Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (YADİMER) YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 14.04.1989 Resmi Gazete Sayısı: 20139

Gaziantep Üniversitesi

Yabancı Diller Öğretim Araştırma ve Uygulama

Merkezi (YADİMER) Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 - Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kısa adı (YADİMER) olan Yabancı Diller Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur.

Amaç ve Kapsam

Madde 2 - a) Yabancı dil öğretim metotlarıyla ilgili araştırma ve uygulama yapmak,

b) Uluslararası dil öğretim standartlarını esas alarak bütün isteklilere yabancı dil öğretmek,

c) T.C. hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; film, video kaseti ve bantlar hazırlamak,

d) Yurt içinde ve dışındaki yabancı dil öğretimi ile ilgili kurumlar1a işbirliği yapmak, ortak seminer ve sempozyumlar düzenlemek,

e) Orta öğretim ve yüksek öğretim kurumları için yabancı dil eğitim ve öğretim prog­ramları hazırlamak ve geliştirmek,

f) Yabancı dil öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşıIaştırma1ı bilimse1 çalışmalar yapmak,

g) Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi üzerine araştırma ve uygulamalar yapmak,

h) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve dil okulları ile anlaşmalar yaparak öğre­tim elemanları değişimini sağlamak.

Dayanak,

Madde 3 - Bu yönetmelik 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesine dayanılarak hazır­lanmıştır..

Organlar

Madde 4 - YADİMER’in organları şunlardır;

a) YADİMER Başkanı,

b) YADİMER Yönetim Kurulu.

YADİMER Başkanı

Madde 5 - YADİMER başkanı, rektör tarafından Fen-Edebiyat Fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten başkan aynı usulle yeniden görevlendirilir. Başkan, YADİMER'de görevli öğretim elemanları arasından en çok bir başkan yardımcısı atayabilir. Başkanın görevi başında bulunmaması durumunda başkana, başkan yardımcısı vekalet eder.

Başkanın Görevleri

Madde 6 - Başkanın görevleri şunlardır;

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

b) Merkezi temsil etmek, idari işleri yürütmek, bütçe tekliflerini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak

c) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun proje ve yardımları gerçekleştirmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörlüğe sunmak,

e) YADİMER 'in faa1iyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

Madde 7 - Yönetim Kurulu, YADİMER başkanı, başkan yardımcısı ve YADİMER'in çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından üç yıl için rektör tarafından atanacak üç öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar verir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 8 - Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar alır.

Merkezde görevlendirilecek e1emanların tespiti ve tayini ile ilgili hususlarda başkanın tekliflerini inceler ve rektörlük makamına önerilmesine karar verir.

Başkanın her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları tespit eder ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlar. Merkezin bütçe tasarısını karara bağlar

Araştırma, yayın ve öğretime yardımcı konularda karar verir.

İdari ve Akademik Hizmetlerin Yürütülmesi

Madde 9 - Merkezlerin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı rektör tarafından 2547 sayılı Kanuna göre görevlendirilecek kişilerle karşılanır.

Mali Konular

Madde 10 – YADİMER’in gelirleri şunlardır;

a) Gaziantep Üniversitesi bütçesinden ayrılacak ödenekler,

b) Benzer araştırma kurumlarından sağlanan fonlar,

c) Her türlü yardım, bağış ve vasiyetler,

d) Kurs, seminer, eğitim vb. faaliyetlerden, hazırlanan rapor, proje ve benzeri hizmetlerden sağlanan gelirler,

e) Yayın gelirleri ve telif ücretleri,

f) YADİMER’in faaliyetlerinden ve hizmetlerinden yararlanma ücretleri,

Madde 11 - YADİMER 'in giderleri şunlardır;

a) Yönetim ve personel giderleri,

b) Eğitim-öğretim faaliyetleri giderleri,

c) Bütçe giderleri,

d) Danışmanlık, yayın, ödül ve tanıtım giderleri,

e) Yapılan proje ve işletilen tesislere ait giderler,

f) Bilimsel toplantılar, yurt-içi ve yurt-dışı araştırmalar, seminer, sempozyum, konferans gibi faaliyetler için yapılacak harcamalar,

g) Yönetim Kurulu Kararı ile yapılacak diğer giderler, .

Madde 12 – (Değişik: RG-26/10/1999-23858) Merkezin Döner Sermaye kapsamındaki hizmetlerinde Gaziantep Üniversitesi Dö­ner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 13 – YADİMER’in ita amiri rektör’dür, Rektör yetkisinin tamamını veya bir kısmını YADİMER başkanına devredilir,

Madde 14 - Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere işlem yapılır,

Yürürlük

Madde 15 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

Yürütme

Madde 16 - Bu yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür,

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu