Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 21.07.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23762

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

Kapsam Dayanak

Madde 1 – Bu Yönetmelik Gaziantep Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyetlerini kapsamak üzere 5 Temmuz 1983 tarih ve 18098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanı

Madde 2 – Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak ve bunlara ilişkin raporlar düzenlemek.

b) Eğitim organizasyonu, eğitim programları (kurs, seminer, sempozyum, sertifika, vb.) araştırma, plan,danışmalık hizmetleri, fizibilite etüdü, proje geliştirme ve değerlendirmesi,bilgi işlem, deney, tamir, imal etanolaj ve benzeri hizmetler ile bunlara ilişkin raporlar düzenlemek.

c) İş değerlendirmesi ve organizasyonu, analiz ve ölçme ve benzeri hizmetleri yapmak ve bunlara ilişkin raporlar düzenlemek.

d) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuvarlarda yapılacak her türlü muayene, tetkik, tahlil, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili, iş ve benzeri hizmetleri yapmak.

e) Her türlü sağlık hizmeti veren tesisleri işletmek ve bunların fiziki kapasitesini geliştirmek, hizmet sahası yaratmak.

f) Birimlerim faaliyet alanına giren konularla ilgili mal ve hizmet üretmek, önceden Rektörlüğün onayı alınmak suretiyle ürün ve hizmetlerin pazarlanmasını ve değerlendirmesini yapmak, gerektiğinde teşhir ve satış yerleri açmak.

g) Üniversite arazisinde hububat, meyve, sebze,fidan, çiçek vb. ürünler üretmek ve hayvancılık yapmak.

Döner Sermaye İşletmesi, çalışmaları esnasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamaları ön planda tutar

Yönetim Organları

Madde 3 – Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Üniversite Yönetim Kurulu’dur. İta Amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara, enstitü , yüksekokul ve araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.

Sermaye Limiti

Madde 4 – Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 25.006.000.000.-TL’dir.

Uygulanacak Hükümler

Madde 5 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1 inci maddede adı geçen Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 6 – 21/2/1988 tarih ve 19732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 15/11/1990 tarih ve 20696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 15/11/1990 tarih ve 20696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 20/8/1993 tarih ve 21674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 13/6/1990 tarih ve 20547 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezi (YADİMER) Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut Döner Sermaye İşletmelerinin bütün mal varlığı ve personeli başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu Yönetmelikle kurulan Döner Sermaye İşletmesine devredilir.

Geçici Madde 2 – Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce mevcut döner sermaye işletmesi yönetmeliklerine göre başlanmış iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar eski mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

Madde 7 – Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 – Bu yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu