Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 
ANA SAYFA
Genel Bilgiler

Gaziantep Üniversitesi İç Denetim Birim Başkanlığı 25.01.2017 tarihinde kurulmuş olup, 2 iç denetçi ile programlı iç denetim faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemizdeki iç denetim faaliyetleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 63 ve 64’üncü maddeleri ile bu Kanun’a bağlı olarak çıkartılan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esas olmak üzere İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanıp yürürlüğe giren Kamu İç Denetim Standartları, Kamu İç Denetim Rehberi, Kamu İç Denetimi Genel Tebliği ve diğer düzenlemeler ile Gaziantep Üniversitesi İç Denetim Yönergesi hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.

A- MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz; Gaziantep Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Vizyonumuz; ulusal ve uluslararası standartlara uygun denetim, rehberlik, danışmanlık faaliyetleri sunmak, bu faaliyetleri kurumumuz üst yönetimi ve çalışanları tarafından talep edilen, anlayış ve işbirliği içinde yürütülen bir yapıya kavuşturmaktır.

B- GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

İç denetçiler İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinde belirlenen aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
ç) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek.
f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre adli veya idari yönden soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, durumu üst yöneticiye bildirmek.
g) Kurum tarafından üretilen mali raporların doğruluğunu denetlemek. ğ) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.
h) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.

İç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı Maddesinde belirlenen aşağıdaki yetkilere sahiptir:

a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını talep etmek,
b) Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek,
c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak,
ç) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek,

İç denetçi, görevlerini yerine getirirken Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirlenen aşağıdaki hususlara riayet eder:

a) Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek.
b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek.
c) Yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim birimini haberdar etmek.
ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu üst yöneticiye bildirmek.
d) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde tarafsız olmak.
e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu