Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (GÜKAMER)

Resmi Gazete Tarihi: 29.05.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23003

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (GÜKAMER)

Kuruluş

Madde 1 - Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı olarak ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesine dayanılarak "Gaziantep Üniversi­tesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜKAMER)" kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 - Merkezin amacı yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili konularda araştırma yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Görevleri

Madde 3 - Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yapar.

a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme ve proje yapar veya yaptırır; bu gibi çalışmalara katılır, destekler.

b) Atatürk ilke ve İnkılâpları ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş düzeyde olmalarını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası. kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenler.

c) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunları ile ilgi­li ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici desteği sağlar.

d) Amaçları doğrultusunda yayın yapar ve yaptırır.

e) Kadın sorunları konusunda kitaplık ve arşiv oluşturur.

f) Kadın sorunları ile ilgili bütün kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere çalışmalarına katılır; danışmanlık yapar, veri sağlar.

g) Kadın sorunları konusunda kamuoyunun oluşmasına yardımcı olur.

Organlar ­

Madde 4 – Merkezin organları Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulu’ndan oluşur.

Merkez Müdürü

Madde 5 – Merkez Müdürü, Gaziantep Üniversitesi'nin kadın sorunları konusunda çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi sona eren, müdür tekrar atanabilir. Müdür altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden atama yapar.

Müdürün Görevleri

Madde 6 - a) Merkezi temsil etmek.

b) Danışma ve Yönetim Kurullarını toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak toplantıya başkanlık etmek.

c) Yıllık gelir ve gider bütçe önerisini hazırlamak, karara bağlamak üzere Yönetim Kuruluna getirmek; Yönetim Kurulunca karara bağlanan bütçe önerisini onay için Rektöre sunmak.

d) Çalışma programlarının taslaklarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan geçmiş yılın faaliyet raporunu, çalışma projelerini her yıl Mart ayında Danışma Kurulunun bilgi ve görüşüne sunmak.

f) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

g) Müdür yardımcısını atamak.

h) Yönetmeliğin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

Madde 7 - Yönetim Kurulu Merkez Müdüründen ve Merkez Müdürünün Gaziantep Üniversitesi'nin kadın sorunları konusunda çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından önerilen ve Rektör tarafından seçilen dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeliğinin süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenisi seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu ayda bir kere toplanır. Merkez Müdürü gerek duyduğu hallerde veya üyelerinden üçünün yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 8 - a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

b) Danışma Kurulunca alınan kararların yürütülmesini sağlamak.

c) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan yıllık çalışma planı önerisini, gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini karara bağlamak.

d) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan gelir ve gider bütçesini karara bağlamak.

e) Gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmalarını yürütmek.

f) Yönetmeliğin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

Madde 9 - Danışma Kurulu,aşağıda belirtilen şekilde üç yıl için seçilecek üyelerden oluşur:

a) Gaziantep Üniversitesi Fakültelerinin ve Yüksekokullarının yönetim kurullarınca kendi öğretim elemanları arasından seçilecek birer üye,

b) Kadın sorunları konusundaki çalışmalarıyla tanınmış kişiler arasından Rektör tarafından seçilecek üç üye.

Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı yöntem­le yenisi seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine her yıl Mart ayı içerisinde toplanır. Kurula Merkez Müdürü başkanlık eder. Merkez Müdürü gerek duyduğu hallerde Kurulu toplantıya çağırabilir. Merkez Kurulu, üyelerinin üçte birinin yazılı istemi üzerine Merkez Müdürü tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Danışma Kurulu üyelerin salt çoğunlu­ğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun Görevleri

Madde 10 - a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık faaliyet raporu, çalışma planı, araştırma projeleri, eğitim ve öğretim çalışmaları ile ilgili görüş bildirmek.

b) Yönetim Kuruluna araştırma, eğitim ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Yönetmelikte verilen diğer görevleri yapmak.

Madde 11 - Merkezin gelir kaynakları ve giderleri şunlardır:

1 - Merkezin Gelirleri:

a) Gaziantep Üniversitesi bütçesi ilgili faslından ayrılan ödenek.

b) Çalışmalara katılacak kurum ve kuruluşların tahsis edeceği ödenekler, her türlü bağış ve yardımlar ile faaliyetlerden oluşan gelirler.

2 - Merkezin Giderleri :

a) Yayın giderleri.

b) Yönetim Kurulu kararı ile yapılan diğer harcamalar.

Madde 12 - Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük

Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu