Eğitim Öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

(1) Bu değişiklik 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/11/2011

28109

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

16/4/2012

28266

2.

26/5/2014

29011

3.

12/11/2014

29173 mükerrer

4.

22/6/2015

29394

5.

5/11/2015

29523

6.

17/4/2017

30041

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu